KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

228 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 30 พฤษภาคม 2555)
227 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Productivities with the Emerging Technology Solution, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
226 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Productivities with the Emerging Technology Solution, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
225 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตหุ่นจำลอง, งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
224 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตหุ่นจำลอง, งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
223 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
222 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
221 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
220 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
219 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
218 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
217 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
216 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
215 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
214 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
213 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
212 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
211 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
210 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
209 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
208 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
207 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
206 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
205 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
204 : นางสาวสายทอง บุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
203 : นางสุมาลี รัตนะ, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
202 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
201 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
200 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Creating the next network with Cisco, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (27 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555)
199 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Creating the next network with Cisco, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (27 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555)
198 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
197 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรและเครือข่ายสถาบันผู้ผลิตผู้ให้บริการในงานธุรกิจบริการสุขภาพ, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
196 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ อบรม IOS โปรแกรมมิ่ง, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
195 : นางกนกนาฎ เรืองดาว, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
194 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
193 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
192 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
191 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
190 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
189 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
188 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
187 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
186 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
185 : นางปุณณภา วิริยะ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
184 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
183 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
182 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
181 : นางวินีรัตน์ สมโน, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
180 : นางวินีรัตน์ สมโน, ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
179 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
178 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ อบรม Objective-c Programming, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 เมษายน 2555 - 20 เมษายน 2555)
177 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมระบบ Thin Client และ IP Camera, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2555 - 30 มีนาคม 2555)
176 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมระบบ Thin Client และ IP Camera, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2555 - 30 มีนาคม 2555)
175 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมระบบ Thin Client และ IP Camera, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2555 - 30 มีนาคม 2555)
174 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
173 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
172 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
171 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
170 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
169 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
168 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
167 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
166 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
165 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบเสียง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 16 มีนาคม 2555)
164 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบเสียง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 16 มีนาคม 2555)
163 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรม Microsoft Windows Server 2008 R2, บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (8 มีนาคม 2555 - 10 มีนาคม 2555)
162 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ อบรม Microsoft Windows Server 2008 R2, บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (8 มีนาคม 2555 - 10 มีนาคม 2555)
161 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2555)
160 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2555)
159 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
158 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
157 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
156 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
155 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
154 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
153 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
152 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุกต์ไร้พรมแดน ครั้งที่ 2, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
151 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาความรู้ด้านวิชาการนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยฯ, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
150 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุกต์ไร้พรมแดน ครั้งที่ 2, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
149 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุกต์ไร้พรมแดน ครั้งที่ 2, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
148 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ เสวนา Catching Broadcast in Trend 2012, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
147 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ เสวนา Catching Broadcast in Trend 2012, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
146 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
145 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังของรัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 มกราคม 2555 - 29 มกราคม 2555)
144 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังของรัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 มกราคม 2555 - 29 มกราคม 2555)
143 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure for Virtualization, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
142 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Fo experts incorporate statistical model forecasts and should they, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
141 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure for Virtualization, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
140 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure for Virtualization, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
139 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความสำเร็จ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (20 มกราคม 2555 - 21 มกราคม 2555)
138 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (9 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
137 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
136 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การบริหารการเงินส่วนบุคคล, โรงแรมธาริน, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
135 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร SQL server Performance Tuning and Optimization, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2554)
134 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ, ไปราชการเพื่อ อบรม Asia Pacific Academic Consortium for Public Hcelth, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2554)
133 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวคิดพิชิตความสำเร็จร่วมกัน, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท, ไทย (17 ธันวาคม 2554 - 18 ธันวาคม 2554)
132 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ Essential lssues in Newborn Nursery, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
131 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2554 - 3 ธันวาคม 2554)
130 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
129 : นางนิภา กาฬปักษิณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
128 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
127 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Speed-up datacenter & Network, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2554)
126 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Speed-up datacenter & Network, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2554)
125 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่าย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 พฤศจิกายน 2554 - 23 พฤศจิกายน 2554)
124 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร SharePoint 2010 : Administrator WorkshopPlus ระดับ (Level) 300, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (8 พฤศจิกายน 2554 - 11 พฤศจิกายน 2554)
123 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Transform 3Com to HP Networking, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (7 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤศจิกายน 2554)
122 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Transform 3Com to HP Networking, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (7 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤศจิกายน 2554)
121 : นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (29 ตุลาคม 2554 - 24 มีนาคม 2555)
120 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
119 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
118 : นายกนธี เกตุวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
117 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
116 : นางนิภา กาฬปักษิณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
115 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
114 : นางปุณณภา วิริยะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
113 : นางผกามาศ ใจใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
112 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
111 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
110 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
109 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่องข้อพึงระมัดระวังในการบริหารงานพัสดุในภาครัฐ (เน้นบริหารความเสี่ยง), โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
108 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่องข้อพึงระมัดระวังในการบริหารงานพัสดุในภาครัฐ (เน้นบริหารความเสี่ยง), โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
107 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
106 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
105 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ ทัศคติเชิงบวกในการทำงาน, ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2554 - 17 กันยายน 2554)
104 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการระบบแม่ข่ายในองค์กรได้ง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา, โรงแรม Shangri-La Hotel, ไทย (15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2554)
103 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตประจำปีงบประมาณ 2554 และรับมอบกิตติบัตร, ศาลาธรรม และโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (15 กันยายน 2554 - 16 กันยายน 2554)
102 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง, ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตประจำปีงบประมาณ 2554 และรับมอบกิตติบัตร, ศาลาธรรม และโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (15 กันยายน 2554 - 16 กันยายน 2554)
101 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการระบบแม่ข่ายในองค์กรได้ง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา, โรงแรม Shangri-La Hotel, ไทย (15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2554)
100 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง 2/2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
99 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง 2/2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
98 : นายกนธี เกตุวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
97 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
96 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
95 : นางนิภา กาฬปักษิณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
94 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
93 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
92 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
91 : นางอรอนงค์ กวินกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
90 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
89 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
88 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
87 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
86 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
85 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
84 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
83 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
82 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
81 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
80 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
79 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
78 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
77 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
76 : นางจริยา ใบผ่อง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
75 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
74 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
73 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
72 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
71 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
70 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
69 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
68 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
67 : นางนงไวย์ สุติวงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
66 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
65 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
64 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
63 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
62 : นายประยูร หล้ามูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
61 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554, เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
60 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
59 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
58 : นายปรีดา มณีวร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
57 : นางปุณณภา วิริยะ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
56 : นางพวงหยก ชัยมิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
55 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
54 : นางพิศมัย บุญยัง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
53 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
52 : นายมนัส สิทธิเสนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
51 : นางระยอง วัฒนากุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
50 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
49 : นางรัชนี ทีปกากร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
48 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
47 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
46 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
45 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
44 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
43 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
42 : นางสาวสายทอง คำป้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
41 : นายสุนันท์ กาวิชัย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
40 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
39 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
38 : นางสุมาลี รัตนะ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
37 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
36 : นางหอมนวล บุญชู, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
35 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
34 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2554, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
33 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554)
32 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2554 - 26 กรกฏาคม 2554)
31 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน Wellhess Spa Service Requirements, โรงแรมยูเรเซีย, ไทย (26 กรกฏาคม 2554 - 26 กรกฏาคม 2554)
30 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบหลักสูตร ระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 กรกฏาคม 2554 - 19 กรกฏาคม 2554)
29 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบหลักสูตร ระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 กรกฏาคม 2554 - 19 กรกฏาคม 2554)
28 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
27 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
26 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
25 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
24 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
23 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping), ห้องประชุม N/1 ชั้น 6, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
22 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย : โปรแกรมการประเมินผลวิจัย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 5 กรกฏาคม 2554)
21 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวรืไมโครซอฟท์ สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
20 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
19 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
18 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
17 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณปี 2554, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, ไทย (27 มิถุนายน 2554 - 1 กรกฏาคม 2554)
16 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป, ห้องประชุมหน่วยบัณฑิต, ไทย (17 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2554)
15 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ อบรม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (15 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2554)
14 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมยงยุทธ์ อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (14 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2554)
13 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
12 : นางสาวสิริกร บุญฟู, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO, สำนักหอสมุด, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
11 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO, สำนักหอสมุด, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
10 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO, สำนักหอสมุด, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
9 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สุดยอดเทคโนโลยีด้วย LG Network Monitor และสร้างสรรค์ สื่อ โฆษณาดิจิตอล ด้วย LG Super Sign, สำนักงานโครงการดิออฟฟิศพลัส, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
8 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบประเมินการเรียนการสอน บนระบบ CMU MIS, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
7 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สุดยอดเทคโนโลยีด้วย LG Network Monitor และสร้างสรรค์ สื่อ โฆษณาดิจิตอล ด้วย LG Super Sign, สำนักงานโครงการดิออฟฟิศพลัส, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
6 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
5 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบประเมินการเรียนการสอน บนระบบ CMU MIS, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
4 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
3 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
2 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
1 : นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th