KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

340 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
339 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
338 : นายเฉลิมพล เชียงหลง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ออมเงิน อย่างมี ltep เก็บอย่างมี Style, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 30 กรกฏาคม 2559)
337 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
336 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
335 : นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
334 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
333 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
332 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
331 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
330 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
329 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
328 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 3, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (29 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
327 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 3, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (29 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
326 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
325 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
324 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
323 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
322 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
321 : นางปุณณภา วิริยะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
320 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
319 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
318 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
317 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
316 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
315 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), Vieng Joom On Teahouse, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
314 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
313 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
312 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
311 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
310 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
309 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
308 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
307 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (23 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
306 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (23 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
305 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (23 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
304 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
303 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
302 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
301 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
300 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
299 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
298 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรม TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
297 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
296 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
295 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
294 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
293 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
292 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
291 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
290 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
289 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
288 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
287 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
286 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
285 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
284 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
283 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
282 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
281 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
280 : นายอานนท์ จินดาธรรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
279 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา The Digital Workplae : ก้าวให้ทันกับวิถีการทำงานที่ทันสมัย, โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2559 - 7 กรกฏาคม 2559)
278 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม หมอต้นไม้, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (7 กรกฏาคม 2559 - 8 กรกฏาคม 2559)
277 : นายอานนท์ จินดาธรรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา The Digital Workplae : ก้าวให้ทันกับวิถีการทำงานที่ทันสมัย, โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2559 - 7 กรกฏาคม 2559)
276 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษบุคลากร หลักสูตรที่ 5 Internet of Things: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (5 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
275 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
274 : นางสาววิภารัตน์ อินตา, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
273 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
272 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
271 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร หลักสูตรที่ 1 System Analyst : การวิเคราะห์ระบบ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (28 มิถุนายน 2559 - 3 กรกฏาคม 2559)
270 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
269 : นางนิภา กาฬปักษิณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
268 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
267 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
266 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
265 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
264 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
263 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติกลุ่ม A2C, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
262 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
261 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มิถุนายน 2559 - 9 มิถุนายน 2559)
260 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
259 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
258 : นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
257 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
256 : นายประยูร หล้ามูล, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
255 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
254 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2559 - 3 มิถุนายน 2559)
253 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 2 มิถุนายน 2559)
252 : นางสาวนิศาชล รักสกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 21 มิถุนายน 2559)
251 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 2 มิถุนายน 2559)
250 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
249 : นางสาววิภารัตน์ อินตา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
248 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
247 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
246 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Enhane Your Organization with Samsung Enterprise Solution, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559)
245 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Enhane Your Organization with Samsung Enterprise Solution, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559)
244 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
243 : นางสาววิภารัตน์ อินตา, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
242 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
241 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
240 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและอบรม Human Subject Protection Course, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559)
239 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
238 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
237 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
236 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
235 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2559, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (18 พฤษภาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559)
234 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
233 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
232 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
231 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
230 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
229 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
228 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
227 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (29 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559)
226 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
225 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
224 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
223 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
222 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
221 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเรียนรู้การใช้ระบบให้เกิดประสิทธิภาพ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
220 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
219 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเรียนรู้การใช้ระบบให้เกิดประสิทธิภาพ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
218 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
217 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
216 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, ไทย (23 เมษายน 2559 - 23 เมษายน 2559)
215 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (19 เมษายน 2559 - 19 เมษายน 2559)
214 : นายเฉลิมพล เชียงหลง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้นำระดับโลก, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
213 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
212 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
211 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
210 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
209 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
208 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
207 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี Dell Workstation ผลิตภัณฑ์จากเดลล์, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559)
206 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี Dell Workstation ผลิตภัณฑ์จากเดลล์, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559)
205 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี Dell Workstation ผลิตภัณฑ์จากเดลล์, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559)
204 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มีนาคม 2559 - 22 มีนาคม 2559)
203 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มีนาคม 2559 - 22 มีนาคม 2559)
202 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
201 : นางสาววิภารัตน์ อินตา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
200 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
199 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 มิถุนายน 2559)
198 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
197 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
196 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
195 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
194 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
193 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
192 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
191 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
190 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
189 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
188 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือ การพัฒนาไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 มีนาคม 2559 - 11 มีนาคม 2559)
187 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559, โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา, ไทย (11 มีนาคม 2559 - 11 มีนาคม 2559)
186 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559)
185 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย วิเทศยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx, โรงแรมคันทารี่ฮิลล์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)
184 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย วิเทศยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx, โรงแรมคันทารี่ฮิลล์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)
183 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย วิเทศยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx, โรงแรมคันทารี่ฮิลล์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)
182 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
181 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
180 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
179 : นางนงนุช ไชยยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
178 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
177 : นางสาวนิศาชล รักสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559)
176 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
175 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์ และทุนอื่น ๆ สำหรับคนไทย", ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
174 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
173 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
172 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
171 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์ และทุนอื่น ๆ สำหรับคนไทย", ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
170 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
169 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเกี่ยวกับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
168 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเกี่ยวกับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
167 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2559)
166 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2559)
165 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง การบริหารจัดการข้อมููลโครงการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2559, มหาวิทยาลัยมหิด, ไทย (20 มกราคม 2559 - 22 มกราคม 2559)
164 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
163 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
162 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
161 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
160 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
159 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
158 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ อบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
157 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
156 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
155 : นางสาวนิศาชล รักสกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (17 ธันวาคม 2558 - 20 ธันวาคม 2558)
154 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรม โครงการส่งเสริมทักษะการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558)
153 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ธันวาคม 2558 - 11 ธันวาคม 2558)
152 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสนอขอตำแหน่งวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2558 - 4 ธันวาคม 2558)
151 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการพัฒนาเว็บไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ครั้งที่ 2/2558, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 ธันวาคม 2558 - 2 ธันวาคม 2558)
150 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักสร้างสุข, โรงแรมสิบเสนรีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558)
149 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
148 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
147 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
146 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารงานวิจัยสู่ชุมชน, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
145 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Scopus Metrics Workshops , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (13 พฤศจิกายน 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558)
144 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม Scopus Metrics Workshops , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (13 พฤศจิกายน 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558)
143 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
142 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
141 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
140 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
139 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
138 : นายอานนท์ จินดาธรรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
137 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาลาล : 2015 One Health Care Associated Infectiona Solution in Chiang Mai, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558)
136 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (31 ตุลาคม 2558 - 1 พฤศจิกายน 2558)
135 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558)
134 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558)
133 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558)
132 : นางสาววัชรี นาคะป่า, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2558)
131 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2558)
130 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
129 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
128 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
127 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (9 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558)
126 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (9 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558)
125 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
124 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
123 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
122 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
121 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, โรงแรมสุริวงศ์, ไทย (2 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
120 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, โรงแรมสุริวงศ์, ไทย (2 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
119 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา, ไทย (1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
118 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา, ไทย (1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
117 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา, ไทย (1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
116 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (27 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558)
115 : นางกนกนาฎ เรืองดาว, ไปราชการเพื่อ ศึษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (26 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558)
114 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ ศึษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (26 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558)
113 : นางสาวนิศาชล รักสกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, The Academy for Education USA, ไทย (21 กันยายน 2558 - 27 มกราคม 2559)
112 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558)
111 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558)
110 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558)
109 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, โรงแรมมณเทียร, ไทย (9 กันยายน 2558 - 11 กันยายน 2558)
108 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
107 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (7 กันยายน 2558 - 7 กันยายน 2558)
106 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
105 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
104 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
103 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
102 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
101 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
100 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
99 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
98 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
97 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
96 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
95 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
94 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
93 : นางสาวสายทอง บุญเรือง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
92 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
91 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
90 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ", โรงแรมอิสติน เชียงใหม่, ไทย (1 กันยายน 2558 - 1 กันยายน 2558)
89 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจกระบวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระเบียบ สพร., กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, ไทย (31 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558)
88 : นางสาวสายทอง คำป้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น, โรงพยาบาลอมก๋อย, ไทย (29 สิงหาคม 2558 - 29 สิงหาคม 2558)
87 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Most of Your Business, โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2558 - 27 สิงหาคม 2558)
86 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Most of Your Business, โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2558 - 27 สิงหาคม 2558)
85 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2558)
84 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2558)
83 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรมการบริหารจัดการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 สิงหาคม 2558 - 25 สิงหาคม 2558)
82 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2558 การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 3/2558, โรงแรมอโมรา ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (24 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558)
81 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร, ไปราชการเพื่อ โครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2558 การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 3/2558, โรงแรมอโมรา ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (24 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558)
80 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
79 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม, ไปราชการเพื่อ อบรม Innovation healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
78 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
77 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
76 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
75 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
74 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
73 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
72 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
71 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
70 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
69 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
68 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
67 : นางสาวสายทอง บุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
66 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
65 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
64 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
63 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (20 สิงหาคม 2558 - 20 สิงหาคม 2558)
62 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
61 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
60 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
59 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
58 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
57 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
56 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
55 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
54 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
53 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
52 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
51 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
50 : นายมนัส สิทธิเสนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
49 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
48 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
47 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
46 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
45 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
44 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
43 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
42 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
41 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
40 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
39 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
38 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ระบบโทรศัพท์, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2558 - 18 สิงหาคม 2558)
37 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (17 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
36 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (17 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
35 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
34 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
33 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
32 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
31 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
30 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
29 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
28 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
27 : นางยุพิน ตามูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
26 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
25 : นางวาสนา อ่ำแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
24 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
23 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
22 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
21 : นางสาวสายทอง บุญเรือง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
20 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
19 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
18 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
17 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
16 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
15 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
14 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
13 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
12 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
11 : นางดรุณี กุณฑลบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมการกำจัดสารเคมีของคณะ/สถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558)
10 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
9 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด, โรงแรมฟูราม่า กรุงเทพฯ, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558)
8 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบและปรับปรุง Data Cleansing, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (11 สิงหาคม 2558 - 11 สิงหาคม 2558)
7 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบและปรับปรุง Data Cleansing, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (11 สิงหาคม 2558 - 11 สิงหาคม 2558)
6 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมในการกรอกข้อมูลบนเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 สิงหาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558)
5 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม หมอครอบครัวและการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก, ศูนย์ฝึกอบรมเต๋า การ์เดน เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท, ไทย (7 สิงหาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558)
4 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2558 - 5 สิงหาคม 2558)
3 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558)
2 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558)
1 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th