KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

240 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
239 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education , ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
238 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
237 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
236 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
235 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
234 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
233 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
232 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
231 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
230 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
229 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
228 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
227 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
226 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
225 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
224 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
223 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
222 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
221 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
220 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
219 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
218 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
217 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
216 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs" รุ่นที่ 5, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 มิถุนายน 2565 - 10 มิถุนายน 2565)
215 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง How to set zero Pitfalls of midwifery practices?, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
214 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes", โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 3 มิถุนายน 2565)
213 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes", โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 3 มิถุนายน 2565)
212 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes", โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 3 มิถุนายน 2565)
211 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ", โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร, ไทย (28 พฤษภาคม 2565 - 29 พฤษภาคม 2565)
210 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Assessment Strategies Online Learning&Action Research: การประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรที่เข้าใจผู้เรียน, ระบบออนไลน์, ไทย (28 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
209 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
208 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
207 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
206 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
205 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
204 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
203 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
202 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
201 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
200 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
199 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
198 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
197 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
196 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
195 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
194 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
193 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
192 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
191 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
190 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
189 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
188 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
187 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (26 พฤษภาคม 2565 - 26 พฤษภาคม 2565)
186 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ The Creative Media Design for Teaching and learning: ออกแบบสื่อสารการเรียนรู้อย่างไรที่เข้าใจผู้เรียน, ระบบออนไลน์, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
185 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
184 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
183 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
182 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
181 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (19 พฤษภาคม 2565 - 19 พฤษภาคม 2565)
180 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Digital HR Transformation Strategy Course), ระบบออนไลน์, ไทย (19 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
179 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS 4 Skills, ระบบออนไลน์, ไทย (16 พฤษภาคม 2565 - 4 มิถุนายน 2565)
178 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (12 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)
177 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, แคนทารีฮิลล์โฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)
176 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคยุค New Normal, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
175 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
174 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 เรื่อง "Novel Strategies in Ambulatory Medicine: Beat and Bloom Through a Disruptive Time", ระบบออนไลน์, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
173 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
172 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
171 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
170 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
169 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
168 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
167 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
166 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
165 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
164 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
163 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
162 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
161 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
160 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "All About Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 : What nurses should know", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
159 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสร้างพลังการสื่อสารในการสอนออนไลน์ด้วยสายตาและวาจา, ระบบออนไลน์, ไทย (23 เมษายน 2565 - 23 เมษายน 2565)
158 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยน International Credit Mobility Staff for Teaching ในโครงการ Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) , University of Evora, ประเทศโปรตุเกส, ไทย (19 เมษายน 2565 - 3 พฤษภาคม 2565)
157 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 เมษายน 2565 - 7 สิงหาคม 2565)
156 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 4 เรื่อง "Demystifying the perplexing problems in family practice", ระบบออนไลน์, ไทย (7 เมษายน 2565 - 8 เมษายน 2565)
155 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง "การก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาล", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 เมษายน 2565 - 3 เมษายน 2565)
154 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Basic Lean", ระบบออนไลน์, ไทย (1 เมษายน 2565 - 1 เมษายน 2565)
153 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Lean Management", ระบบออนไลน์, ไทย (1 เมษายน 2565 - 1 เมษายน 2565)
152 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565)
151 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น Course Comprehensive IELTS, โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 28 เมษายน 2565)
150 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "การเตรียมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565)
149 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร Creative Conflict Management, ระบบออนไลน์, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
148 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง", ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (10 มีนาคม 2565 - 10 มีนาคม 2565)
147 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรมในหัวข้อ , ระบบออนไลน์, ไทย (9 มีนาคม 2565 - 9 มีนาคม 2565)
146 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
145 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
144 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
143 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ เรื่อง "International Nursing Conference: Integrated Caring for Persons with COVID-19, Other Airborne Transmission Disease and Chronic Diseases", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
142 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS express B , สถาบัน Westminster International สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 เมษายน 2565)
141 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
140 : ผศ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
139 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
138 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
137 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
136 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
135 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
134 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
133 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
132 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
131 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
130 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
129 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
128 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
127 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
126 : ศ.คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
125 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
124 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
123 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
122 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022), ระบบออนไลน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
121 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "The Effect of an Ergonomics Intervention on Psychosocial Factors and Musculoskeletal Symptoms among Health care Workers in Thailand" ในงานประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022), ระบบออนไลน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
120 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Incorporational Health and Safety Education into the University Curriculum"ในงานประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022), ระบบออนไลน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
119 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference (CNC 2022), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565)
118 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
117 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
116 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
115 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
114 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
113 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
112 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
111 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
110 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
109 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
108 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
107 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
106 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
105 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
104 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
103 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
102 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงาน เรื่อง "ความรู้ เทคนิคสื่อสาร และปัญหาอุปสรรคในการให้ความรอบรู้ทางสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน" ในโครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
101 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS Skills, Basic Grammar และ Live update, ระบบออนไลน์, ไทย (8 มกราคม 2565 - 5 มีนาคม 2565)
100 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการสร้าง Scenario หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน", ระบบออนไลน์, ไทย (6 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565)
99 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
98 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
97 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
96 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Conversation Private, โรงเรียนสอนภาษาเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (21 ธันวาคม 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565)
95 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (20 ธันวาคม 2564 - 21 ธันวาคม 2564)
94 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2, บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา, ไทย (8 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564)
93 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2, บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา, ไทย (8 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564)
92 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2, บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา, ไทย (8 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564)
91 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel", ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
90 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Current trends and issue in management of sleep medicine 2021"", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
89 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel", ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
88 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel", ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
87 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุม Precongress Workshop 2 : How to deliver Cognative Bahavioral Theraphy for Insomnia (CBT-I)?, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564)
86 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
85 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
84 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
83 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
82 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
81 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
80 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
79 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
78 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
77 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
76 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
75 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
74 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
73 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
72 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
71 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
70 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
69 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
68 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
67 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
66 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
65 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
64 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
63 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation, ระบบออนไลน์ , ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
62 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง", ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
61 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
60 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
59 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
58 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
57 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
56 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
55 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation, ระบบออนไลน์, ไทย (24 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
54 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation, ระบบออนไลน์, ไทย (24 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
53 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมและร่วมนำเสนอบทความวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร, ไทย (22 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
52 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Malus , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (13 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564)
51 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564)
50 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564)
49 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education : Sim-Case), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564)
48 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education : Sim-Case), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564)
47 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education : Sim-Case), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564)
46 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น Speaking IELTS Private, โรงเรียนสอนภาษาเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (26 ตุลาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
45 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การสร้างแชทบอทเพื่อการศึกษา", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 ตุลาคม 2564 - 25 ตุลาคม 2564)
44 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice", ระบบออนไลน์, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
43 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
42 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา "พัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus", ห้อง D405 อุทยานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
41 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "THOHUN Design and development of interactive instruction for competency development and field based learning", ระบบออนไลน์, ไทย (24 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
40 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการปัญหาน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ : ความรู้สู่การปฏิบัติ, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 กันยายน 2564 - 18 กันยายน 2564)
39 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564)
38 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
37 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
36 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
35 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
34 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
33 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
32 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ Lessons Learned and Work Opportunities during the Covid-19 Pandemic, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 10 กันยายน 2564)
31 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษ IELTS course 16 hours, โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
30 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (Oral Presentation), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
29 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
28 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
27 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
26 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "ประสิทธอผลของการส่งเสริมความรอบรู็ ด้านอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
25 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
24 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ FERCIT ประจำปี 2564 เรื่อง "Human Research Ethics in a New and Challenging Era 2021", ระบบออนไลน์, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
23 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
22 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
21 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
20 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
19 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
18 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
17 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
16 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
15 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
14 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
13 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
12 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
11 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
10 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
9 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
8 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
7 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
6 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัย เรื่อง "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแล ผู้สูงอายุ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564)
5 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น คอร์ส Listening and Speaking (30 hours), โรงเรียนบ้านภาษา, ไทย (26 กรกฏาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
4 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTs 4 Skills, สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (28 มิถุนายน 2564 - 28 กันยายน 2564)
3 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น IELTS Group, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (7 มิถุนายน 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
2 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564)
1 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th