KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

Sombat Skulphan

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
โทรศัพท์ : +66 53 949077 , +66 53 936062 , +66 53 936063
อีเมล์ : sombat.sk@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สมบัติ สกุลพรรณ์. 2558 . หลักสูตรแฝง : ความสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาทางพยาบาล . พยาบาลสาร . 42 (3) : 194-202. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 24 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา” , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2556 ,ในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาทักษะอาจารย์พยาบาลในการลดความวิตกกังวัลจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 ,ตรวจสอบคุณภาพตำรา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมฟาตามีน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 5 พฤษภาคม 2564 ,โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา” , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,โครงการประเมินประสิทธิผลการใช้แนวทางบำบัดรักษาผู้เสพติดฝิ่นขั้นบำบัดด้วยยาโรงพยาบาลธัญญาลักษณ์แม่ฮ่องสอน , โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์แม่ฮ่องสอน ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 14 มีนาคม 2560 ,ร่วมคณะวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2559 ,ร่วมวิจัย ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบย่อ รายกลุ่มโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับเบาวหวาน ในผู้ัป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำนาลในเลือดได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2558 ,กรรมการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 ,หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการสื่อสัมพันธ์ ผสานด้วยใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาผลของหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดความคิและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของภาคเหนือ, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผุ้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน, นายก้องเกียรติ อุเต็น โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาสังคม สำนักงานกองุทนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,ไทย
 • 11 เมษายน 2565 ,การพัฒนาและทดสอบวิดิทัศน์การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล (Development and Testing of a VDO-based Cognitive behavior Therapy (CBI) for reducing anxiety of students Nurses), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินมุมมองต่อปัญหาและรูปแบบการเผชิญปัญหา, ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการบำบัดผสมผสานของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและการแก้ปัญหาต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นตอนต้น", นางอารีย์ บุญมาเลิศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2564 ,งานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” , ดร.ณฐกร คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา, นายเฉลิมพล ก๋าใจ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนางสาวนิตยา พรมกันทา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดในบิดาที่มีบุตรคนแรก” , นางสาวกาญจนา ไชยตีฆะ รหัสประจำตัว 621231031นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและแรงจูงใจในการเลิกดื่มสุราที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี , นางกาญจนา เลิศถาวรธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2563 ,ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังการรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ” , นางสาวปิยวรรณ แผ่นชัยภูมิ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มกราคม 2563 ,ตรวจสอบเครื่องมือแบบประเมินทักษะการแก้ไขของ D’Zurilla and Nezu (2010) มาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในโปรแกรมการบำบัดที่สำคัญต่อการดำเนินงานและพัฒนาระบบบริการแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของหน่วยงาน รวมไปถึงการขยายผลไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความเครียด ความกลัวการคลอดบุตรและกลุ่มอาการแพ้ท้องในผู้จะเป็นบิดาครั้งแรก, นางสาวพัชชา สุวรรณรอด รหัส : 611231037 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 ,การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ : ทดสอบความตรงโดยผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 ,ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัดต่อความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 24 มกราคม 2561 ,การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2561 ,ความรู้สึกไม่แน่นอนและการเผชิญความเครียดในสตรีต้ั้งครรภ์ช่วงรอผลวินิจฉัยการเจาะน้ำคร่ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มกราคม 2561 ,การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 ,การสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การทำแผลผ่าตัด และแผลท่อระบาย และการเปลี่ยนขวดรองรับสารเหลวจากท่าระบายทรวงอก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,ความเชื่อทางพุทธศาสนาและภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,Factors Predictig Psychological Well-being Among Parents of a Critically lll Child in Pediatric Intensive Care Unit, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 ,ผลของโปรแกรมบรรณบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2558 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2557 ,ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าสูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2557 ,การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกามัธยมศึกษาเขต 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2556 ,คู่มือฝึกอบรมการดูแลคนพิการทางจิตสังคมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2556 ,การพัฒนาแบบประเมินความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2555 ,การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลสังคมจิตใจของคนพิการ ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2553 ,ผลของโปรแกรมการบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กออทิสติก, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 12 กันยายน 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบในรายวิชา รหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,พิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563, ห้องประชุม SL128 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย”, นางสุดรัก พิละกันทา ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า , นางสาวใสยา ตะกูลมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบ, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิฯ, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2559 ,แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC), คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,พิจารณาบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำวารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 18 มีนาคม 2565 ,คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล โครงการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ, กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2561 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชา รหัส 300 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวิธีวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 มกราคม 2560 ,ร่วมคณะวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,ร่วมเป็นคณะวิจัยและพัฒนาแนวทางโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 ,ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัย, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2556 ,โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย , โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2556 ,ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัย, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2556 ,ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัย, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 18 มกราคม 2559 ,โครงร่างวิทยานิพนธ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 3 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสื่อสารอย่างมีคุณภาพ, กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากร โครงการวิจัย การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา (The Development and Effect of Problem Solving Program for Reducing Depression and Drinking Behavior Among Alcohol dependents), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากร โครงการวิจัย การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา (The Development and Effect of Problem Solving Program for Reducing Depression and Drinking Behavior Among Alcohol dependents), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2565 ,เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตนเอง (Suicide Prevention), กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,ไทย
 • 26 เมษายน 2565 ,โครงการแก้ไขปัญหาปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการบำบัดฟื้นฟูจิตใจผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายในบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการวิจัย การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา (The Development and Effect of Problem Solving Program for Reducing Depression and Drinking Behavior Among Alcohol Dependents), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "แนวคิดและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,การวิจัยและการใช้โปรแกรมบำบัดโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การพัฒนาและผลของโปรแกรมแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา", โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การพัฒนาและผลของโปรแกรมแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา", โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2564 ,การวิจัยและการใช้โปรแกรมบำบัดโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2564 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างต้นแบบโปรแกรมโครงการวิจัย "การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา", โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2564 ,โครงการวิจัย “การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา (The Development and Effect of Problem Solving Program for Reducing Depression and Drinking Behavior Among Alcohol dependents)”, โครงการวิจัย “การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา (The Development and Effect of Problem Solving Program for Reducing Depression and Drinking Behavior Among Alcohol dependents)” ,ไทย
 • 2 เมษายน 2564 ,หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข" ในโครงการ พัฒนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรปกติ , หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2564 ,บรรยายสาระทบทวน เรื่อง การพยาบาลผุ้ป่วยซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและ CBT ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาพายัพ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2563 ,โครงการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดโดยโปรแกรมการบำบัด ด้วยการแก้ไขปัญหากับการบำบัดแบบสั้นในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินการ พื้นที่ 4 ภาค , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้งานสุขภาพจิตบุคลากรศุนย์สุขภาพจิตที่ 1 แบบออนไลน์ กิจกรรมที่3 เรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัยและผลงานวิชาการ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ,ไทย
 • 13 เมษายน 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การวิจัยงานสุขภาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 แบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ,ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ non technical skills ทางวิสัญญี, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การวิจัย งานสุขภาพจิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การวิจัย งานสุขภาพจิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2562 ,โครงการการศึกษาผลของโปรแกรมปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ที่ได้รับทั้งประสาน ผู้บำบัดและผู้ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองการประเมิน และหาค่า inter-rater reliability, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2562 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” หัวข้อ Show & Share “ประสบการณ์ เทคนิค และข้อเสนอแนะในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการเรียน และแนวทางประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยี”, ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ,ไทย
 • 12 - 13 กันยายน 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ Non technical skills ทางวิสัญญี, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,หัวข้อ แนวคิดการบำบัดด้วย PST สำหรับผุ้มีปัญหาการดื่มสุรา ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโรคจิต และโรคซึมเศร้า กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนำหลักสูตรการดุแลผู้ป่วยโรคติดสุราไปใช้ในพื้นที่, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ "ปัญหาการฆ่าตัวตาย" ในการอบรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่ิอป้องกันการฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลแม่ทา ,ไทย
 • 10 - 11 กรกฏาคม 2562 ,โครงกรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solving Therapy :PST สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลและประชุมประเมินผลการนำหลักสูตรทักษะ (PST) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนไปใช้ในพื้นที่), โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา กิจกรรมที่ 4 การติดตามการประเมินผลและการประชุมประเมินผลการนำหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 31 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร การดูแลให้การบำบัดแบบ Motivational Enhance Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 24 มกราคม 2562 ,กลยุทธ์และเทคนิคการสอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรของกรมสุขภาพจิต ตามหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคติดสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 - 22 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2561 ,สัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 ,การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, โรงพยาบาลสันกำแพง ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2561 ,จัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำโครงร่างการวิจัยพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 ,หัวข้อ การพัฒนาวิชาออนไลน์ และหัวข้อ learning Management System, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2560 ,ทักษะการฟัง, สำนักมิสซังคาทอลิก ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2559 ,เปี่ยมสุขด้วยการให้คำปรึกษาที่ดี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย Keep Calm And Learn CBT, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2559 ,เคล็ดลับบริหารใจ อยู่อย่างสุขใจ ไร้โรค, มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,การประเมินหลักสูตรโดยใช้ CIPP Model, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ,ไทย
 • 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ,การพัฒนาแนวคิดระบบสุขภาพอำเภอ, โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 10 กันยายน 2558 ,ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาโครงการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2558 ,การให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2558 ,การให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,การให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2557 ,การสร้างสุขในวัยเกษียณ, เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,ยิ่งให้ใจยิ่งสุข, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 กันยายน 2557 ,โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตตำบลเมืองเล็น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ,ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2557 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการทดลองรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยโปรแกรมการแก้ไขปัญหาและการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2557 ,การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ,ไทย
 • 5 - 10 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการให้คำปรึกษา, โรงพยาบาลเทิง ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2557 ,การออกแบบชีวิต (การปรับความคิดและพฤติกรรม), โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง ,ไทย
 • 25 - 30 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมสร้างเสริมสุขภาพใจโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ,ไทย
 • 23 - 28 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมสร้างเสริมสุขภาพใจโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ,ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2556 ,โครงการการเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2556 ,โครงการฟื้นฟูเทคนิคการให้การปรึษาทางโทรศัพท์ และการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ 1667, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 9 - 11 เมษายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย", โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 11 - 13 มีนาคม 2556 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ รุ่นที่ 3, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ รุ่นที่ 2, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 ,การเสริมสร้างความรักและความผูกพัน : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ รุ่นที่ 1, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการ การอบรมการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 7 - 9 มกราคม 2556 ,การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรทม (CBT), โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 2 - 4 มกราคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2555 ,การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรทม (CBT), โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2555 ,การวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการการดูแลของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2555 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริการพยาบาลงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2555 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มีปัญหาทางจิตใจ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 11 มกราคม 2555 ,สุขใจในงาน, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง ,ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2554 ,การจัดการผลลักพธ์และการประเมินผลลักพธ์ทางการพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ,ไทย
 • 26 กันยายน 2554 ,โครงการปรับความคิดและพฤฟติกรรมเพื่อสร้างความสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2554 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1 การเขียนโครงร่างการวิจัย, ศุนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2554 ,การประชุมนำเสนอโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธในผู้ติดสุรา, โครงการการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมฟื้นฟูการประเมินสภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2554 ,โครงการอบรมฟื้นฟูการประเมินสภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2554 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการพยาบาลงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรทางการพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์แนวทางเวชปฏิบัติผู้ป่วยสุราที่มีภาวะ Delirium Tremens, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 24 กันยายน 2553 ,โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการให้การปรึกษาของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข, โรงพยาบาลเชียงแสน ,ไทย
 • 26 - 27 สิงหาคม 2553 ,โครงการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยสุราที่มีภาวะ Alcohol Withdrawal Delirium, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 23 - 25 มิถุนายน 2553 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2553 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 23 - 25 มีนาคม 2553 ,การช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้แนวคิดการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2553 ,การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมและอาการซับซ้อนในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 1, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2553 ,การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ : ทักษะการต่อรองทางเพศ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2553 ,การปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2552 ,การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กร, มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2552 ,ปัญหาทางจิตสังคมของนักศึกษา, โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2552 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2551 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2551 ,โครงการพัฒนาการบริการพยาบาลด้วยทักษะการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2551 ,โครงการพัฒนาการบริการพยาบาลด้วยทักษะการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 15 สิงหาคม 2563 ,กิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “คลินิกให้คำปรึกษาด้านการจัดการความเครียด”ภายใต้กิจกรรม Health CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR โดยการไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจHealthyCMU, กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายสำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ,ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรผู้ดูแลสูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตฯ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างหลักสูตรอนนไลน์" ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กิจกรรมบำบัดครั้งที่ 10/2562, ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ,ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2561 ,ศาสตร์การเป็นพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข, ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2560 ,ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ : จากวิถีวิจัยสู่วิถีปฏิบัติ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2559 ,Cognitive Behaviaral Therapy, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2557 ,เทคนิคการจำหน่ายผู้ป่วยและวิธีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและการดูแลผู้ป่วยก่อนจำหน่าย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2556 ,การช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้ทุกข์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2556 ,การช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้ทุกข์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลจิตอาสาในการร่วมดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2555 ,แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2555 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2554 ,ครอบครัวและการให้บริการปรึกษาครอบครัว, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2552 ,โครงการสัมมนาการพัฒนาองค์กร (OD), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 31 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตร Mental Health Nursing Course: the Public Health Approach for Major Depression and Schizophrenia ในหัวข้อ "Continuity of Care for Major Depression in Community", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้แก่อาจารย์พยาบาล จาก Universiti Kebangsaan Malasia (UKM) ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2564 ,การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา ตามขั้นตอนและเทคนิคการให้การปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 เมษายน 2564 ,อบรมเครื่องมือวิจัย วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด จังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวธนภร แสงสุริยากาศ รหัส ๖๑๑๒๓๑๐๗๖ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ข ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 ,ประชุมวิชาการ นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ, งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2561 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2560 ,แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,วิทยากรกระบวนการในการระดมสมอง เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเลิกเหล้าเข้าท่า, ศูนย์ประสานงานโครงการเลิกเหล้าเข้าท่า ,ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2560 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2559 ,โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2559 ,รู้ก่อนปลอดภัยห่างไกลซึมเศร้า, กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2559 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 - 7 มิถุนายน 2559 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2559 ,โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2557 ,การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2554 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 ,ผู้วิพากษ์รายการวิจัยของอ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลจิตเวช ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2553 ,วิพากษ์เครื่องมือวิจัยในการดำเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในแผนงานวิจัย เรื่อง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 23 ธันวาคม 2552 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2551 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2551 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 23 - 30 ตุลาคม 2565 , โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 , สถาบันพิโมกข์มุข ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1) , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2565 , การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2565 , การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 5/2565 , ห้องประชุมชั้น 1 (ห้องข้างลิฟท์) อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2565 , โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มกราคม 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 3 กันยายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสื่อสาร SEGUE ในสถานการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจำลองเสมือนจริง ต่อทักษะการสื่อสาร และความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล" , ระบบออนไลน์ Microsoft Teams , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 14 - 15 มิถุนายน 2564 , การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 4 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 2/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวางแผนจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2563 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 , ประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 8/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 5 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนำสื่อออนไลน์ MOOC ไปบูรณาการในชั้นเรียน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , โครงการเปิดบ้านงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry Open Hourse) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช รุ่น 20 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 5/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 17 - 21 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 12 - 19 May 2019 , โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 , Faculty of Medicine, Kagawa University , Japan
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 3 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 31 มกราคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร การดูแลให้การบำบัดแบบ Motivational Enhance Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 22 มกราคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 20 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2561 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2561 , ประชุมวิชาการแชละเข้าพิธีรับรางวัล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 กันยายน 2561 , ประชุม การจัดทำร่างโปรแกรม CBT Family base, MET, PST, BI ในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ครั้งที่ 1 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2561 , อบรม การจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชา EDX101 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 Integrative Approach in CBT , โรงแรมแมนดาริน กทม. , ไทย
 • 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4" "เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ" , โรงแรมฟูลแมน คิงเพาเวอร์ , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 20 กันยายน 2560 , แนวทางการแสวงหาวิธีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2560 , อบรม Patient Safety Training for the Trainer Program , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 19 - 21 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2560 , นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลอมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่พิเศษอำเภออำก๋อย และบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 9 - 11 มีนาคม 2560 , สัมมนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น , ไทย
 • 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรม Patient Safety Training for the Trainer Program , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 มกราคม 2560 , อบรม การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ , โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 28 กันยายน 2559 , ประชุมเพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2559 , ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2559 , ประชุมวิชาการชมราจิตเวชบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย , โรงแรมนารายณ์ , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2559 , ประชุม แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559 , ร่วมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ , วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2559 , บรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตรศึกษา , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 มกราคม 2559 , ติดตามงานวิจัย ประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 22 - 24 ธันวาคม 2558 , ประชุม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 - 12 ธันวาคม 2558 , นิเทศการเก็บข้อมูลวิจัยในการแผนงานวิจัยภาคเหนือ , จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2558 , พาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 , พาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9 , โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์สปา กระบี่ , ไทย
 • 3 - 28 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 7 - 10 กรกฏาคม 2558 , ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จัวหวัดกรุงเทพฯ และระยอง , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2558 , ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จัวหวัดตาก , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2558 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน , ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษาปริญญาเอก , ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 January 2015 , ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว , Japan
 • 28 มกราคม 2558 , ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์ , ไทย
 • 16 มกราคม 2558 , ฟังบรรยาย โรงเรียนทางเลือกกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2557 , ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก ปกติ , จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557 , สภาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 , ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 , บรรยายสรุป นำเสนอผลงานดำเนินงาน , โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2556 , ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 , นิเทศงานโครงการวิจัย ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 1 - 2 มิถุนายน 2556 , ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ , โรงแรมไอเรสซิเด้นท์ กรุงเทพ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2556 , ประชุม การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 , ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัยฯ , โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2556 , ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัยฯ , โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไชด์ , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 22 - 25 มีนาคม 2556 , สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา , หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี , ไทย
 • 18 - 20 มกราคม 2556 , ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ" , โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การบำบัดความคติดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ" , โรงแรม ไอ เรสซิเดนท์ สีลม , ไทย
 • 12 - 14 ธันวาคม 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ , ไทย
 • 5 - 7 April 2012 , ศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , Shanghai Mental Health Center , China
 • 4 - 7 มีนาคม 2555 , นิเทศงานให้คำปรึกษา , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลพิจิตร , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ให้คำปรึกษา และนิเทศงานตามแผนวิจัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ รร.เวียงตาก จ.พิจิตร จ.ตาก และจ.สุโขทัย , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2555 , เสวนาความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย , ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ , ไทย
 • 20 กันยายน 2554 , ร่วมเวทีเสวนาการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย , โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นฯ , กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 29 - 31 กรกฏาคม 2554 , การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 , สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 15 - 17 มีนาคม 2553 , โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ , เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2550 , อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 14 ตุลาคม 2550 , ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพงัน และโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2550 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 3 - 9 September 2007 , ไปเข้าร่วมการปฏิบัติงานกับHIV/AIDS Mission (Fellow-up) for Timor-Leste ณ ประเทศติมอร์-เลสเต , ประเทศติมอร์-เลสเต , Timor-Leste
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 เมษายน 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 19 - 23 มีนาคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2549 , การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างพองาม พอดี พอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 22 October 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข. ไปศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , China
 • 23 - 27 September 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 13 - 19 September 2006 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบOral Presentation เรื่อง Academic Achievement, Learning Readiness and Satisfaction in Self-Directed Learning Among Nursing Students Attending Self-Directed Learning Course ณ ประเทศอิตาลี , ประเทศอิตาลี , Italy
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2549 , ประชุม ตลาดความรู้สู่เมืองไทยเข้มแข็ง ปี 2549 , ศูนย์อนามัยที่ 10 , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2549 , ประชุม นวัตกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อรู้จิตที่ดีทุกทิศทั่วไทย , อิมเพ็ค คอนเวนชั่นเซนเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2549 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2549 , โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203 , นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2548 , สัมมนา โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2548 , ประชุม เพื่อกำหนดกรอกการบริหารและติดตามผลการวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันการสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า , รร.อมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2548 , การพัฒนามาตรฐานระบบบริการจิตเวชในประเทศไทย , รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 10 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลฯ ม.ขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ศิริราช , ไทย
 • 28 มกราคม 2548 , ประชุมแกรนกลางประสานความร่วมมือการจัดอาสาสมัครนิสิตฯ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 - 26 พฤศจิกายน 2547 , การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานเวชปฏิบัติในหน่วยปฐมภูมิ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2547 , การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย : ประสบการณ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ , รร.เชียงใหม่ออร์ด , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2546 , กระบวนทัศน์ใหม่ในมิติสุขภาพ:ประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ , ไทย
 • 28 September 2003 - 4 October 2003 , การบริหารงานการบริการวิชาการ การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ กรุงไทเป ใต้หวัร , China
 • 21 - 24 สิงหาคม 2546 , อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต , สถาบันฝึกอบรมผู้นำมูลนิธิ , ไทย
 • 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2546 , การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำกลุ่มจิตบำบัด , กลุ่มงานโรงพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2545 , ผู้นำนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ , มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 26 - 28 August 2002 , ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวช และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนศึกษา การประเมินสุขภาพจิตและการตัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช พร้อมทั้งศึกษาระบบการส่งต่อผู้ป่วย , - , Singapore
 • 5 - 7 กันยายน 2544 , ความสุขที่พอเพียง , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2544 , ภูมิปัญญาล้านนา , ห้องประชุมสถานวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2544 , การพัฒนาตนเองให้เก่ง ดีมีความสุข สำหรับนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2544 , บ้านกลางดอยรีสอร์ท , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2544 , สัมมนาหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจและอาจารย์สอนเสริมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุม มสธ , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2544 , ศึกษาดูงานการพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช , โรงพยาบาลท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาและ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี , ไทย
 • 7 มกราคม 2544 , อาจารย์สอนเสริมฝึกปฎิบัติการพยาบาล , ศูน์สัมมนาและฝึกอบรม มสธ. , ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2543 , การเจรจาต่อรองและประเมินความเสี่ยง , โรงแรมพรพิงค์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , การทำแฟ้มสะสมงาน (Prot folio) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2543 , เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 , มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2543 , ประชุมวิชาการทักษะชีวิตครั้งที่ 3 , โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมเรื่อง การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 1), ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2557 : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2542 : พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2530 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Cognitive Behavior Therapy (CBT) for mental health and psychiatric nursing
 • Problem Solving Therapy (PST) for mental health and psychiatric nursing
 • สุขภาพจิตและการพยาบาล ผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ผู้ติดยาเสพติด
 • Online course development
 • การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์
 • การพัฒนาทักษะชีวิต
 • Promotion and prevention for mental health problem
 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (APN in Psychiatric Nursing and Mental Health) พ.ศ.2561

การลาศึกษา

 • 1 June 2020 - 30 September 2020 , course เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย , at มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , , scholarship ส่วนตัว
 • 2 มิถุนายน 2551 - 1 มิถุนายน 2554 , หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2540 - 4 ตุลาคม 2540 , หลักสูตร สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก. แบบ ก(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2538 - 4 มิถุนายน 2540 , หลักสูตร สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก. แบบ ก(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 14 สิงหาคม 2563 , อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 กรกฏาคม 2560 , รางวัลด้านนวัตกรรมการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน MOOC , โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
 • 1 มกราคม 2541 , Outstanding government officer in nursing practice , Faculty of medicine, Chiang Mai University

การรับเครื่องราชฯ

 • 2549 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 , ดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
 • 2545 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2537 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2535 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th