KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน(องค์กรในกำกับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชาณิดา เขียวคำ
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 ศูนย์บริการพยาบาล
 อีเมล : chanida.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธิดารัตน์ แสนจันทร์
 นักการเงินและบัญชี
 ศูนย์บริการพยาบาล
 อีเมล : thidarat.sa@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ
 นักการเงินและบัญชี
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 936074
 อีเมล : parikunya.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์
 นักการเงินและบัญชี
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 936079
 อีเมล : pornchulee.r@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์
 นักการเงินและบัญชี
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 946079 # 104
 อีเมล : pattaravadee.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพัชรพร แผ่นทอง
 ผู้จัดการ
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 936075
 อีเมล : patcharaporn.ph@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนันท์ ไหวคิด
 พนักงานบริการฝีมือ
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 946079 # 104
 อีเมล : nun.w@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 936074
 อีเมล : chalermchai.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนุศร จิตวิชา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 949151
 อีเมล : nusorn.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวมัลลิกา อุดมสิน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 949151
 อีเมล : mullika.u@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : +66 53 949674
 อีเมล : eaknarin.c@cmu.ac.th

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย
 รองศาสตราจารย์
 ศูนย์บริการพยาบาล
 โทรศัพท์ : 053-949160
 อีเมล : chaweewan.t@cmu.ac.th

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th