KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

177 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
176 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (23 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
175 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (23 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
174 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (23 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
173 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
172 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
171 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
170 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
169 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "การเติมความถูกต้องให้กับการบริหาร การเงิน การคลังและงบประมาณ", โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556)
168 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ อบรม บูรณาการท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ, บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์, ไทย (13 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556)
167 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม บูรณาการท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ, บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์, ไทย (13 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556)
166 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ "เติมความรู้เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน", โรงแรมอโมร่า, ไทย (9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
165 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
164 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
163 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
162 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
161 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
160 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
159 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม, ไปราชการเพื่อ อบรมทันตสุขภาพในโครงการลูกรักฟันดี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
158 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมทันตสุขภาพในโครงการลูกรักฟันดี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
157 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์, มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
156 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์, มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
155 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์, มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
154 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (29 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
153 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรนานาชาติ Survey Training, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (28 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
152 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ และการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2556 - 9 เมษายน 2556)
151 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ และการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2556 - 9 เมษายน 2556)
150 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
149 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
148 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิจัยสถาบันครั้งที่ 5 "จามจุรีวิชาการ : 100 ปี วิศวะจุฬา 2556", โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (1 เมษายน 2556 - 5 เมษายน 2556)
147 : นางสาวกนกวรรณ พิทักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
146 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
145 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
144 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
143 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
142 : นางสาวมนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ อบรมสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
141 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
140 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
139 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดลำปาง, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
138 : นายอภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
137 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
136 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (20 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
135 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (20 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
134 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (20 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
133 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
132 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure Solutions Day, โรงแรมเลอ เมอริเดียน, ไทย (14 มีนาคม 2556 - 14 มีนาคม 2556)
131 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
130 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
129 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
128 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น มีการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (11 มีนาคม 2556 - 11 มีนาคม 2556)
127 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
126 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
125 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
124 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
123 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการสอบทานทุนและศักยภาพของ 5 ภูมิภาคและร่วมเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยในโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเต็ล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2556 - 24 กุมภาพันธ์ 2556)
122 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรม International Course on Human Subject Protection, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
121 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ เสวนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Hybrid Event, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2556 - 6 กุมภาพันธ์ 2556)
120 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
119 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
118 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
117 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
116 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
115 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
114 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
113 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
112 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
111 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
110 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
109 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
108 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
107 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
106 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษาวัดเกตุ, ไทย (2 มกราคม 2556 - 13 มีนาคม 2556)
105 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, บริติช เคานซิล, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
104 : นางสาวดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Britsh Council, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
103 : นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Britsh Council, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
102 : นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Britsh Council, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
101 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
100 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
99 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
98 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
97 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
96 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
95 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิตข่าววิทยุอย่างไรให้น่าฟัง, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2555 - 18 ธันวาคม 2555)
94 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ ฟังการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2555 - 18 ธันวาคม 2555)
93 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา นักวิจัยพลภาคอุตสาหกรรม, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (14 ธันวาคม 2555 - 14 ธันวาคม 2555)
92 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2555 - 8 ธันวาคม 2555)
91 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 ธันวาคม 2555 - 7 ธันวาคม 2555)
90 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
89 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
88 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
87 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
86 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
85 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2555 - 28 พฤศจิกายน 2555)
84 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Best IT Solutions for Your Business Improvement, โรงแรม Kantary Hills Hotel, ไทย (26 พฤศจิกายน 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555)
83 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Best IT Solutions for Your Business Improvement, โรงแรม Kantary Hills Hotel, ไทย (26 พฤศจิกายน 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555)
82 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหลักสูตร CMU Ambassador รุ่นที่ 2, สภาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2555 - 12 ธันวาคม 2555)
81 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อว วิถีวิจัย:วิถีสู่อนาคต, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 23 พฤศจิกายน 2555)
80 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ ประชุม HR Day 2012 what's next in HR:Ready for the Future, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า, ไทย (15 พฤศจิกายน 2555 - 16 พฤศจิกายน 2555)
79 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
78 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
77 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
76 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
75 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
74 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
73 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมและแจ้งแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดงานวันผู้สูงอายุสากล ปี 55, บ้านธรรมปกรณ์, ไทย (26 กันยายน 2555 - 26 กันยายน 2555)
72 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กันยายน 2555 - 18 กันยายน 2555)
71 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กันยายน 2555 - 18 กันยายน 2555)
70 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมในศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 กันยายน 2555 - 10 กันยายน 2555)
69 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555, โรงแรมอัลไพน์กอลฟ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2555 - 7 กันยายน 2555)
68 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555, โรงแรมอัลไพน์กอลฟ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2555 - 7 กันยายน 2555)
67 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
66 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
65 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
64 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
63 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (พบก-ป), โรงแรมแคนทารีฮิลล์ และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (27 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
62 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2555, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
61 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2555, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
60 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
59 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรมทุนแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 สิงหาคม 2555 - 23 สิงหาคม 2555)
58 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมทุนแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 สิงหาคม 2555 - 23 สิงหาคม 2555)
57 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
56 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
55 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
54 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
53 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
52 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
51 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
50 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
49 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
48 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
47 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
46 : นางรัชนี ทีปกากร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
45 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
44 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
43 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Enhanced Printing Management with HP Solution, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (9 สิงหาคม 2555 - 9 สิงหาคม 2555)
42 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างและการนำ e-Book ไปใช้ในองค์กร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (7 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
41 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างและการนำ e-Book ไปใช้ในองค์กร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (7 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
40 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
39 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
38 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ อบรม ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
37 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
36 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
35 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
34 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555)
33 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรมการวางงานบัญชีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 กรกฏาคม 2555 - 28 กรกฏาคม 2555)
32 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างแผนที่ชีวิตเพื่อผลสำเร็จในงาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 กรกฏาคม 2555 - 26 กรกฏาคม 2555)
31 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (25 กรกฏาคม 2555 - 26 กรกฏาคม 2555)
30 : นางพวงหยก ชัยมิตร, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (25 กรกฏาคม 2555 - 26 กรกฏาคม 2555)
29 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
28 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
27 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
26 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
25 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
24 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
23 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
22 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
21 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
20 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2012, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
19 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
18 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2012, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
17 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
16 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2012, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
15 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่, ไปราชการเพื่อ เสวนา หัวข้อ HRM กับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ และหัวข้อ มุมมองด้านนวัตกรรมกับ HRM, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2555 - 5 กรกฏาคม 2555)
14 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ เสวนา หัวข้อ HRM กับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ และหัวข้อ มุมมองด้านนวัตกรรมกับ HRM, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2555 - 5 กรกฏาคม 2555)
13 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยาศาสตร์ทางจิตสมัยใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มิถุนายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555)
12 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Spa, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555)
11 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 27 มิถุนายน 2555)
10 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 27 มิถุนายน 2555)
9 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Technology Solution Updatefor Monagement and Administration, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 21 มิถุนายน 2555)
8 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Technology Solution Updatefor Monagement and Administration, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 21 มิถุนายน 2555)
7 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ไทยกับอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
6 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ อบรม ไทยกับอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
5 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม KM in Practice, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 มิถุนายน 2555 - 14 มิถุนายน 2555)
4 : นายกิตติศักดิ์ คำมา, ไปราชการเพื่อ อบรม One Day Linux, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (6 มิถุนายน 2555 - 6 มิถุนายน 2555)
3 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (5 มิถุนายน 2555 - 5 มิถุนายน 2555)
2 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (5 มิถุนายน 2555 - 5 มิถุนายน 2555)
1 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (5 มิถุนายน 2555 - 5 มิถุนายน 2555)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th