KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

416 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง", ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเซีย กทม., ไทย (25 พฤษภาคม 2549 - 26 พฤษภาคม 2549)
415 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แถลงข่าวความคืบหน้าของการพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลล์จากลมหายใจ , อาคารรวมวิจัยบัณฑิตศึกษา มช. , ไทย (24 พฤษภาคม 2549 - 24 พฤษภาคม 2549)
414 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบ e-learning , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
413 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การจัดทำชุดการเรียนการสอน e-Learning Courseware, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2549 - 19 พฤษภาคม 2549)
412 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ E-learning, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
411 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบ e-learning, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
410 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20, อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 13 พฤษภาคม 2549)
409 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 20, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 13 พฤษภาคม 2549)
408 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
407 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
406 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
405 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
404 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
403 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ 22nd Annual Conference of Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization (APSHO 22), Grand Diamond Ballroom, Convention Center, Muang Thong Thani, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 12 พฤษภาคม 2549)
402 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
401 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1, เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2549)
400 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง, รร.เอเซีย, ไทย (2 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
399 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง, รร.เอเซีย กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
398 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง, รร.เอเซีย กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
397 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ(Comprehensive systematic review), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
396 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่องการส่งเสริมการคลอดด้วยตนเอง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 เมษายน 2549 - 28 เมษายน 2549)
395 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่อง New Strategies in Pediatric drug use , ม.สงขลานครินทร์, ไทย (20 เมษายน 2549 - 21 เมษายน 2549)
394 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการส่งเเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรสูงอายุ, ห้องประชุม มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ไทย (11 เมษายน 2549 - 11 เมษายน 2549)
393 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 เมษายน 2549 - 5 เมษายน 2549)
392 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม Strengthening Nursing Knowledge through Doctoral Education and Research Networking, ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (30 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
391 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ, รร.กานต์มณี , ไทย (28 มีนาคม 2549 - 28 มีนาคม 2549)
390 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 23 มีนาคม 2549)
389 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิชาการชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
388 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 23 มีนาคม 2549)
387 : ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิชาการชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
386 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิชาการชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, รร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
385 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
384 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
383 : อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
382 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 23 มีนาคม 2549)
381 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มีนาคม 2549 - 23 มีนาคม 2549)
380 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุม สารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (22 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
379 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม สารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (22 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
378 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี, คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมเฮอริเทจแอนสปา, ไทย (21 มีนาคม 2549 - 22 มีนาคม 2549)
377 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมนอร์ทเทอร์น, ไทย (21 มีนาคม 2549 - 22 มีนาคม 2549)
376 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่องพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพยุคปฏิรูปสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 มีนาคม 2549 - 10 มีนาคม 2549)
375 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ พยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2549 - 10 มีนาคม 2549)
374 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั้วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ร่นที่ 7, คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
373 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
372 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
371 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
370 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ Benchmarking ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 มีนาคม 2549 - 1 มีนาคม 2549)
369 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ Benchmarking ระยะที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 มีนาคม 2549 - 1 มีนาคม 2549)
368 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเรื่องการเทียบเคียงสมรรถนะ, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 มีนาคม 2549 - 1 มีนาคม 2549)
367 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
366 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
365 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
364 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
363 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารแนวใหม่ : อัจฉริยภาพในการพยาบาล, รร.ปรินซ์พาเลซ, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
362 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
361 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
360 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
359 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารแนวใหม่ : อัจฉริยภาพในการพยาบาล, รร.ปรินซ์พาเลซ, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
358 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารแนวใหม่ : อัจฉริยภาพในการพยาบาล , รร.ปรินซ์พาเลซ, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
357 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ, รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2549 - 16 กุมภาพันธ์ 2549)
356 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
355 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
354 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
353 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
352 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
351 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
350 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม หลักการทำวิจัยทางการแพทย์-สาธารณสุข : การประยุกต์งานบริการสู่งานวิจัย, รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
349 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ POHNED UPDATE AND ASSESSMENT, โรงแรมเซ็นทรัสดวงตะวัน, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 9 กุมภาพันธ์ 2549)
348 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
347 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
346 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
345 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ POHNED: Update and assessment conference, โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
344 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ POHNED Update and Assessment Conference, โรงแรมเซนทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 มกราคม 2549)
343 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
342 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
341 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
340 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
339 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
338 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
337 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
336 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
335 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
334 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
333 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
332 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
331 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ Research and Knowledge Management Towards Best Practice in Nursing, เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
330 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
329 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
328 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
327 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
326 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
325 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
324 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
323 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
322 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
321 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
320 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
319 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
318 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
317 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
316 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
315 : ผศ.ดรุณี ทายะติ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
314 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
313 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
312 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
311 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
310 : ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
309 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
308 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
307 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
306 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
305 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
304 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
303 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
302 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่กความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมดวงตะวัน, เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
301 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
300 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
299 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
298 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
297 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
296 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
295 : รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
294 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
293 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
292 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
291 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
290 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
289 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
288 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
287 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
286 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
285 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
284 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
283 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
282 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
281 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
280 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
279 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
278 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
277 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
276 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
275 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล” (Research and Knowledge Management Towards Best Practice in Nursing) , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
274 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
273 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
272 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
271 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
270 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
269 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
268 : ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
267 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
266 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
265 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
264 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
263 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
262 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
261 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (Research and Knowledge Management Towards Best Practice in Nursing), โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
260 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
259 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
258 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
257 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
256 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
255 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
254 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
253 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
252 : ผศ.วารุณี แก่นสุข, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
251 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
250 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
249 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
248 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
247 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
246 : รศ.ศิริพร สิงหเนตร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
245 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
244 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
243 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
242 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
241 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
240 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
239 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
238 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
237 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
236 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
235 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
234 : อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
233 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
232 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
231 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
230 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
229 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
228 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
227 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
226 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
225 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
224 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
223 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
222 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
221 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
220 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
219 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
218 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
217 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
216 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
215 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
214 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
213 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
212 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
211 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
210 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
209 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
208 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
207 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
206 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
205 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย Reducing Nutritional Risk Factors of Breast Cancer in Relatives of Breast Cancer Survivors, รร.มิราเคิล, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
204 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
203 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
202 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
201 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
200 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
199 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2549 - 27 มกราคม 2549)
198 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การสืบค้นจากฐานข้อมูล Nursing Ovid และ Nursing Consult, NT 407 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2549 - 20 มกราคม 2549)
197 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
196 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
195 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
194 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
193 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
192 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
191 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
190 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
189 : ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
188 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
187 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
186 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
185 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ครั้งที่ 2, รร.เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (11 มกราคม 2549 - 13 มกราคม 2549)
184 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ 3C PDSA, Clinical tracer, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (5 มกราคม 2549 - 5 มกราคม 2549)
183 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และอาจารย์พยาบาลในสถาบันพยาบาลต่าง ๆ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (23 ธันวาคม 2548 - 23 ธันวาคม 2548)
182 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ สุรา : ภัยต่อสุขภาพและสังคมไทย , ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี, ไทย (23 ธันวาคม 2548 - 23 ธันวาคม 2548)
181 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ สุรา : ภัยต่อสุขภาพและสังคมไทย , ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี, ไทย (23 ธันวาคม 2548 - 23 ธันวาคม 2548)
180 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การผสานพลังความหลากหลายสร้างเมืองไทยแข็งแรง" (Synergistic diversity for healthy Thailand), ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กทม., ไทย (19 ธันวาคม 2548 - 21 ธันวาคม 2548)
179 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ข้าราชการปฏิรูป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2548)
178 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม APN กับการบำบัดทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ , รร.เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 16 ธันวาคม 2548)
177 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2548)
176 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1, รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (14 ธันวาคม 2548 - 16 ธันวาคม 2548)
175 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการ นมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1, รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (14 ธันวาคม 2548 - 16 ธันวาคม 2548)
174 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1, รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (14 ธันวาคม 2548 - 16 ธันวาคม 2548)
173 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1, รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 ธันวาคม 2548 - 16 ธันวาคม 2548)
172 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การบริหารการพยาบาลอย่างทันยุค, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, เชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2548 - 12 ธันวาคม 2548)
171 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย, หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
170 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ • 9-10 ธันวาคม 2548, การประชุมวิชาการเรื่อง วีถีวิจัย .มช. , ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
169 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย มช., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
168 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
167 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1: วิถีวิจัย มช., หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
166 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัยมช., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 9 ธันวาคม 2548)
165 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 "วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
164 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิถีวิจัย ม.ช., หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
163 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการ วิถีวิจัย มช. ครั้งที่ 1, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2548 - 10 ธันวาคม 2548)
162 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2548 - 24 มีนาคม 2549)
161 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2548 - 24 มีนาคม 2548)
160 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2548 - 24 มีนาคม 2549)
159 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ Presentation of Progress Reports on WHO-funded Projects, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ , ไทย (2 ธันวาคม 2548 - 2 ธันวาคม 2548)
158 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวโน้มและบทบาทที่ท้าทายทางการพยาบาลที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 ธันวาคม 2548 - 3 ธันวาคม 2548)
157 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม Fetal surveillance, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (1 ธันวาคม 2548 - 2 ธันวาคม 2548)
156 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Fetalsurveillance , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิรโณ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (1 ธันวาคม 2548 - 2 ธันวาคม 2548)
155 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย, รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี, ไทย (28 พฤศจิกายน 2548 - 30 พฤศจิกายน 2548)
154 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia pacific psychiatry Expert Forum , รร.Sheration Westin จ.เชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2548 - 25 พฤศจิกายน 2548)
153 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การเสวนาวิจัย เรื่อง...สาระงานวิจัยและประสบการณ์ในการประชุมระดับนานาชาติ, นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Ethical Dilemmas and Ethical Decision Making of Nursing Working in Intensive Care Units , ศูนย์วิจัยทางการ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษ, ไทย (25 พฤศจิกายน 2548 - 25 พฤศจิกายน 2548)
152 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ E-Learning, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
151 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ความรู้เรื่อง E-learning แบบครบวงจร, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
150 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง E-Learning แบบครบวงจร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
149 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ E-learning แบบครบวงจร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
148 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง E- learning แบบครบวงจร , คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
147 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ Trauma development, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2548 - 18 พฤศจิกายน 2548)
146 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Symptom Management : Evidence-Based Nursing Practice, รร.เอเซีย, ไทย (14 พฤศจิกายน 2548 - 15 พฤศจิกายน 2548)
145 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การศึกษาพยาบาลจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ความรู้ e-learning แบบครบวงจร, ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2548 - 14 พฤศจิกายน 2548)
144 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Symptom Management : Evidence-Based Nursing Practice, รร.เอเซีย , ไทย (14 พฤศจิกายน 2548 - 15 พฤศจิกายน 2548)
143 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
142 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประเด็นปัญหา แนวโน้มและทิศทางการศึกษาวิจัยของการพยาบาลชุมชน, ห้องวิเชียรทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2548 - 5 พฤศจิกายน 2548)
141 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การจัดการและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย: ประเด็นจริยธรรมและสิทธิของผู้ป่วย, โรงแรมลานนาพาเลช 2004 จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548)
140 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ปรชุม การเคลื่อนไหวขอองสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ, ศูนย์ประชุสถาบันวิจัยจุฬาภณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548)
139 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤศจิกายน 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548)
138 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เรื่องความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยทางตา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤศจิกายน 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548)
137 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548)
136 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (26 ตุลาคม 2548 - 28 ตุลาคม 2548)
135 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (26 ตุลาคม 2548 - 28 ตุลาคม 2548)
134 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (26 ตุลาคม 2548 - 28 ตุลาคม 2548)
133 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (26 ตุลาคม 2548 - 28 ตุลาคม 2548)
132 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (26 ตุลาคม 2548 - 28 ตุลาคม 2548)
131 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (26 ตุลาคม 2548 - 28 ตุลาคม 2548)
130 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การใช้โปรแกรม Microsoft powerpoint, หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2548 - 26 ตุลาคม 2548)
129 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อกำหนดกรอกการบริหารและติดตามผลการวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันการสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า, รร.อมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ, ไทย (25 ตุลาคม 2548 - 25 ตุลาคม 2548)
128 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ Short course of training the trainer on spinal cord injury management, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548)
127 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การตัดเกรดเพื่อคุณภาพของบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (21 ตุลาคม 2548 - 21 ตุลาคม 2548)
126 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงในศูนย์ประเมินและรับรองความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (20 ตุลาคม 2548 - 20 ตุลาคม 2548)
125 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ปฏิบัติการวินโดว์และชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 ตุลาคม 2548 - 20 ตุลาคม 2548)
124 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์, ไทย (19 ตุลาคม 2548 - 21 ตุลาคม 2548)
123 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (19 ตุลาคม 2548 - 19 ตุลาคม 2548)
122 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การบรรยาย "Clinical practice in dementia from MCI to Alzheimer's disease", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (18 ตุลาคม 2548 - 18 ตุลาคม 2548)
121 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง “Clinical Practice in Dementia From MCI to Alzheimer’s Disease, ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2548 - 18 ตุลาคม 2548)
120 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการระดับอุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (18 ตุลาคม 2548 - 21 ตุลาคม 2548)
119 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สวรส.ภาคเหนือ เรื่อง การจัดทำผังพิสัยงานวิจัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2548 - 14 ตุลาคม 2548)
118 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สวรส.ภาคเหนือ เรื่อง นักสื่อสารสุขภาพ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2548 - 11 ตุลาคม 2548)
117 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2548, ไลท์อัพรีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย (10 ตุลาคม 2548 - 10 ตุลาคม 2548)
116 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ "ปัญหาการนอนหลับ: บทบาทการดูแลของพยาบาลวิชาชีพ", โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 เชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2548 - 7 ตุลาคม 2548)
115 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยระยาวในเด็กไทยและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิตมินซีธรรมชาติจากผลไม้, ศูนย์บริการนานาชาติ, ไทย (5 ตุลาคม 2548 - 5 ตุลาคม 2548)
114 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก และการดูแลหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อ HIV รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (29 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
113 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การบริหารจัดการในการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกและการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ HIV, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
112 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning, รร.เซ็นต์จูรี่ปาร์ค, ไทย (28 กันยายน 2548 - 28 กันยายน 2548)
111 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
110 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
109 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
108 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
107 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
106 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
105 : ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
104 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
103 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ Share point, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
102 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในงานวิจัยส่งเสริมสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 29 กันยายน 2548)
101 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
100 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
99 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
98 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
97 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศ และประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติที่ 6 (พศ2545 - 2549), รร.ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
96 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลภาคเหนือรวมใจ ใส่ใจพิษบุหรี่ , รร.ธาริน เชียงใหม่, ไทย (23 กันยายน 2548 - 25 กันยายน 2548)
95 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 29, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กันยายน 2548 - 23 กันยายน 2548)
94 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลภาคเหนือรวมใจ ใส่ใจพิษบุหรี่ , รร.ธาริน เชียงใหม่, ไทย (23 กันยายน 2548 - 25 กันยายน 2548)
93 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วันมหิดล , คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (23 กันยายน 2548 - 23 กันยายน 2548)
92 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2548 - 19 กันยายน 2548)
91 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังจากการทำงานและการบาดเจ็บ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (19 กันยายน 2548 - 23 กันยายน 2548)
90 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์อุบัติเหตุและหน่วยฉุกเฉิน, โรงพยาบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี, ไทย (16 กันยายน 2548 - 16 กันยายน 2548)
89 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์อุบัติเหตุและหน่วยฉุกเฉิน, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น, ไทย (14 กันยายน 2548 - 14 กันยายน 2548)
88 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพภาวะของประชาชน : การบริหารจัดการทางการพยาบาลยุคนาโนเทคโนโลยี, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
87 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพภาวะของประชาชน : การบริหารจัดการทางการพยาบาลยุคนาโนเทคโนโลยี, คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
86 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพภาวะของประชาชน : การบริหารจัดการทางการพยาบาลยุคนาโนเทคโนโลยี, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
85 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiac Conference,CMCC 7 Advanced Clinical Cardiology 2005, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 กันยายน 2548 - 11 กันยายน 2548)
84 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiac Conference,CMCC 7 Advanced Clinical Cardiology 2005, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 กันยายน 2548 - 11 กันยายน 2548)
83 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiac Conference,CMCC 7 Advanced Clinical Cardiology 2005, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 กันยายน 2548 - 11 กันยายน 2548)
82 : รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiac Conference,CMCC 7 Advanced Clinical Cardiology 2005, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 กันยายน 2548 - 11 กันยายน 2548)
81 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiac Conference,CMCC 7 Advanced Clinical Cardiology 2005, รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 กันยายน 2548 - 11 กันยายน 2548)
80 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้ายภัยสุขภาพจิต , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
79 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้ายภัยสุขภาพจิต , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
78 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้ายภัยสุขภาพจิต , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์, ไทย (7 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
77 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้ายภัยสุขภาพจิต , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
76 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรและพการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ, รร.เจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น, ไทย (6 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
75 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น, ไทย (6 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
74 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรและพการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ, รร.เจริญธานี ปรินเซส ขอนแก่น, ไทย (6 กันยายน 2548 - 8 กันยายน 2548)
73 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรและพการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 สิงหาคม 2548 - 31 สิงหาคม 2548)
72 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา "ทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (30 สิงหาคม 2548 - 31 สิงหาคม 2548)
71 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การสัมมนาทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2548 - 31 สิงหาคม 2548)
70 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 (เตรียม ER รับภัยใหม่ในสิบปีหน้า), รพ.ราชวิถี , ไทย (29 สิงหาคม 2548 - 2 กันยายน 2548)
69 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 (เตรียม ER รับภัยใหม่ในสิบปีหน้า), รพ.ราชวิถี , ไทย (29 สิงหาคม 2548 - 2 กันยายน 2548)
68 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการจิตเวช เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โรงแรมสุริวงค์, เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2548 - 31 สิงหาคม 2548)
67 : ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย, ไปราชการเพื่อ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 (เตรียม ER รับภัยใหม่ในสิบปีหน้า), รพ.ราชวิถี , ไทย (28 สิงหาคม 2548 - 2 กันยายน 2548)
66 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2548 - 24 สิงหาคม 2548)
65 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนทำงานโดยศูนย์สุขภาพชุมชน , รร.สุริวงศ์ เชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2548 - 22 สิงหาคม 2548)
64 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยทางการพยาบาล : ความเป็นเลิศของการปฏิบัติเพื่อสุขภาพคนไทย , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2548 - 24 สิงหาคม 2548)
63 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกด้านสาธารณุสขและกำหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำเค้าโครงการวิจัยร่วมกัน และการจัดฐานข้อมูลของเครือข่าย, รร.โบนันซา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ไทย (19 สิงหาคม 2548 - 20 สิงหาคม 2548)
62 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ , รร.แกรนด์ ทาวเวอร์, ไทย (15 สิงหาคม 2548 - 17 สิงหาคม 2548)
61 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
60 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ปี 2548, ณ ห้องประชุม UNCC หลานหลวง กรุงเทพมหานคร, ไทย (9 สิงหาคม 2548 - 9 สิงหาคม 2548)
59 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม A-tutor, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (9 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
58 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลซ, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
57 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
56 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลซ, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
55 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลซ, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
54 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
53 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
52 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
51 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลซ, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
50 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
49 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลซ, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
48 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อมรมการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมลานนาพาเลซ2004 จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
47 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รร.ลานนาพาเลซ, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 10 สิงหาคม 2548)
46 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ Mid-Term Review แผนงานพัฒนาสถาบันศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ, รร.ศุลาลัย ป่าสัก รีสอร์ท, ไทย (5 สิงหาคม 2548 - 6 สิงหาคม 2548)
45 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการจัดการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2548 - 5 สิงหาคม 2548)
44 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การพยาบาลเพื่อการควบคุมโรค, รร.แม่น้ำริเวอร์ไซร์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2548 - 5 สิงหาคม 2548)
43 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างรูปแบบการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพของเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม, รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2548 - 5 สิงหาคม 2548)
42 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ, ไปราชการเพื่อ กระบวนการพัฒนาพยาบาลชุมชน, ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพฯ, ไทย (3 สิงหาคม 2548 - 3 สิงหาคม 2548)
41 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โรงแรมสุริวงค์ เชียงใหม่, ไทย (29 กรกฏาคม 2548 - 31 กรกฏาคม 2548)
40 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การทดสอบการพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย Denver II, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด้กและครอบครัว ฯ ม.มหิดล, ไทย (26 กรกฏาคม 2548 - 29 กรกฏาคม 2548)
39 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเชิงคุณภาพ, รร.สุริวงศ์ เชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2548 - 29 กรกฏาคม 2548)
38 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ การเสริมสร้างองค์ความรู้สู่คุณภาพชีวิต ในระยะสุดท้าย , ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ไทย (25 กรกฏาคม 2548 - 26 กรกฏาคม 2548)
37 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ การใส่ท่อหายใจ : และ Sedation Technique & Analgesia, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 21 กรกฏาคม 2548)
36 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การใส่ท่อหายใจ : และ Sedation Technique & Analgesia, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 21 กรกฏาคม 2548)
35 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การใส่ท่อหายใจ : และ Sedation Technique & Analgesia, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 21 กรกฏาคม 2548)
34 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ การใส่ท่อหายใจ : และ Sedation Technique & Analgesia, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 21 กรกฏาคม 2548)
33 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยเชิงคุณภาพ, สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (18 กรกฏาคม 2548 - 22 กรกฏาคม 2548)
32 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
31 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น, รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
30 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น, รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
29 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น", โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
28 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น, รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
27 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ Workshop on Research in Prevention and Risk Behavior Reduction among Adolescent, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2548 - 14 กรกฏาคม 2548)
26 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรีบนรู้ระหว่างผู้ขอรับทุนจากแผนงาน, รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์, ไทย (1 กรกฏาคม 2548 - 2 กรกฏาคม 2548)
25 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรีบนรู้ระหว่างผู้ขอรับทุนจากแผนงาน, รร.ทีเค พาเลช กรุงเทพฯ, ไทย (1 กรกฏาคม 2548 - 2 กรกฏาคม 2548)
24 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
23 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
22 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
21 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
20 : รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์, ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
19 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์, รร.อโมรา ริดเจ็ส จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2548 - 27 มิถุนายน 2548)
18 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (27 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
17 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ กรอบวิจัยทางการพยาบาล, ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2548 - 26 มิถุนายน 2548)
16 : ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต, ไปราชการเพื่อ โภชนาการ : รู้ให้ทัน รับประทานให้ทัน, รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 มิถุนายน 2548 - 25 มิถุนายน 2548)
15 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ โภชนาการ : รู้ให้ทัน รับประทานให้ทัน, รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 มิถุนายน 2548 - 25 มิถุนายน 2548)
14 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ, ไปราชการเพื่อ สภาวะการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลในระบบบริการสาธารณสุข, สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ, ไทย (20 มิถุนายน 2548 - 20 มิถุนายน 2548)
13 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การวิจัยปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (PAR), สถาบันสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม, ไทย (20 มิถุนายน 2548 - 24 มิถุนายน 2548)
12 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) , สถาบันสาธารณสุขศาลายา นครปฐม, ไทย (20 มิถุนายน 2548 - 24 มิถุนายน 2548)
11 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ Work shop on Result-based Management and Monitering and Evaluation , รร.สุริวงศ์ จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มิถุนายน 2548 - 16 มิถุนายน 2548)
10 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ Gold Steps Toward Developed Child, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (10 มิถุนายน 2548 - 10 มิถุนายน 2548)
9 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ Gold Steps Toward Developed Child, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (10 มิถุนายน 2548 - 10 มิถุนายน 2548)
8 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 , สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (6 มิถุนายน 2548 - 10 มิถุนายน 2548)
7 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 , สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (6 มิถุนายน 2548 - 10 มิถุนายน 2548)
6 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, ไทย (6 มิถุนายน 2548 - 10 มิถุนายน 2548)
5 : ผศ.ดรุณี ทายะติ, ไปราชการเพื่อ การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ, ประเทศไทยและออสเตรเลีย, ไทย (1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549)
4 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548)
3 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548)
2 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548)
1 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th