KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

Petsunee Thungjaroenkul

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 935021 , +66 53 949116
อีเมล์ : petsunee.t@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 17 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 28 ตุลาคม 2559 ,สอนกระบวนวิชา 558749 : ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบล 2 นักศึกษาปริญญาโท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2559 ,สอนกระบวนวิชา 558749 : ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบล 2 นักศึกษาปริญญาโท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 9 มิถุนายน 2552 ,การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 24 ตุลาคม 2560 ,ความต้องการแนวทางนิเทศการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด : โครงการโทรถามตามเยี่ยมกรณีศึกษา 4 ภาค), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ,คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 25 มกราคม 2565 ,โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแบบประเมินการดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจ โรงพยาบลมหาราชนครเชียงใหม่ (Development of CMU. Hospital Compassionate Care assessment Tool (CMUH-CCAT)", นางสาวกัลยา ชื่นใจ ตำแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Development and Psychometric Evaluation of Clinical Nurse's Change Agent Competency Scale (CN-CACS) in Thailand", นางสาวกมลพรรณ รามแก้ว นศ.ป.เอก คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองเชิงสาเหตุของผลลัพธ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์” , นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์ รหัส 611251007 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีภาวะติดเชื้อในการแสเลือด” , นายปรเมษฐ์ อินทร์สุข นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, นางสาวเทพิน พัชระสุภา รหัส : 601232013 บปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,การวิจัยเพื่อเค้นคว้าอิสระ เรื่อง ต้นทุนฐานกิจกรรมการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติในหอผู้ป่วยหนัก ในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่, นายสุทธิพร ใจแล รหัส : 601232007 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมของการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2561 ,การติดตามสมรรถนะของพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์, กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2560 ,Moral problem and Moral Courage in Nursing Practice Experienced by Nursing Students in Nursing Colleges in Southern Thailand, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2560 ,พฤติกรรมจิตอาสาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2560 ,เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมความคิดบูรณาการสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2560 ,Clinical Nurse Leadership Skills : A Perspective of Nurse Administrators. Clinical Registered Nurses in Bangladesh, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2560 ,กลไกจริยธรรมของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่าย หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2559 ,ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานบนต์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2558 ,The causal model of binge drinking behaviors among Thai university students, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 ,สมรรถนะภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2558 ,การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 กันยายน 2557 ,การพัฒนากระบวนการให้บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2557 ,การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลลำปาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2557 ,ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2557 ,การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 มกราคม 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 14 มกราคม 2557 ,การพัฒนากระบวนการการเตรียมรับผู้ป่วยพิเศษ 1/5 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 ,ความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,ความพร้อมในการปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 คณะพยบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2556 ,ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556 ,ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธโสธร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,การพัฒนากระบวนการให้บริการพยาบาลในคลินิกโรคไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2555 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในแผนกเด็กอ่อน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2554 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2553 ,ประสิทธิผลของการใช้ชุดประคบเต้านมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2553 ,ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานบรรยากาศจริยกรรมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานตามการรับรู้ของพยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร, บรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2553 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด ศูนย์มะเร็ง ลำปาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2553 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดของหน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 26 กรกฏาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ เรื่อง ปัจจัยทำนายสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 12 , กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2565 ,บทความเรื่อง "ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในรูปแบบการเรียนรู้แบบไฮบริด", วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2565 ,บทความเรื่อง "อิทธิพลของการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยต่อความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่รับกลับโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้", กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทำนายความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชั่นวาย โรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้", วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่อง"ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า โรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้", วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ , วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย , วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการของผู้ลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2552 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกล้องวีดิทัศน์ ในหน่วยผ่าตัดที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,พิจารณาผลงานของนางสาวธันยมัย ศรีหมาด ขอดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2560 ,กรรมการตัดสินผลงานประกวด Like Talk ภาคเหนือ "Lanna to Chaophraya Like Talk" ประจำปี 2561, ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,คณะกรรมการประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-พ.ศ.2561), มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2560 ,ประชุม การพัฒนามาตรฐานการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ารับการักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 ,แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "ศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2552 ,คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "มิติใหม่ทางการบริหารการพยาบาล", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 4 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 , ศูนย์บริการพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลประสาท ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2565 ,โครงการอบรมบุคลากรทางการพยาบาล เรื่อง "การรับฟังเสียงของผู้ป่วยด้วยแผนที่ความใส่ใจ (Empathy Map)"", โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2564 ,เรื่อง การวิเคราะห์ Pain Point เพื่อกำหนดเป้าหมายของการบริหาร, สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 6 เมษายน 2564 ,โครงการสัมมนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อแนวทางการวิเคราะห์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (SWOC Analysis), คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 ,ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2559 ,อบรมให้ความรู้สมุนไพรรอบบ้านและสาธิตทำน้ำมันสมุนไพรสร้างอาชีพ, เทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2559 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์กระบวนงานการพยาบาลเพื่อลดภาระจากงานประจำ, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2557 ,ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ, โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2556 ,ผู้นำกับการใช้ฐานข้อมูลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มกราคม 2556 ,จริยกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 18 มกราคม 2556 ,จริยกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 1 - 4 ธันวาคม 2552 ,พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, ศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2552 ,การบริหารค่าใช้จ่าย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 5 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2564 ,หัวข้อ "การวิเคราะห์ความแปรผันของสารสนเทศและกำหนดแนวทางการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการพยาบาล", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้นและนำเสนอข้อมูล", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "การสร้างพจนานุกรมข้อมูลและแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2562 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2561 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2561 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2556 ,การพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โดยใช้รูปแบบ case management, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2555 ,เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับระบบบริการสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 ,การตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วย และสิทธิพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,Financial in trauma patient, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 ,การตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วยและสิทธิพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2552 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 19 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง Quality Improvement, Evidence Based Practice and Research : Implications for clinical practice, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 28 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 4 เมษายน 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การพัฒนาองค์กรด้วยเข็มมุ่ง", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15 -16, ห้องเรียน 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15 -16, ห้องเรียน 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 - 2 ธันวาคม 2563 ,วิชา GN 1: นโยบายและระบบสุขภาพ หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์สุขภาพและระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภพ” หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 , โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2553 ,Strategies for proposal development, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 8 - 9 August 2022 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพการบริการในองค์กรสุขภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก , The Vietnam Nurses Association และ The Vinmec International Hospital, Hanoi ประเทศเวียดนาม , Vietnam
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2565 , การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป" , โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565 , การนิเทศการฝึกปฏิบัตินักสึกษา กระบวนวิชา 558758 การฝึกปฏิบัติการกิจการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล , โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร จังหวัดชุมพร , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2565 , การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 เมษายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 , ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ID: 791 105 9945 , ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2565 , การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2565 , การอบรมหลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 4 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด , E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2565 , การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2564 , นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel" , ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2564 , โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 30 กันยายน 2564 , การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2564 , การอบรม โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2564 , โครงการอบรม เรื่อง "Human Subject Protection & God Clinical Practice" , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 19 เมษายน 2564 , ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare , รูปแบบ Online Ordinary Pass , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรม หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผน กลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต) , รูปแบบออนไลน์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , สังเกตการร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)" , โรงแรม VIC 3 กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์ โปรแกรม Zoom , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 , ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2563 , ประชุมระดมความคิดเห็นชุดโครงการ เรื่อง การพัมนา Kotat Health anfd Wellness Innovation City , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 15 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 , ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ , ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2563 , ฝึกปฏิบัติความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) และประชุมประจำเดือนของหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ ครั้งที่ 6/2563 , หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ 13,16 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 12 สิงหาคม 2563 - 23 กันยายน 2563 , นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด (โครงการสร้างเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษา) , โรงพยาบาลจอมทอง, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลลำปาง และ โรงพยาบาลแพร่ , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) และนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย SPEARHEAD , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2562 , โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 October 2019 - 1 November 2019 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , Switzerland
 • 31 สิงหาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การป้องกันผดุงความเป็นธรรมแก่ผุ้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 5 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครลำปาง , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2562 , กิจกรรมการนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ในโครงการโครงการ เสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่อมมือวิจัย รุ่นที่ 2 , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 , ไทย
 • 10 - 12 มกราคม 2562 , ประชุม การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย , มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2561 , นิเทศนักศึกษา , จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 31 กรกฏาคม 2561 , นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด , จังหวัดที่นักศึกษาสังกัด , ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล , โรงแรมนารายณ์ สีลม , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2560 , ประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 20 กันยายน 2560 , ประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 6 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 , มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 23 - 25 สิงหาคม 2560 , อบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2560 , อบรม Refreshing Couse สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2560 , ร่วมงาน QA Show&Share , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2560 , อบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2559 , อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย หลักสูตร Fundamental ICH-GCP Training ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2559 , ร่วม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13 th Symposium on TQM Best practices in Thailand , โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประชากรและสังคม 2559 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2559 , การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos , ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลบ้านโคก โรงพยาบาลทองแสนขัน , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา , โรงพยาบาลพทุธชินราช , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 25 - 31 October 2014 , ประชุม 6th International Nursing Management Conference และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศตุรกี , ประเทศตุรกี , Turkey
 • 13 - 15 สิงหาคม 2557 , ประชุม วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในแผนงานการตรวจสอบข้อมูลฯ โครงการสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2557 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 14 - 15 July 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล ณ ประเทศมัลดิฟส์ , ณ Indira Gandhi Memorial Hospital , Maldives
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project , จีรัง เฮลท์ วิเลท , ไทย
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 15 - 19 กรกฏาคม 2556 , อบรม การใช้โปรแกรม LISREL รุ่นที่ 21 , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2555 , ประชุมวิพากษ์ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 21 , อิมแพ็คเมืองทองธานี , ไทย
 • 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Comprehensive Systematic Review Full Training Program , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2555 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2555 , ประชุมวิพากษ์งานวิจัย , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2555 , อบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล , สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 - 7 April 2012 , ศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , Shanghai Mental Health Center , China
 • 28 - 31 มีนาคม 2555 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล , รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต , ไทย
 • 10 - 14 มีนาคม 2555 , ประชุมและวิพากษ์บทความวิชาการ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2554 , ประชุมประเด็นปัญหากำลังคนในอนาคตฯ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 , โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 27 - 28 กันยายน 2554 , ประชุมโครงการ "Thai Nurse Cohort Study" , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 12 - 16 กันยายน 2554 , ประชุมเพื่อขออนุเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางแผนฯ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2554 , ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2554 , ประชุมโครงการ Thi Nurse Cohort Study , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2554 , ประชุมโครงการ Thai Nurse Cohort Study , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 เมษายน 2554 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 23 เมษายน 2554 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย , โรสการ์เด้นรีสอร์ท สวนสามพราน นครปฐม , ไทย
 • 28 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ "Thai Nurse Cohort Study" , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 , นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ "ปัญหาสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย" , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2553 , ประชุมโครงการนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 18 - 19 ธันวาคม 2553 , ประชุม ผู้บริหารทางการพยาบาลกับประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ "Thai Nurse Cohort Study" , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Thai Nurse Cohort Study , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2553 , การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2553 , การวิจัยเชิงปฏิบัติการ , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 23 เมษายน 2553 , ประชุมโครงการ "Thai Nurse Cohort Study" , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2552 , ประชุมคณะทำงานทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทน , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 เมษายน 2552 , คณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาติดตามสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 20 - 23 มีนาคม 2552 , นำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 10 มีนาคม 2552 , เพื่อทบทวนแผนกำลังคน ครั้งที่ 3 , สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2552 , เพื่อนำเสนอผงานวิจัย , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 , การทบทวนแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสาขาการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2551 - 17 กุมภาพันธ์ 2552 , ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Postdoctoral Fellowship , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 ธันวาคม 2550 , ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 11 กันยายน 2550 , ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 7 - 10 June 2007 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเรื่องFactors Influencing Length of Stay in Adult Intensive Care Units in a University Hospital in Thailand ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Macao Polytechnic Institute , China
 • 30 พฤษภาคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ KC Moodle ในการจัดการเรียนการสอน , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 11 - 20 May 2002 , ดูงานด้านบริหารศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล , - , United States Of America
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , การวิจัยทางการพยาบาลนวัติกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 กันยายน 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา , ห้องประชุมใหญ่ชั้ีัน 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , การทำแฟ้มสะสมงาน (Prot folio) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 12 - 15 มิถุนายน 2543 , ประชุมฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการแปรนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ , โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2543 , นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2543 , ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2550 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2538 : วท.บ. (สถิติประยุกต์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Nursing Management
 • Statistical Analysis

การลาศึกษา

 • 25 July 2015 - 24 October 2015 , course ฝึกอบรมระยะสั้นและพัฒนาบทความทางวิชาการ , at Faculty of Nursing,University of Alberta,Edmonton , Canada , scholarship China Medical Board of New York Inc.
 • 3 ตุลาคม 2549 - 17 เมษายน 2550 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (ขยาย 7 เดือน) , ณ มช.ร่วมกับ ม.ต่างประเทศ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 กุมภาพันธ์ 2549 - 2 ตุลาคม 2549 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานา (ขยาย 8 เดือน) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2548 - 2 กุมภาพันธ์ 2549 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์(นานาชาติ) (ขยาย 8 เดือน) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 15 January 2005 - 14 January 2006 , course ป.เอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ , at The Univertsity of Michigan , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 1 มิถุนายน 2547 - 2 มิถุนายน 2548 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์(นานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 20 July 2004 - 20 November 2004 , course พยาบาลศาสตร์(นานาชาติ) , at The university of Alberta , Canada , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 3 มิถุนายน 2545 - 31 พฤษภาคม 2547 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์

การรับเครื่องราชฯ

 • 2565 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2559 , เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2546 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2539 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th