KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล

Nongyao Kasatpibal

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
โทรศัพท์ : +66 53 935016
อีเมล์ : nongyao.ka@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 17 กันยายน 2561 ,กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,สอนกระบวนวิชา 652706 Research Mothodology and Scientific Writing หัวข้อ Introduction to research methodology : research question, hypothesis, conceptual framework, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2554 ,วิพากษ์งานวิจัย, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2556 ,ในการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 10 มีนาคม 2564 ,วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี” , นางศรีสุดา พีรวณิชกุล ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการพัฒนาความปลอดภัยการบริการผู้ป่วยผ่าตัด, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2555 ,ผลของการใช้ชุดการดูแลเพื่อลดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,โรคแผลกระเพาะอาหารทุลุ : ตัวบ่งชี้การวินิจฉัย การทำนายทางคลินิก ผลลัพธ์ทางคลินิกและตัวบ่งชี้พยากรณ์โรค, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2554 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง Continuous ambulatory peritoneal dialysis : clinical outcome, risk indicators and prognostic score for technique failure, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 29 ธันวาคม 2564 ,กรรมการพิจารณาผลงานพยาบาลชำนาญการพิเศษ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 ,ทีมประเมินโครงการเครือข่ายวิจัยสุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพคนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,ร่วมงานวิจัย กับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2554 ,ร่วมทำวิจัย เรื่อง Continuous ambulatory pertioneal dialysis : clinical outcomens, risk indicators and prognostic score for technique failure, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2554 ,ร่วมงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางในการนำ liquid based cytology และ HPV DNA test มาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การแผนการรักษาและการติดตามผู้ป่วยที่มีรอยโรคก่อนมะเร็ง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนามาตราการทางสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กปฐมวัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, นางสาวรุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ นิสิตระดับปริญญาเอก รหัส 59031296 ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอด ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา”, นางสาวโสภา แซ่ยั้ง รหัส 621231122 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลสำหรับพนักงานทำความสะอาด”, นางจารุวรรณ คงเมือง รหัสประจำตัว 611231025 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน, นางสาวรัชนีกร ไข่หิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 25 เมษายน 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์การป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางสำหรับพยาบาล, นางสาวฉันทนา จันแจ่ม รหัส : 611231027 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาดของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป, นางผกาวดี กรรณิกา รหัส : 591231051 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ สถานะ : ปกติ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,ระบบบริการสุจภาพที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย, สถานวิจัยการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, กองบรรณาธิการ รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิชาการ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาการจัดการความเสี่ยง งานห้องผ่าตัดเพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการในการจัดการความเสี่ยงในห้องผ่าตัด และพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด โรงพยาบลลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2560 ,ความพีงพอใจต่อการใช้เสาใส่ขวดน้ำยาล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของบุคลากรทีมสุขภาพและเจ้าหน้าที่เวรเปล, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ประสิทธิผลของการใช้ Chlorhexidine bath ในการลดการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม The Wffectiveness of The Use Chlohexidine Bath to Reduce Central Line Associated Bloodstream Infection in Medical Cr, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสำหรับการป้องกันปอดอักเสบจาการใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ื้อวัณโรคปอดในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเพื่อการวินิจฉัยภาวะปัสสาวะเล็ดราดในสตรีฉบับภาษาไทย, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2559 ,การพยาบาลกับการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 ,การพัฒนาตัวถ่างเนื้อเยื่อปลายแหลมในการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2558 ,การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2556 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ สำหรับอาสาสมัครกู้ภัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2556 ,การพยาบาลปริศัลยกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ผลของการใช้กลยุทธ์หลายวิธีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การเกิดเป็นเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ผลของการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพและการติดเชื้อของผู้ป่วยจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบเฉพาะเจาะจงของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ปวย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2556 ,การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคปอด, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 23 มกราคม 2556 ,การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโรคต้อกระจกใส่เลนส์เทียมแบบไม่นอนโรงพยาบาลโดยวิธีการบริหารยาขยายม่านตาด้วยยา 1% Tropicamide ร่วมกับ 10% Phenylephrine Hydrochloride, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,การพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาลผ่าตัดโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์, กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 กันยายน 2555 ,การเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในทีมสุขภาพโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการนิเทศงานตามแผนของพยาบาลต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ดูแลเด็กและอุบัติเการณ์การติดเชื้อของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้และความตระหนักในเรื่อง หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์", คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้ และการปฏิบ้ติการของพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2553 ,ผลของกลยุทธ์แบบหลายวิธีในการพัฒนาการทำความสะอาดมือต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 24 มิถุนายน 2565 ,กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความวิชาการก่อนตีพิมพ์วารสารวิชาการป้องกันและควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ตามมาตรฐานระดับชาติ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส Covid-19 ระยะที่ 3, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2565 ,คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส Covid-19 ระยะที่ 3, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย เรื่อง "Social Protection Response to COVID-19 in Southeast Asia", สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 มกราคม 2565 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คนไทย3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของช่องข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 (รัยัที่ 3), ผศ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา อาจารย์ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการวิจัย, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานวิจัย เรื่อง "อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจหลังได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วรางกายระยะ 48 ชั่วโมง", วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิชาการ เรื่อง COVID-19: ความสำคัญและจุดเน้นในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง, นางสาวสุธิดา อินทรเพชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงานสำคัญของบุคลากรห้องผ่าตัด”, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2563 ,ประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพบทความ เรื่อง “สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: บทบาทพยาบาล” , วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2563 ,ประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงเอกสารอ้างอิง บทที่ 7 เรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการรับประทานยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน” , รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา และปรับปรุงแนวปฏิบัติจากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (Clinical Practice Guideline in Prevention of Catheter Associated Urinary Tract Infection) , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2560 ,วิพากษ์ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2554 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,พิจารณาผลงานวิชาการหนังสือเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีและเอดส์ในวัยรุ่น, กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2553 ,ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัย, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ,คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง IC Update 2022 : Top ways to be a smart ICN, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 15 - 18 มกราคม 2561 ,คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2560 ,ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2557 ,คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 มกราคม 2556 - 20 มกราคม 2557 ,คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555 ,คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASIORNA 2012, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2555 - 1 มีนาคม 2556 ,กรรมการบริหารชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ, ชมรมเครือข่ายวิจัย โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2553 ,กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,ประธานฝ่ายวิชาการ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2553 ,คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสัญจร เรื่อง "การพัฒนคุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัดสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 14 พฤศจิกายน 2561 ,คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางศรีสุดา อัศวพลังกูร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2557 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2565 ,ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน Research in the VUCA World งานวิจัยในสถานการณ์ VUCA, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ร่วมกับสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 , ศูนย์อนามัยที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2565 ,ประธานร่วม Lecture VI : Experience in COVID-19 pandemic ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 36 หัวข้อ Addressing the challenges of IPC in Thailand, กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรกลุ่มย่อย Group IV : Addressing future challenges ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 36 หัวข้อ Addressing the challenges of IPC in Thailand , กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย เรื่อง Workshop : เปิด CoP ตอบโจทย์ช่วง Learning from Mistake A: หัวข้อ บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย เรื่อง Workshop : เปิด CoP ตอบโจทย์ช่วง Learning from Mistake A : หัวข้อ การติดเชื้อที่สำคัญตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI,VAP,CAUTI.CABSI, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2565 ,นานาทัศนะ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ ICN, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2565 ,ผลงานพัฒนาคุณภาพบริการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2565 ,คณะทำงานและร่วมเป็นทีมวิทยากรโครงการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการสร้างระบบติดตามวิเคราะห์ประสิทธิผลในการป้องกันโควิด-19 ของวัคซีนที่ใช้, สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2565 ,หัวข้อ "Statistical Process Control Chart" ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ติดเชื้อ , กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2564 ,อบรม IC for RN Level 2, โรงพยาบาลกรุงเทพ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2564 ,หัวข้อ โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่"', เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "ผลกระทบและบทบาทของ อสม. จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)", เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "ผลกระทบและบทบาทของ อสม. จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)", เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2564 ,หัวข้อ โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่"', เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "Consideration for surgical procedure in COVID-19 patients", กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "Infection Prevention and control in Health Personnel", โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การติดเชื้อที่สำคัญตามบริบทขององค์กร (ในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI) และบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่", สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2564 ,หัวข้อ , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2564 ,หลักการและแนวคิดในการทำ Root Cause Analysis: RCA และ เรียนรู้การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดการติดเชื้อที่สำคัญในสถานพยาบาล, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 20 เมษายน 2564 ,วิทยากรให้ความรู้ด้านเป้าหมายความปลอดภัยตามหมวด (SIMPLE)2 ในการประชุมในกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Cops) ด้าน Infection Prevention and Control และ Infection and Exposure, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 11 มกราคม 2564 ,เรื่อง RSV (Respiratory Syncytial Virus): เรื่องใกล้ตัวที่ป้องกันได้ , สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.) ,ไทย
 • 4 - 6 ธันวาคม 2563 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research Camp for Clinical research ประจำปีงบประมาณ 2564, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2563 ,ประชุมวิชาการของแกนนำสุขภาพชุมชนประจำเดือน, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”, กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูรร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2563 ,วิทยากร เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและป้องกัน ไข้หวัด Covid-19 ในโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การปรับพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ Strong Summer Camp 2020 , โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy ,ไทย
 • 14 มกราคม 2563 ,วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย Poster Round” ในการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยายในโครงการเรื่อง “พัฒนาความรู้โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่ ICWN” , คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยายภาคภาษาอังกฤษหัวข้อ “Epidemiology and Infection Control” และ “Statistic for Infection Control” ในการอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (1St Training Couse Asia Pacific Society of Infection Control in Thailand) , สถาบันบำราศนราดูรร่วมกับชมรมควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2562 ,หัวข้อ การป้องกันอุบัติการร์ที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจและป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าติดการประชุมวิชาการ เรื่อง IC Update 2019, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 10 - 12 กรกฏาคม 2562 ,งานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ภายใต้ธีมงาน Research for health: สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อคนไทยสุขภาพดี, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,โครงการพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัด ประจำปี 2562 หัวข้อ "2P safety in OR.", โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2562 ,บรรยายหัวข้อ “สถานการณ์เชื้อดื้อยาเชิงนโยบาย และแนวทางการควบคุมการติดเชื้อ” และ หัวข้อ “Apply One Health Concept to Manage AMR” ในการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นด้านเชื้อยาจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยนอก , ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2562 ,บรรยายหัวข้อ “สถานการณ์เชื้อดื้อยาเชิงนโยบาย และแนวทางการควบคุมการติดเชื้อ” และ หัวข้อ “Apply One Health Concept to Manage AMR” ในการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นด้านเชื้อยาจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพสมเหตุผลสำหรับผู้ป่วยนอก , ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด, โรงพยาบาลสุรินทร์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด, โรงพยาบาลสุรินทร์ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2561 ,การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรงไม่ติดต่อในภาคเหนือ, กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2561 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับพยาบาลวิชาชีพระดับ 2, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2561 ,Nursing & Innovation, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 17 มกราคม 2561 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง IC Update 2018 : Road Map to IC 4.0, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2560 ,การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2560, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ, Port และ Hickman เพื่อลด Phlebitis, โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 ,การประชุม Infection Prevention and Control through Global Collaboration, APSIC ,ไทย
 • 19 มกราคม 2560 ,การประชุมวิชาการ ICN ครั้งที่ 11 เรื่อง IC Update 2017 : TIPS & TRICKS for Successful in IC, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2559 ,แนวทางการผสมผสานงานวัณโรคและเอดส์ พ.ศ.2559 : การดูแลสนับสนุนและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจำปี 2559 Better Research for Better Health, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2559 ,การสร้างผลงานวิจัยในห้องเรียนในกลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2559 ,การประชุมวิชาการ IC เรื่อง Update infection control quideline in healthcare associated infections, โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 ,เรื่อง Poster Round, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 ,IC UP DATE 2014, ศูนย์ความร่วมมือเพือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2557 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 9, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2557 ,ป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัดแบบครบวงจรของโรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลสุรินทร์ ,ไทย
 • 2 - 3 สิงหาคม 2557 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจ ครั้งที่ 2/2557, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2557 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยและนวัติกรรมดีเด่น, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 7 - 11 กรกฏาคม 2557 ,สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 11, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 2 - 3 กรกฏาคม 2557 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2557 ,วิพากษ์งานวิจัยผลงานวิชาการ 60 ปี, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 11 - 13 มิถุนายน 2557 ,วิทยากรและเข้าร่วมประชุม เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 28, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 เมษายน 2557 ,Impact and prevention of Streptococcus suis infection in human, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 22 เมษายน 2557 ,ผู้นำการสนทนากลุ่ม และเข้าร่วมประชุมชีแจงโครงการวิจัย, โครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์ประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2557 ,Suragery Patient Safety : System monitoring and Outcome measurement, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2557 ,การประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2557 เรื่อง การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัด, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2557 ,การประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2557 เรื่อง การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัด, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,การพยาบาลเพื่อลดการติดเชื้อในแผลผ่าตัด, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2556 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย, ชมรมเครือข่ายวิจัย โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 15 - 19 กรกฏาคม 2556 ,วิทยากรและเข้าร่วมสัมมนาโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 10 เรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Quality Improvement, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2556 ,วิพากษ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2556 ,ประชุมวิชาการ Working Together Towards Patient Safety, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 12 - 14 มิถุนายน 2556 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2555 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2555 ,วิพากษ์ผลงานวิจัย, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 9 - 13 กรกฏาคม 2555 ,วิทยากรและเข้าร่วมสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 9, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 6 - 8 มิถุนายน 2555 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องก้นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 26 เรื่อง การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อที่มากับภัยพิบัติธรรมชาติ, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2555 ,พยาบาลห้องผ่าตัด ก้าวไกลสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2555 ,พยาบาลห้องผ่าตัดก้าวไกลสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน, สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2555 ,SHEA International Ambassador 2009 Best experiences sharing, บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ,ไทย
 • 14 - 17 พฤษภาคม 2555 ,การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรสาธารณสุข, ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี ,ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2555 ,Evldence-based practices of SSI Prevention และ การพัฒนาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการผ่าตัด, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 7, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2554 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2554 ,ผู้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลการวิจัย, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2554 ,วิพากษ์งานวิจัย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 9 - 10 กรกฏาคม 2554 ,เรื่อง "WHO Surgical Safety Checkiist" และ เรื่อง "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับถุงมือและเสื้อกาวน์ผ่าตัด", สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,Evidence Based Practice to Improve quality care for Hospital infection control, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2554 ,Principle of Cleaning and Sterilization for CSSD, บริษัท บางกอก แอดควานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2554 ,การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ของการทำลายเชื้อโรค, บริษัท บางกอง แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2554 ,Con fronting the SSI and Biofilm, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด ,ไทย
 • 5 - 6 มีนาคม 2554 ,การป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัด และ ประเด็นการพยาบาลในห้องผ่าตัด, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2554 ,Infection control Principle in Operation Theatre, ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 6, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 14 มกราคม 2554 ,ผู้วิพากษ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2553 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิชาการ, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2553 ,การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด, โรงพยาบาลอุดรธานี ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2553 ,โครงการอบรมพยาบาลป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2553 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประจำปี 2553, ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2553 ,วิจัยปฏิบัติการทางคลินิก, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 ,โครงการสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง "Emerging Infection Control Issues and Hospital Accreditation", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 ,โครงการสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง "Emerging Infection Control Issues and Hospital Accreditation", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 ,โครงการสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง "Emerging Infection Control Issues and Hospital Accreditation", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 7 - 9 กรกฏาคม 2553 ,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2553 ,Update standard of care in infection control, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 23 เมษายน 2553 ,Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service, บริษัท 3เอ็ม จำกัด ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2553 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัดสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเขตร้อน, American Jewish World Service ,ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 5, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2552 ,ผู้วิพากษ์ประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2552 ,ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย รุ่นที่ 1, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำพูน และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือประจำปี 2552, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2552 ,การประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำปาง ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 17 - 19 มิถุนายน 2552 ,การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 23, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2552 ,การป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัด, โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2552 ,สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงพยาบาลเป้าหมาย และ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขในการดำเนินโครงการ Hygiene สำหรับบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล, สถานบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2552 ,โครงการพัฒนา Hand Hygiene สำหรับบุคลากรสุขภาพ, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2552 ,Safe Surgery Safe Lives, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2551 ,การนำเสนอผลงานวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ,กิจกรรม "สุนทรียเสวนา" การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ตระหนักรู้สู้โควิด บริการปลอดภัยห่างไกลโรค", สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ,การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก, แขนงจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2561 ,Update Infection Contral 2018, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2560 ,การอบรมระยะสั้น Pilot of short course training for human health science students-Training of OH approach to AMR, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2560 ,การอบรมระยะสั้น Pilot of short course training for human health science students-Training of OH approach to AMR, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2560 ,การอบรมระยะสั้น Pilot of short course training for human health science students-Training of OH approach to AMR, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2560 ,การฝึกอบรมระยะสั้น Pillot of short course training for human and animal health workers Training of OH approach to AMR, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 ,Empower, awareness introduction to one health concept, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2557 ,กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557 ,Streptococcus suis infection in human : detection and surveillance, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2556 ,สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดสู่ประชาคมอาเซียน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 ,การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การป้องกันตนเองขณะดูแลผู้ป่วย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2555 ,การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2555 ,โครงการ The Year of Safe Surgery, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 พฤษภาคม 2555 ,โครงการ The Year of Safe Surgery, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2555 ,โครงการ The Year of Safe Surgery, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2554 ,การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2554 ,แนะนำโครงการวิจัย เรื่อง การ HPV Test เพื่อตรวจคัดกรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เรื่อง การเก็บเซลล์ปากมดลูกส่งตรวจ HPV Test, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 ,การใช้ HPV Test เพื่อตรวจคัดกรองรอยโรคระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผู้นำสัมมนาทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2553 ,Safe Surgery Safe Life, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2553 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 1 มิถุนายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 24 - 26 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2565 - 12 กันยายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 29 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 22 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 21 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ในหัวข้อ "สูบบุหรี่เสี่ยงตายจาก Covid-19 เพิ่มขึ้นจริงหรือ?", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2564 ,วิทยากรในการเสวนา เรื่อง "เอาชนะโควิดตัวร้าย", สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 - 8 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2564 - 22 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษา รหัส 61 และ 62, หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาฯ มช. ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 29 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 28 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 มกราคม 2564 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2021, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มกราคม 2564 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2021, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 มกราคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 - 21 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 - 16 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2561 ,วิทยากรเตรียมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ , กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 24 เมษายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention Updates and Best Best Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention Updates and Best Best Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มกราคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 - 21 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2557 ,นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2556 ,อนาคตการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 - 14 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 23 ธันวาคม 2554 ,การปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพัฒนาพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพัฒนาพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพัฒนาพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2551 ,การประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาและการควบคุมคุณภาพการพยาบาล และศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนอำเภอสันป่าตอง, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 2 มิถุนายน 2565 , ศึกษาดูงานหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17 , โรงพยาบาลแม่สายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ , Zoom Meeting , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 , Zoom Meeting , ไทย
 • 28 เมษายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ , Zoom Meeting , ไทย
 • 31 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ , Zoom Meeting , ไทย
 • 31 มีนาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือด้านการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , Zoom Meeting , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล , Zoom Meeting , ไทย
 • 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 , กิจกรรม "การลงพื้นที่โครงการเพื่อทดสอบและประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็ก สำหรับ WellHotel" , โรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุม "มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ ผ่านระบบทางไกล , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2565 , ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 24 มกราคม 2565 , พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และเข้ารับมอบโล่เกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ(เชี่ยวชาญพิเศษ) , ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2565 , ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2564 , ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาศึกยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2564 , การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2564 , โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 , ร่วมทำประชาพิจารณ์ ต่อการร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ระยะที่ 2 ในงานสัปดาห์ความตะหนักรู้เรื่อยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมและร่วมนำเสนอบทความวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาศึกยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2564 , ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความตะหนักรู้เรื่อยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2564 , การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการป้อวกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2564 , การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 - 26 กันยายน 2564 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "THOHUN Design and development of interactive instruction for competency development and field based learning" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 17 กันยายน 2564 , การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 เมษายน 2564 , ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ , ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) , ไทย
 • 7 เมษายน 2564 , ประชุมอนุกรรมการด้านกรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings) , ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ Training Module Development for Antimicrobial Resistant and Antimicrobial Stewardship , ห้องประชุม SIGMA ๑ชั้น b โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะที่ 1-2 , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings) , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการ 2P safety ครั้งที่ 2/2564 , ออนไลน์ โปรแกรม Zoom , ไทย
 • 12 มกราคม 2564 , ประชุมคณะทำงานแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์ link Zoom , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2563 , ประชุมหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 กันยายน 2563 , ประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 2 ”และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลกรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4” , ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2563 , เข้าร่วมโครงการ "ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของอว." เพื่อรับมอบเกียรติบัตรและเข็มทิศชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 , ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2563 , Reskill, upskill and leadership development of THOHUN faculty and NCO team on OHCC teacing ang capacity building , โรงแรมอัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานระบบรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ , ห้อง Sapphire 106-107 ชั้น 1 อาคารอิมแพ้คฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ออนไลน์ ผ่านระบบCisco Webex Meeting) , ห้องประชุมมรกต อาคารเฉริมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 34 , โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมฟังรายละเอียดของหลักสูตร Biorisk Management (ฺBRM) , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , สถาบันบำนาศนราดูร , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติเเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14 ดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 13 - 15 มกราคม 2563 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 6 ธันวาคม 2562 , ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการอบรม ความก้าวหน้าของโปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุข ในโครงการ การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ สำหรับประเทศไทย , หน่วยสาธารณสุจ จ.เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก กำแพงเพชร , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2562 , ประชุม Conference Theme: “One Health Perspcetives on Infection and Immunity : Humans, Animals and the Environment" , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2562 , ประชุม THOHUN's Deans and Partners ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะกุศล กทม. , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2562 , ประชุม THOHUN's Deans and Partners ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะ สุโกศล , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2562 , ประชุมเพือเข้าร่วมเป็นกรรมการในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา , หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ" ครั้งที่ 33 หัวข้อประชุม "Infection Control for EID,REID" , โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 23 เมษายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดResearch Framework on AMR , โรงแรมริชมอนต์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น , ไทย
 • 9 เมษายน 2562 , ประชุมรับฟังความคิดเห็นผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องหลักประกันสุขภาพล่วงหน้า เพื่อการจัดทำท่าทีระดับประเทศสำหรับเตรียมการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลัประกัน , โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 มีนาคม 2562 , การจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ , โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มกราคม 2562 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 11 มกราคม 2562 , ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ (Research Mapping) , ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 22 สิงหาคม 2561 , อบรม การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคเหนือ , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561 , ประชุมวิชาการ National Assessment of the Infection Prevention and Control System in Thailand , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 9 - 13 กรกฏาคม 2561 , สัมมนา Maximizing Patients Safety through infection Control , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 9 - 11 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 15 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน , ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 8 มิถุนายน 2561 , ประชุม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครั้งที่ 32 , โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2561 , อบรม การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 มกราคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมนานาชาติ PPMAC : Prince Mahidol Award Conference 2018 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ , ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 16 มกราคม 2561 , ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ/แสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการศึกษาวิจัยฯ , ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 , อบรม Training for trainer การวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม R , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันตามโครงการฯ , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 5 กันยายน 2560 , ประชุมหารือการเสนอผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย SEAOHUN , กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 11 สิงหาคม 2560 , ประชุมวิทยาศาสตร์โลก ครั้งที่ 9 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 มิถุนายน 2560 , ประชุม การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้ง 31 , โรงแรมเดอะซันทาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด์โฮเตล ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม Thailand Nosocomial Infection Control Round Table Discussion , โรงแรมสยามเคมปินสกี้ , ไทย
 • 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม Infection Prevention and Control through Global Collaboration , Centara Grand at Central World , ไทย
 • 27 มกราคม 2560 , นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 17 - 20 มกราคม 2560 , ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 31 October 2016 - 4 November 2016 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 24 - 31 October 2016 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , New Orleans, LA , United States Of America
 • 24 - 25 กันยายน 2559 , สอนกระบวนวิชา พย.กช.711 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 29 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 13 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2559 , ประชุม การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 30 , โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 เมษายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการ Lacal Organizing committee , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 31 มีนาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการ Scientific Committee สำหรับ "การจัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559" , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2557 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลแม่สอด , ไทย
 • 18 - 19 November 2014 , เข้าร่วมประชุม Safe Surgery Meeting ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 29 กันยายน 2557 , สัมมนา การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , อบรม Risk Communication , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2557 , ร่วมฟังบรรยายพิเศษ Global Heallth Concem Emerging Pandemic Threats in Asia , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2557 , ประชุมทีมประเมินโครงการเครือข่ายวิจัยสุขภาพ , โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ปี 2557 , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2557 , ประชุม The THOHUN Annual Conference , Novotel on Siam Square Hotel, Bangkok , ไทย
 • 7 - 9 พฤษภาคม 2557 , ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop , โรงแรมสุรวงศ์ , ไทย
 • 3 - 5 พฤษภาคม 2557 , สัมมนา การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีระดับงานซับซ้อน , โรงแรมรอยัลริเวอร์ , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2557 , ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis , โรงแรม The Empress , ไทย
 • 10 - 12 March 2014 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ณ ประเทศญี่ปุ่น , St. Luke's College of Nursing กรุงโตเกียว , Japan
 • 4 มีนาคม 2557 , ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2557 , ที่ทำการสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม Global Health Institute Workshop : Thailand 2014 , Centara Doungtawan Hotel, Chiang Mai Thailand , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2556 , อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2556 , ที่ทำการสมาคมฯ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2556 , สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556 , ประชุม The Working Committee for One Health Course Development : The Second Workshop to Create Integrated Learning Experience ณ ประเทศมาเลเซีย , Kota Kinabalu, Sabah , ไทย
 • 23 - 26 ตุลาคม 2556 , ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 39 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2556 , ประชุม THOHUN : One Health Core Competency and Curriculum Mapping Workshop , The Metropolitan Hotel Bangkok , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2556 , ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 13 กันยายน 2556 , ประชุม The Working Committee for One Health Course Development : The filrst workshop to develop content , Amphawa Nanon Resort and Spa, Amphawa, Samut Sakhon, Thailand , ไทย
 • 8 กันยายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 , ที่ทำการสมาคมฯ , ไทย
 • 5 กันยายน 2556 , ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2556 , ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2556 , ประชุม พยาบาลห้องผ่าตัด : พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2556 , ประชุมจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 2 - 8 June 2013 , เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง The Risk Analysis Workshop in Hanoi ณ ประเทศเวียตนาม , กรุงฮานอย , Vietnam
 • 2 มิถุนายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2556 , ที่ทำการสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556 , ประชุม The Faculty Development Workshop , Chiang Mai, Thailand , ไทย
 • 19 - 20 เมษายน 2556 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 , สัมมนาทางวิชาการนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก หัวข้อ Cesarean Wound Infection : Risk Factors, Risk Score for Deep, Organ or Space Infection and Effectiveness of Antibiotic Prophylaxis. , ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม THOHUN Activity Grant Application , Video Conference room, Chalermprakiat Building , ไทย
 • 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม THOHUN Activity Grant Application , Video Conference room, Chalermprakiat Building , ไทย
 • 20 มกราคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2556 , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2555 , ที่ทำการสมาคมฯ , ไทย
 • 15 - 23 October 2012 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในการประชุม IDWeek 2012TM Advancing Science, Improving Care Preliminary Primer ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , San Diego Convention Center in San Diego, CA , United States Of America
 • 18 - 19 สิงหาคม 2555 , ประชุม The Thailand One Health University Network , โรงแรม Grand Sukumvit , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2555 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2555 , ที่ทำการสมาคมฯ , ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2555 , ประชุมคณะทำงานของ National One health Core Competency Workshop , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 - 29 มิถุนายน 2555 , ร่วมงาน ร้อยความคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2555 , ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ , ที่ทำการสมาคมฯ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555 , สัมมนาวิชาการทางการพยาบาล , ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555 , สัมมนา คุณค่าการพยาบาล : คุณภาพบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาไทย , ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2555 , ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2555 , ประชุมวิชาการสัญจรและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ , ไทย
 • 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2555 , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 12 - 13 มกราคม 2555 , พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2554 , ประชุมสมาคมศิษย์เก่า , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2554 , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2553-2555 , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2554 , ประชุมประจำเดือน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 September 2011 - 2 October 2011 , เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเกาหลี , เกาะเชจู , Korea
 • 28 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 , สัมมนาทางวิชาการ , ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 9 - 10 กรกฏาคม 2554 , ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 5 - 7 กรกฏาคม 2554 , สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 6 - 10 มิถุนายน 2554 , สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 , จัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลาง , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 29 March 2011 - 2 April 2011 , เป็นวิทยากร ณ ประเทศเวียดนาม , เมืองฮานอย , Vietnam
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2554 , ที่ทำการสมาคมฯ , ไทย
 • 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 6 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2553 , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 25 - 29 October 2010 , เข้าร่วมประชุม3rd ASIAN PERIOPERATIVE NURSING LEADERSHIP FORUM 2010 ณ ประเทศมาเลเซีย , Shangri-La Hotel Kuala Lumpur , Malaysia
 • 2 - 3 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการและการประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2553 , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 19 - 23 กรกฏาคม 2553 , สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 7 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 9 - 11 กรกฏาคม 2553 , ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2553 , การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 มิถุนายน 2553 , การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 24 , โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 27 May 2010 , เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , The Hilton St. Louis at the Ballpark in St. Louis, Missouri , United States Of America
 • 1 พฤษภาคม 2553 , ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 22 เมษายน 2553 , Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service , โรงแรมสุโขทัย , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ธันวาคม 2552 , นิเทศและนำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 20 - 24 กรกฏาคม 2552 , ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control" , โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา , ไทย
 • 5 - 9 July 2009 , เข้าร่วมประชุม The 4th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษมาเก๊า , China
 • 16 - 19 มิถุนายน 2552 , ประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย , ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2552 , รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การระบาดของไข้หวัดนกจากคนสู่คนในประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2552 , ระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2551 , สรุปผลการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2551 , สรุปผลการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2551 , นำผู้เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสน , ไทย
 • 21 - 25 กรกฏาคม 2551 , สัมมนา ครั้งที่ 5 เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2551 , โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2551 , สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ , บ้านสีม่วง , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2551 , ประชุมเพื่อชี้แจงปรึกษาหารือ พิจารณาแบบสอบถามการวิจัย , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 16 - 18 มกราคม 2551 , ประชุมและเตรียมการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 8 - 13 January 2008 , เข้าร่วมประชุมGlobal Patient Safety Challenge "Safe Surgery Saves Lives" ณ ประเทศสวิตเวอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 8 มกราคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 2 , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2550 , นำผู้อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อฯ ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสน , ไทย
 • 7 - 11 July 2007 , เข้าร่วมประชุมThe Second Meeting of the "Prevention of Infection" Technical Working Group ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 1 - 7 กรกฏาคม 2550 , สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ , โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550 , อบรม เรื่อง Prevention of Mother to Child HIV Transmission , โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 เมษายน 2550 - 2 พฤษภาคม 2550 , ศึกษาดูงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 17 - 22 April 2007 , เข้าร่วมประชุม The "Clean Surgery" Technical Working Group ณ ประเทศอังกฤษ , กรุงลอนดอน , England
 • 30 มีนาคม 2550 , ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าฝึกอบรมนานาชาติ , สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2549 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช ,โรงพยาบาลรามาธิบดี ,โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2549 , ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 กรกฏาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี , ไทย
 • 31 มีนาคม 2012 , ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ประชุมวาระพิเศษ , สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2545 , สัมมนาสโมสรนักศึกษา , วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต , ไทย
 • 21 - 23 มกราคม 2545 , โภชนาการ 44 (Nutretion Conference 2001) , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 กันยายน 2544 , อาหารเฉพาะโรคในผูู้สูงอายุ , ชมรมผู้สูงอายุตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2544 , วิทยาศาสตร์:การพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และการจัดทำแผนการฝึกซ้อม , ห้องพิณทอง โรงแรมอมิตี้ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2544 , ข้อเท็จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ , วัดเมืองสาตรหลวง , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2544 , โครงการวิชาการ อาหารเฉพาะโรคในผู้สูงอายุ , ชมรมผู้สุงอายุเชิงดอย , ไทย
 • 3 - 5 เมษายน 2544 , โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และกลับอุบัติซำ , ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 1 เมษายน 2544 , พัฒนารูปแบบการวัดการเรียนการสอนของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน , แสงจันทร์คอนโดมิเนียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2544 , ร่วมสัมมนาสโมสรนักศึกษาปี 2544 , ม่อนแสนดาวรีสอร์ท , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2543 , ปรับตัว ปรับใจ เรียนอย่างไรให้มีความสุข (สัมมนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2543 , บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อปัญหายาเสพติด , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2543 , โครงงานมหิดล 2543 , หมู่บ้านดงหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2543 , โครงการสาธารณสุขมูลฐานคณะพยาบาลศาสตร์ ออกปฎิบัติงานตามโครงการฯ , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2543 , สำรวจพื้นที่และประสานงานในการจัดทำโครงการค่ายอาสาครั้งที่ 2/2543 , บ้านเด่นฮ่อม ต.บ่อแก้ว อ.สะเมือง , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2543 , อาหารเฉพาะโรคในผู้สูงอายุ , ชุมชนท่าสะต๋อย , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2543 , ประชุมวิชาการครั้งที่22 , อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 , มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2549 : ปร.ด. (ระบาดวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2540 : พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2531 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2527 : ม.6 (-) , รร.สระบุรีวิทยาคม , ไทย
 • 2525 : ม.3 (-) , รร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ,
 • 2523 : ป.6 (-) , รร.วัดสูง (สูงสง่าวิทยาคาร) ,

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบาดวิทยา
 • การพยาบาลด้านการควบคุการติดเชื้อ
 • การพยาบาลพื้นฐาน
 • การพยาบาลห้องผ่าตัด
 • One Health/Global Health
 • Patient and Personnel Safety

การลาศึกษา

 • 13 February 2015 - 12 February 2016 , course ระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) , at School of Nursing, University of Washington, Seatt , United States Of America , scholarship China Medical Board of New York Inc.
 • 3 ธันวาคม 2548 - 2 มิถุนายน 2549 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 - 2 ธันวาคม 2548 , หลักสูตร ระบาดวิทยา(ขยาย) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 October 2005 - 30 November 2005 , course ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) (ศึกษาวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ) , at Aarhus University Hospital , Denmark , scholarship Department of clinic Epidemiology,Aarhus Universit
 • 1 ธันวาคม 2545 - 30 พฤศจิกายน 2548 , หลักสูตร ระบาดวิทยา(ขยาย) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ก.ป.ภ.)
 • 1 April 2005 - 30 September 2005 , course ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) (ศึกษาวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ) , at Aarhus University Hospital , Denmark , scholarship โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ก.ป.ภ.)
 • 3 มิถุนายน 2545 - 30 พฤศจิกายน 2545 , หลักสูตร ระบาดวิทยา(ขยาย) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2539 - 4 ธันวาคม 2539 , หลักสูตร การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก. แบบ ก(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2537 - 2 มิถุนายน 2539 , หลักสูตร การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก. แบบ ก(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 2 พฤษภาคม 2563 , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 , สำนักงาน ก.พ.
 • 15 August 2018 , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • 1 January 2017 , APSIC Conference Citation Award. Presenter of Best Abstract in the 8th International Congress of Asia Pacific Society of Infection Control , (APSIC 2017)
 • 1 January 2016 , International Ambassador Program Alumni Travel Grant Award for Abstract Presented at IDWeek 2016 Conference-Advancing Science, Improving Care , IDWeek 2016

การรับเครื่องราชฯ

 • 2565 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2560 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2556 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2545 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2542 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2538 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2536 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th