KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.เดชา ทำดี

Decha Tamdee

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949063
อีเมล์ : decha.t@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และช่วยฝ่ายวิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, เดชา ทำดี. 2559 . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ . พยาบาลสาร . 43 (3) : 117-127. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วรรณิภา นุสุภะ, เดชา ทำดี, สรัตวดี หล่อสมฤดี. 2558 . ผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนต่อความสำเร็จของการใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาท . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม) : 1-10. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • พาขวัญ บุญประสาร, เดชา ทำดี, อัญชลี ฉลาดธัญญกิจ, อุทัยวรรณ์ หิรัญศุภโชติ, สุภัค สีธูป. 2557 . ผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีปัญญาทางสังคมต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี . พยาบาลสาร . 41 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 35-47. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • เดชา ทำดี, ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, วิลาวัณย์ เสนารัตน์. 2556 . การถอดบทเรียน: การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง . พยาบาลสาร . 40 (4) : 100-113. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ชยุต ใหม่เขียว, เดชา ทำดี, พัชรินทร์ จันทร์สุขเศรษฐ์, วราภรณ์ วิภาสวงศ์, วิสฎาพร วนรัตนวิจิตร, อรุนรัตน์ กาญจนะ, จีรกุล ตันวัฒนากูล, นงนุช บุญอยู่, สัญชนา จำปาทอง, สร้อยมาศ จำปาทอง. 2556 . ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมระยะสั้นต่อการบริหารเคมีบำบัดของพยาบาล . พยาบาลสาร . 40 (พิเศษ มกราคม) : 23-24. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • วิลาวัณย์ เสนารัตน์, สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ชมนาด พจนามาตร์, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, อำไพ ชนะกอก, พูนทรัพย์ โสภารัตน์, สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, เดชา ทำดี, พัชรี ยิ้มแย้ม. 2548 . การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2547 .(เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 18 กันยายน 2565 ,อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 • 14 กันยายน 2565 ,อาจารย์พิเศษร่วมสอนในกระบวนวิชา 923704 Need-oriented Care ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565, สาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย มช ,ไทย
 • 12 กันยายน 2565 ,อาจารย์พิเศษร่วมสอนในกระบวนวิชา 923704 Need-oriented Care ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565, สาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย มช ,ไทย
 • 4 กันยายน 2565 ,อาจารย์พิเศษ รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (พชช561) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษ รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (พชช561) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษ รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (พชช561) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษ รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (พชช561) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษ รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (พชช561) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิชานโยบายและระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2564 ,วิชานโยบายและระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ,ไทย
 • 15 กันยายน 2564 ,กระบวนวิชา 923704 Need-oriented Care หัวข้อ "Update and special issues Part II: Student presentation on reports" , สหสาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 8 กันยายน 2564 ,กระบวนวิชา 923704 Need-oriented Care หัวข้อ "Integrated care and experienced involvement Part II" , สหสาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,กระบวนวิชา 923701 Health and Social Sciences หัวข้อ "Problem-based learning", สหสาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 มกราคม 2560 ,การบริการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้นภายใต้ระบบสุขภาพแนวใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 24 มีนาคม 2565 ,ผู้เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบ (Connoisseurship) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในครอบครัวข้ามรุ่น , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจเอกสารกระบวนการการจัดการเรียนรู้ฯปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยการประยุกต์ใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีและการวิจัยอิงการออกแบบ (ระยะที่ 3)” , นายชวภณ สารข้าวคำ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ชนชาติพันธุ์ ในวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ชนชาติพันธุ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดเชียงราย”, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 ,ตรวจสอบคุณภาพตำรา เรื่อง การให้บริการสุขภาพที่บ้าน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2554 ,เซลล์ของสิ่งมีชีวิต, โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 1 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาวิเคราะห์งานเรื่อง “ผลของโปรแกรมการบริหารข้อไหล่ ต่อองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ ในผู้ป่วยโรคหัวใจหลังใส่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดฝังในร่างกาย” , นางจีรนัน พิเศษพงษา ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 ,ที่ปรึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2562 ,ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการงดผ่าตัดแบบวันเดียว งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2561 ,งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,โครงการป้องกันการพลัดตก หกล้ม ในผู้ป่วย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2560 ,การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการบริหารข้อเข่าเสื่อม ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข้าเสื่อม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผลการประเมินความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดลำตัวและช่องท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายในหอผู้ป่วยพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 18 สิงหาคม 2564 ,กรรมการพิจารณาผลงานแบบ Poster Presentation โครงการ CMU KM-Day ประจำปี 2564, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 ,คณะกรรมการพิจารณาผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการพิจารณาผลงานแบบบรรยาย Oral Presentation, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2559 ,ร่วมวิจัย ผลของรูปแบบการส่งเสริมการทำความสะอาดมือต่อการปฏิบัติการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2559 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง ปัญญาชน คนไม่เมา : การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย : การวิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนารูปแบบ และศึกษาประสิทธิผล", ศูนย์ประสานงานวิจัยโครงการปัญญาชน คนไม่เมา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2559 ,ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดช่องท้อง หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558-2559, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 ,คณะอนุกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 22 กรกฏาคม 2565 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพยาบาลทางไกลสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัยและเนื้อหาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และผลการเรียนรู้ของผู้ป่วยจากการใช้สื่อเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล, คณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพทางการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2565 ,ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาพี้นที่จังหวัดพะเยา, นางสาวอรัญญา นามวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 26 เมษายน 2565 ,การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินสมรรถนะผู้จัดการการดูแลระยะยาว ในระบบสุขภาพอำเภอ, นางสุเนตรา สมกำลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2565 ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมของสตรีวัยทำงาน, อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการให้ความรู้ตามหลักพิตส์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะ 1-3", นางสาวตยารัตน์ พุทธิมณี นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัยเรื่อง "ความไวทางจริยธรรมของพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ,วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ความความรู้ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์ ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ, ผศ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,การวิจัย เรื่อง "ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง", นายกอบกุล มาดีคาน และนางระย้า พัดภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน", นางสาวณีรนุช วงค์เจริญ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กันยายน 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ความรอบรู้ ความกลัว ความลังเลและการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในประเทศ", อ.ดร.พัลลภ เซียวชัยสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านยาตามรูปแบบการสอนเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นผู้เชียวชาญด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังทางกายร่วมหลายโรค", นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศษสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2", นางสาวนาตยา ยาก๋อง นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัย เรื่อง "ผลของพอดคาสต์ทางการพยาบาลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการทำพอดคาสต์", อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้”, นางสาวเกษศิรินทร์ พุทธวงศ์ รหัสประจำตัว 621231104 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์, ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 14 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , นางชวนพิศ สุนทรศารทูล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อในระยะจำหน่าย”, นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 ,โครงการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, อ.ภทพร บวรทิพย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือในการทำโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่าน e-Learning ต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรสตรีงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน”, นางสาวพัชรา นาคถนอม บุคลากร สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่” , นายยงยุทธ ซุยลา รหัสประจำตัว 612232010 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 , ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำนักเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติการจัดการอาหารในโรงเรียน, นางสาวณัฐชยา นาคำ ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ,ไทย
 • 24 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจสายตาในโรงเรียน, นางสาวศิริกาญจน์ อินทะชัย รหัส : 611231073 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,วิจัยเรื่อง "การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวข้ามรุ่น:สถานการณ์สภาวะสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลหลักเด็กปฐมวัยในครอบครัวข้ามรุ่น", อาจารย์กิรณา เค้าฉลองเคียง และคณะ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2562 ,วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิต ติดบ้าน ในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน”, นางสาวจิตติยา ใจคำ ประจำตัว 602232003 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาโทแผนการศึกษา แบบ 3 (การค้นคว้าอิสระ) ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,วิจัย เรื่อง Games-Based Sex Education in Thailand : An Integration of an Online Games-Based Leaming Application to Support Seconday School Students in Their Leaming About comprehensive Sex Education", คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนปลายที่ได้รับการใส่ท่อนำสายสวนในผู้ป่วยหลังทำหัตถการเพื่อแก้ไขในการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2561 ,การจัดการความรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตร์แพทย์แผนไทย กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี, สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,การพัฒนาแนวทางการทำงานภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Development of Information System Computer Program for Stroke Patient Data Management, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกฮอล์ในผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 ,คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดเชียงใหม่, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,โครงการการดูแลเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชน ในตำบลวังผาง อำเภอเวียหนองล่อง จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,สมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพชุมชนที่เป็นจริงและที่คาดหวังของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับฐมภูมิ พื้นที่บริการสุขภาพเขตที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ,สุขภาวะทางเพศ : เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวัยทองในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้สูงอายุที่มีภาวะก่อนความดันโลหิตสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตรกับระดับของโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2560 ,ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 12 เมษายน 2560 ,พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 เมษายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้ที่สัมผัสโรค, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2559 ,ภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ได้รับการใสท่อนำสายสวนในผู้ป่วยหลังทำหัตถการเพื่อแก้ไขการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2559 ,การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 ,การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ป่วยครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้มีสุขภาพดีตามวิถีชุมชน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2559 ,ผลของการใช้ถุงประคบเย็นต่อภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยหลังทำหัตการ เพื่อแก้ไขการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการใช้ชุดอุปกรณ์ปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,การพัฒนาแบบแผนการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมไม่ได้โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2559 ,การส่งเสริมภาวะพฤตพลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชในสถานพยาบาลปฐมภูมิของไทย : การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินผล, THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนต่อความตระหนักและศักยภาพของชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวานในพระสงฆ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2558 ,การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2558 ,ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป การควบคุมอาหาร และเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะอ้วนลงพุง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับนักศึกษา ในหอพักนักศึกษาพยาบาล 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 ,รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาในผู้พิการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 ,การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,การปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2558 ,ผลของการใช้อุปกรณ์ดูดน้ำมันซิลิโคนในผู้ป่วยโรคจอตาลอกที่ได้รับการผ่าตัดวุ้นตา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2557 ,ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อรับรู้ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสมาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2557 ,การดูแลโดยชุมชนสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,ผลของการดูแลเพื่อป้องกันและจัดการภาวะเลือดออกจากแผลและภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบในผู้ป่วยหลังทอหัตถการเพื่อแก้ไขการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 ,คู่มือทบทวนสาระวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2556 ,การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2556 ,ผลลัพท์การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา, มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,ผลการใช้ชุดการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับขณะผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556 ,การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโรคต้อกระจกใส่เลนส์เทียมแบบไม่นอนโรงพยาบาลโดยวิธีการบริหารยาขยายม่านตาด้วยยา Tropicamide 1% ร่วมกับ 10% Phenylephrine ร่วมกับ Hydrochloride 10% งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานนีอนามัยที่มีต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 18 มกราคม 2555 ,แนวทางการประเมินชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2554 ,อัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเสี่ยงการเกิดโรคภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 ,ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยในการเข้ารับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนบริเวณแขนต่อความสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 ,ผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยต่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 ,ผลของการให้ความรู้และการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการใช้เครื่องมือกระตุ้นปลายประสาท, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2012 ,ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รหัส 53, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 29 พฤษภาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ข้อสอบเครือข่ายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,ไทย
 • 12 เมษายน 2565 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสมุทรสาคร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 เมษายน 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย เรื่อง การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของสมาธิบำบัดแบบ SKT เทคนิคที่ 1 2 และ 3 ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกโรคเรื้อรัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, กองบรรณาธิการสารสารพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,บทความวิจัยประจำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2564 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ จำนวน 1 เรื่อง, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความวิจัย วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, กองบรรณาธิการสารสารพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 13 กันยายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย, กองบรรณาธิการสารสารการพยาบาลและสุขภาพ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒, ผศ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ,ไทย
 • 22 เมษายน 2564 ,ตรวจบทความวิจัย 1 เรื่อง , วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564 ,คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค หรือ การปัจจุบันพยาบาล , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 28 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 6 มกราคม 2564 ,ตรวจบทความวิจัย จำนวน 1 เรื่อง , วารสารการพยาบาล และสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 ,พิจารณาบทความเรื่อง “ผลของการให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดที่บ้านแก่ผู้ดูแลต่อความรู้ของผู้ดูแลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่” และ “ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ, วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา แ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพบิดาในผู้จะเป็นบิดา” , นางสาวศิริรัตน์ สอนเทศ รหัสประจำตัว 621231038 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2562 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 364: การพยาบาลอนามัยชุมชน 2, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,พิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563, ห้องประชุม SL128 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2563 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยของอาจารย์นภาพร วงศ์วัฒนนุกิจ และ อาจารย์ชัชฏาภรณ์ นันทขว้าง เรื่อง ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา , สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ก ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2563 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยของอาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงค์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลป่า อ.เมือง จ.ลำพูน, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2563 ,พิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 400 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “บทบาทพยาบาลและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2563 ,กองบรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา , ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพบทความวิชาการ บทความวิจัยประจำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ , วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,ประเมินบทความ เรื่อง “การประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง จังหวัดสุโขทัย”, กองบรรณาธิการสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สาระสำคัญการตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล เรียบเรียงโดย อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง , คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 1. การบริโภคข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของแต่ละกลุ่มวัยในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาตำบลบางตะไนย์ , สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบในรายวิชารหัส 400 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพบทความวิชาการ บทความวิจัยประจำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ , วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2561 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชา รหัส 300 ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,พิจารณาผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ รายวิชา พบ.362:การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 และ พบ.371 : การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 2, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,โครงการวิจัย การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้ และทักษะของวิสัญญีพยาบาลภายหลังการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชา พบ. 371 : การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล และพบ.362 : การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชา พบ.362 ; การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 และ พบ.371 : การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2558 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2558 ,พิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 และมคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ครั้งที่ 4/2558 ปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2558 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2557 ,พิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 11 เมษายน 2557 ,ร่วมเวทีเสวนาชุมชนสุขภาพจิตตามวิถีคนหละปูน, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2556 ,ในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบในรายวิชา พบ.361 : การพยาบาลอนามัยชุมชน 1, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2555 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2555 ,กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 22 กันยายน 2554 ,ให้คำปรึกษาวิเคราะห์งาน เรื่อง ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายด้วยการทำสมาธิต่อการลดความวิตกกังวลและภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตาที่วางแผนให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ เข้ารับการดูแลบริเวณรอคอยก่อนผ่าตัด หน่วยรับ-ส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การศึกษาอาการรบกวนที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการรบกวนของผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 6 สิงหาคม 2561 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชา รหัส 300 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 ปีการศึกษา 2560, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 ปีการศึกษา 2560, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,ร่วมวิจัย เปรียบเทียบอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะระหว่างการใช้ชุดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกที่ปราศจากเชื้อและชุดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันุ์ภายนอกที่สะอาดให้ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2560 ,พิจารณาโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2559 ,กรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2559), คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2559 ,ร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสารลำปางวารสาร, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 16 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2558 ,คณะอนุกรรมการออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557 ,คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556 ,คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2555-2556, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2553 ,พิจารณาการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2553 ,คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2553 ,คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี, เทศบาลตำบลแม่เหียะ ,ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2553 ,คณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553, จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2552 ,การประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 27 เมษายน 2564 ,สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเพื่อการสนับสนุนการจัดการกองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นางสาวญาดารัตน์ ทัดมาลา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2559 ,กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 ,หัวข้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 25 กันยายน 2562 ,กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพาเด็กปฐมวัยมาตรวจคัดกรองพัฒนาของผู้ดูแลเด็ก", นางสาวรัตติการ ปฐมบวรทัต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2562 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, นางสาววิไลวรรณ เจนการ หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2562 ,สถานการณ์โรคเบาหวานอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม : Situation of Diabetes Mellitus in Doisaket District, Chiangmai Province from the 43 Standard data set, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,คณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,คณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กต่อการพาเด็กปฐมวัยมาตรวจคัดกรองพัฒนาการในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่", คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2561 ,ความพร้อมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรังกลุ่มชาติพันธุ์วรรณนา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2560 ,ผลของกิจกรรมบูรณาการประสาทความรู้สึกต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Effects of Sensory Integration Activities in Early Childhood Development, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้ที่สัมผัสโรค : Factors Related to Human Rabies Vaccine Receiving Among Post-exposure Persons, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของประชากรกลุ่มเสี่ยงตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำและคุณภาพชีวิต : Effect of Rehabititation Program on Ability to Perform Activities of Daily Living and Quality of Life of Physically Disabled Persons, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 13 มกราคม 2560 ,กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2558 ,กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 27 มิถุนายน 2565 ,วิทยากร หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ในการอบรมหลักสูตรผุ้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2565 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม ตำบลเมืองปอน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอน ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2565 ,Up to date บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการประเมิน คัดกรอง รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคอุบัติใหม่ในยุค New Normal , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2565 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2565 ,วิทยากร โครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในปีการศึกษา 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2565 ,บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการจัดการโรคเรื้อรังและการตัดสินใจทางคลินิกในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุค New Normal , วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2565 ,การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรถอดบทเรียนจากการทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ รองรับสังคมสูงวัย, ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,การบรรยายแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "UPDATE: การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,การบรรยายแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "บทบาทพยาบาลในการจัดการโรคเรื้อรังและการตัดสินใจทางคลินิกในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในยุค COVID 19", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2565 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับงานวิชาการ (งานวิจัย นวัตกรรม และ R2R) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ "องค์ความรู้ที่จำเป็นในการตีพิมพ์ผลงานทางวารสารวิชาการ", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2565 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับงานวิชาการ (งานวิจัย นวัตกรรม และ R2R) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ "องค์ความรู้ที่จำเป็นในการนำเสนอในเวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2564 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก, ศุนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนงานการสร้างความรอบรู้ (Health literacy) หัวข้อ "ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จำเป้นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนงานการสร้างความรอบรู้ (Health literacy) หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนงานการสร้างความรอบรู้ (Health literacy) หัวข้อ "การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2564 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนงานการสร้างความรอบรู้ (Health literacy) หัวข้อ "ความท้าทายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2564 ,การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2564 ,หัวข้อ "สรุปการจัดการความรู้ และถอดบทเรียน R2R ของหน่วยงาน", ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2564 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง R2R ของหน่วยงาน ภายใต้โครงการการจัดการข้อมูลและความรู้ (DMKM) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 , ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2564 ,วิทยากรดำเนินรายการเวทีสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย ครั้งที่ 6, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ,ไทย
 • 11 มกราคม 2564 ,หัวข้อ การพยาบาลเวชปฏิบัติกับภาวะสุขภาพและความต้องการในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ในโครงการสร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ , ศูนย์บริการวิชาการ ม.แม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานระบาดวิทยาในการเฝ้าระวังการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปากในพื้นที่ต้นแบบ , ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการารจัดการความรู้ เรื่อง R2R ของหน่วยงาน ภายใต้โครงการการจัดการข้อมูลและความรู้ (DMKM) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564, ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 ,วิทยากรเสวนา หัวข้อ “สร้างเมืองเจียงใหม่เพื่อสังคมผู้สูงวัย” ในสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ , กองเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการารจัดการความรู้ เรื่อง R2R ของหน่วยงาน ภายใต้โครงการการจัดการข้อมูลและความรู้ (DMKM) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564, ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2563 ,ค่าย One Day for HL Learning สำหรับนักเรียนบ้านปากเหมือง, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563 ,ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติครอบครัว (Family Crisis Manament) , โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นฯ ,ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวคุณภาพตำบลท่ากว้าง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการดครงการถอดบทเรียนการกำเนินงานโภชนาการในเด็กปฐมวัย อ.ดอบสพเก็ต จ.เชียงใหม่ ปี 2563, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2563 ,ผู้ดำเนินรายการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพชอ. , โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2563 ,โครงการการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย (ตำบล 3 ดี) ครั้งที่ 1, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,วิทยากรประมวลสรุปการนำเสนอผลการดำเนินการลดผลกระทบด้านสุขภาวะจากสภาวะจากสถานการณ์โควิดและข้อเสนอทางนโยบายพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้วิกฤติโควิด-19, กองเลขานุการสมัชชาสุขภาพ-สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2563 ,โครงการการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย (ตำบล 3 ดี) ครั้งที่ 1, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย , ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ (ออนไลน์), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ (ออนไลน์), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย , ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ,ไทย
 • 4 - 5 มิถุนายน 2563 ,บรรยายหัวข้อ พื้นฐานความรู้ระเบียบวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ พื้นฐานความรู้ระเบียบวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายหัวข้อ พื้นฐานความรู้ระเบียบวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรกระบวนการในเวทีถอกบทเรียน พชอ.จังหวัดพัทลุง , โครงการสร้างเสริมพลังการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตามทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ พื้นฐานความรู้ระเบียบวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2563 ,บรรยายเรื่อง “การประเมินตนเองและการออกแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ,ไทย
 • 7 - 8 มกราคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ พื้นฐานความรู้ระเบียบวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2562 ,ผู้ดำเนินการอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตราการส่งเสริมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ยุค Digital Transformation”, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ,ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 ,การประชุมถอดบทเรียน พชอ. จังหวัดลำปาง, โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนระบบการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ตามทิสทางการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2562 ,บรรยาย เรื่อง “แนวคิดและรูปแบบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ” ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ: โอกาสและความท้าทาย”, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการวิจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุตามบริบทของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2562 ,วิทยากรดำเนินรายการ สนทนาอภิปราย เรื่อง การดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่รูปธรรมจัดการตนเองด้านสุขภาวะขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสุขภาวะ, โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2562 ,หัวข้อ"ทิศทางสังคมสูงวัย"และ"ทิศทางสังคมสูงวัยอำเภอสารภี และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจิตสาธารณะสร้างสรรค์เพื่อสังคมสูงวัย, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษบ์ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,อภริปรายหัวข้อ "เทคนิคการถอดบทเรียน", สถาบันพระบรมราชนก ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,อภริปรายหัวข้อ "เทคนิคการถอดบทเรียน", สถาบันพระบรมราชนก ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,อภริปรายหัวข้อ "เทคนิคการถอดบทเรียน", สถาบันพระบรมราชนก ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ,ไทย
 • 26 เมษายน 2562 ,สายธาร..การพัฒนา พชอ., โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 25 เมษายน 2562 ,สายธาร..การพัฒนา พชอ., โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 27 มกราคม 2562 ,การประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย", โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2562 ,การประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย", โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2562 ,การประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับความรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 15 พฤศจิกายน 2561 ,นำเสนอบทเรียนการทำงานในพื้นที่, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2561 ,การดำเนินงานวิจัยชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 8 - 9 ตุลาคม 2561 ,ให้ความรู้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ,ไทย
 • 4 - 5 ตุลาคม 2561 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยชุมชน ด้วยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของ พชอ. พชต. พชม.อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,ผู้วิจารณ์ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติของครูอนุบาลในการประเมินสุขภาพเด็กปฐมวัย, สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2561 ,โครงการอบรม เรื่อง "การดำเนินงานและการใช้เครื่องมือในการทดสอบผลของโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิดต่อความจำ การจัดการและตัดสินใจ และพฤติกรรมการดื่ม ในผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ สำหรับทีมวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง ระยะที่ 3 : การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยการวิจัย ประจำปี 2561, โรงพยาบาลน่าน ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2561 ,โครงการ R2R Saraphi Hospital, โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2561 ,โครงการ R2R Saraphi Hospital, โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยการวิจัย ประจำปี 2561, โรงพยาบาลน่าน ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,มหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "พัฒนางานให้ก้าวหน้า โดยใช้ R2R ก้าวนำ", โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 19 - 20 เมษายน 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยการวิจัย ประจำปี 2561, โรงพยาบาลน่าน ,ไทย
 • 4 เมษายน 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวยเพื่อสนับสนุนการสร้างและใช้งานวิจัยและ R2R ระยะที่ 2, โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2561 ,โครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำสู่การวิจัย และนวัตกรรม คปสอ. สบเมย, เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 23 - 26 มีนาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 หัวข้อ พัฒนางานให้ก้าวหน้า โดยใช้ R2R ก้าวนำ, โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2561 ,การบริการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้นภายใต้ระบบสุขภาพแนวใหม่, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวยเพื่อสนับสนุนการสร้างและใช้งานวิจัยและ R2R, โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเพื่อจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนฯ, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มกราคม 2561 ,วิทยากรอภิปรายกลุ่ม และวิพากษ์การนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย
 • 9 - 10 มกราคม 2561 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการฝึกอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R), โรงพยาบาลหางดง ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : ก้าวแรกงานวิจัยเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 21 กันยายน 2560 ,วิทยากรและคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R), โรงพยาบาลหางดง ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : ก้าวแรกงานวิจัยเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงพยาบาลส้นป่าตอง ,ไทย
 • 3 - 4 กรกฏาคม 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2560 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2560 ,คำถามการวิจัย เค้าโครงวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย และเครื่องมือที่ใช้วิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2560 ,คำถามการวิจัย เค้าโครงวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย และเครื่องมือที่ใช้วิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 26 เมษายน 2560 ,โครงการ R2R เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ : พัฒนาบุคลากร, โรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 22 เมษายน 2560 ,วิพากษ์โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2560 ,แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนแบบบูรณาการ, มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ R2R โรงพยาบาลดอยเต่า, โรงพยาบาลดอยเต่า ,ไทย
 • 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R), โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,การประชุม การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับ Big Data โดยใช้ NoSQL, โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2560 ,กิจกรรมชวนคิด ชวนคุย "บทบาทอาจารย์กับการเรียนรู้ DHML", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2559 ,การดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา และทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูและการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2559 ,การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,การอบรมพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากงานประจำสู่การวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 ,โครงการหมู่บ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมน่ามอง, สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจำปี 2559 Better Research for Better Health, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจำปี 2559 Better Research for Better Health, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 3 - 4 มิถุนายน 2559 ,บทเรียนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับความรู้, โครงการประชุมวิชาการ "ยกระดับความรู้สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" ภาคเหนือ ปี 2559 ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการ Good Health ทำได้ไม่ยาก, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2558 ,พัฒนาศักยภาพแกนนำขับเคลื่อนชุมชนจัดการตนเอง, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2558 ,ผู้วิจารณ์ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตูรพืชของเกษตรกรบ้านแม่ต๋อม, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2558 ,วิธีการนำเสนอผลงานและการสรุปผลงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2558 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2558 ,โครงการขับเคลื่อน MOU สู่นโยบายสาธารณะ ยกพวง กินผัก อำเภอเมืองลำพูน ปี 2558, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2558 ,การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย, โครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2558 ,การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากงานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 3, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2558 ,กิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ, โครงการหน่วยวิชาการฯ ในการดูแลเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2558 ,เวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยเรื่องราวบทปฏิบัติการสมัชชสุขภาพ ; ตอบโจทย์พื้นที่ได้อย่างไร, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,ไทย
 • 13 - 14 พฤษภาคม 2558 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ,ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2558 ,การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากงานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 2, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2558 ,การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากงานประจำสู่การวิจัย ครั้งที่ 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2558 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2558 ,ออกแบบงานวิจัย และฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 19 มกราคม 2558 ,ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 ,นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น, โครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2557 ,การจัดกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในระดับชุมชนของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,อบรมผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนแก้ว, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 - 3 กรกฏาคม 2557 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2557 ,วิพากษ์งานวิจัยผลงานวิชาการ 60 ปี, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2557 ,เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางการพยาบาลจากงานประจำ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 14 - 17 มกราคม 2557 ,อบรม เรื่อง Training One Health Short Course Workshop, เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2556 ,โครงการถอดบทเรียนงาน NCD, โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย ,ไทย
 • 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ,การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดและนำเสนอผลการวิจัยของบริการปฐมภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2556 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 27 กันยายน 2556 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย ,ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2556 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย ,ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 ,สถิติเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ,ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2556 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย, ชมรมเครือข่ายวิจัย โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 16 - 17 มิถุนายน 2556 ,วิทยากรผู้จัดการความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานโรคไม่ติดต่อ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2556 ,การวิจัยจากงานประจำ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ,ไทย
 • 2 - 3 พฤษภาคม 2556 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 18 - 19 เมษายน 2556 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2555 ,การจัดการความรู้ Knowledge Management, โรงพยาบาลแม่สรวย ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2555 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย, ชมรมเครือข่ายวิจัย โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2555 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2555 ,ดำเนินงานวิจัยในพื้นที่, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2554 ,เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร เรื่อง "การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล", โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2553 ,วิทยากรที่ปรึกษา เรื่อง R 2 R, โรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2553 ,R 2 R, โรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2552 ,Routine to Research : R2R, โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2552 ,อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขเมืองเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 10 กรกฏาคม 2552 ,การวิจัยในงานประจำขึ้น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำพูน และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือประจำปี 2552, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2552 ,การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2552 ,โครงการนำเสนอโครงร่างวิจัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2552 ,การวิจัยทางสาธารณสุข, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ,ไทย
 • 3 - 5 พฤศจิกายน 2551 ,อบรม Routine practice to clinical research: How to design, conduct & critique, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 28 มิถุนายน 2565 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practioner รุ่นที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2565 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practioner รุ่นที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2565 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practioner รุ่นที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2565 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practioner รุ่นที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practioner รุ่นที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 ,วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Motivational interviewing achieve to Behavior change 2022, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2564 ,กระบวนวิชา 923701 Health and Social Sciences หัวข้อ , สหสาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 ,เวที “HL Coaching” , โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสุขศึกษา OPD-ER สู่สากล” , คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 กันยายน 2562 ,อบรม เรื่อง การถอดบทเรียน: กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล กลุ่มโรคไต , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 ,อบรม เรื่อง การถอดบทเรียน: กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล กลุ่มโรคไต , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 ,โครงการอบรม เรื่อง “Mini-research และ R2R สร้างคุณค่างานคุณภาพ ปี 2562 ครั้งที่ 4 ” , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2562 ,โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “Better Nursing and Health care for Aging Society”, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ “การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากจากหกล้ม” ในประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “Better Nursing and Health care for Aging Society”, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2562 ,หัวข้อ การสอนสุขศึกษาอย่างมีเทคนิค สื่อ และนวัตกรรม , คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2561 ,การสร้างแรงบันดาลใจในการถอดบทเรียน : กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2561 ,การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 ,จุดประกายความคิดพิชิตงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2560 ,การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2560 ,การออกแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 ,บรรยายหัวข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางคลินิก และวิพากษ์ เรื่อง การนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการของงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 - 9 ธันวาคม 2559 ,อบรม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ,อบรม การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2559 ,การทำวิจัยในคลินิก และวิพากษ์ เรื่องการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการเป็นอย่างดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2559 ,วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ การพัฒนางานสู่นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยในหน่วยงาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2559 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วย R2 R และ Mini-research, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ,สัมมนา One Health Module Development ll, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2559 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วย R2 R และ Mini-research, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วย R2 R และ Mini-research, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2558 ,โครงการอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลผุ้ปวยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2558 ,ขับเคลื่อนคุณภาพบริการด้วยงาน R2R และ Mini - research ครั้งที่ 3, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2558 ,แนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2558 ,Healthy workplace, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 เมษายน 2557 ,การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2556 ,บทบาทของพยาบาลในการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2556 ,แนวทางการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2556 ,ขับเคลื่อนคุณภาพบริการด้านงาน R2R และ Mini-research ครั้งที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2555 ,เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2554 ,คิดอย่างไรให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2552 - 4 ธันวาคม 2552 ,วิทยากรในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Field Practitioner Training course on VPH Community Approach", คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2552 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 9 พฤษภาคม 2565 ,โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของโรค/โลกยุค New Normal ในหัวข้อ "บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติความท้าทายกับสถานการณ์โลกและโรคยุคปัจจุบัน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2564 - 21 มกราคม 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยากร อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "ประสบการณ์ในการให้การปรึกษาและดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2564 ,หัวข้อ "ประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติระบบประสาท", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2564 ,โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงในโรคยุคปัจจุบัน , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2564 ,โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงในโรคยุคปัจจุบัน , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2564 ,สัมมนาเรื่อง "การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยทางการพยาบาล , นางสาวบุษยมาศ กันเกตุ รหัสประจำตัว 631231169 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร บาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเต็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2564 ,เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในโครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและ การพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ในยุคดิจิทัล , หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2564 ,อาจารย์นิเทศในการฝึกปฏิบัติและการสอบในกระบวนวิชา GN2 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2564 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อาจารย์นิเทศวิชาฝึกปฏิบัติ GN 2, โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 การสอนแบบ E-Learning , โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 - 13 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2562 ,การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Disruptive World) , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2562 ,การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Disruptive World) , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2562 ,ประขุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิวิตชุมชน", โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2562 ,ประขุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิวิตชุมชน", โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 ,ประชุมวิชาการ นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ, งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคสังคมดิจิตอล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน, หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2560 ,ความท้าทายในบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ สู่ความเข้มแข็งการบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2559 ,การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2558 ,การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน Saraphi Health, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนกาารสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนกาารสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ Update การดูแล และรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ Update การดูแล และรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 - 10 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, Nursing School of Kunming Medical Unlibersity ,ไทย
 • 4 กันยายน 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2557 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2557 - 1 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2556 ,วิทยากรบรรยายและนำอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 ,วิทยากรบรรยายและนำอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงทดลองแบบลุ่ม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2556 ,หลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2556 ,หลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2556 ,บทบาทพยาบาลกับการบริหารยาในสถานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้นสำหรับพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2556 ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้นสำหรับพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2556 ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้นสำหรับพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 - 14 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2555 ,วิทยาการระบาด : การวัดและแบบวิจัย, หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2555 ,ประชุมวิชาการ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2554 ,การประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2554 ,หลักสูตร Community Health Management and Community Empowerment towards Healthy Community, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2554 ,หลักสูตร Community Health Management and Community Empowerment towards Healthy Community, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2554 ,โครงการการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่, โครงการวิจัยฯ ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2553 ,การประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบประสาท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2553 ,การประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบหัวใจ และหลอดเลือด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 21 พฤษภาคม 2553 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2552 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,กองบรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2564 ,กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 29 กันยายน 2565 , ประชุม "Workshop การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลเหมืองแก้ว" โครงการ "พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2565 , ประชุม "Workshop การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลสันโป่ง" โครงการ "พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2565 , ประชุม "Workshop การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลเหมืองแก้ว" โครงการ "พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2565 , ประชุมดิดตามงานการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากร่วมกับภาคึเครือข่าย , ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2565 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25 , โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2565 , ประชุมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยในพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 มิถุนายน 2565 , ประชุมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยในพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2565 , โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2565 , ประชุมในฐานะกลุ่มนักวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ และการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการดำเนินโครงการ , Zoom Meeting , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2565 , การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในพื้นที่ตำบล เหมืองแก้ว ครั้งที่ 1 , ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 , การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนในพื้นที่ตำบลสันโป่ง ครั้งที่ 1 , ศาลาวัดกุมภประดิษฐ์(วัดบ้านหม้อ) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2565 , ประชุมประสานงานภาคีเครือข่ายในประเด็นการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ครั้งที่ 4 , ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2565 , การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 31 มีนาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือด้านการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , Zoom Meeting , ไทย
 • 22 มีนาคม 2565 , งานแสดงความยินดีมหาบัณฑิต ครั้งที่ 56 , ห้องประชุมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. , ไทย
 • 9 - 11 มีนาคม 2565 , ประชุมเวที การขับเคลื่อนพลังชุมชนสร้างความตระหนักรู้สู่การมีสุขภาพที่ดี (Workshop 1)ในโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ห้องประชุมเม็งราย โรงแรม Holiday Inn Chiangmai และห้องประชุมร้าน The Backyard Garden จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 มีนาคม 2565 , อบรม มาตราการชุมชนต่อการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ห้องประชุมนันทา 3 โรงแรม Holiday Inn Chiangmai , ไทย
 • 3 มีนาคม 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , โรงแรม Holiday Inn จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าครั่ง และรพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มกราคม 2565 , การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล , รพ.ทต. หนองป่าครั่ง , ไทย
 • 18 - 21 มกราคม 2565 , การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล , รพ.สต.บ้านท่าข้าม ต.แม่เหี๊ยะ, รพ.สต.บ้านใหม่ ต.สันโป่ง และ รพ.สต. บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว , ไทย
 • 13 มกราคม 2565 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 12 มกราคม 2565 , ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระสงฆ์และผุ้สูงวัยกับสังคมสุขภาวะล้านนา กขป.1 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 6 มกราคม 2565 , การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , พื้นที่ตำบลหนองป่าครัั่ง , ไทย
 • 29 ธันวาคม 2564 , การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , พื้นที่ตำบลแม่เหี๊ยะ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2564 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมพื้นที่ ณ ตำบลเหมืองแก้ว และตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , พื้นที่ ต.เหมืองแก้ว ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2564 , ประชุมให้ความเห็นต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2564 , ประชุมการศึกษาพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลในอำเภอสารภี , ห้องประชุม รพ.สต.ท่ากว้าง และ รพสต.หนองผึ้ง , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิเคราะห์ประเด็นสุขภาวะและจัดทำแผนดำเนินการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2564 , การประชุม "เวทีการติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างและ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย" และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 , ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมภาคีโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผุ้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , ห้องประชุมสำนักเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. , ไทย
 • 9 กันยายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทย์ , ไทย
 • 8 กันยายน 2564 , การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย , ห้งประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2564 , การประชุมประสานงานภาคีเครือข่ายในประเด็นการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงรอยโรคมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ครั้งที่ 2 , ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2564 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน , ออนไลน์ Zoom meeting , ไทย
 • 21 เมษายน 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน , ออนไลน์ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 , แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานในระดับจังหวัดร่วมกันต่อไป , สำนักงานกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2564 , ประชุมเวทีสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 , ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้" , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีติดตามประเมินเสริมพลัง ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีข่ายภาคเหนือ" , โรงแรมกรีน นิมมานด์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 , ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ , บุญถาวรเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้ , ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ , ห้องประชุม รพ.สต. ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ” , ร้านพันธุ์ไม้คาเฟ่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ” , รพ.สต.ท่ากว้าง , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ” , รพ.ทต.หนองป่าครั่ง , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “การขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564” , ห้องประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์ , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 , โครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการร์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 , สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ , ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 , ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 , เข้าร่วมเวที “HLP1 ร่วมใจบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน ตำบลดอนแก้ว” , วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2563 , ประชุมผู้ทำงานเพื่อจัดทำข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์อื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 11/2563 (ผ่าน Zoom) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2563 , ประชุมคณะทำงาน โครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2563 , ประชุมทำงานเพื่อจัดทำข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2563 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 - 27 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2563 , ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รูปแบบการพัฒนาโครงการ ระยะที่ 2 , โรงแรม Green Nimman CMU Residence , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 14 กันยายน 2563 , สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กันยายน 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงวัยเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 1 , The Kannas Apartment & Mini Mall อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 , ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2563 , หัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum #10 เรื่อง " PIM’s Work-based Education Post COVID-19 Now and Next Normal "ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: PIM Peady to Work , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ผ่าน Zoom Application , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2563 , ประชุมแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2563 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร , ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์และผู้สูงวัยเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 , เดอะแคนนาส , ไทย
 • 21 มีนาคม 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2563 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน , โรงพยาบาลฮอด และโรงพยาบาลแม่วาง , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข" , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมกับกลุ่มแกนนำในการจัดทำแผนงานในโครงการยถทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะหืแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ และร่วมเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นฯ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ" , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 30 มกราคม 2563 , ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 24 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2563 , ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ทางเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 , ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ในปี 2563 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก , สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2562 , นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ , รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 , นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ , รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 13 กันยายน 2562 , สัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” , ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 6 กันยายน 2562 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2562 , โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วม เวทีหารือและเติมเต็มแนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ทางสุขภาพ , โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนใหญ่ ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0" , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อวางแผนพัฒนาและวิจัยสถาบัน , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 เรื่อง “ Nurses – A Voice to Lead Health For All ” “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” , ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา , ไทย
 • 5 เมษายน 2562 - 24 สิงหาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 5 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2562 , อบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการเรียนรู้ Facilitator Development , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 19 December 2018 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 International Council on Women's Health Issues Congress และศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Hong Kong
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2561 , ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และจัดทำแผนขับเคลื่อน พชอ.เชียงม่วน ปี 2562 , โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2561 , ประชุมเพื่อรับฟังรูปแบบและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2561 , ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัย , โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 , ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 , เข้ารับฟังการแนะนำบริการตรวจภาษาอังกฤษ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม , เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 18 - 21 กรกฏาคม 2561 , อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 กรกฏาคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2561 , ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2561 , อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2561 , เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย , สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 มิถุนายน 2561 , อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2561 , อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx เรื่อง เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2561 , อบรม ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2561 , ให้คำปรึกษาประเด็นสุขภาวะตำบลสู่งานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 เมษายน 2561 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2561 , ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2561 , ประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการตามหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 มกราคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ , โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 17 มกราคม 2561 , อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2561 , ประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2561 , ประชุมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับหลักสูตรให้มีความชัดเจนสามารถนำไปสู่การจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1/2560 , สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ธันวาคม 2560 , ประชุม Workshop on Effective Use of Data for policy Making on Ageing , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 1/2560 , โรงพยาบาลดอยเต่า , ไทย
 • 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2560 , อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2560 , ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอพญาเม็งราย เชียงราย ครั้งที่ 1/2560 , โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2560 , ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอเชียงม่วน พะเยา ครั้งที่ 1/2560 , โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2560 , ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะร่าง พรบ กองทุนการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 54 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2560 , ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอแม่อาย ครั้งที่ 1/2560 , โรงพยาบาลแม่อาย เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2560 , ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 , ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ วัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2560 , ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย
 • 23 กันยายน 2560 , ร่วมจัดสมัชชาพลเมืองปี 2560 ครั้งที่ 4 , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 18 กันยายน 2560 , ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 8 กันยายน 2560 , ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 1/2560 , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2560 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 สิงหาคม 2560 , ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบและพิจารณาการปรับ Blue print , โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง , โรงพยาบาลสารภีบวร , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร , จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2560 , ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 28 May 2017 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ ประเทศไต้หวัน , Taipei Medical University , Taiwan
 • 16 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ เขต 1 , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 เมษายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2560 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2560 , ประชุมเพื่อพัฒนาชุดคำถาม Umong Application , ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน , ไทย
 • 10 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มกราคม 2560 , ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือโครงการฯ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 , ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2559 , ประชุมแนวปฏิบัติทีดีของนักศึกษาที่ได้รับทุน , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2559 , ประชุมชี้แจงโครงการฯ , โรงพยาบาลดอยเต่า , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2559 , ประชุม เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ , ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชีวิตบุญถาวร สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 , ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2559 , ประชุมประจำเดือน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2559 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2559 , ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลฯ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2559 , ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2559 , ร่วมกิจกรรม ODQD KM Day ครั้งที่ 4 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 9 กันยายน 2559 , อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2559 , โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2559 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2559 , สัมมนา การประเมินผลการพัฒนากระบวนวิชาใหม่ , โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานสารภีโมเดล , เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 , ร่วมโครงการ QA Show & Share , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , Vieng Joom On Teahouse , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2559 , อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว : การพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2559 , ร่วมเวทีทบทวนวันวาน สืบสารวันใหม่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2559 , ร่วมเวทีพบกัลยารมิตร คิดพัฒนาการ เพื่อขับเคลื่อนระบบวิจัยอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายฯ , เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 , ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 - 14 พฤษภาคม 2559 , ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2559 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 19 เมษายน 2559 , สัมมนา One Health Module Development l , โรงแรมระติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท , ไทย
 • 5 เมษายน 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 , ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับจังหวัด ประจำปี 2559 , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2559 , ร่วมเวทีข่วงกำกิ๊ดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ , วัดบวกครกเหนือ สารภี , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2559 , ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนา One Heaith Modules for Current and Future One Health Work Force Needs Brain Strom , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2559 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ ครั้งที่ 4 , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2559 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ ครั้งที่ 4 , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2559 , อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม , ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 , ประชุมหารือออกแบบโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ "ถอดบทเรียนการทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 , ประชุมนักบริหารจัดการวิชาการรับใช้สังคม , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 , ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ ครั้งที่ 3 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 19 มกราคม 2559 , ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ไทย
 • 18 มกราคม 2559 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ ครั้งที่ 2 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , อำเภอแม่ริม , ไทย
 • 12 - 13 มกราคม 2559 , ประชุมวิชาการ 4 ภาค , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 6 มกราคม 2559 , ประชุมและรับมอบชุดคู่มือหลักสูตรและแผ่นซีดี e-book Patient Safety Curriculum , เมืองทองธานี , ไทย
 • 21 - 23 ธันวาคม 2558 , ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2558 , อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2558 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงพยาบาลเชียงดาว , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงพยาบาลแม่ออน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2558 , ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างในการจัดเวทีฯ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมคณะกรรมการโครงการตามแนวพระราชดำริฯ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2558 , ร่วมเวทีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 , วัดบวกครกเหนือ สารภี , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ , เทศบาลไชยปราการ , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2558 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดกลุ่มเครือข่ายฯ , โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2558 , ประชุมประจำเดือน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2558 , ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทยตำบลสันทราย , วัดบุปผาราม สันทราย , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ประชุมโครงการจัดประชุมภาคีสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ , อนทนนท์ริเวอร์ไซด์ จอมทอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กันยายน 2558 , ร่วมเวทีคณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ , สถาบันพัฒนาองค์การชุมชนฯ ภาคเหนือ , ไทย
 • 11 กันยายน 2558 , ร่วมเวทีการจัดทำเอกสารวิชาการ , วัดบวกครกเหนือ สารภี , ไทย
 • 10 กันยายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ , โรงพยาบาลพร้าว , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกข้อสอบ , โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2558 , อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขับเคลื่อนชุมชนจัดการตนเอง , อิสดา รีสอร์ท , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2558 , อบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม CM Digihealth Application , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2558 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาคโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาบสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ 2 , โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2558 , อบรม หมอครอบครัวและการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก , ศูนย์ฝึกอบรมเต๋า การ์เดน เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2558 , ประชุมร่วมกำหนดพื้นที่และวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ , โรงแรม EASTIN TAN เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 - 12 มิถุนายน 2558 , ประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี , เมืองทองธานี , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2558 , ร่วมเวที Thai PBS พบภาคีเครือข่ายภาคเหนือ , โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2558 , ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2558 , ร่วมเวทีสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ นนส. 2557 , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2558 , ประชุม ระบบเกษตรพันธสัญญา สภาพปัญหา และผลกระทบ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 เมษายน 2558 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "3 ปีที่ผ่านมากับการก่อรูป นนส." , โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 7 - 8 เมษายน 2558 , ประชุมการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ , โรงแรมเดอะพาร์ค , ไทย
 • 20 มีนาคม 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 18 มีนาคม 2558 , ร่วมเป็นคณะทำงานโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ , โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 9 มีนาคม 2558 , อบรม Happy work Happy soul , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2558 , ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 7 มีนาคม 2558 , ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา , อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเพื่อเตรียมการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับภาคียุทธศาสตร์์ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 , ร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รุ่นปี 2557 ครั้งที่ 4 , จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2558 , ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มกราคม 2558 , ฟังบรรยาย โรงเรียนทางเลือกกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 ธันวาคม 2557 , ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2557 , ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเขตสุขภาพ , แม่ริมลากูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 , ดำเนินรายการ สารภี โมเดล , ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 , ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2557 , ประชุมรรับหังความคิดเห็นต่อรูปแบบการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในพื้่นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 1/2558 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557 , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 22 - 25 ตุลาคม 2557 , ร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รุ่นปี 2557 ครั้งที่ 3 , โรงแรมเรือโบราณ นครปฐม , ไทย
 • 9 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 2 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 17 กันยายน 2557 , ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่/สมัชชาพลเชียงใหม่ ประจำปี 2557 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 23 สิงหาคม 2557 , ร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รุ่นปี 2557 ครั้งที่ 2 , จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2557 , ประชุม โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , วัดบ้านดงหลวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 , ร่วมจัดเวทีรับฟ้งความคิดเห็นต่อเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพด้านความซื่อตรง , โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 28 มิถุนายน 2557 , เข้าร่วมเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ ครั้งที่ 1 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 , อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ , โรงแรมเดอะปารค์ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 4 - 11 May 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 50 ปีทศวรรษ มช. ณ ประเทศมาเลเซีย , Universiti Kebangsaan Malaysia , Malaysia
 • 8 เมษายน 2557 , ประชุมเวทีคณะทำงานบริหารและหน่วยเลขานุการกิจ ครั้งที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น , ไทย
 • 4 เมษายน 2557 , ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 2/2557 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2557 , ร่วมเวทีสัมชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2557 , ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2557 , ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View , ไทย
 • 16 - 18 ธันวาคม 2556 , ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 , สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2556 , อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2556 , ประชุม การจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2556 , ประชุม การจัดทำการสอบและจัดการสอบ OSCE , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 24 กันยายน 2556 , ประชุม การจัดทำข้อสอบและการจัดการข้อสอบ OSCE , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 กันยายน 2556 , ประชุม โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2556 , อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น , โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2556 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556 , อบรม Faculty Development Workshop , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 - 27 เมษายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 4 กันยายน 2555 , ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2555 , โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2555 , อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 22 - 29 April 2012 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน , Toho University , Japan
 • 23 - 24 มีนาคม 2555 , ประชุม อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2555 , อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 2 กันยายน 2554 , สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2554 , ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 - 22 กรกฏาคม 2554 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ , โรงแรมอมารี , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2554 , ประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส. ครั้งที่ 2 , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 9 เมษายน 2554 , ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 - 3 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการ "ฟื้นฟูพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฬน์ประเทศไทย" , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 , ประชุม การพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัต : การเตรียมรับและการดูแล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2553 , การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยชุมชนสำหรับนักวิชาการ : พื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2553 , การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง , โรงแรมไพลิน พิษณุโลก , ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 : เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย , โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 4 - 6 กรกฏาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2553 , ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53 , วัดพระธาตุดอยสุเพท , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2553 , การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553 , ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 8 เมษายน 2553 , ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ , ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2553 , ประชุมพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 , ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคัดตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด" , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2552 , Regional Meeting on Trachi8ng of Public Health in medical School , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาฮ่วมค้นหาทุนและศักยภาพตำบลเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน : กรณีพื้นที่ภาคเหนือ" , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.หนองน้ำรัด ,ต.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และต.ถืมตอง อ.เมือง , ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.ป่ากล้วย กิ่งอ.ป่าซาง จ.พะเยา , ไทย
 • 18 - 20 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , จังหวัดอุทัยธานี , ไทย
 • 3 กันยายน 2552 , ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนานักศึกษาปี 3 , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552 , ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , ลำปาง , ไทย
 • 7 - 14 June 2007 , เข้าร่วมประชุม Euroanaesthesia 2007 ณ ประเทศเยอรมนี , เมือง Munich , Germany
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2550 , ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน , หมู่บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2550 , ติดต่อแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 , โรงพยาบาลแม่เมาะ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , ฝาง,ไชยปราการ,แม่อาย , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , ฝาง,ไชยปราการ,แม่อาย , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , ฝาง,ไชยปราการ,แม่อาย , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2549 , ควบคุม ดูแล ให้ปรึกษาและแนะนำแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ , โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2549 , ประชุมโครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการบริหารระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา , โรงแรมรอยัลปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย , โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท , ไทย
 • 1 - 8 June 2006 , เข้าร่วมประชุม Euroanaesthesia 2006 ณ ประเทศสเปน , The IFEMA-Feria de Madrid Convention Centre , Spain
 • 17 เมษายน 2549 , ประชุมผลการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 12 March 2006 , นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไปศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ , Faculty of Medicine University of the Ryukyus เมืองโอกินาว่า , Japan
 • 14 - 15 มกราคม 2549 , โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203 , นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2548 , นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน , ศูนย์ฟื้นฟูสภาพวัดทุ่งบ่อแป้น ศูนย์ลำปางระกษ์สมุนไพร จ.ลำปาง , ไทย
 • 22 - 26 November 2005 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Factors Related to Satisfaction of Being Thai Nurse Anesthetists , ประเทศเวียตนาม , Vietnam
 • 18 - 19 สิงหาคม 2548 , การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2547 , สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2547 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 15 July 2004 - 2 August 2004 , Problem-Based Learning , School of Nursing Mcmaster University , Canada
 • 12 - 14 กรกฏาคม 2547 , การอบรมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและการประเมินความเสี่ยง (มอก 180001) , โงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2546 , การอบรม MIS ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ช. , หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ช. , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2546 , เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา , ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ , ไทย
 • 2 - 6 September 2003 , The 4th Congress of EFIC-Pain in Europe IV talking place in Prague,Czech Repuplic , - , Czech
 • 6 พฤษภาคม 2546 , ดูงาน การให้บริการอาชีวอนามัย , รพ.ลำพูน , ไทย
 • 29 - 1 เมษายน 2544 , โครงการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยรุ่นที่ 3 , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2544 , ประชุมระดมสมองนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับต้นในชุมชน , สีดารีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 1 มีนาคม 2544 , คณะกรรมการโครงการสาธารณสุขมูลฐานออกปฏิบัติงานตามโครงการฯ , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สวย จอมทอง , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2544 , บทบาทของพยาบาลในการจัดแบะให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ , วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2543 , สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2543 , สรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2543 โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ , อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2543 , สังเคราะห์และสรุปข้อความรู้ที่ได้จาการศึกษาทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ , โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 ตุลาคม 2543 , ร่วมทำวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง และไปร่วมตรวจสมรรถภาพปอดและเก็บตัวอย่างฝุ่นของสมาชิกทอผ้าพื้นเมืองในโครงการวิจัย , บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และบ้านแม่แรง จ.ลำพูน , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2543 , โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าทอผ้าพื้นเมือง , สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2543 , โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าทอผ้าพื้นเมือง , สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2543 , อนาคตการปฏิรูประบบสาธารณสุขส่วนภูมิภาค , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2543 , โครงการสาธารณสุขมูลฐานคณะพยาบาลศาสตร์ ออกปฎิบัติงานตามโครงการฯ , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2543 , เตรียมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพยาบาลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ , ห้องบอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 - 14 กรกฏาคม 2543 , การป้องกันภาวะมลพิษ : การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กรกฏาคม 2543 , มนุษย์และสุขภาพ : มุมที่ต้องมอง , โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2543 , พัฒนาตนเองอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 , มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 13 มิถุนายน 2552 , วันมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 11 มิถุนายน 2552 , งานวันไหว้ครู , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2552 , การรับน้องสู่เส้นทางสีขาว , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 กรกฏาคม 2549 , โครงงาน "รับน้องขันโตก" , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 6 กรกฏาคม 2549 , ถวายเทียนพรรษา , วัดสวนดอก และวัดไชยพระเกียรติ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 กรกฏาคม 2549 , รับน้องขึ้นดอย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 มิถุนายน 2549 , โครงงานหอพักน่าอยู่ , หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 24 มิถุนายน 2549 , ทำบุญหอพักนักศึกษา , หอพีกนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 มิถุนายน 2549 , วันไหว้ครู , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 มิถุนายน 2549 , โครงงานปฐมนิเทศหอพัก , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 มิถุนายน 2549 , วันมอบหมวกและเข็ม สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 8 มิถุนายน 2549 , ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 12 พฤษภาคม 2549 , ค่ายอาสาพัฒนา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , บ้านแม่ปาคี อ. พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 25 มีนาคม 2549 , สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , สวนบัวรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 21 - 22 มีนาคม 2549 , สัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี , คณะพยาบาลศาสตร์ และนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2549 , ปัจฉิมนิเทสนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , คณะพยาบาลศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านกลางดอยรีสอร์ท (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 กุมภาพันธ์ 2549 , โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 23 มกราคม 2549 , โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2555 : วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2548 : ประกาศนียบัตร (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2546 : วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ (ระบาดวิทยาคลินิก)) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2543 : พยาบาลอาชีวอนามัย (การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัย) , คณะพยาบาลศาสตร์ ม. เชียงใหม่ , ไทย
 • 2537 : พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2527 : ประถมศึกษา (-) , โรงเรียนต๊ำอินโต-ประชานุเคราะห์ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Health Care System
 • Primary Health Care
 • Community Health management and intervention
 • One Health

การลาศึกษา

 • 4 มิถุนายน 2550 - 7 เมษายน 2552 , หลักสูตร ระบาดวิทยาคลินิก (เต็มเวลาราชการ) , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 24 ตุลาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550 , หลักสูตร ระบาดวิทยาคลินิก (บางส่วนของเวลาราชการ) , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 4 มิถุนายน 2544 - 3 มิถุนายน 2546 , หลักสูตร Health Development Clinical Epidemiology , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน China Medical Board of New York Inc.

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 6 ตุลาคม 2564 , ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 30 สิงหาคม 2562 , รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทพัฒนาการบริการ สาขาบริการภาครัฐ , คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
 • 23 สิงหาคม 2562 , รางวัลพยาบาลผู้กระทำความดีในโครงการธนาคารความดี , สภาการพยาบาล
 • 15 พฤษภาคม 2562 , รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลฯ สาขาการศึกษาพยาบาล ด้านอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2562 , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 • 15 สิงหาคม 2560 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • 20 กรกฏาคม 2554 , รางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2554 ในผลงานดีเด่น เรื่อง “ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด” , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย R2R
 • 8 พฤศจิกายน 2546 , Poster presentation award , Royal college of Anesthesiologists of Thailand
 • 25 มิถุนายน 2546 , วิทยานิพนธ์ดีเด่น , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2562 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th