KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง


ตำแหน่ง รูปภาพ จำนวน สัดส่วน

ครูพี่เลี้ยง ส2[ รูปภาพ ]4 1.65%
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]4 1.65%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]2 0.82%
ช่างไฟฟ้า ช1[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]9 3.70%
นักวิจัย[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]2 0.82%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]2 0.82%
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ผู้จัดการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]52 21.40%
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานขับรถยนต์ ส2[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานบริการทั่วไป[ รูปภาพ ]14 5.76%
พนักงานบริการฝีมือ[ รูปภาพ ]2 0.82%
พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์[ รูปภาพ ]2 0.82%
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)[ รูปภาพ ]5 2.06%
พนักงานปฏิบัติงาน[ รูปภาพ ]52 21.40%
พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ[ รูปภาพ ]2 0.82%
พนักงานพิมพ์ ส 4[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานพิมพ์ ส3[ รูปภาพ ]4 1.65%
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2[ รูปภาพ ]1 0.41%
พยาบาล[ รูปภาพ ]2 0.82%
พยาบาล ชำนาญการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
พี่เลี้ยง ส2[ รูปภาพ ]6 2.47%
รองศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]23 9.47%
เลขานุการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]5 2.06%
อาจารย์[ รูปภาพ ]26 10.70%
อาจารย์[ รูปภาพ ]8 3.29%
อาจารย์ ผู้ช่วย[ รูปภาพ ]1 0.41%
อาจารย์ ผู้ช่วย[ รูปภาพ ]2 0.82%

รวม 243100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th