KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

Nantaporn Sansiriphun

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66-53-949-042
อีเมล์ : nantaporn.san@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 17 พฤศจิกายน 2559 ,ผลของการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนจากสามีต่อระดับน้ำตาลในเลือด และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,ผลของการใช้หมอนหลอดกาแฟ ต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระยะก่อนคลอด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 13 กันยายน 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการขอรับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข", นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์ และคณะผู้วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดในบิดาที่มีบุตรคนแรก” , นางสาวกาญจนา ไชยตีฆะ รหัสประจำตัว 621231031นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อความรู้ในการคลอดปกติ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการกำกับตนเอง และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในเขตเมือง”, ถึง นางสาววารีรัตน์ จิตติถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 18 กันยายน 2563 ,หัวข้อ “Experiences on instrument development research” ผ่านทางระบบ Zoom, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,วิจัย เรื่อง “ความสามารถในการฟื้นตัวต่อความเครียดในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของพยาบาลแผนกสูติกรรม” , คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง “การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง” , รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติฯ ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของสามีเกี่ยวกับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์, ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง หน่วยงาน กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2561 ,ประสบการณ์ของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,ประสบการณ์ของสตรีไทยที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการจัดทำโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมสนับสนุนระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับยาออกซิโนซิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,พฤติกรรมสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในภาคใต้ของประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวัยทองในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความวิตกกังวล สัมพ้นธภาพระหว่างคู่สมรสและความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2560 ,พฤติกรรมการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะซืมเศร้าหลังคลอดต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและความมั่นใจในการดูแลทารกในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,การจัดการเรียนรู้สภาพจริงในการสอนทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนภาคปฏิบัติในคลินิกของอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2558 ,การรับรู้ประสบการณ์การคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อระดับน้ำตาลในเลือดและพฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2557 ,กิจกรรมทางกาย คุณภาพของอาหาร การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และน้ำหนักตัวคงค้างในมารดาหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,ผลของการเตรียมสตรีครรภ์แรกต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,ผลของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในมารดาที่มีน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2556 ,การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2556 ,ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 ,ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคไม่ใช้มือจับต้องต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2555 ,ประโยชน์และอุปสรรคตามการรับรู้และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาครรภ์แรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 ,ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเจ็บปวดในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและการจัดการอาการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตรโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลระนอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 29 ธันวาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน, สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่: การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย” , วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,วิจัย เรื่อง “ความสามารถในการฟื้นตัวต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19” , คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาคู่มือความรู้สำหรับเยาวชนและแผนกิจกรรมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน:หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนพอพระ จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ขนิดา มัลทวางกูร, มหาวิทยาลัยสยาม ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ตรวจสอบแบบวัดความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันมลพิษของสตรีตั้งครรภ์และคู่, โครงการสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ ของรศ.ดร.เกศรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบวัดความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันมลพิษของสตรีตั้งครรภ์และคู่ ในโครงการสื่อแอบพริเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ, รศ.ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 ,ประเมินผลงานวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย เรื่องผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอปพลิเคชั่นให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารากแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ ของนางสาววรรษมน ปาพรม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม , มหาวิทยาลัยสยาม ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2562 ,ประเมินผลงานวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย , นางสาวนาฎนถา อารยะศิลปธร ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 ,ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,พิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลการวิจัย การเผชิญปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ของสตรีไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 19 สิงหาคม 2559 ,กรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2559), คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2556 - 4 ตุลาคม 2560 ,คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง, วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 3 กันยายน 2553 ,สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 4 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2563 ,ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ อาจารย์ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ นักศึกษาปริญญาเอก, University of Illinois at Chicago, College of Nursing ,สหรัฐอเมริกา
 • 7 สิงหาคม 2560 ,ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ของนางสาวจันทร์จิรา ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก, School of Nursing, University of Wisconsin-Madison,USA ,สหรัฐอเมริกา

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 29 ธันวาคม 2558 ,ร่วมสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโทสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 29 เมษายน 2564 ,การจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ และการวัด และประเมินผล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้แก่อาจารย์ของวิทยาลัย พยาบาลฯ ในครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ,ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ,การพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่น, มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2557 ,วิพากษ์ผลงานวิชาการและประชุมวิชาการ เรื่อง "สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุข", กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2557 ,การพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่น, มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ,ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ,การพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่น, มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ เชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 17 มกราคม 2556 ,การดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และได้รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2562 ,หัวข้อ Grounded theory กระบวนวิชา 566829 การวิจัยเชิงคุรภาพทางการพยาบาล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์(นานาชาติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยายหัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ ร่วมฟันฝ่า เป้าหมายอยู่ข้างหน้า อีกไม่ช้าถึงเส้นชัย” ในโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล , หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,Experiences on instrument development research , กระบวนวิชา 566720 หลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต ,ไทย
 • 22 มกราคม 2561 ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยโดยใช้ Grounded theory method, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2560 ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยโดยใช้ Grounded theory method, งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2558 ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแบบ Grounded Theory, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2558 ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย Gonded Theory, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2557 ,การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2565 , การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 30 กันยายน 2564 , การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กันยายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการปัญหาน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ : ความรู้สู่การปฏิบัติ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 15 กันยายน 2564 , การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ของสถาบันและคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 9 กันยายน 2564 , การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2564 , โครงการสัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Work-based Education How to Practice#2" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 - 15 มิถุนายน 2563 , การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 4 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 มีนาคม 2564 , ปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1/2564 , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , เข้าร่วมประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์ , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)" , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 , ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564 และร่วมแสดงความคิดเห็น , ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2563 , อบรมการพัฒนาผุู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ครั้งที่ 1 , โรงแรมโนดวเทล กรุงเทพ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2563 - 2 ธันวาคม 2563 , อบรมหลักสูตร , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2563 , สัมมนาสภาวิชาการ มช. ประจำปี 2563 เรื่องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หลัง COVID-19 , โรงแรมแชงกรี-รา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการ Inter Professional Education (IPE) , คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2563 , ศึกษาดุงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 , ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ , ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2563 , งาน Education ICT Forum 2020 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ Reconceptualizing Higher Education to cope with The Disruptive Economy , ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2563 , อบรมหลักสูตร "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)" , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2563 , ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา , ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 14 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร และ สวนนงนุช , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2563 , ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปีที่ 2 ร่วมกับผู้ประกอบการสภา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 , รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2563 , ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 7 มีนาคม 2563 , ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กลุ่ม Sport Tourism และ Spa , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่องเจาะลึก TQA/EdPex Criteria , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 12 - 13 ธันวาคม 2562 , ประชุมรายงานสรุปผลการศึกษาการดำเนินงานวิจัยประจำปี 2562 และการประชุมหารือการร่วมทุนวิจัย เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล , โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสุบในยุคดิจิทัล , โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. , ไทย
 • 28 October 2019 - 1 November 2019 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , Switzerland
 • 2 - 3 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรืบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 September 2019 , ศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลแผนงานวิจัยการพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , ณ Korean Spa Wellness Society ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Korea
 • 16 กันยายน 2562 , ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถานบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 9 - 12 สิงหาคม 2562 , ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา , ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเพื่อหารือรูปแบบและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านกรใช้ยาอย่างสมเหตุสมลและบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2562 " , โรงแรมริชมอนต์ , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2562 , ประชุมนำเสนอรายงานความความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , อาคาร SM Tower , ไทย
 • 12 - 14 มิถุนายน 2562 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์ , ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 , ไทย
 • 26 เมษายน 2562 , ประชุมแผนงานวิจัยเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ไตรมาศที่ 2) ภายใต้แผนงานวิจัย การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2562 , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากกลาย "Inspiring Student Learning for Diverse societies" , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 13 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรื่อง แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-bated Education รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 7 February 2019 , ประชุม Regional Meeting to Strengthen Nursing and Midwifery Education and Service to Improve Reproductive, Maternal and Newborn Health in South-East Asia Region , เมืองนิวเดลี , India
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Digital Age และ Digital Tool for Future HR , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2561 , ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานวิจัยจากประธานแผนงาน (Program Chairman) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 , อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม South-South Network on Safe Motherhood Meeting , โรงแรมอมารีประตูน้ำ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารแผนงาน , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 ตุลาคม 2561 , ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกาาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6 , โรงแรมที เค พาเลซ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 11 กันยายน 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป , โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ , ไทย
 • 10 - 13 สิงหาคม 2561 , ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 , ประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย , อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2561 , อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 24 มิถุนายน 2561 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Starting a Family: Experiences of First-Time Fathers during the Postnatal Period ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2561 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยคุณธรรม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2561 , ประชุม South-South Solution Network on Safe Motherhood , Sukosol Hotel, Bangkok , ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2561 , อบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 20 เมษายน 2561 , ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ , โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 เมษายน 2561 , อบรมหลักสูตร Assessor Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2561 , ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2562-2564 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2561 , ประชุม กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล , โรงแรมแอมบาสเดอร์ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2561 , ประชุม AUN-QA International Conference 2018 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-Ed-PEx ประจำปี 2561 และร่วมแสดงความคิดเห็น , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 , หลักสูตร การจัดการความรู้ KM Innovation , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 , อบรม การจัดการความรู้ KM Innovation , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุม นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2561 , ประชุมการประเมินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 ธันวาคม 2560 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม , โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 12 - 14 ธันวาคม 2560 , ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพิจารณารูปแบบการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครังที่ 2 สติ : ตื่นรู้...สู่สังคม , มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2560 , ประชุม Consensus เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ Site Visit , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลไทย : ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน , โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2560 , อบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 October 2017 - 5 November 2017 , เข้าร่วมประชุม Biennial Convention ครั้งที่ 44 และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ณ Indiana Convention Crnter , United States Of America
 • 11 ตุลาคม 2560 , สัมมนาโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงตอนที่ 1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2560 , ประชุม การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 กันยายน 2560 , อบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 สิงหาคม 2560 , อบรมหลักสูตร CMU-EdPEx Assessor Calibration , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 11 - 14 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา , สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ สันทราย เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 , อบรมหลักสูตร CMU-EdPEx Assessor Calibration , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 , สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 21 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 15 - 23 July 2017 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น , Yamaguchi University , Japan
 • 12 กรกฏาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 5 - 7 กรกฏาคม 2560 , ประชุม Ethics, Estheics, and Empirics in Nursing : Driving Forces for Better Health , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2560 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2560 , อบรม Outcome-Bosed Eduction and AUN-QA , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มิถุนายน 2560 , อบรม AUN-QA Impiementation and Gap Analysis , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2560 , เข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่น , โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to the Best Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 1 - 2 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 เรื่อง สิบสองปีแห่งความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ : ความสำเร็จของพยาบาล , โรงแรมปรินซ์พาเลซ , ไทย
 • 26 - 28 เมษายน 2560 , อบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 18 เมษายน 2560 , ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 22 - 24 มีนาคม 2560 , ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรม Patient Safety Training for the Trainer program , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 19 - 20 มกราคม 2560 , อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing , โรงแรมดิเอมเมอรัลล์ , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2559 , โรงแรมพูลแมน แกรนด์ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 21 กันยายน 2559 , ประชุมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ Site Vidit , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 10 - 11 กรกฏาคม 2559 , อบรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 10 - 11 กรกฏาคม 2559 , อบรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การคลอดมาตรฐาน ประจำปี 2559 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 June 2016 - 2 July 2016 , โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University , China
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2559 , ฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 , โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 - 12 March 2016 , ศึกษาดูงานโครงการ The Sakura Science Plan (Program) ณ ประเทศญี่ปุ่น , Kagawa , Japan
 • 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2559 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 24 ธันวาคม 2558 , ประชุม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 , ประชุมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไมได้ Site Visit , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 9 - 12 December 2015 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Kong International Nursing Forum ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , The Universit of Hong Kong Shenzhen Hospital , China
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 - 12 พฤศจิกายน 2558 , ประชุม อนาคตการพยาบาล : นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคมอาเซียน , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2558 , ศึกษาดูงาน การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางการผดุงครรภ์โดยการผสมผสานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2558 , ประชุมวิชาการ นมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4 , โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2558 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 10 - 13 สิงหาคม 2558 , เข้าร่วมประชุม Regional Meeting on Strengthening Midwifery to Improve Maternal and Newborn Health ณ ประเทศอินเดีย , เมืองนิวเดลี , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2558 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2558 , อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 6 เมษายน 2558 , การพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา GRAD UPDATE การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษากับสหวิทยาการและพหุวิทยาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมิติความเป็นนานาชาติในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 17 มกราคม 2558 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 29 September 2014 - 5 October 2014 , ประชุมวิชาการ3th Asia-Pacific International Conference on Qualitative Research in Nursing,Midwifery and Health และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Journey into Fatherhood: First Thai Fathers' Experiences ณ ประเทศออสเตรเลีย , Newcastle city Hall, Newcastle, NSW, Australia , Australia
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2557 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายใต้ยุุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจริยธรรม , โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว , ไทย
 • 10 กันยายน 2557 , สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 3 กันยายน 2557 , ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 19 - 21 มีนาคม 2557 , ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA , โรงพยาบาลศิริราช , ไทย
 • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 26 มีนาคม 2557 , อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2556 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , อบรม การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2556 , ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4 , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ , ไทย
 • 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 27 - 29 พฤศจิกายน 2555 , ประชุม การพัฒนาคุณภาพวารสารทางการพยาบาลไทย สู่สากล , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2555 , ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง , โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 เมษายน 2555 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2555 , สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 12 - 14 ตุลาคม 2554 , ประชุมวิชาการ Prevention Prediction and Promotion in Perinatal Health , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 - 13 สิงหาคม 2554 , ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี , สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 , สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2554 , การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 - 8 พฤษภาคม 2554 , อบรมการเพิ่มคุณภาพตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุม e-Learning Day 2011 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 - 22 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง "Help Baby Breathe : Traiving for traivus" , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 7 - 8 สิงหาคม 2553 , สอบความรู้เพื่อรับวุฒิแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2012 , ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2548 , การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 1 ธันวาคม 2547 , หลักสูตร Training of Trainers , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย , ไทย
 • 13 - 15 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธทางการพยาบาลสูตินรีเวชที่มุ่งเน้นคุณภาพการพยาบาล , โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2546 , การใช้งานระบบMIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 10 - 22 June 2003 , Building Alliances for Living working Research and Parctice Woman's Health in th Postcolonial Context , Victorail British , Colombia , Columbia
 • 26 - 5 เมษายน 2544 , การศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคมเรื่อง "การวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , การทำแฟ้มสะสมงาน (Prot folio) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 3),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 1), ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2553 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2541 : พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2532 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2553
 • การพยาบาลแม่และเด็ก
 • Family Health Care
 • Breastfeeding
 • Fatherhood
 • Father Involvement
 • Fear of childbirth
 • Pregnancy with complication, High risk pregnancy

การลาศึกษา

 • 6 มิถุนายน 2552 - 5 ธันวาคม 2552 , หลักสูตร Doctoral degree in the Nursing Programme (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 6 ธันวาคม 2551 - 5 มิถุนายน 2552 , หลักสูตร Nursing Programme, Type 2(2), International Programme (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 6 มิถุนายน 2551 - 5 ธันวาคม 2551 , หลักสูตร Doctoral degree in the Nursing Programme (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 18 December 2007 - 31 August 2008 , course การศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ , at University of Washington, School of Nursing , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 6 มิถุนายน 2548 - 5 มิถุนายน 2551 , หลักสูตร Doctoral degree in the Nursing Programme Type(2) International Programme , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 5 มิถุนายน 2540 - 4 พฤศจิกายน 2540 , หลักสูตร การพยาบาลแม่และเด็ก แผน ก. แบบ ก(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2538 - 4 มิถุนายน 2540 , หลักสูตร การพยาบาลแม่และเด็ก แผน ก. แบบ ก(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 18 สิงหาคม 2563 , รางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ , เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 • 3 พฤษภาคม 2560 , รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาอาจารย์พยาบาล , มาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 23 มกราคม 2554 , รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก , มหาวิทยาลฃัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2562 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2558 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2551 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2546 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2538 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th