KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ

Wanpen Songkham

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949033
อีเมล์ : wanpen.song@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 9 เมษายน 2559 ,สอนกระบวนวิชา 1804214 Principle of Occupational Medicine, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2559 ,สอนกระบวนวิชา 1804214 Principle of Occupational Medicine, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2558 ,รายวิชา 1804324 หลักการอาชีวเวชศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ,รายวิชา 1804324 หลักการอาชีวเวชศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2556 ,สอนรายวิชา 1804324 อาชีวเวชศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2556 ,สอนรายวิชา 1804324 อาชีวเวชศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2556 ,สอนรายวิชา 1804324 อาชีวเวชศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 11 กันยายน 2554 ,กระบวนวิชา 568707 การพยาบาลอาชีวอนามัย 3 สาขาวิชาการพยาบลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2554 ,กระบวนวิชา 568707 การพยาบาลอาชีวอนามัย 3 สาขาวิชาการพยาบลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคพิเศษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 28 มีนาคม 2560 ,บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 13 พฤษภาคม 2562 ,ด้านการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในคณะแพทยศาสตร์ และด้านวิจัยของหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,การดำเนินงานเกี่ยวกับการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 1 มกราคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558-2559, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 22 เมษายน 2565 ,การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติด้านบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิสำหรับเกษตรกรที่สัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช, นางนภมณ พุ่มโสภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย", นางสาวจุฑารัตน์ มงคล นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 ,วิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง อาการปวดหลัง ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังในคนทำงานทอผ้าด้วยมือ", อาจารย์ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยเชิงบูรณาการต่อการปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขยะ", นางณัฐนิชา วารีสมาน นศ.ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ผลของการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานในพนักงานคอมพิวเตอร์”, นางฐาปานีย์ สิงห์บวรนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,ปัจจัยคุมคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของเกษตรกรเลี้ยงโคนม : Occupational Health Hazards and Health Risk Status Among Dairy Farmers, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,การสัมผัสสารไกลโฟเสทผ่านทางการหายใจ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2560 ,ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยาภูมิ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการแพ้พิษสารเคมีกำจัดศัตรูพิชในเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 27 กันยายน 2560 ,การพัฒนาโปรแกรมการอบรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดการภาวะความดันโลหิตสูง ในพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 13 กันยายน 2560 ,ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพนักงานเปลโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตรกับระดับของโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรชาวนา, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2558 ,ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในแรงงานหัตถกรรมไม้ไผ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2558 ,ปัจจัยคุมคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2558 ,ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,A PREVENTIVE DEPRESSION PROGRAM FOR RICE FARMERS IN THAILAND, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,ผลของการสร้างความตระหนักผ่านการอบรมความปลอดภัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยคุกคามจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2557 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยในการทำงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายในการทำงานของผู้ประกอบการอาชีพช่างทำผม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2557 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของตำรวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2556 ,ผลของการจัดกระทำด้านการยศาสตร์ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและอาการปวดหลังของคนทำงานแกะสลักไม้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบช่างตีมีด เขตภาคเหนือตอนบน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2556 ,ผลของการออกกำลังแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2554 ,ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,ปัจจัยคุกคามสภขภาพจาการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานยางแผ่นรมควัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2553 ,สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2553 ,ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2552 ,สภาพการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานขนย้ายสินค้า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2 กรกฏาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ , วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2562 ,ผู้ตรวจสอบเนื้อหา ประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของบุคลากรหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงและเสียง, บริษัท เอ็กซา ซีแลก จำกัด ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2557 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายแพทย์พีระสัก อัศวนพคุณ โดยการผ่านระบบ Teleconference , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2558 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2558 ,EFFECTIVENESS OF THE MULTUDIMENSIONAL ERGONOMIC INTERVENTION MODEL TO REDUCE MUSCULOSKELETAL DISCOMFORT AMONG STREETWOEEPERS, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 29 มกราคม 2564 ,กรรมการสอบประมวลความรู้ นายวสุคม ณรงค์พันธ์ รหัส 631435912 ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินศักยภาพการผลิตล่อและม้าของหน่วยทหาร , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 ,สอนการค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์, คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่พยาบาลของพยาบาลประจำโรงงานกับการติดตามดูแลสุขภาพพนักงาน” ในโครงการสัมมนาการดูแลสุขภาพพนักงานแบบองค์รวม ปี 2563, โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย เรื่อง ความท้าทายของพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคปฏิรูปสุขภาพ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานภาคเหนือตอนล่าง (เขต 2) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายภาคเหนือ เขต 1 และเขต 3 , กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลกระบี่ เรื่อง ประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระบี่, โรงพยาบาลกระบี่ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone), โรงพยาบาลอุดรธานี ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2562 ,อบรม เรื่อง การตรวจสุขภาพทางด้าน อาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,อบรม “การป้องกันระงับอัคคีภัย/แผ่นดินไหว ปี 2562” จำนวน 2 รุ่น หัวข้อ จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 ,อบรม “การป้องกันระงับอัคคีภัย/แผ่นดินไหว ปี 2562” จำนวน 2 รุ่น หัวข้อ จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2562 ,โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศุนย์สุขภาพดีวัยทำงานโรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อวินิจฉัยและบันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัย”, โรงพยาบาลระยอง ,ไทย
 • 28 มกราคม 2562 ,โครงการอบรมอาสาสมัครอาชีวอนามัยในหน่วยงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 ,หัวข้อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และหัวข้อ หลักการประเมินและหลักการควบคุมปัจจัยอันตรายจากการทำงาน, โรงพยาบาลกระบี่ ,ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2561 ,โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน : R2R ในงานอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 12 กันยายน 2561 ,ประชุมวิชาการงานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2561 ,โครงการรักษ์สุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลหางดง ปีงบประมาณ 2561, โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2561 ,การตรวจสมรรถภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ และการใช้เครื่อง, โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2561 ,หลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2561 ,โรคจากการทำงานและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาผู้ป่วยด้วย Program Hug ที่ทำงานและ 2P Safety, โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2561 ,โครงการ อัก...คนลับแล (Health Unit Guidance (HUG) Program), โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2560 ,การใช้ Evidence Baded Practice พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 ,การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงาน : การยศาสตร์กับคนวัยทำงาน, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2560 ,สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรพ้านอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ,ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2560 ,อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,ไทย
 • 25 กันยายน 2560 ,สุขภาพกับการทำงาน การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีต่อสุขภาพกายและใจของคนทำงาน, โรงพยาบาลตะกั่วป่า ,ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2560 ,อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,ไทย
 • 18 - 19 กันยายน 2560 ,อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2560 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกโรคจากการทำงาน เครือข่ายภาคใต้, โรงพยาบาลหาดใหญ่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การใช้ Evidence Based Practice พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย, สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2560 ,อบรม 5 ส กับการทำงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสำหรับบุคลากรกลุ่มสนับสนุน, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 ,โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการอนุรักษ์การได้ยิน, โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2560 ,บรรยายพิเศษรายวิชา 1808308 Principles of Occupational Meicine, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 19 กันยายน 2559 ,อบรมด้านอาชีวอนามัยร่วมกับการใช้โปรแกรม HUG ส่งเสริม ดูแลสุขภาพบุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน, โรงพยาบาลชาติตระการ ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจำปี 2559 Better Research for Better Health, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังในจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2559 ,การจัดโปรแกรมการให้คำแนะนำการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานและสุขภาพบุคลากร, โรงพยาบาลมุกดาหาร ,ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ,ไทย
 • 8 เมษายน 2559 ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2559 ,วิพากษ์ในการนำเสนอผลการดำเนินงานปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน, โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 17 ธันวาคม 2558 ,การจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรโรงพยาบาล ประจำปี 2559, โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2558 ,ส่งเสริมสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงาน, บริษัท ลำพูนวิงเดนเก็น จำกัด ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2558 ,การยศาสตร์ในการทำงาน, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 ,การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 ,การจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิาและโรคน้ำหนีบ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ,ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 ,เสวนาสุขภาพและความปลอดภัยของพยาบาล, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 9 เมษายน 2558 ,การจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่, โรงพยาบาลหริกุญชัย เมโมเรียล ,ไทย
 • 10 - 12 กันยายน 2557 ,โครงการส่งเสริมและทบทวนความรู้เรื่องการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อโครงการให้ความรู้กิจกรรม 5 ส. และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาล ประจำปี 2557, โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2557 ,บุคลิกท่าทางนั้น สำคัญต่อกระดูกสันหลังอย่างไร, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2557 ,ประชุมการเตรียมความพร้อมรัรบสารเคมีรั่วไหล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2557 ,การทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 4 เมษายน 2557 ,ให้ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, สำนักงานโฮมเนทภาคเหนือ ,ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2557 ,ให้ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, สำนักงานโฮมเนทภาคเหนือ ,ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2557 ,อบรมการให้ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, สำนักงานโฮมเนทภาคเหนือ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,อบรมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าในงานอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากวาว ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2557 ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2556 ,การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย สัญจรภูมิภาค ครั้งที่ 1/2556, ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรคลินิกโรคจากการทำงาน การคัดกรอง การวินิจฉัยและการส่งต่อ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงาน, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2556 ,การดำเนินการจัดที่ทำงานน่าอยู่ในหน่วยงาน, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2556 ,โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปีงบประมาณ 2556, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปีงบประมาณ 2556, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 ,ค้นหาความเสี่ยงในโรงพยาบาลและการจัดหน่วยงานที่ทำงานน่าอยุ่, โรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2556 ,ค้นหาความเสี่ยงในโรงพยาบาลและการจัดหน่วยงานที่ทำงานน่าอยุ่, โรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2555 ,การยศาสตร์ในการทำงาน, บริษัท โกรว์ธไดแอกซ์ จำกัด ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,วิพากษ์การนำเสนอผลดำเนินงานการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2555 ,อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน, บริษัท เชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ,ไทย
 • 25 กันยายน 2555 ,โครงการเฝ้าระวังโรคยอดฮิตของคนทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลสงขลา ,ไทย
 • 21 กันยายน 2555 ,การอบรมหลักสูตรการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและการประเมินผลตรวจสุขภาพ, บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด ,ไทย
 • 4 กันยายน 2555 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, โรงพยาบาลแม่ออน ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, โรงพยาบาลแม่ออน ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2555 ,รูปแบบการดูแลสุขภาพคนทำงานด้านการยศาสตร์, โรงพยาบาลปทุมธานี ,ไทย
 • 15 - 16 สิงหาคม 2555 ,การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 ,Workforce Environment, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2555 ,การใช้สารพิษสารเคมีในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลยโสธร ,ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2555 ,การยศาสตร์กับการทำงาน, บริษัท โกรว์ธไดแอกซ์ จำกัด ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2555 ,เวทีเสวนาความปลอดภัยในการทำงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ, ศูนย์ประสานงานเครือข่าย อปท.ฯ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2555 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ : การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 19 - 22 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 8 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2553 ,การดำเนินงานอาชีวอนามัยเพื่อการป้องกันปัญหาสุขภาพผู้ทำงาน, กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2552 ,โครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานนอกระบบ, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 21 ตุลาคม 2564 ,โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร หัวข้อเรื่อง "การยศาสตร์กับการทำงาน", หน่วยพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2564 ,โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร หัวข้อเรื่อง "การยศาสตร์กับการทำงาน", หน่วยพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2563 ,สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การประเมินคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน”ภายใต้กิจกรรม Health CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR โดยการไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจHealthyCMU , กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายสำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2561 ,การป้องกันการบาดเจ็บโครงร่าง และกล้ามเนื้อ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2560 ,แนวคิดการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ และการนำแนวคิดจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ไปสู่การปฏิบัติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2560 ,แนวคิดการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ และการนำแนวคิดจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ไปสู่การปฏิบัติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 ,อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2559 ,อบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาฝ่ายการพยาบาล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,Ergonomics in General Private : การยศาสตร์ บริบทงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2558 ,ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2556 ,การจัดหน่วยงานที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรทางการพยาบาล Healthy Unit Guidance (HUG), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2556 ,โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2556 ,วิพากษ์การนำเสนอผลสำเร็จของการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2555 ,วิพากษ์การนำเสนอผลสำเร็จของการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2555 ,การประเมินปัจจัยอันตรายในการทำงานและการควบคุม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 ,โครงการอบรมการจัดจำหร่ายที่ทำงานน่าอยู่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 13 มกราคม 2553 ,โครงการ "เครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2", โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 23 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบกิจการ: ฝึกการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมในการประเมินเสียง แสงสว่าง และความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเมินสุขภาพคนทำงาน: ฝึกการใช้เครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ในการประเมินสมรรถภาพปอด การได้ยิน การมองเห็น และสมรรถภาพกาย" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: แรงงานเด็ก และสูงวัย" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "หลักการและแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการประเมินเสียง แสงสว่าง และความร้อน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "หลักการและแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์: การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพทางกาย" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านการยศาสตร์: ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการยศาสตร์ การบาดเจ็บในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงาน", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ระบบบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย: ขอบเขตและเครือข่าย" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "สถานการร์ปัญหา นโยบาย และการจัดการข้อมูลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านกายภาพและปัจจัยด้านชีวภาพ" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) สำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 มกราคม 2565 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) สำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2561 ,แนวคิดพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง, โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 ,ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ; การสร้างภาคีเครือข่ายและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล : Integrated Mission for Healthy Worker and Hospital Accreditation, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 ,แบบสอบถามมาตรฐานอร์ดิค : แนวคิด วิธีการประเมิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2557 ,การประยุกต์วิธีการประเมินภาระงานทางกายโดยใช้เครื่องมือด้านการยศาสตร์ : แบบประเมินภาระงานทางกายของ Hollman, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2556 ,ร่วมอภิปรายโครงการ การจัดการด้านการยศาสตร์เพื่อลดอาการผิดปกติระบบโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2553 ,การพัฒนาเครือข่ายและการทำงานสหสาขาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2553 ,หลักการเลือกเครื่องมือทางอาชีวสุขศาสตร์เพื่อการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 7 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 9 กันยายน 2565 , โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 กันยายน 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยเชิงธุรกิจ , โรงพยาบาลเอ็มที อินเตอร์เมด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 , การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "The Effect of an Ergonomics Intervention on Psychosocial Factors and Musculoskeletal Symptoms among Health care Workers in Thailand" ในงานประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022) , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 29 ธันวาคม 2564 , ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 , ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2564 , ประชุมวิชาการ การกำหนดบทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยรองรับ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 , ระบบ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมวิชาการอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัย กับ New Normal , โรงแรมโนโวเทล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2563 , โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการบริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคัดกรองของผู้สูบบุหรี่เพื่อการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 25 - 28 สิงหาคม 2563 , ประชุมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและ คลินิกโรคจากการทำงาน , กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก , ไทย
 • 11 - 13 สิงหาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานภาคเหนือตอนล่าง (เขต 2) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายภาคเหนือ เขต 1 และเขต 3 , โรงแรมเอเชียลำปาง โฮเตล จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562 , โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย , โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 ฯ , โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 8 - 10 พฤษภาคม 2562 , ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย , จ.นนทบุรี , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 ตุลาคม 2561 , ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 29 - 30 กันยายน 2561 , ประชุมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผู้นำโครงการสร้างสุข-ลดทุกข์ , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2561 , อบรม การจัดการสุขภาพลูกจ้างเชิงบูรณาการ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 7 กันยายน 2561 , อบรม การจัดการสุขภาพลูกจ้างเชิงบูรณาการ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 22 July 2018 - 1 August 2018 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น , Kagawa University , Japan
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม , เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาพภาวะลดพุง ลดโรค , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2561 , ประชุมจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบของ AUN-HPN , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัยกับ Thailand 4.0 , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 27 April 2018 - 6 May 2018 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศ Ireland , Ireland , Ireland
 • 20 เมษายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 8 - 9 มกราคม 2561 , ประชุม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 - 21 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยโรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานภาคเหนือตอนล่าง (เขต 2) ร่วมกันโรงพยาบาลแม่ข่ายภาคเหนือ เขต 1 และเขต 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2560 , ประชุม The 10th Intemational Joint Conference on Occupational Health for Health Workers และนำเสนอผลงานวิจัย , โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 24 August 2017 , ประชุมวิชาการและเป็นพี่เลี้ยงในการอบรม ณ ประเทศเวียดนาม , เมืองกันเตอ , Vietnam
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดระยอง , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร , จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2560 , ประชุมเพื่อการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาล , โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Policies and Plans of the Local Government Organization to Enhance Quality of Life among Informal Workforce , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 , ประชุมสามัญประจำปี 2560 และร่วมงาน มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2560 , อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานประจำปี 2559 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2560 , ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการ , โรงแรมอมารีดอนเมือง , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 10 September 2016 , ประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่องThe Variety of Physical Workload and Musculokeletal Disorders as Perceived by Thai Nursing Personnel ณ ประเทศสเปน , เมืองบาเซโลน่า , Spain
 • 18 - 19 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานสารภีโมเดล , เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2559 , ประชุม การเตรียมพร้อมของพยาบาลอาชีวอนามัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 , ร่วมโครงการสถาปนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ , ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , Vieng Joom On Teahouse , ไทย
 • 27 May 2016 - 2 June 2016 , ประชุมและเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเนเธอแลนด์ , เมืองอัมสเตอร์ดัม , Netherland
 • 10 มีนาคม 2559 , รวบรวมข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัยสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก : การวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดย่อม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงงานเซรามิกในเขตอำเภอเมืองลำปาง , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2 , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนา ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2558 , ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 15 , โรงแรมนารายณ์ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , เสวนา ชีวิตการทำงานหลังเรียน ป.เอก , วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 8 กรกฏาคม 2558 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี , ไทย
 • 29 May 2015 - 6 June 2015 , ประชุม The 31st Intenational Congress on Occupational Health และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Improving Work Environment in Healthcare Setting Through Participatory Ergonomic Approach: A Case Study in Thai University Hospital ณ ประเทศเกาหลี , ประเทศเกาหลี , Korea
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2558 , ประชุม มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย : การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2558 , สัมมนา ฝุ่นซิลิก้ากับผลกระทบต่อสุขภาพ ของกลุ่มอาชีพครกหินและแกะสลักหิน , ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2558 , ประชุมและเสนอผลงานวิชาการ "กลุ่มอาชีพกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์" , โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี , ไทย
 • 20 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2557 - 9 พฤศจิกายน 2557 , อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทัวไป (การรักษาโรคเบื้ื้องต้น) รุ่นที่ 16 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 27 มิถุนายน 2557 , อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 12 , โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 มิถุนายน 2557 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2557 , ประชุม การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร , ไทย
 • 19 - 25 October 2013 , ประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Design and Development of the 3D Animation Video to Convey Occupational Health Information to Nursing Personnel ณ ประเทศออสเตรเลีรย , เมือง Adelaide , Australia
 • 25 - 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion , The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya , ไทย
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 3 - 5 กรกฏาคม 2556 , สัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 18 เมษายน 2556 , ประชุม แผนปฏิบัติการศูนย์พิษระดับภูมิภาคและทิศทางการวินิจฉัยโรคจากการทำงานในประเทศไทย , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 26 - 31 March 2013 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Enhancing psychosocial work environment among nursing staffs through good -practice orientation:A hospital-based Intervention in Thiand ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมือง Tokyo , Japan
 • 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , อบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ , โรงพยาบาลศิริราช จุฬาลงกรณ์ พระมงกุฎ รามาธิบดี , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมพยาบาลอาชีวอนามัยสู่ประชาคมอาเซียน , โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2555 , ฟังบรรยาย Optimization in Medicine and Biology , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 ตุลาคม 2555 , ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2555 - 3 กันยายน 2555 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2555 , โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2555 , ประชุมคณะทำงานของ National One health Core Competency Workshop , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวินิจฉัยโรคจากการทำงานและศูนย์พิษระดับภูมิภาค , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2555 , โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 25 March 2012 , เสนอผลงานวิจัยในระหว่างลาศึกษาต่อ เรื่อง Development and Implementation of the Healthy Unit Guidance (HUG) Program for Improving Work Environments and Health Outcomes among Nursing Staffs ณ ประเทศแม็กซิโก , เมืองแคนคูน , Mexico
 • 16 - 20 September 2008 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Occupational Health and Safety for Health Care Workers , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 13 สิงหาคม 2551 , ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน , มหาวิทยาลัยศรีปทุม , ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2551 , กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2551 , ร่วมอภิปราย เรื่อง ประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสอช. และการติดตามการทำงาน , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุทธศาตร์วิชาการแรงงานนอกระบบ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 7 - 11 พฤษภาคม 2551 , ดูงานและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 19 - 25 April 2008 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Korea
 • 10 มีนาคม 2551 - 20 มิถุนายน 2551 , หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น , โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมอกควันพิษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 มกราคม 2551 , เพื่อขับเคลื่อนแผนงานแรงงานนอกระบบด้วยหลักการแนวคิด และเครื่องมือการจัดการความรู้ , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มกราคม 2551 , อบรม เรื่อง การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน , ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2550 , เสวนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต , โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 30 พฤศจิกายน 2550 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551 , สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2550 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551 , รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน นิคมฯ ลำพูน , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2550 , การเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 19 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย , มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2550 , ร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2550 , มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง , ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2550 , ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing , Siam City Hotel, Bangkok , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน) , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 July 2007 - 6 August 2007 , เข้าร่วมสัมมนา The 7th Participatory Action-Oriented Training (PAOT) International Seminar in the Mekong Delta ณ ประเทศเวียตนาม , เมืองกันเตอ , Vietnam
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2550 , ประชุมวิชาการประจำปีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 13 , โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2550 , ให้คำแนะนำในระหว่างการดำเนินการวิจัย (18,20 ก.ค.) , กลุ่มไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2550 , ประสานงานการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 568706 , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2550 , แนวทางการจัดการศึกษาและออกวุฒิบัตร , โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 13 พฤษภาคม 2550 , ศึกษาดูงานและร่วมสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21 , กรุงเทพมหานครและปริมณฑล , ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2550 , ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพตามโครงการทีบี โพโต้ออกส์ไทยแลนด์ , อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว , ไทย
 • 20 มีนาคม 2550 , ประชุมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อสื่อสารและสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2550 , เพื่อหาแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2550 , นำเสนอผลการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดกล่มแปรรูปลำไยอบแห้ง , องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ , ไทย
 • 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2550 , ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , จังหวัดสงขลา , ไทย
 • 22 - 23 มกราคม 2550 , เครือข่ายวิชาการ และวางแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายวิชาการ , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2550 , ครั้งที่ 7/ปีที่ 3 เพื่อถอดบทเรียนการทำงานของแผนงาน , โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 มกราคม 2550 , การสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้ , โรงแรมเอส.ซี.พาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 มกราคม 2550 , ศึกษาดูงานฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2549 , เข้าร่วมให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทแอกซาซีแลม , บริษัทแอกซาซีแลม , ไทย
 • 6 - 8 ธันวาคม 2549 , ประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ครั้งที่ 3 ปีที่ 3 , โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 6 ธันวาคม 2549 , ประชุมวิชาการ , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 - 23 October 2006 , เข้าร่วมสัมมนา The International Seminar on Safety and Health of Health Care Workers in Asia ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมือง Fukuoka และKitakyusyu , Japan
 • 12 - 13 ตุลาคม 2549 , ประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ครั้งที่ 5 ปีที่ 3 , โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 กันยายน 2549 , ประชุม การนำเสนอผลการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดกลุ่มแปรรูปอบลำไยแห้ง , องคืการบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ คงมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน , ไทย
 • 11 กันยายน 2549 , วิทยากรเรื่องการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บ , โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2549 , ประชุม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ครั้งที่ 4 ปีที่ 3 , อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 12 August 2006 , เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยเรื่อง Participatory Action-Oriented Training ณประเทศเวียตนาม , ประเทศเวียตนาม , Vietnam
 • 21 กรกฏาคม 2549 , ศึกษาดูงาน , HOYO GLASS DISK ZTHAILAND) LTD. ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 11 จ.ลำพูน , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2549 , สัมมนา การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการที่มีเสียงดัง , ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน , ไทย
 • 26 - 27 มิถุนายน 2549 , ประชุม กระบวนทัศน์ใหม่ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม , โรงแรม Grand Jomtien Palace จ.นนทบุรี , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2549 , ประชุม App;ication of Ergonomics in Rehabilitation and Assistive Device Technologies , รร.ริดเจ็ส อโมร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2549 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรังสปา , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2548 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิชาการพื้นที่ภาคเหนือ , คณทันตแพทย์ มช. , ไทย
 • 15 - 19 November 2005 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Occupational Hazards and Health Problems Among Home-Based Garment Workers in Thailand , ประเทศเวียตนาม , Vietnam
 • 17 - 18 ตุลาคม 2548 , ประชุมการสื่อสารและจัดการความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข , รร.รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2548 , ประชุม บทบาทของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ , รร.สุริวงค์ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2548 , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนทำงานโดยศูนย์สุขภาพชุมชน , รร.สุริวงศ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2548 , สึนามิ บทเรียนจากธรรมชาติกับความเสี่ยงภัยอุบัติร้ายแรงจากน้ำมือมนุษย์ , ศูนย์ประชุสถาบันวิจัยจุฬาภณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2548 , ปรึกษาหารือและร่วมเป็นผู้นำเครือข่ายด้านวิชาการ ภาคเหนือ , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2548 - 4 สิงหาคม 2548 , โครงการส่งเสริมศักยภาพบทบาทการทำงานให้กับคณะทำงานในระดับปฏิบัติและระดับภาคให้มีประสิทธิภาพและร่วมเก็บข้อมูลในพื้นที่กลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการผลิตและภาคการเกษตรจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ , รร.ฮอลิเดย์ การ์เดนท์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2548 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรีบนรู้ระหว่างผู้ขอรับทุนจากแผนงาน , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ , ไทย
 • 19 - 21 ธันวาคม 2547 , โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลแรงงานนอกระบบ , รพ.ภูกระดึง จ.เลย , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2547 , การดูแลจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ด้วยระบบการจัดการทางคลินิก , รร.โรยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 - 23 November 2004 , Health Problem among local Textile worker ในการประชุม The International Symposium on occupational Health in Small-Scale Enterprises and The Informal Sector และเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ The Global Asbestos Congress2004 , Nangoya, Tokyo , Japan
 • 21 สิงหาคม 2547 , ประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , ห้องประชุมวิเชียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 กรกฏาคม 2547 , อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ: หนทางมุ่งสู่การดูแลแบบองค์รวม , โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2547 , ฝึกอบรม เรื่อง การประเมินปัญหาทางด้านการยศาสตร์ด้วยตนเองเพื่อการออกแบบงาน , สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2546 , โครงการพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภายใต้การบูรณาการ , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2546 , สุขภาพและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของชุมชนกับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 30 กันยายน 2546 , บทบาทผู้นำและองค์กรท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 31 มกราคม 2546 , DUCED-TUCED-I&UA , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 30 November 2002 - 9 December 2002 , Partipatory Action-Oriented Training, WIND program , Environmental Center of Health and Occupational , Vietnam
 • 7 - 9 ตุลาคม 2545 , ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัยไทยในศตวรรษที่ 21 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 1 เมษายน 2544 , โครงการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยรุ่นที่ 3 , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 6 - 8 ธันวาคม 2543 , สัมมนาวิชาการด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 , ศูนย์ศึกษาอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพรรณ จ.นครปฐม , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2543 , สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2543 , สมุนไพรไทย-จีน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2543 , อีคิว งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2543 , ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 - 4 ตุลาคม 2543 , ร่วมทำวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง และไปร่วมตรวจสมรรถภาพปอดและเก็บตัวอย่างฝุ่นของสมาชิกทอผ้าพื้นเมืองในโครงการวิจัย , บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และบ้านแม่แรง จ.ลำพูน , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2543 , โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าทอผ้าพื้นเมือง , สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2543 , โครงการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าทอผ้าพื้นเมือง , สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2543 , ปรับตัว ปรับใจ เรียนอย่างไรให้มีความสุข (สัมมนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2543 , เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 11 - 14 กรกฏาคม 2543 , การป้องกันภาวะมลพิษ : การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กรกฏาคม 2543 , มนุษย์และสุขภาพ : มุมที่ต้องมอง , โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2543 , พัฒนาตนเองอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 , มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 28 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 30 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และร้านฮัก HUG เชียงใหม่
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมจัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”,
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 28 กุมภาพันธ์ 2549 , การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทแกนนำสตรีวัยทำงานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าในการสร้างเสริมสุขภาพและการลดความเสี่ยงจากการทำงาน , อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 29 - 1 ตุลาคม 2548 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยทำงานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)

การศึกษา

 • 2560 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2557 : การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฎิบัติทั่วไป (เวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
 • 2556 : ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2547 : วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2542 : การพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย (พยาบาลอาชีวอนามัย) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
 • 2537 : พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
 • การปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัย
 • อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
 • การดูแลสุขภาพอนามัยแรงงานนอกระบบ/ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 • การใช้เครื่องมือตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์
 • Working Conditions Improvement
 • Ergonomics
 • Community Health Nursing
 • Public Health

การลาศึกษา

 • 1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555 , หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555 , หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554 , หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) , ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 2 มิถุนายน 2551 - 30 กันยายน 2551 , หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) , ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 14 พฤษภาคม 2546 - 13 กันยายน 2546 , หลักสูตร สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน China Medical Board of New York Inc.
 • 14 พฤษภาคม 2544 - 13 พฤษภาคม 2546 , หลักสูตร สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน The China Medical Board of New York, Inc.

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2564 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 สิงหาคม 2547 , วิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและการสร้างมัลติไซโคลนเพื่อขจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการขัดกระดานโต้คลื่น ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับเครื่องราชฯ

 • 2562 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2561 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th