KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

252 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
251 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
250 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
249 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
248 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
247 : นายเจริญพร คำป๊อก, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
246 : นางสาวชลลดา กองสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
245 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ อบรม "ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง" รุ่นที่ 1 , ศาลาธรรม มช., ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
244 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
243 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
242 : นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
241 : นางสาวนิภาพร แต้มมาก, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
240 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
239 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
238 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม , ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
237 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
236 : นายประยูร หล้ามูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
235 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
234 : นางปราณี จิตตาดู, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
233 : นายปรีชา ท้าวอาษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม , ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
232 : นายพชร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
231 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
230 : นายไพทูลย์ จันที, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
229 : นายมนัส สิทธิเสนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
228 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
227 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
226 : นางรัชนี ทีปกากร, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
225 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
224 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
223 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
222 : นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
221 : นางวินีรัตน์ สมโน, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
220 : นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
219 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม , ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
218 : นางสาวสายทอง คำป้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
217 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
216 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
215 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
214 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
213 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
212 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม , ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
211 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
210 : Mr.Edgar Estur Acosta, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
209 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผ้าไท นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม", สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
208 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 17 กรกฏาคม 2563)
207 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 17 กรกฏาคม 2563)
206 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (14 กรกฏาคม 2563 - 14 กรกฏาคม 2563)
205 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (14 กรกฏาคม 2563 - 14 กรกฏาคม 2563)
204 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (14 กรกฏาคม 2563 - 14 กรกฏาคม 2563)
203 : นายมนัส สิทธิเสนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (14 กรกฏาคม 2563 - 14 กรกฏาคม 2563)
202 : นายสุพล มูลวิไชย, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (14 กรกฏาคม 2563 - 14 กรกฏาคม 2563)
201 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ไฟฟ้าระบบผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (9 กรกฏาคม 2563 - 9 กรกฏาคม 2563)
200 : นายจรัล ใจงาม, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ไฟฟ้าระบบผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (9 กรกฏาคม 2563 - 9 กรกฏาคม 2563)
199 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์", ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2563 - 9 กรกฏาคม 2563)
198 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์", ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (9 กรกฏาคม 2563 - 9 กรกฏาคม 2563)
197 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย (3 กรกฏาคม 2563 - 3 กรกฏาคม 2563)
196 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย (3 กรกฏาคม 2563 - 3 กรกฏาคม 2563)
195 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย (3 กรกฏาคม 2563 - 3 กรกฏาคม 2563)
194 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องการจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน, โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (1 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2563)
193 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS Express B (ออนไลน์) , โรงเรียนสอนภาษาเวสท์มินส์เตอร์ , ไทย (29 มิถุนายน 2563 - 11 สิงหาคม 2563)
192 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
191 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
190 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
189 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
188 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
187 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
186 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
185 : นางสาววัชรี นาคะป่า, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
184 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
183 : นางสาวชลลดา กองสุข, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
182 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
181 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
180 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
179 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
178 : นางรัชนี ทีปกากร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
177 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
176 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
175 : นางวินีรัตน์ สมโน, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
174 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
173 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
172 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ รู้ทันกฏหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563)
171 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม EdPEx Sharing, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563)
170 : นางพิศมัย ยลภักตร์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง “รู้เท่าทัน . . . มะเร็งเต้านม”, ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. , ไทย (26 มีนาคม 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
169 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-RM), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563)
168 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-RM), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563)
167 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) , ห้องประชุมทิพย์ พิมาณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
166 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) , ห้องประชุมทิพย์ พิมาณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
165 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) , ห้องประชุมทิพย์ พิมาณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
164 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) , ห้องประชุมทิพย์ พิมาณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
163 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ งานสัมมนา“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)”, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (10 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563)
162 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ งานสัมมนา“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)”, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (10 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563)
161 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุม 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
160 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง “รู้เท่าทัน . . . มะเร็งเต้านม”, ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. , ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
159 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุม 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
158 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุม 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 มีนาคม 2563)
157 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุม 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
156 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุม 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
155 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์: การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)
154 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน หารือสรุแนวทางดำเนินโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus, ห้อง 114 ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทส, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
153 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
152 : นางสาวพรธิดา คำมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
151 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
150 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
149 : นายอานนท์ จินดาธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน หารือสรุแนวทางดำเนินโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus, ห้อง 114 ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทส, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
148 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
147 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสภานรับเลี้ยงเด็กสำหรับพี่เลี้ยงและครูอนามัย, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563)
146 : นางกนกนาฎ เรืองดาว, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
145 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
144 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
143 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
142 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด, ไปราชการเพื่อ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจาก สตง. , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 มีนาคม 2563)
141 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
140 : นางวรากร กันทะโย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
139 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
138 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
137 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting", ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
136 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เรื่อง AUN-QA Preview , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
135 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เรื่อง AUN-QA Preview , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
134 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เรื่อง AUN-QA Preview , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
133 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ QA Curriculum Family ครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
132 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ QA Curriculum Family ครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
131 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
130 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
129 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร, ไปราชการเพื่อ โครงการเกษียณสร้างสุข, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
128 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเกษียณสร้างสุข, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
127 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, ไปราชการเพื่อ โครงการเกษียณสร้างสุข, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
126 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
125 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
124 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
123 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
122 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
121 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
120 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจาก สตง. , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (18 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563)
119 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี, ไปราชการเพื่อ อบรมSkill Up Project : Strengthen Your Connection to yourself / Genuine Interest in Others สำหรับผู้ให้การปรึกษา, บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ มช., ไทย (14 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563)
118 : นางสาววริษา วิกะศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายการพัมนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 13, ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอรื 2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี, ไทย (10 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563)
117 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
116 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช., นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
115 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
114 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
113 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
112 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
111 : นางกนกนาฎ เรืองดาว, ไปราชการเพื่อ อบรมเครือข่ายกิจการนักศึกษา ประจำปี 2563, ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ, ไทย (8 มกราคม 2563 - 8 มกราคม 2563)
110 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี, ไปราชการเพื่อ อบรมเครือข่ายกิจการนักศึกษา ประจำปี 2563, ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ, ไทย (8 มกราคม 2563 - 8 มกราคม 2563)
109 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563)
108 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562)
107 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม Team:Development เล่าสู้กันฟัง ครั้งที่ 2 สำหรับทีมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแผนการดำเนินงาน CMU -EdPEx ประจำปี 2562, ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มช., ไทย (12 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562)
106 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (7 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562)
105 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (7 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562)
104 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (7 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562)
103 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563 , ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย (3 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562)
102 : นางสาวนาตยา ยาก๋อง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Basis Grammar & IELTS 4 Skill , ณ สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (1 ธันวาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2563)
101 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
100 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา "รับมืองวิกฤตสุขภาวะจิตของนักศึกษา", ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (22 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
99 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา "รับมืองวิกฤตสุขภาวะจิตของนักศึกษา", ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (22 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
98 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาคารหอประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562)
97 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาคารหอประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562)
96 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาคารหอประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562)
95 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
94 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
93 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
92 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาคารหอประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562)
91 : นางอรุณทิพย์ จันทราช, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาคารหอประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562)
90 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรม Enterprise Architecture หัวข้อ "การบูรณีการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นทางการเพื่ื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562)
89 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Enterprise Architecture หัวข้อ "การบูรณีการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นทางการเพื่ื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
88 : นายภัทรพล คำหล้า, ไปราชการเพื่อ อบรม Enterprise Architecture หัวข้อ "การบูรณีการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นทางการเพื่ื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562)
87 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร, ไปราชการเพื่อ การใช้งานและดูแลรักษาหุ่นฝึกสถานการณ์จำลอง (Simulation Operation Specialist Course), ศูนย์ Simulation & CPR Center โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562)
86 : นายภัทรพล คำหล้า, ไปราชการเพื่อ การใช้งานและดูแลรักษาหุ่นฝึกสถานการณ์จำลอง (Simulation Operation Specialist Course), ศูนย์ Simulation & CPR Center โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562)
85 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "จิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน และการบริหารคน ในยุคดิจิทัล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
84 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "จิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน และการบริหารคน ในยุคดิจิทัล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
83 : นายคณิน สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรม ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วย Smart Energy " ตามยุทธศาตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มช., ไทย (11 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562)
82 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วย Smart Energy " ตามยุทธศาตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มช., ไทย (11 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562)
81 : นายอดุลย์ สีคำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วย Smart Energy " ตามยุทธศาตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มช., ไทย (11 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562)
80 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (6 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562)
79 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (6 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562)
78 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562)
77 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2562 , ห้องประชุม ECC Grand Ball Room โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
76 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2562 , ห้องประชุม ECC Grand Ball Room โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
75 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2562 , ห้องประชุม ECC Grand Ball Room โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
74 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3, ประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ , ไทย (30 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
73 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3, ประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ , ไทย (30 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
72 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3, ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ , ไทย (30 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
71 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3, ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ , ไทย (30 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
70 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS , บริษัท กูรูอิงลิช จำกัด , ไทย (28 กันยายน 2562 - 3 มีนาคม 2563)
69 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SMART BUSINESS AND SMART WIFI, เรือนราชา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
68 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2562 - 26 กันยายน 2562)
67 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 3, โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
66 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2562 - 26 กันยายน 2562)
65 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
64 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
63 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้าง Infographic อย่างง่ายด้วยโปรแกรม AI,Canva,Autodraw, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (18 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
62 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย หัวข้อ Winning Digital Transformation in the Digital Disruption World, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ไทย (16 กันยายน 2562 - 16 กันยายน 2562)
61 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
60 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (12 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562)
59 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
58 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สอนตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe premiere rush, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (11 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562)
57 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการข้อมูลอัตรากำลังในระบบฐานข้อมูล CMU-HR , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A และ B ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
56 : นางสาววรรณพร นามคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
55 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ อบรม เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการข้อมูลอัตรากำลังในระบบฐานข้อมูล CMU-HR , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A และ B ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
54 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Upskills Certificate Program)” , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
53 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Upskills Certificate Program)” , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (5 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
52 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความรู้ด้านงานสื่อสารองค์กร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (4 กันยายน 2562 - 4 กันยายน 2562)
51 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความรู้ด้านงานสื่อสารองค์กร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (4 กันยายน 2562 - 4 กันยายน 2562)
50 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
49 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ สภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
48 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
47 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
46 : นางประไพ อินตา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
45 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล, ไปราชการเพื่อ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดัง, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดัง, ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
44 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
43 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
42 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
41 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดัง, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
40 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดัง, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
39 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE”, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
38 : นางกมลชนก กาวิล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การฟ้องคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1, ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กันยายน 2562 - 1 กันยายน 2562)
37 : นายเฉลิมพล เชียงหลง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2562)
36 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2562)
35 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 2, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
34 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
33 : นายอภิชน สมมิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม" (Holistic Student Development) เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
32 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2562 THOHUN Annual Meeting 2019, โรงแรมเดอะกุศล กทม., ไทย (22 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
31 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ อบรม Illustratoy เพื่อการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (22 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
30 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
29 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
28 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
27 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
26 : นางรัชชดา จงภักดี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
25 : นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
24 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
23 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
22 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
21 : นายอานนท์ จินดาธรรม, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
20 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
19 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
18 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
17 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
16 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
15 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ไปราชการเพื่อ โครงการ เตรียมความพร้อมเกษียณอายุ เกษียณสร้างสุข ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
14 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ CREC; Submission online meeting, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562)
13 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
12 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
11 : นายไพชยันต์ สุโอชมา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
10 : นายวัชรา เชิดลำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
9 : นายสมาน เสาร์แก้ว, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
8 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
7 : นายอานนท์ จินดาธรรม, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน Sumsung Display Solutions Center , ชิชาง พรอมเมนาดา เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
6 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม Team Development: เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 1 (แลกเปลี่ยนประสบการณ์)), ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานห้องสมุด, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
5 : นายกริช ศรีธีระจิตต์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (6 สิงหาคม 2562 - 6 สิงหาคม 2562)
4 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 , เชียงใหม่กู๊ดวิว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2562 - 4 สิงหาคม 2562)
3 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, ไทย (2 สิงหาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
2 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS Writing (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (8 มิถุนายน 2562 - 10 สิงหาคม 2562)
1 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS Writing (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th