KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา

Kedsaraporn Udkunta

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : 0811647970
อีเมล์ : kedsaraporn.ud@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 11 พฤษภาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ,โครงการพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล, โรงพยาบาลบ้านธิ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 13 มีนาคม 2564 ,วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัย ในกิจกรรมฐานความรู้ "เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ", โรงเรียนสันติศึกษา เชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 1 ธันวาคม 2564 , การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาระบบบริการจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม" , โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564 , การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 , โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2564 , การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2564 , โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2564 , โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ) , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2564 , การอบรม โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 , การประชุมเพื่อพัฒนาระบการนิเทศทางการพยาบาล , ห้องประชุมศรีดอนชัย โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2564 - 4 สิงหาคม 2564 , การอบรมหลักสูตรระยะสั้น IELTS Group , โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเวียเซเว่น อิงลิช , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2564 , คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2563 , โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2563 , กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

  การศึกษา

  • 2563 : พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2551 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th