KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

71 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
70 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
69 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
68 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
67 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเรื่อง การสอนเด็กเล็กแบบบูรณาการและการใช้นิทานพัฒนาIQEQAQ, รร.วชิรวิทย์, ไทย (20 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
66 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ เข้าอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF, สำนักหอสมุด มช., ไทย (18 พฤษภาคม 2549 - 18 พฤษภาคม 2549)
65 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 25, สำนักบริการวิชาการ, ไทย (18 พฤษภาคม 2549 - 19 พฤษภาคม 2549)
64 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์(e-thesis), ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ, ไทย (16 พฤษภาคม 2549 - 16 พฤษภาคม 2549)
63 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ การพัฒนา E-Learning Courseware, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
62 : นางจริยา ใบผ่อง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาที่โรงแรมอาน่า, บ้านปู เกาะช้าง จังหวัด ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 13 พฤษภาคม 2549)
61 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ.ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภชั้น.6อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้างจังหวัดตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
60 : นางจริยา ใบผ่อง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 13 กันยายน 2549)
59 : นางชนกนันท์ ปันสม, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2549, ณห้อองประชุมวิเชียรทวีลากชั้น6อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้างจังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
58 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมนาเพ่อพัฒนาเพื่องานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
57 : นางประนอม กันธะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
56 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมที่เกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
55 : นางอัมพร เลิศคาลี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคาร 1 ชั้น 6 ห้องประชุมเปรียญ, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
54 : นางจริยา ใบผ่อง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
53 : นางชนกนันท์ ปันสม, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณห้อง203อาคาร2คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
52 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน 203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
51 : นางประนอม กันธะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน203อาคาร2คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
50 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรความขัดแย้งกันระหว่างผละประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนบุคคล, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
49 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
48 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ปัญหา, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
47 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD :e-Learning หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ปัญหา, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
46 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD :e-Learning หลักสูตรความเชื่อมั่นในตนเอง, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
45 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการมุ่งมั้นอนาคตและการควบคุมตนเอง, e-Learning, ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
44 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการฝีกอบรม แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
43 : นางอัมพร เลิศคาลี, ไปราชการเพื่อ การสัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, อาคารร 2 ห้อง203, ไทย (4 เมษายน 2549 - 4 เมษายน 2549)
42 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องหัวใจของงานบริการ, ณ.ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิชชั้น2อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
41 : นางประนอม กันธะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องหัวใจของงานบริการ., ณห้องประชุมเปรียบปัณยวณิชชั้น2อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2549)
40 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร General English , ประเทศออสเตรเลีย, ไทย (27 มีนาคม 2549 - 28 เมษายน 2549)
39 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ การบรรยายเรื่อง "การจัดการไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับช่างภาพมืออาชีพ, บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2549 - 4 มีนาคม 2549)
38 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (1 มีนาคม 2549 - 1 มีนาคม 2549)
37 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเปิดโลกการประชุมไร้สายกับ Bayerdynamic, ศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2549 - 24 กุมภาพันธ์ 2549)
36 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
35 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร English for Oral Communication for Academic Service Section, Faculty of Nursing, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
34 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
33 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
32 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
31 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
30 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhancing Natural Immune Defenses, รร.อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
29 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
28 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
27 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
26 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
25 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
24 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
23 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
22 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่อง ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
21 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ HP & AMD Best of Your Selection, ห้องอิมพีเรียล 1 ชั้น 2, โรงแรมอิมพีเรียล-แม่ปิง, ไทย (25 มกราคม 2549 - 25 มกราคม 2549)
20 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 , ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (16 มกราคม 2549 - 16 มกราคม 2549)
19 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
18 : นางสาววราภรณ์ เชิงค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
17 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย "โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2548)
16 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ เข้าฟังบรรยาย E-Learning ครบวงจร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
15 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปี 2549 , โรงแรมโนโวเทล, ไทย (17 พฤศจิกายน 2548 - 17 พฤศจิกายน 2548)
14 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปี 2549, โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2548 - 17 พฤศจิกายน 2548)
13 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 2549", โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2548 - 17 พฤศจิกายน 2548)
12 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 9/2548, ห้องประชุม ปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร4, ไทย (14 พฤศจิกายน 2548 - 14 พฤศจิกายน 2548)
11 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2548 ครั้งที่ 3/2548, ห้องสันทนาการ อาคารเทพกวี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
10 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Adboe Page Maker 7, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (7 พฤศจิกายน 2548 - 18 พฤศจิกายน 2548)
9 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุม 2 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี, ไทย (1 พฤศจิกายน 2548 - 1 พฤศจิกายน 2548)
8 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548, รร.ริดเจ็ส อโมร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548)
7 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล E- book, สำนักหอสมุด มช., ไทย (17 สิงหาคม 2548 - 17 สิงหาคม 2548)
6 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ “การจัดทำเอกสารคู่มือรายงานจาก Word”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (28 กรกฏาคม 2548 - 28 กรกฏาคม 2548)
5 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ “ เทคนิค ลูกเล่น ใน PowerPoint”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 20 กรกฏาคม 2548)
4 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ การฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (8 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
3 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
2 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
1 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ เข้ารับการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลเฉพาะบนฐานข้อมูลกลาง (e-FacLib), สำนักหอสมุด มช., ไทย (1 มิถุนายน 2548 - 1 มิถุนายน 2548)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th