KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

317 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2550 - 24 พฤษภาคม 2550)
316 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 23 พฤษภาคม 2550)
315 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 23 พฤษภาคม 2550)
314 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ มหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม 2550)
313 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานประจำปี 2550, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (22 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม 2550)
312 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการ "มหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน ประจำปี 2550", ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (22 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม 2550)
311 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 21 พฤษภาคม 2550)
310 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 21 พฤษภาคม 2550)
309 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 21 พฤษภาคม 2550)
308 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 21 พฤษภาคม 2550)
307 : นางจันทร์แรม คำป๊อก, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2550 - 16 พฤษภาคม 2550)
306 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
305 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
304 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
303 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
302 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
301 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
300 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
299 : นางจริยา ใบผ่อง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
298 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
297 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
296 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
295 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
294 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
293 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
292 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
291 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
290 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
289 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
288 : นางดรุณี กุณฑลบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
287 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
286 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
285 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
284 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
283 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
282 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
281 : นางนงไวย์ สุติวงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
280 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
279 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
278 : นางนภาพร คิดการงาน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
277 : นางนิภา กาฬปักษิณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
276 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
275 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
274 : นายบุญเป็ง เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
273 : นางบุญมี การะพัตร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
272 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
271 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
270 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
269 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
268 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
267 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
266 : นางปราณี จิตตาดู, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
265 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
264 : นางปุณณภา วิริยะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
263 : นางผกามาศ ใจใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
262 : นายพชร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
261 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
260 : นางพวงหยก ชัยมิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
259 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
258 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
257 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
256 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
255 : นางพิศมัย บุญยัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
254 : นายไพทูลย์ จันที, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
253 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
252 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
251 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
250 : นายมนัส สิทธิเสนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
249 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
248 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
247 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
246 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
245 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
244 : นางวลัยพร ชัยดวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
243 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
242 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
241 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
240 : นายศรีพล แก้วปัญญา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
239 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
238 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
237 : นางสมพร ใจสูง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
236 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
235 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
234 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
233 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
232 : นางสาวสายทอง คำป้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
231 : นางสาวสายทอง บุญเรือง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
230 : นางสาวสิริกร บุญฟู, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
229 : นายสุนันท์ กาวิชัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
228 : นางสุมาลี รัตนะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
227 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
226 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
225 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
224 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
223 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
222 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
221 : นางอัมพร เลิศคาลี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
220 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
219 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
218 : นางสาวอุไร กันธะวังค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
217 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2550เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะและbaianced scorecardไปสู่การปฎิบัติ์ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล, คณะพยาบาล, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
216 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะไปสู่การปฎิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับบุคลากรวันที่ 12-13พ.ค 2550 ณโรงแรมทึกการ์เด้นท์รีสอร์ท จ.เชียงราย, คณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 11 พฤษภาคม 2550)
215 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่อง การนำแผนพัฒนาคณะฯ และ Balanced Score Card ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล, โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
214 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่อง การนำแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ Bsc. ไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดย อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ ประชาสัมพันธ์และการจัดการ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 11 พฤษภาคม 2550)
213 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะฯ และBalanced scorecard, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 13 มกราคม 2551)
212 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2550เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะฯและBalanced scorecardไปสู่การปฎิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 13 พฤษภาคม 2550)
211 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
210 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
209 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
208 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
207 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน:กระบวนทัศน์ใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
206 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่”, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
205 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2550 - 3 พฤษภาคม 2550)
204 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ไปราชการเพื่อ เข้าอบรมหลักการและแนวคิดพื้นฐานของBa;anced Scorecardและกระบวนการพัฒนา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤษภาคม 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
203 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
202 : นางจันทร์สม วงค์คำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
201 : นายเจริญพร คำป๊อก, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
200 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
199 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10(ปี 2550 - 2554), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
198 : นางนงไวย์ สุติวงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
197 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
196 : นางประนอม กันธะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่10(ปี2550-2554 คณะพยาบาลศาสตร์มหวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบริการสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2550 - 30 เมษายน 2550)
195 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 30 เมษายน 2550)
194 : นายปรีดา มณีวร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
193 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
192 : นางพิศมัย บุญยัง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
191 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
190 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
189 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550 – 2554), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
188 : นางสมพร ใจสูง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
187 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550-2554) วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2550 , ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ / ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
186 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10, ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
185 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
184 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
183 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10(ปี2550 - 2554), คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550)
182 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
181 : นางจันทร์สม วงค์คำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
180 : นายเจริญพร คำป๊อก, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
179 : นางนงไวย์ สุติวงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
178 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
177 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
176 : นายปรีดา มณีวร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
175 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
174 : นางพิศมัย บุญยัง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
173 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
172 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง รูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
171 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
170 : นางสมพร ใจสูง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
169 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (9 เมษายน 2550 - 9 เมษายน 2550)
168 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรTalent Mangement &H :PPs, e-Learning , ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
167 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, e-Learning , ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
166 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคลากรเชิงกลยุทธ์, e-Learning , ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
165 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไทยและ IPP, e-Learning, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
164 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2550)
163 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
162 : นางจันทร์สม วงค์คำ, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
161 : นายเจริญพร คำป๊อก, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
160 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
159 : นางนงไวย์ สุติวงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเจในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
158 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
157 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเจในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
156 : นายปรีดา มณีวร, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
155 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
154 : นางพิศมัย บุญยัง, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
153 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเจในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
152 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
151 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ การบริหารจัดการงานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 24 กุมภาพันธ์ 2550)
150 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ การบรรยายพิเศษ เรื่อง " คุณธรรมกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน " , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
149 : นางสมพร ใจสูง, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
148 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเร็จในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
147 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรม Mind map, สำนักหอสมุด มช., ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2550 - 19 กุมภาพันธ์ 2550)
146 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมผุ้ใต้บังคับบั, สำนักงานข้าราชการพลเรือน e-learning, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2550)
145 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรู้พุธสุนทรียเสวนา ในหัวข้อเรื่อง การบริการเชิงรุก, สำนักหอสมุด มช., ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2550 - 16 กุมภาพันธ์ 2550)
144 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน, e-Learning , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2551)
143 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Applied Nonlinear Statistical Methods, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2550 - 12 กุมภาพันธ์ 2550)
142 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักการจัดสวนเบื้องต้น, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2550 - 11 กุมภาพันธ์ 2550)
141 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,ลำปาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2550)
140 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,ลำปาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2550)
139 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 5 , e-Learning , ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 31 มีนาคม 2550)
138 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรผู้ชาย-ผู้หญิงในโลกการทำงาน, e-Learning , ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2550)
137 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบริหารระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Active Directory, โรงแรมอมารีรินคำ เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2550)
136 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดทำ Road Map การวิจัยด้านระบบการแพทย์สำหรับประเทศไทย, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2550)
135 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบริการระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Active Directory, โรงแรมอมารีรินคำ เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2550)
134 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และนโยบายโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2550)
133 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และนโยบายโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2550)
132 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานวิจัย", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (31 มกราคม 2550 - 31 มกราคม 2550)
131 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานวิจัย", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (31 มกราคม 2550 - 31 มกราคม 2550)
130 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานบุคลากร", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2550)
129 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานบุคลากร", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2550)
128 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานบุคลากร", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2550)
127 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานบุคลากร", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2550)
126 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานบุคลากร", สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2550)
125 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ อบรมความรู้เรื่อง "ไวรัสคอมพิวเตอร์, สำนักหอสมุด มช., ไทย (24 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
124 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
123 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
122 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
121 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
120 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
119 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
118 : นางพรพิมล มาภักดี, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
117 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
116 : นางระยอง วัฒนากุล, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
115 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
114 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
113 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
112 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
111 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
110 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
109 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
108 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
107 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
106 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
105 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบสารสนเทศและสาธิตระบบงาน, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2550 - 17 มกราคม 2550)
104 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบสารสนเทศและสาธิตระบบงาน, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2550 - 17 มกราคม 2550)
103 : นายธนดล สุขสัมพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2549)
102 : นางระยอง วัฒนากุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2549)
101 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2549)
100 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2549)
99 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Nexans answer to High Performance Networking, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2549 - 13 ธันวาคม 2549)
98 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ เข้าประชุมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเขียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 8 พฤศจิกายน 2549)
97 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 10และการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 พฤศจิกายน 2549 - 27 พฤศจิกายน 2549)
96 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2549 - 27 พฤศจิกายน 2549)
95 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2549 - 25 พฤศจิกายน 2549)
94 : นางผกามาศ ใจใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2549 - 25 พฤศจิกายน 2549)
93 : นางมธุดา ศิรประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2549 - 25 พฤศจิกายน 2549)
92 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2549 - 22 พฤศจิกายน 2549)
91 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร จิตวิทยาภาวะผู้นำก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร, โรงแรมดวงตะวันเซ็นทรัล เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2549 - 16 พฤศจิกายน 2549)
90 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วย UML, อาคารอาร์ตเทค โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค, ไทย (7 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549)
89 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วย UML, อาคารอาร์ตเทค โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค, ไทย (7 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549)
88 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ CMU-MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 1 พฤศจิกายน 2549)
87 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ CMU-MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 1 พฤศจิกายน 2549)
86 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ CMU-MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 1 พฤศจิกายน 2549)
85 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ CMU-MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 1 พฤศจิกายน 2549)
84 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมสาธิตการสร้างสื่ออนไลน์ด้วย Edu Wiz , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 ตุลาคม 2549 - 30 ตุลาคม 2549)
83 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสำหรับองคืกรด้วยสรรสาร-ลุค, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (27 ตุลาคม 2549 - 27 ตุลาคม 2549)
82 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสำหรับองค์กรด้วยสรรสาร-ลุค, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร3ชั้น2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2549 - 27 ตุลาคม 2549)
81 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสำหรับองคืกรด้วยสรรสาร-ลุค, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (27 ตุลาคม 2549 - 27 ตุลาคม 2549)
80 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Windows Server 2003 System Networking Workshop, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2549 - 21 ตุลาคม 2549)
79 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผังพิสัยงานวิจัย (research mapping), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (17 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
78 : นางประนอม กันธะ, ไปราชการเพื่อ การอบรมการใช้ระบบบันทึก TOR และการปฏิบัติงานประจำวัน บน MIS ของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2549, ห้องคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 อาคารเทพกวี, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 16 ตุลาคม 2549)
77 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Windows Server 2003 System Administration Workshop, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 18 ตุลาคม 2549)
76 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูล TOR-JA, ห้องปฏิบัติการคอมมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 16 ตุลาคม 2549)
75 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ เข้าสัมมนา "Intelligent Meeting & Class room" (ห้องประชุมและห้องเรียนอัจฉริยะ), โรงแรม Novatel เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 16 พฤศจิกายน 2549)
74 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและสัมมนาระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
73 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ ประชุมและสัมมนาระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
72 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ Network Securety and Cable Technology , โรงแรมโลตัส ห้องบ้านพันตน ปางสวนแก้ว, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
71 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 11 ตุลาคม 2549)
70 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ ประชุมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 11 ตุลาคม 2549)
69 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
68 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550 – 2554) คณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
67 : นางจันทร์สม วงค์คำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
66 : นายเจริญพร คำป๊อก, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
65 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
64 : นางนงไวย์ สุติวงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
63 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
62 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
61 : นายปรีดา มณีวร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
60 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2550เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะและbaianced scorecardไปสู่การปฎิบัติ์ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
59 : นางพิศมัย บุญยัง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
58 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
57 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
56 : นางสมพร ใจสูง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
55 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
54 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมานาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10(ปี2550 - 2554)คณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
53 : นางประนอม กันธะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมวิธีการTORการประเมิน.ข.ต.ง.ด, ณะห้องปฎิบัติคอมพิวเตอร์1, ไทย (27 กันยายน 2549 - 27 กันยายน 2549)
52 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (19 กันยายน 2549 - 19 กันยายน 2549)
51 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2549 - 19 กันยายน 2549)
50 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2549 - 8 กันยายน 2549)
49 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2549 - 8 กันยายน 2549)
48 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2549 - 8 กันยายน 2549)
47 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดเก็บระบบเอกสาร, ห้องเรียน 408 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
46 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร" โดย ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ณ ห้อง NT 408 ชั้น 4 อาคารพยาบาลเทคนิค คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
45 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
44 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
43 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรฟ้อนเจิง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2549 - 8 กันยายน 2549)
42 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ อบรม ASP NET, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 8 กันยายน 2549)
41 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ อบรม ASP NET, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 8 กันยายน 2549)
40 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ASP NET, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 8 กันยายน 2549)
39 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
38 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Linux SIS:ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อพัฒนาธุรกิจ, ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2549 - 25 สิงหาคม 2549)
37 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Linux SIS:ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อพัฒนาธุรกิจ, ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2549 - 25 สิงหาคม 2549)
36 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Linux SIS:ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อพัฒนาธุรกิจ, ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2549 - 25 สิงหาคม 2549)
35 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549, โรงแรมนอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
34 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549, โรงแรมนอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
33 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
32 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบัติการ เรื่อง “ การจัดการความรู้ (Knowledge Management –KM) ครั้งที่ 2, สำนักหอสมุด มช., ไทย (22 สิงหาคม 2549 - 22 สิงหาคม 2549)
31 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง Balanced Score Card, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (22 สิงหาคม 2549 - 22 สิงหาคม 2549)
30 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การใช้ฟังดุลดัชนี (BSC) , คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 สิงหาคม 2549 - 22 กันยายน 2549)
29 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ผังดุลดัชนี (Balanced scorecard), คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (22 สิงหาคม 2549 - 22 สิงหาคม 2549)
28 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การสร้างและออกแบบ website ด้วย Macromedia Dreamweaver 8, ห้อง sc204 สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (20 สิงหาคม 2549 - 20 สิงหาคม 2549)
27 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การสร้างและออกแบบ website ด้วย Macromedia Dreamweaver 8, ห้อง sc204 สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (20 สิงหาคม 2549 - 20 สิงหาคม 2549)
26 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
25 : นางผกามาศ ใจใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การวิจัยเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม SPSS, ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 20 สิงหาคม 2549)
24 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การวิจัยเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม SPSS, ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 20 สิงหาคม 2549)
23 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ Network Security and Web Server Threat and Wireless Network Security Threat, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2549 - 11 สิงหาคม 2549)
22 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (11 สิงหาคม 2549 - 11 สิงหาคม 2549)
21 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (11 สิงหาคม 2549 - 11 สิงหาคม 2549)
20 : นางสาวพิชยา ธาราเวชรักษ์, ไปราชการเพื่อ Network Security and Web Server Threat and Wireless Network Security Threat , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2549 - 11 สิงหาคม 2549)
19 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ อบรม Linux Networking Workshop, คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 12 สิงหาคม 2549)
18 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง, ไปราชการเพื่อ อบรม Linux Networking Workshop, คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 12 สิงหาคม 2549)
17 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล, ไปราชการเพื่อ ทะเบียนการศึกษาสัญจรปีการศึกษา 2549, อาคาร 1 ชั้น 2 ณ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (1 สิงหาคม 2549 - 1 สิงหาคม 2549)
16 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรม Microsott sql Sewer 2005, คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (31 กรกฏาคม 2549 - 2 สิงหาคม 2549)
15 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและสอบสวนโรคไข้เลือดออก, อาคารกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี, ไทย (18 กรกฏาคม 2549 - 18 กรกฏาคม 2549)
14 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องระบบการจองห้องเรียน, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 17 กรกฏาคม 2549)
13 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2549 - 12 กรกฏาคม 2549)
12 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, ไปราชการเพื่อ การดูแลเด็กออทิศติก, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (8 กรกฏาคม 2549 - 8 กรกฏาคม 2549)
11 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ การดูแลเด็กออทิศติก, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (8 กรกฏาคม 2549 - 8 กรกฏาคม 2549)
10 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, ไปราชการเพื่อ การดูแลเด้กออทิศติก, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (8 กรกฏาคม 2549 - 8 กรกฏาคม 2549)
9 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ การบรรยายเรื่อง" แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 ", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2549 - 3 กรกฏาคม 2549)
8 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2549 ไตรมาสที่ 3, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี, ไทย (19 มิถุนายน 2549 - 19 มิถุนายน 2549)
7 : นางจริยา ใบผ่อง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 13 กันยายน 2549)
6 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD :e-Learning หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ปัญหา, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
5 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรความขัดแย้งกันระหว่างผละประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนบุคคล, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
4 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ปัญหา, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
3 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD :e-Learning หลักสูตรความเชื่อมั่นในตนเอง, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
2 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
1 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการมุ่งมั้นอนาคตและการควบคุมตนเอง, e-Learning, ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th