KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม

Nethong Namprom

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949007
อีเมล์ : nethong.namprom@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • เนตรทอง นามพรม, พัชรี วรกิจพูนผล, จุฑามาศ โชติบาง. 2553 . การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยโดยใช้การเล่น: การเรียนรู้ของพนักศึกษาพยาบาลผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ . พยาบาลสาร . 37 (พิเศษ) : 105-115. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ปรัชญาพร ธิสาระ, ศรีพรรณ กันธวัง, เนตรทอง นามพรม. 2553 . อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ย และอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด . พยาบาลสาร . 37 (3) : 76-90. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,อ่านตำรา เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 4 ตุลาคม 2561 ,งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการได้รับนมมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนด หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 14 มกราคม 2564 ,ประธานกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด ค, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2563 ,คณะกรรมการพัฒนาบทเรียนดิจิทัลการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤติและฉุกเฉิน (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 5 สิงหาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ผลของชุดอุปกรณ์ยึดตรึงท่อหลอดลมคอต่อการเลื่อกหลุดและการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติในทารกเกิดก่อนกำหนด, นางสาวอังศุมาลิน แสงงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ดูแลต่อการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวสุวรรณา หมูจุน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 กันยายน 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการนวดท้องต่อภาวะที่ไม่สามารถทนต่อการรับนมในทารกเกิดก่อนกำหนด', นางสาวจันจิรา จำรัส นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 กันยายน 2564 ,วิจัยเรื่อง "ผลของการใช้แนวปฏิบัติการประเมินความพร้อมการกินนมทางปาก ต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปาก และจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลในทารกเกิดก่อนกำหนด", นางสาวจนัญญา โมรา ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเด็ก แขนงทารกแรกเกิด โรงเรียนรามาธิบดี ,ไทย
 • 27 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง (simulation-based learning; SBL) ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง, ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 21 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์, ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 ,โครงการวิจัยเรื่อง “ผลการใช้แนวทางการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการความเจ็บปวดขณะตรวจ เพื่อคัดกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางจิติญาดา พิมทอง ตำแหน่งพยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2563 ,ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "Effectiveness of Comprehensive Preterm Infant Developmental Care Program on Parental Self-Efficacy, Growth and Neurobehavioral Development of Hospitalized Preterm Infants” , นางสาววารุณี มีหลาย รหัส 61810022 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,การปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการพยาบาลทางคลินิกสำหรับสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนดขณะแรกรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางสาวขวัญหทัย กัณทะโรจน์ ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2563 ,โครงการวิจัย “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุดตันของทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และภาวะเลือดไปปอดมาก ในทารกโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงจากหลอดเลือดแดงไปยังระบบพัลโมนารี ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครเ, นางสาวปิยะมาศ ผาสุก ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,วิจัยเรื่อง "การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวข้ามรุ่น:สถานการณ์สภาวะสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลหลักเด็กปฐมวัยในครอบครัวข้ามรุ่น", อาจารย์กิรณา เค้าฉลองเคียง และคณะ ,ไทย
 • 19 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวินัยเชิงบวกในผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวมัทรี พงศ์สัมพันธ์ รหัส : 611231053 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจในการดูแลแบบแกงการูของมารดาต่อการทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาของทาระเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะหายใจลำบาก, นางสาวเยาวรัตน์ สุภาษี รหัส : 601231031 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมพลังอำนาจของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ในการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”, รองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของมารดาเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,ผลของการอาบน้ำแบบห่อตัวต่ออุณหภูมิร่างกายของทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสำหรับการป้องกันปอดอักเสบจาการใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันและจัดการภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด หอผู้ป่วยทารแรกเกิด 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการแตกทำลายของผิวหนังทารกเกิดกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ปกครองทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการู, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2557 ,ผลของการกระตุ้นการดูดกลืนต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2554 ,ผลของโปรแกรมการเตรียมพยาบาลต่อการปฏิบัติในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,ท่าอุ้มทารกขญะเจาะเลือดกับการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำ ทารกแรกเกิดครบกำหนด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้ และการปฏิบ้ติการของพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2553 ,แบบแผนการตอบสนองต่อความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลประจำวัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 4 มกราคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบงานวิจัย เรื่อง "ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิกายต่อการคงบคุมอุณหภูมิกายของทารก", นางวรรณา สุธรรมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะผู้วิจัย ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ของครู/ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 8 เมษายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิซา 555733, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด็ก ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2563 ,ตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่อง การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต: กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2563 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง ทัศนคติของผู้ปกครองและพยาบาลต่อการให้ผู้ปกครองอยู่กับเด็กขณะได้รับการทำหัตถการแบบรุกล้ำร่างกาย , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ความถูกต้องของบทเนื้อหา โครงการสร้างรายวิชาและข้อสอบรายวิชา: การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, อ.ณัฐพร ออนตะไคร้ (โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 Type X: CMU MOOC ) ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และประเมินการดำเนินงานโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วย นมแม่ และสร้างสื่อกลางในการเผยแพร่นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในรูปแบบที่เอื้อต่อการใช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพรรณ ทำดี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาการเตรียมเนื้อหารายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 5 เรื่อง, รศ.ดร.พัชรี วรกิจพูนผล ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,จัดทำวารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 9 เมษายน 2564 ,คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 ,คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2563 ,คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาคุณภาพด้านวิชาการและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลข้อสอบ การช่วยฟื้นึืนชีพผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤตและฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 8 พฤศจิกายน 2565 ,วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ระดับปริญญาตรี จำนวน 30-50 คน จาก Zhejiang Medical University, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 5 เมษายน 2564 ,โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในการสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบล, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2564 ,อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอขุนยวม ในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563 ,ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติครอบครัว (Family Crisis Manament) , โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นฯ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวคุณภาพตำบลท่ากว้าง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง ,ไทย
 • 18 มกราคม 2563 ,บรรยายเรื่อง “การประเมินตนเองและการออกแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2562 ,อบรมพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการประเมินพัฒนาการใช้เครื่องมือแก่เจ้าเจ้าหน้าที่ อสม.อำเภออมก๋อย, ที่ว่าการอำเภออมก๋อย ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2562 ,ประชุมคืนข้อมูลโครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Case-based learning ที่ส่งเสรมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Case-based learning ที่ส่งเสรมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 13 - 15 พฤศจิกายน 2561 ,นำเสนอบทเรียนการทำงานในพื้นที่, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 ,การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2561 ,สุขภาวะในเด็กแก่ผู้ปกครองนักเรียนสืบนทีธรรม, โรงเรียนสืบนทีธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2561 ,การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคลากรเหล่ากาชาดเชียงใหม่, สำนักงานเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2554 ,ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด", สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 3 มีนาคม 2554 ,ประชุมวิชาการ "ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย" เรื่อง "ระบบฐานข้อมูลตำบล", สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 14 มีนาคม 2565 ,หลักการและแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง (ฝึกตรวจร่างกาย), โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2565 ,การประเมินด้านจิตสังคม และสิ่งแวดล้อม, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2565 ,หลักการและแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพชั้นสูง, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดและทารกเกิดก่อนกำหนด: Excellence in Preterm Nursing รุ่นที่ 3, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 ,พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนด และทารกเกิดก่อนกำหนด : Excellence in Preterm Nursing รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 ,Short-term and long-term complications of premature infants, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 31 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2564 ,เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในโครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและ การพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ในยุคดิจิทัล , หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ pediatric nursing: Development Supportive Care ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2557 ,การพยาบาลทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2554 ,ก้าวทันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2554 ,วิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง "Best Practices to inprove quality care for pediatric patients", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 - 22 มกราคม 2553 ,การสื่อสารโดยชุมชนมีน่วนร่วม เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2552 ,เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 11 กรกฏาคม 2565 , ร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละเลิกบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. , ห้องประชุมทองกลาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2565 , พิธีปิดโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสสตร์ มช , ไทย
 • 9 - 12 มิถุนายน 2565 , โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่น 3 , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 เมษายน 2565 , เสวนา "แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัณณัติที่เกี่่ยวข้อง" , อาคารวิทยบริการดารารัศมี ชั้น 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 , ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2565 , การประชุมติดตาม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2565 , การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2564 , การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 , การประชุมเตรียมงานติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 2 - 4 เมษายน 2564 , ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 , อบรม หัวข้อ "Power of patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร) , ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการกำเนินงานที่จะดำเนินต่อในปี 2564 , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี , ไทย
 • 9 - 13 ตุลาคม 2563 , ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ สุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคชเซีย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2563 , ประชุมแนะนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 4 กันยายน 2563 , อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เรียนรู้ , ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2563 , อบรมให้ความรู้การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง การบวนBench marketing และกรพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยแห่งชาติออนไลน์ , ออนไลน์ Zoom meeting , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2563 , ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2563 , ประชุมถอดบทบทเรียนกระบวนการทำงานของศูนย์เรียนรู้ และแนวทางขยายเครือข่ายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2563 , ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐใวัย , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องประชุมอโนดาด โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2563 , ประชุมแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 , ประชุม เรื่องแนวทางการสื่อสาร เพื่อขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข" , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมกับกลุ่มแกนนำในการจัดทำแผนงานในโครงการยถทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะหืแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ และร่วมเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นฯ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยและพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 25 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2563 , อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้” วิชาพื้นฐาน , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 ธันวาคม 2562 , ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้ , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2562 , อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ: การพัฒนาข้อเสนอโครงการ(Project Development) , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 , ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ในปี 2563 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก , สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม. , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 , อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงพยาบาลเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 , เข้าร่วมการเยี่ยมเสริมพลัง และนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานแนามัยและเด็ก ปี 2562 , โรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 , ประชุม "สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4" , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2562 , ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2562 , หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2562 , ร่วมงานเวทีแรกเปลี่ยน , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย
 • 8 - 9 มิถุนายน 2562 , TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children , หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 - 13 มิถุนายน 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง , โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 May 2019 , นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง The effect of maternal participation in preterm’s care and improved short-term growth and neurodevelopment outcomes ในประชุมวิชาการ COINN 2019: Enriched Family - Enhanced Care , ประเทศนิวซีแลนด์ , Newzealand
 • 27 - 28 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน , สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 31 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน , สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อำเภอสารภี , ไทย
 • 25 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวีงตาล อำเภอสารภี , ไทย
 • 22 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 1/2562 , ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่เพื่อประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2562 , ประชุมกรรมการประเมินปริมาณงนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์ฯ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมพัมนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีขึ้นไป ภายใต้รู้แบบคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีขึ้นไป , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2561 , ประชุมเพื่อคืนข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง ตำบลวังผาง , เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2561 , ประชุมแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2562 , โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2561 , ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , โรงแรมสืบนทีธรรม สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2561 , ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กันยายน 2561 , ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2561 , ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2561 , ประชุมเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจครอบครัวแหว่งกลางตำบลวังผาง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 8 กันยายน 2561 , ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 , ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , ประชุมโครงการชี้แจงรายละเอียดขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , ประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยพื้่นที่อำเภอสารภี , ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ , ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ร่วมเวที สานงานเสริมพลังสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2561 , ประชุมชี้แจงโครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน , เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2561 , อบรม Writing Manuscript workshop , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 5 - 6 พฤษภาคม 2561 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน , ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2561 , ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมชี้แจงการนำใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย , ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2560 , นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2560 , นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปการดูแลและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยต่ออคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย , เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ประชุมเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 , ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2558 , ประชุม ร่าง หลักสูตรแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 5 ปี , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) , ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2557 , ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis , โรงแรม The Empress , ไทย
 • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2557 , ประชุม S.T.A.B.L.E PROGRAM training for the trainer , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 13 กรกฏาคม 2555 , ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2555 , ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , ศูนย์บริการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 8 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2554 , สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ ประจำปี 2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554 , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2554 , อบรมเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 เมษายน 2554 , สัมมนา KM ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2/2554 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กตนแบบฯ และโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการ "Bangkok International Neo natology Symposium 2011" , Shangri-La Hotel , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , ประชุมวิชาการ แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 มกราคม 2554 , นำนักศึกษาไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ , โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทดสอบการใช้งานโปรแกรม TCNAP" , อบต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2553 , พิจารณาแนวทางการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในระดับท้องถิ่น ครั้ง 1/2553 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 26 - 28 August 2010 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2553 , การประยุกตืใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมระดับท้องถิ่น , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2553 , การใช้ระบบงานออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 3 - 6 June 2010 , เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , Cheung Kung Hai Conference Centre , Hong Kong
 • 23 มีนาคม 2553 , แผนปฏิบัติการภาคเหนือภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 27 มกราคม 2553 , การใช้ ICT ในการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 - 20 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , จังหวัดอุทัยธานี , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2552 , พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น , ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กันยายน 2552 , ประชุมเสนอโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการ สสส. , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2552 , การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2552 , เทคนิคในการบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2551 , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2551 , การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและทารกแรกเกิด , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 8 - 10 เมษายน 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 3 เมษายน 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 1 เมษายน 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 31 มีนาคม 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 - 2 เมษายน 2551 , การประเมินสุขภาพขั้นสูง , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 7 มีนาคม 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 18 มกราคม 2551 , พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 ธันวาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2550 , นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข , ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกษา 2549 , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มช , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2549 , โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203 , นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย
 • 23 มีนาคม 2012 , บรรยาย ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ , สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2548 , ประชุมและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางการพยาบาล , ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2548 , Pediatric Emergency , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2547 , การเพิ่มศักยภาพการนิเทศทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2547 , Controversy of breast feeding: Theory to practice , รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 27 พฤศจิกายน 2547 , ็ำHealth Assessment , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 28 - 29 ตุลาคม 2547 , การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกันฃบกลยุทธ์ของประเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 20 - 24 ตุลาคม 2547 , International Conference: Health Promotion : Evidence Practice and Policy , โรงแรใโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกันฃบกลยุทธ์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 17 กันยายน 2547 , การพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2547 , Digital Document Super Hiway Road map to e University , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 30 July 2004 , PBL for Nursing Educators Two-Week workshop , Mc Master University,Hamilton, Ontario , Canada
 • 14 พฤษภาคม 2547 , Teaching using E-learning ็ How to start? , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2547 , รู้ตน รู้งาน สานสร้างพัฒนา , ไลฟอัพ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem-Based Learning) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 เมษายน 2547 , OSCE , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 23 มีนาคม 2547 , การจัดการรียนการสอนแบบโมดูล E-Learing Web-based course , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2547 , The Cardiac S.T.A.B.L.E Program , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2547 , การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ Clinical Nursing practice Guidelines , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2547 , Hand Hygiene , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 9 กรกฏาคม 2546 , การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 9 , อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 3 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 26 April 2001 , ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพยาบาล (Nursing Education), การวิจัยทางการพยาบาลแม่และเด็ก (Research in Maternal and Child Health) และการดูแลสตรีและเด็ก (Center for Women and Children) , USA , United States Of America
 • 31 - 2 กุมภาพันธ์ 2544 , The International Conference Improving Life Through Health Promotion Making a Differene , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2543 , คอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการปี 2543 , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2543 , สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 16 - 18 ตุลาคม 2543 , การพัฒนาโปรแกรม Multimedia ทางการศึกษา รุ่น 2 , ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 3 คณะศึกษาศาสตร์ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2543 , ปรับตัว ปรับใจ เรียนอย่างไรให้มีความสุข (สัมมนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2543 , สัมมนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขากุมารฯ ชั้นปีที่ 2 , หน่วยต้นน้ำโป่งไคร้ องแม่ริม , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2543 , พัฒนาตนเองอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 31 - 4 มิถุนายน 2543 , The 7 th International Confrence of Thalassemia and the Haemoglobin opathies , โรงแรม อิมพีเรี่ยมควีนพาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2543 , Critical Care in Pediatric in the year 2000 for nurse , ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพ , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 , มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2543 , แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล , มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา , ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2543 , อบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง Information Email and Powepoint , คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2543 , Empowering Teaching , ห้องศึกษาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2543 , Out Break Investigation , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 มกราคม 2543 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 ตุลาคม 2542 , สัมมนานักวิจัยหน้าใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 5 กันยายน 2542 , Workshop on Developmental Care of the Neonate , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2542 , การอบรมจัดทำ Homepage , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2542 , อบรมการส่งผลการเรียนผ่าน Disket , สำนักทะเบียน มช. , ไทย
 • 26 - 27 มิถุนายน 2543 , การประชุมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลและการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 มิถุนายน 2554 ,โครงการวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2560 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2547 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2537 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Neonatal Nursing
 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก (APN in Pediatric Nursing) พ.ศ. 2554

การลาศึกษา

 • 5 ธันวาคม 2559 - 4 มิถุนายน 2560 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2559 - 4 ธันวาคม 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 ธันวาคม 2558 - 4 มิถุนายน 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2558 - 4 ธันวาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2555 - 4 มิถุนายน 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และกองทุนคณะงบรายได้
 • 5 กันยายน 2546 - 31 มกราคม 2547 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาการพยาบาลเด็ก , ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ ม.มหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2546 - 4 กันยายน 2546 , หลักสูตร การพยาบาลเด็ก , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2544 - 4 มิถุนายน 2546 , หลักสูตร การพยาบาลเด็ก , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 25 กรกฏาคม 2562 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2562 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th