KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ

Naphaphorn Wongwiwatthananukit

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
โทรศัพท์ : +66 53 93 5016
อีเมล์ : naphaphorn.w@cmu.ac.th

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 13 มีนาคม 2564 ,วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัย ในกิจกรรมฐานความรู้ "เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ", โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 24 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564 , การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2564 , การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice" , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2564 , โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ) , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2564 - 4 กรกฏาคม 2564 , อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร IELTS Express A , ออนไลน์ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2563 , โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
  • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom

  การศึกษา

  • 2553 : พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2546 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th