KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการสายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935017
 อีเมล : chanchai.y@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949048
 อีเมล : sirirat.wichit@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949101,+66 53 949047
 อีเมล : suparat.w@cmu.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935017,+66 53 949044
 อีเมล : kanittha.r@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949-045
 อีเมล : chutima.m@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935017,+66 53 935041
 อีเมล : boonchoo.a@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935017
 อีเมล : patcharin.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 936067
 อีเมล : mayulee.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ลลิดา นพคุณ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949048
 อีเมล : lalida.n@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949047,+66 53 949046
 อีเมล : warawan.u@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์
 รองศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949044
 อีเมล : nuttamon.v@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
 รองศาสตราจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 935017,+66 53 949045
 อีเมล : wanchai.lert@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล
 อาจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949046
 อีเมล : rujadhorn.i@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.อภิชาติ กาศโอสถ
 อาจารย์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 53 949-045
 อีเมล : apichat.k@cmu.ac.th

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์
 อาจารย์ ผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 871920517
 อีเมล : parichat.r@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์
 อาจารย์ ผู้ช่วย
 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
 โทรศัพท์ : +66 826123765
 อีเมล : sirinard.d@cmu.ac.th

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th