KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ

Chalinee Suvanayos

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
โทรศัพท์ : +66 53 936063 , +66 53 949010
อีเมล์ : chalinee.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สุนทรี ศรีโกไสย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ. 2013 . ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ในผู้หญิงติดสุรา . Chiang Mai University Journal of Natural Science . 13 (2).(Published Internatinally)
 • สุนทรี ศรีโกไสย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ. 2006 . ผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ติดสุราที่รับบริการโรงพยาบาลสวนปรุง (Effect of motivational enhancement therapy among alcohol dependence clients receiving service at Suan Prung Psychiatric Hospital) . วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (Journal of Psychiatric Association Thailand) . 51 (3) : 25-35. (Published Internatinally)
 • สุลินดา จันทรเสนา, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ. 2549 . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีนซ้ำของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ . พยาบาลสาร . 33 (3) : 34-46. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 9 พฤษภาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ระยะที่ 1 เรื่อง การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการติดพนันออนไลน์, อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,โครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล, นางสาวผาณิต หลีเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้สุภาพจิตและภาวะกดดันด้านจิตใจในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, นางสาวอติพร สิทธิมงคล รหัส : 621231017 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,วิจัย เรื่อง “ความสามารถในการฟื้นตัวต่อความเครียดในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของพยาบาลแผนกสูติกรรม” , คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรม NCF ต่อความรอบรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม”, นางสาวศุทธินี เจริญศรี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2562 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 ,ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัดต่อความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 3 เมษายน 2561 ,การพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม : มิติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ,ไทย
 • 27 กันยายน 2560 ,การเสริมสร้างความหมายในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา โดยการปรึกษากลุ่มแบบอัตถิภาวนิยม, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มในผู้ที่มีการดื่มแบบเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2552 ,โปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในสตรีที่ได้รับความรุนแรงจากคู่สมรส, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2552 ,ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของบิดามารดาเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2552 ,ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ้ำ ที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิดถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2552 ,ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 9 พฤษภาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านรายงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกสติและกระตุ้นสมองต่อการทำหน้าที่ด้านการรู้คิด ภาวะซึมเศร้าและสุขภาวะทางจิตใจในผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 11 มกราคม 2565 ,บทความเรื่อง "ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์", กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อมูลการวิจัย โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย, อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,วิจัย เรื่อง “ความสามารถในการฟื้นตัวต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19” , คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2559 ,ตรวจประเมินเพื่อการศึกษากระบวนวิชา 013722 การวัดผลทางจิตวิทยาการปรึกษา, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,คณะทำงานและวิทยากรดำเนินโครงการจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม สำหรับพยาบาลทั่วไป (Clinical Nursing Practice Guidelines for Dementia), สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 18 เมษายน 2565 ,คณะทำงานและเป็นวิทยากรโครงการจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม สำหรับพยาบาลทั่วไป (Critical Nursing Practice Guidelines for Dementia), สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,คณะทำงานและเป็นวิทยากรโครงการจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม สำหรับพยาบาลทั่วไป (Critical Nursing Practice Guidelines for Dementia), สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "Therapeutic Communication and Relationship", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "Counseling", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "Psycho-education/Relapse Prevention/Symptom management", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,จัดกิจกรรม พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพใจ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2562 ,โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น, ศาลจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 ,โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2556 ,การให้คำปรึกษาวัยรุ่น Gen Y, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2556 ,การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2554 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2553 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มกราคม 2553 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2552 ,การพยาบาลผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2551 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2551 ,พลิกมุมมองใหม่เลี้ยงลูก เทคนิครักลูกอย่างไรให้ถูกวิธี, โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,กิจกรรมเปิดบ้านการจัดการความเคลียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management), โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 ,กิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “คลินิกให้คำปรึกษาด้านการจัดการความเครียด”ภายใต้กิจกรรม Health CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR โดยการไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจHealthyCMU, กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายสำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ,ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2552 ,Work With Heart, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 26 เมษายน 2565 ,หลักสูตร การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 26 เมษายน 2565 ,หลักสูตร การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 19 เมษายน 2565 ,หลักสูตร การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2565 ,หลักสูตร การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2564 ,วิทยากรเสวนา เรื่อง "โควิดโคใจ", สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2564 ,การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา ตามขั้นตอนและเทคนิคการให้การปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562, งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพยักศึกษา ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 ,โครงการ Alzheimer's ปัจจุบัน รู้ทันอัลไซเมอร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,วิทยากรกระบวนการในการระดมสมอง เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเลิกเหล้าเข้าท่า, ศูนย์ประสานงานโครงการเลิกเหล้าเข้าท่า ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2556 ,โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2556 ,โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2553 ,การพัฒนาความเจริญงอกงามในจิตใจตนเอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 23 ธันวาคม 2552 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2551 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2551 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 25 - 26 สิงหาคม 2565 , การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2565 , การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของโครงการการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนบ้านเชิงดอย และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2565 , การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2565 , ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม : Episode 1 , ออนไลน์ , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1) , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2565 , การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 2 เมษายน 2564 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1) และประสานพื้นที่ในการทำวิจัยต่อยอด , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 28 มีนาคม 2564 , คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง “Practical pearls for long term care in the new normal era” , รูปแบบ Online , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 มกราคม 2564 , ประชุมประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง New Scientific Discoveries and Technologies in Dementia , รูปแบบ Online , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2563 , ประชุม เรื่อง การศึกษาปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใต ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Diseases)) , บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) จำกัด , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวางแผนจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2563 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 , ประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 25 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 7 กันยายน 2563 , กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล , ไทย
 • 5 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2563 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ทำอย่างไรให้สนุก , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 , ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด็กตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานพํมฯานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต , อาคารศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 17 - 19 มกราคม 2562 , ประชุม Smart Dementia practice และ Workshop เรื่อง Practical neuropsychological assessment , โรงแรมตวันนา , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 , ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด้ตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 , โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ประชุม Migraine Preceptorship , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2560 , ร่วมโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 4 กันยายน 2560 , ประชุม Excellent Care for Aging , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 2 - 4 สิงหาคม 2560 , ประชุมวิชาการร่วมเพื่อต่อต้านสมองเสื่อม , โรงแรมเบอร์เคลีย์ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ร่วม HEAL THTECH CNX 2017 เรื่อง INNOVATION IN MEDICINE นวตกรรมทางการแพทย์ สู่การนำไปใช้ได้จริง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มิถุนายน 2560 , ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 9 - 10 ธันวาคม 2559 , ประชุม Chiang Mai Headache Winter Conference 2016 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม Sharing ladea in Stroke Management , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2559 , ประชุม การดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุไทย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ , โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2559 , ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 , โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 - 22 สิงหาคม 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2559 , อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 4 - 29 มกราคม 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 15 - 17 มีนาคม 2553 , โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ , เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 25 - 27 February 2010 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ , Institute of Mental Health and Woodbridge Hospital , Singapore
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2552 , ความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 9 มีนาคม 2552 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 28 มกราคม 2552 , Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 - 9 December 2008 , นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ , ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ , Korea
 • 11 - 12 พฤศจิกายน 2551 , เด็กมีปัญหาการเรียนรู้ , สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2551 , สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 2 - 4 กันยายน 2551 , โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา , ตำบลขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2551 , Achieving Paychotherapy Effectiveness , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2550 , อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 14 ตุลาคม 2550 , ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพงัน และโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2550 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 1 - 4 สิงหาคม 2550 , ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง Mental Health in The City , โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 24 มกราคม 2550 , ประชุม เรื่อง กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 15 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง "บทบาททีมสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่" , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2549 , ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2549 , ประชุม เรื่อง Update managcmcnt in ADHD , ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 3 - 5 กรกฏาคม 2549 , ประชุม จากหลังคาแดงสู่ชุมชน , รร.ปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2549 , ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 22 - 24 มีนาคม 2549 , ประชุม สารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2548 , สัมมนา โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 9 กันยายน 2548 , การสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้ายภัยสุขภาพจิต , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 11 มีนาคม 2548 , การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , รร.สุริวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 - 4 กุมภาพันธ์ 2548 , การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานเวชปฏิบัติในหน่วยปฐมภูมิ , รร.สุริวงศ์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 March 2004 , ดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาล Woodbridge , โรงพยาบาล Woodbridge , Singapore
 • 30 มกราคม 2547 , ประชุมวิชาการเรื่องบทบาทของจิตวิทยาท่มีต่อสังคมในทศวรรษหน้า , โรงแรมริดเจ็ส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 พฤษภาคม 2545 , การสร้างเสริมสมรรถนะการให้การปรึกษาทางสุขภาพ , ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2544 , ภูมิปัญญาล้านนา , ห้องประชุมสถานวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2544 , สัมมนาหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจและอาจารย์สอนเสริมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุม มสธ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2543 , การพัฒนาตนเองสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 37 , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2543 , การเจรจาต่อรองและประเมินความเสี่ยง , โรงแรมพรพิงค์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 8 กันยายน 2543 , สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม. , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , การทำแฟ้มสะสมงาน (Prot folio) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2562 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2543 : ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2539 : ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2536 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การให้การปรึกษารายบุคคล ( Individual Counseling )
 • การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ( Group Counseling )
 • จิตบำบัดแบบกลุ่ม ( Group Psychotherapy )
 • Dementia person and Caregiver

การลาศึกษา

 • 1 ธันวาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 ธันวาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2556 , หลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาล แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 30 พฤศจิกายน 2556 , ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556 ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก , สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

การรับเครื่องราชฯ

 • 2552 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th