KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.กาญจณีย์ สุมัชยา

Kanjanee Sumatchaya

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : 053-935014
อีเมล์ : kanjanee.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 18 ตุลาคม 2562 ,อบรมพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในการประเมินพัฒนาการใช้เครื่องมือแก่เจ้าเจ้าหน้าที่ อสม.อำเภออมก๋อย, ที่ว่าการอำเภออมก๋อย ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2561 ,เวทีพัฒนา Good Practice สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2561 ,เวทีพัฒนา Good Practice สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2561 ,โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1000 วันแรกแห่งชาติ, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฏร์ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโดยครูวิทยากร, ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร (TOT): ในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี ครั้งที่ 3, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร (TOT): ในการใช้กิจกรรมดนตรีกระตุ้นทักษะสมองเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2561 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฏร์ จำกัด ,ไทย
 • 15 มกราคม 2561 ,การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคลากรเหล่ากาชาดเชียงใหม่, สำนักงานเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2560 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ,การจัดทำคู่มือแผนการเรียนการสอนและสื่อชุดความรู้ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 12 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ : Excellence Pediatric Nursing 2018, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 ,ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการฯ, โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน, หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 16 ธันวาคม 2563 , อบรม หัวข้อ "Power of patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร) , ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 - 26 กันยายน 2563 , อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEIL TOTAL (ออนไลน์) , สถาบันเอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 , กิจกรรมสร้างความตระหนักสู่การร่วมแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย , ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่ง จำงัหวัดลำพูน , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 25 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2562 , ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวแหว่งกลาง , ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก , สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (การสร้างวินัยเชิงบวก)"" , ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังผาง จ. ลำพูน , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens , ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเสริมพลังเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปีงบประมาณ 2562 , โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2562 - 18 ตุลาคม 2562 , ฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method) , สำนักงานวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 4 - 6 กันยายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) , สำนักงานวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 , อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2562 , เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562 , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 , อบรมภาษาอังกฤษ TOEIL TOTAL , Enconcept เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2562 - 4 กรกฏาคม 2562 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม , โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติก เชียงราย , ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน , สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 28 มีนาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการ , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมพัมนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีขึ้นไป ภายใต้รู้แบบคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใชัจังหวัดและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยขั้นสูง และการออกแบบกิจกรรมการใช้จังหวะดนตรีสำหรับเด็ก 2-5 ปี" , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Full Paper ต่อยอดการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการ The 3rd International Conference: Innovation, Prevention, and Care for NCDs and Global Health , โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 1 - 10 December 2018 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Sakura Science Plan (Program) ณ ประเทศญี่ปุ่น , Kagawa , Japan
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 - 3 พฤศจิกายน 2561 , เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน และรวมพลังการขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF , โรงแรม TK Palace , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2561 , ร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้า , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2561 , ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กันยายน 2561 - 7 ตุลาคม 2561 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Make up English , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ , ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กรกฏาคม 2561 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 6 กรกฏาคม 2561 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2561 , ประชุมชี้แจงโครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน , เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 เมษายน 2561 , อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี ครั้งที่ 2 , โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร , ไทย
 • 17 - 20 เมษายน 2561 , อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร : การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านจังหวะและทำนอง และ การประยุกต์ใช้จังหวะและทำนองในการจัดกิจกรรม BFF กับเด็กปฐมวัย , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2561 , ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการและการทำสัญญา , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2561 , ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์เชียงใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2560 , นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
  • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
  • 23 - 24 สิงหาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัยแผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่างๆ ประจำปี 2562, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
  • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 7), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 3),
  • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
  • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
  • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การศึกษา

  • 2560 : พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2554 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  ความเชี่ยวชาญ

  • Early Childhood and Parents in Community
  • Children with Congenital Heart Disease


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th