KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา

Thitinan Duangjina

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935020
อีเมล์ : thitinan.d@cmu.ac.th

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ฐิตินันท์ ดวงจินา. 2565 . การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย: การประยุกต์ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง . วารสารสภาการพยาบาล . 37 (1) : 5-18. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  ตำรา-บางบท
 • ฐิตินันท์ ดวงจินา, สุทธินันท์ แก่นจันทร์. 2563 . บทบาทของพยาบาลในการบริหารยา . การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 1-49. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 13 สิงหาคม 2563 ,“โรคที่พึงระวังสำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองผึ้ง), เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2563 ,“โรคที่พึงระวังสำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองผึ้ง), เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 ,กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 30 มีนาคม 2564 ,โครงการเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รุ่นที่ ๑ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 ,โครงการเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รุ่นที่ ๑ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2564 ,โครงการเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รุ่นที่ ๑ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,โครงการเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รุ่นที่ ๑ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,โครงการเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รุ่นที่ ๑ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 การสอนแบบ E-Learning , โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 27 มีนาคม 2564 , คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 4 - 6 พฤศจิกายน 2563 , อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2563 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 14 กันยายน 2563 , สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2563 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2563 , ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312 , เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 , กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม มช. , ไทย
 • 24 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ” , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562 , อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation ออนไลน์ , Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562 , อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 21 มกราคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว , ไทย
 • 10 - 13 ธันวาคม 2561 , เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ , จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 28 - 30 ตุลาคม 2561 , ประชุม CHIANG MAI HEART FAILURE RORUM 2018 , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กรกฏาคม 2561 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2561 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
  • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
  • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
  • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 23 - 24 สิงหาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัยแผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่างๆ ประจำปี 2562, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
  • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
  • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การศึกษา

  • 2560 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2556 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  ความเชี่ยวชาญ

  • Nursing Practice for the Elderly

  การลาศึกษา

  • 23 August 2021 - 22 August 2025 , course Doctor of Philosophy in Nursing , at University of Illinois at Chicago , , scholarship ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์
  • 8 May 2021 - 22 August 2021 , course ภาษาอังกฤษเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) , at University of Illinois at Chicago , United States Of America , scholarship ทุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และกองทุนคณะงบรายได้


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th