KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น

Pimpaporn Klunklin

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949003
อีเมล์ : pimpaporn.k@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ดลก์พร มาตยาบุญ, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, มาลี เอื้ออำนวย. 2559 . การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด . พยาบาลสาร . 43 (4) : 1-11. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุทธิดา อ่อนละออ, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, มาลี เอื้ออำนวย. 2559 . ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา . 29 (4) : 32-42. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ลาวัลย์ ทาวิทะ, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, มาลี เอื้ออำนวย. 2559 . พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 43 (4) : 12-22. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นริศรา ธรรมทัช, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. 2559 . อัตราปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อที่เก็บโดยใช้ถุงมือปราศจากเชื้อกับถุงมือสะอาด . พยาบาลสาร . 43 (4) : 55-66. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • บัณฑิตา วงค์งาม, มาลี เอื้ออำนวย, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. 2559 . ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย . พยาบาลสาร . 43 (1) : 12-21. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ปราณี ผลอนันต์, ศรีพรรณ กันธวัง, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. 2557 . การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 40 (1) : 89-101. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • จารุพิศ สุภาภรณ์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, มาลี เอื้ออำนวย. 2556 . การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 40 (1) : 115-126. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วารุณี ฟองแก้ว, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. 2556 . ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น . วารสารสภาการพยาบาล . 28 (1) : 124-132. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • มโนนาฎ วัฒนะโชติ, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, มาลี เอื้ออำนวย. 2556 . ผลของโปรแกรมการเตรียมพยาบาลต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนด . พยาบาลสาร . 40 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 33-44. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นวพรรณ ประปานา, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ปริศนา สุนทรไชย. 2554 . ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกเกิดก่อนกำหนด . พยาบาลสาร . 38 (1) : 74-84. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วิลาวัลย์ นุนารถ, จรัสศรี เย็นบุตร, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. . 2549. ผลการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความปวดของเด็กขณะทำหัตถการ: การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ, . การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549, เชียงใหม่, หน้า 95-95. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 20 ตุลาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยนอก, นายสหรัฐ งามเมืองปัก นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยของปู่ ยา ตา ยาย", ดร.จุฑามาศ ผลมาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง , นางจันทร์เพ็ญ ปะวะโพตะโก นศ.ป.โท ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนปัสสาวะเป็นเวลาแบบสะอาด” , นางวัชราภรณ์ ไพโรจน์ รหัส 621231026 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย”, นางสาววรรณา ชื่นนอก รหัสประจำตัว 621231025 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในผู้ป่วยในโรงพยาบาบาลทั่วไป” , นางจุฑารัตน์ ศรีวิชัย รหัส 621231020 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมอบรมผู้ดูแลออนไลน์สำหรับส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของการพัฒนาการล่าช้า” , นางสาวทัตพิชา ลิมป์ประเสริฐกุล รหัสประจำตัว 612232005 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัด, นางสาวจิรสุดา จิตตปัญญา รหัส : 611231026 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งต่อความรู้ การปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม, นางทิพวิมล เชษฐ์ขุนทด รหัส : 611231029 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาล, ร.ท.หญิงชลภัทรธา แก้วสากล รหัส : 611231028 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง, ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,ภาวะอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความปวดในทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2560 ,การปฏิบัติและอุปสรรคในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยอายุรกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2560 ,Traditional Postpartum Proctices : Perspective of Chinese Women in Jiangxi, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Newborn Early Waming Signe ในการสังเกตารกแรกเกิดครบกำหนด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์สำหรับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กเพื่อป้องกันการจมน้ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2559 ,การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับเด็กวัยเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2559 ,ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนอาชีวศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2559 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมและโปรแกรมการส่งเสิรมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ในจังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลหลักเพื่อการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาทารกในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยรุ่นก่อนเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการสื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 ,ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 ,ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อความปวดของทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2557 ,ภาวะชักจากไข้ในเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ความรู้ การรับรู้ สมรรถนะ และการสอนเรื่องเพศในเด็กปฐมวัยของบิดามารดา, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 18 กันยายน 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะโรคฟันผุของเด็กชาย 3-5 ปี ในศูนย์เด็กอ่อนหวาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,ผลของการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันของเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายความสนใจของพยาบาลในการมาเป็นอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านโภชนาการในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบเฉพาะเจาะจงของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ปวย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2555 ,การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2555 ,ผลของการส่งเสริมเจตคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงต่อความตั้งใจและการใช้การคุมกำเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2554 - 30 เมษายน 2554 ,บทความวิชาการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 13 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทวนสอบคุณภาพของการวิจัย (Peer debriefing) เรื่อง ประสบการณ์ของสตรีในการสูบบุหรี่ทางอ้อมที่บ้านในระยะตั้งครรภ์ , นางสาวอิชยา มอญแสง รหัส 591251005 นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการพยาบาลประคับประคองแบบฮิวแมนจิจูดต่อความสุขสบายของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลสาร , วารสารพยาบาลสาร ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบวัดความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันมลพิษของสตรีตั้งครรภ์และคู่ ในโครงการสื่อแอบพริเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ, รศ.ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ตรวจสอบแบบวัดความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันมลพิษของสตรีตั้งครรภ์และคู่, โครงการสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ ของรศ.ดร.เกศรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2554 ,ในการจัดทำวารสารนานาชาติ, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,จัดทำวารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 31 ตุลาคม 2562 ,คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 , วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 9 ตุลาคม 2564 ,กิจกรรมการนำเสนผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปี 2563, สมัชชาการศึกษานครลำปาง ,ไทย
 • 26 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "พัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย", สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2564 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตนเองตามมาตราฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีดารศึกษา 2563, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงมอก ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2564 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเฝ้าระวังส่งเสร้มพัฒนาการด้วยเครี่่องมือ DSPM ภายใต้โครงการการพํมนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคเหนือ (จังหวัดลำปาง), การเครือข่ายครูและบุคลากรการทางศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2564 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสนับสนุนวิชาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในกลุ่มเด็กปฐมวัย หัวข้อ การประเมินตนเองและพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย , โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ภาคเหนือ ระยะที่ 2 ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2563 ,ประชุมสรุปผลงารดำเนินงาน ถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปี 2562 และ ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับงบประมาณสนับสนุนปี 2563, สมัชชาการศึกษานครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2563 ,โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อ ประจำปี พ.ศ.2563 และเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในสถานสงเคราะห์, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2563 ,โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อ ประจำปี พ.ศ.2563 และเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในสถานสงเคราะห์, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2562 ,บรรยาย หัวข้อ "การส่งเสริมโภชนาการเด็ก" ใน โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อ ประจำปี 2562 และส่งเสริมโภชนาการเด็ก รุ่น 1-2, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2562 ,บรรยาย หัวข้อ "การส่งเสริมโภชนาการเด็ก" ใน โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อ ประจำปี 2562 และส่งเสริมโภชนาการเด็ก รุ่น 1-2, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2561 ,โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อปี 2561 และการเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,โครงการอบรมการดูแลเด็กติดเชื้อปี 2561 และการเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2561 ,ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก โครงการตรวจวัดพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-5 ปี, โรงเรียนสันติศึกษาเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก, โรงเรียนสันติศึกษาเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก, โรงเรียนสันติศึกษาเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4 รุ่น 4 ภาค รุ่นที่ 2, กรมกิจการเด็กและเยาวชน ,ไทย
 • 18 มกราคม 2559 ,ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและอาสาสมัครเลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2558 ,ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 มกราคม 2558 ,ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,โรคจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบๆ และแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ,ไทย
 • 25 - 28 เมษายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเภสัชกรต้นแบบเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 ,โครงการ Omkoi Non-Formal Education Project, สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ,ไทย
 • 22 กันยายน 2554 ,โครงการ "ฟันสวยยิ้มใส" ประจำปี 2554, โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ,ไทย
 • 11 กันยายน 2553 ,นำเสนอรายงานความก้าวหน้า และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนในปี 2552, โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2550-2552 ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2552 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 ,โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 27 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2563 ,วิทยากรและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ความเข้าใจและความหมายของไฮเด็กเกอร์สู่การลงภาคสนามในการวิจัยแบบปรากฎการณ์วิทยา”, น.ส.อิชยา มอญแดง และ น.ส.ขจิต บุญประดิษฐ นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 มกราคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,นำนักศึกษาจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 ,สัมมนาวิชาการ เรื่อง การลงภาคสนามในการวิจัยปรากฏการณ์เกียวกับการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 ,การประชุม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2558 ,การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,อบรมวิชาการ ศาสตร์ ศิลป์ สื่อ : สร้างสมอง เสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2557 ,การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2557 เรื่อง "การเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพันาการเด็ก", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2557 เรื่อง "การเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพันาการเด็ก", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2557 เรื่อง "การเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพันาการเด็ก", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการผลิตเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการผลิตเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 - 29 เมษายน 2554 ,การสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 - 22 มกราคม 2553 ,การสื่อสารโดยชุมชนมีน่วนร่วม เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 ,แนวคิดและหลักการเก็บรวบรวม่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 15 - 17 มิถุนายน 2565 , โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2564 , โครงการติดตามการจัดการเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูผู้ดูแลเด็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 6 - 8 กันยายน 2564 , การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง IC Update 2021 : Power, Preparedness & Practice during Covid-19 pandemic: Remarkable Roles for ICN , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อทบทวนและหารือการดำเนินงานของการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2562 , นิเทศนักศึกษาปริญาโท นางสาวผกาวดี วรรณิกา สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ในการทำกลุ่มให้ความรู้และพัฒนาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แก่เจ้าหน้าที่ PICU โรงพยาบาลจอมทอง , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens , ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 10 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019 , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2562 , ประสานงานโครงการวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน , ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 20 - 25 มิถุนายน 2561 , ประชุม The Global Congress for Qualitative Health Research และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Using Participatory Action Research for Infection Control and Prevention in a Child Care Center ณ ประเทศเกาหลี , Yonsel University , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 4 มกราคม 2561 , เข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานวิจัย , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 24 ธันวาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์ , Veranda Chiang Mai the high resort , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 , อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน , ไทย
 • 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration , Centara Grand at Central World , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 , ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY , โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 , ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 , สัมมนา การเสนอขอตำแหน่งวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , อบรม Manuscript Writing Workshop , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 31 May 2015 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ภายใต้โครงการ Linneaus-Plame ณ ประเทศสวีเดน , Kristianstad University , Sweden
 • 25 - 26 ธันวาคม 2557 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลแม่สอด , ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2557 , อบรม Early Intervention by Early Start Denver Model for Autism Spectrun Disorder , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2557 , สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่ , อ.แม่วาง เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2557 , ประเมินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและหน่วยงานในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย , เขตพื้นที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 30 June 2014 - 1 July 2014 , เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เกาะมาเก๊า และเกาะฮ่องกง , China
 • 24 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 - 9 พฤษภาคม 2557 , ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop , โรงแรมสุรวงศ์ , ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2557 , ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข , โรงแรม My Tree House , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2556 , ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 เมษายน 2556 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 , ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน , ไทย
 • 10 - 13 กรกฏาคม 2555 , ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2555 , ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , ศูนย์บริการพยาบาล , ไทย
 • 17 มีนาคม 2555 , ประชุม เวทีข้อเสนอนโยบายแผนงาน พย.สสส. , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2555 , ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 กันยายน 2554 , การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร , โรงแรม Four wings , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2554 , อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2 , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2/2554 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กตนแบบฯ และโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2554 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กตนแบบฯ และโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2553 , ทิศทางที่ควรเป็น ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 - 28 August 2010 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 18 สิงหาคม 2553 , การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรม , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2553 , การประยุกตืใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมระดับท้องถิ่น , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 3 - 6 June 2010 , เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , Cheung Kung Hai Conference Centre , Hong Kong
 • 3 เมษายน 2553 , ประชุมคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล , โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2553 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2553 , จัดกิจกรรมวันเด็ก , โรงเรียนวัดเจ็ดยอด , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2552 , พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น , ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2552 , การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 4 - 5 มิถุนายน 2552 , ร่วมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย สสส , โรงแรมแมรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 4 - 5 มิถุนายน 2552 , เข้าร่วมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย , โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 , การทำ E Book , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2551 , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 3 - 6 September 2008 , โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ฮ่องกง , China
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2551 , การประเมินตามสภาพจริง , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2551 , ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง , ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2550 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2550 , พยาบาลกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในยุคเศรษฐกิจพอเพียง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2550 , ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร , กัสซันรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2550 , เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง ความต้องการของเด็กอายุ 0-6 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ เอชไอวี ของบิดามารดา , อ.สันกำแพง , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2549 , การจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 27 กรกฏาคม 2549 , การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว , ไทย
 • 24 - 27 กรกฏาคม 2549 , อบรม การป้องกันและลดการติดเชื้อในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จ.นครปฐม , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกา 2549 , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 , สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก , ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล” (Research and Knowledge Management Towards Best Practice in Nursing) , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 8 - 10 สิงหาคม 2548 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , รร.ลานนาพาเลซ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2012 , ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพยาบาลศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะสังคม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างสุข , โรงแรมทีเคพาเลซ , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2548 , การประชุมเชิงปฏิบัติการ: แนวทางพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อการควบคุมวัณโรค , โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ดอยคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2548 , การป้องกันและลดการติดเชื้อ ในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , ห้องประชุมอิิเล็กโทรนิกส์ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2547 , การป้องกันและลดการติดเชื้อในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , หัองประชุมสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , Health Promotion: Evidence, Practice and Policy , Pan Suan Kaew Hotel , ไทย
 • 7 กันยายน 2547 , ประชุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ฯ , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 20 สิงหาคม 2547 , มิติใหม่ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 7 - 9 กรกฏาคม 2547 , Nursing Science & HIV/AIDS: Global Challenges and Opportunities , The Empress Hotel , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2547 , รู้ตน รู้งาน สานสร้างพัฒนา , ไลฟอัพ รีสอร์ทแอนด์สปา สันทราย เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 April 2004 - 4 May 2004 , The 10th International Qualitative Health Research Conference , Banff, Alberta, Canada , Canada
 • 1 กุมภาพันธ์ 2547 , กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 22 February 2002 , The 5th East Asian Forum of Nursing Scholars , วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน , Taiwan
 • 4 - 10 May 2001 , NCAST TEACHING SCALE , UH , United States Of America

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2547 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2539 : พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,

ความเชี่ยวชาญ

 • Child Development
 • Child Health Promotion
 • Infection Control

การลาศึกษา

 • 7 มีนาคม 2545 - 20 ตุลาคม 2545 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 1 (2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 13 ตุลาคม 2544 - 6 มีนาคม 2545 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 1(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 8 มิถุนายน 2544 - 12 ตุลาคม 2544 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 1(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 8 มิถุนายน 2543 - 7 มิถุนายน 2544 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 1(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายการศึกษา
 • 8 มิถุนายน 2542 - 7 มิถุนายน 2543 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 1(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายการศึกษา
 • 8 มิถุนายน 2541 - 7 มิถุนายน 2542 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายการศึกษา

การรับเครื่องราชฯ

 • 2563 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2545 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th