KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - [รูปภาพ]


ข้าราชการสายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66 53 935-022
 อีเมล : piyawan.sa@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66-53-949-106
 อีเมล : phanida.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66 53 935-016
 อีเมล : rojanee.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
 รองศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66-53-949-020
 อีเมล : nongkran.v@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
 ศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66-53-935-016
 อีเมล : nongyao.ka@cmu.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66-53-935-016
 อีเมล : natthawan.suwan@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ. ดร.กาญจนา ธานะ
 อาจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66 53 949019
 อีเมล : kanjana.th@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ
 อาจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 โทรศัพท์ : +66 53 93 5016
 อีเมล : naphaphorn.w@cmu.ac.th

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th