KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ลวิตรา เขียวคำ

Lawitra Khiaokham

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66 53-935-039
อีเมล์ : prueksalada.k@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 10 สิงหาคม 2559 ,ร่วมจัดทำแนวทางปฏิบัติการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษรับ-ส่งเวรกรณีตัวอย่างจริงของหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 6 สิงหาคม 2561 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2561 ,ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาระหว่างให้นมบุตรและอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาระหว่างให้นมบุตรและอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงวัยเจริญพันธุ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2560 ,ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดา, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2560 ,บริการวิชาการแก่นักเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2560 ,การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและอันตรายจากการทำแท้ง และการป้องกันการตั้งครรภ์ การใช้ยาคุมกำเนิด, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2560 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การตั้งครรภ์คุณภาพ และ การสร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 เมษายน 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 4 เมษายน 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 16 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)" , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , ร่วมกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 , กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 , เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองและอบรมผู้ป่วยวิจัยฯ , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2561 , ให้ความรู้ บริการวิชาการ โครงการ หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โรงเรียนพร้าววิทยาคม , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โรงเรียนพร้าววิทยาคม , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 , ประสานงานการให้บริการวิชาการโครงการ หยุดปัญหาเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โรงเรียนพร้าววิทยาคม , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา , ไทย
 • 5 มกราคม 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบัน BRITISH COUNCIL , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 25 กันยายน 2560 - 6 ธันวาคม 2560 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 July 2017 - 2 August 2017 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Postpartum Contraceptive Use Among Adolescent Mothers in Thailand ณ ประเทศไอร์แลนด์ , ประเทศไอร์แลนด์ , Ireland
 • 9 - 22 July 2017 , อบรมเชิงปฏิบัติการ International Nursing Scholarship for Pre-PhD in Resarch Excellent ณ ประเทศฮ่องกง , School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University , Hong Kong
 • 6 กรกฏาคม 2560 , ร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 , อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 พฤษภาคม 2560 , อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 4 December 2016 , เป็นวิทยากรในการประชุม19th IUSTI Asia Pacific Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 15 กันยายน 2559 , อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 - 11 กันยายน 2559 , อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 18 กรกฏาคม 2559 , อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 27 July 2016 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศ South Africa , Cape Town , South Africa
 • 26 June 2016 - 3 July 2016 , เข้าร่วมโครงการ Summer Workshop for Potential Phd Candidates ณ ประเทศฮ่องกง , ประเทศฮ่องกง , Hong Kong
 • 4 เมษายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
  • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
  • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
  • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
  • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
  • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
  • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
  • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
  • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
  • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
  • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การศึกษา

  • 2557 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2553 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  ความเชี่ยวชาญ

  • Sexually Transmitted Infections
  • Pregnancy Prevention

  การลาศึกษา

  • 26 September 2021 - 25 March 2022 , course PhD Nursing Studies , at University of Nottingham , United Kingdom , scholarship ส่วนตัว
  • 26 September 2018 - 25 September 2021 , course PhD Nursing Studies , at University of Nottingham , United Kingdom , scholarship ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th