KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

621 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม Training for the Trainers, ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่, ไทย (31 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
620 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม Training for the Trainers, ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่, ไทย (31 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
619 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ KC Moodle ในการจัดการเรียนการสอน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
618 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ KC Moodle ในการจัดการเรียนการสอน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
617 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การเล่าประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (30 พฤษภาคม 2550 - 22 มกราคม 2551)
616 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
615 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
614 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
613 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
612 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
611 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
610 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
609 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การปรับพฤติกรรมสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
608 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การปรับพฤติกรรมสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
607 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
606 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรด้วย SPSS/FW, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2550)
605 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2550 - 24 พฤษภาคม 2550)
604 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 25 พฤษภาคม 2550)
603 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 25 พฤษภาคม 2550)
602 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 25 พฤษภาคม 2550)
601 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 25 พฤษภาคม 2550)
600 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ กระดูกและกล้ามเนื้อ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 25 พฤษภาคม 2550)
599 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 25 พฤษภาคม 2550)
598 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 23 พฤษภาคม 2550)
597 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 23 พฤษภาคม 2550)
596 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม 2550)
595 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม 2550)
594 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม 2550)
593 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Prevention of Mother to Child HIV Transmission, โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
592 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 23 พฤษภาคม 2550)
591 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 21 พฤษภาคม 2550)
590 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 21 พฤษภาคม 2550)
589 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 พฤษภาคม 2550 - 15 พฤษภาคม 2550)
588 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 พฤษภาคม 2550 - 15 พฤษภาคม 2550)
587 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 พฤษภาคม 2550 - 15 พฤษภาคม 2550)
586 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ EBP in Midwifery & Pain Management, ภ.สูติฯ, ไทย (14 พฤษภาคม 2550 - 15 พฤษภาคม 2550)
585 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 พฤษภาคม 2550 - 15 พฤษภาคม 2550)
584 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ, โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 12 พฤษภาคม 2550)
583 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ, โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 12 พฤษภาคม 2550)
582 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการออกวุฒิบัตร APN , โรงแรม ทีเค พาเลซ นนทบุรี, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 12 พฤษภาคม 2550)
581 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
580 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการศึกษาและออกวุฒิบัตร, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 12 พฤษภาคม 2550)
579 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Trend & Issue in Midwifery, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 11 พฤษภาคม 2550)
578 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2550 - 10 พฤษภาคม 2550)
577 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
576 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
575 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
574 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
573 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
572 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
571 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
570 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
569 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
568 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
567 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, บ้านเทวะ มนต์ตรา บูธิค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
566 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
565 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
564 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
563 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
562 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2550 - 9 พฤษภาคม 2550)
561 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนที่ความคิด (mind mapping) มาใช้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤษภาคม 2550)
560 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One-day in Vascular Diseases, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
559 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One-day in Vascular Diseases, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
558 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One-day in Vascular Diseases, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
557 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A new paradigm, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
556 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยื น : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
555 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
554 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
553 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion : A New Paradigm), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
552 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปกิบัติการ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำรา, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 5 พฤษภาคม 2550)
551 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ 3 - 4 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่องการวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion : A New Paradigm) , คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
550 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
549 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ไทย (2 พฤษภาคม 2550 - 5 พฤษภาคม 2550)
548 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเรื่อง Health food & good tase, ห้องประชุมภาควิชา, ไทย (27 เมษายน 2550 - 27 เมษายน 2550)
547 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2550)
546 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2550)
545 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถิติวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate Statistics) สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2550 - 24 เมษายน 2550)
544 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง สถิติวิเคราะห์ตัวแปร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2550 - 27 เมษายน 2550)
543 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (8 เมษายน 2550 - 12 เมษายน 2550)
542 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำกรอบการสังเคราะห์องค์ความรู้และการออกแบบการจัดทำกรณีศึกษา, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (4 เมษายน 2550 - 4 เมษายน 2550)
541 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 17, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว, ไทย (2 เมษายน 2550 - 5 เมษายน 2550)
540 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 17, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว, ไทย (2 เมษายน 2550 - 5 เมษายน 2550)
539 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว, ไทย (2 เมษายน 2550 - 5 เมษายน 2550)
538 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ภาษาอังกฤษระยะสั้น "การเขียนเพื่อสอบไอเอ็ลท์", Australia Centre Chiang Mai, ไทย (2 เมษายน 2550 - 5 เมษายน 2550)
537 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
536 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าฝึกอบรมนานาชาติ, สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (30 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
535 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
534 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
533 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
532 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมงานมหกรรมคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ปี 2550, คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (29 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
531 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานปริญญาเอกในประเทศไทย, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (29 มีนาคม 2550 - 29 มีนาคม 2550)
530 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมมหกรรมคุณภาพ ปี 2550, ศาลาศิริราช 100 ปี, ไทย (29 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
529 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีในการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล, กรุงเทพมหานคร, ไทย (28 มีนาคม 2550 - 29 มีนาคม 2550)
528 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลานสวนแก้ว, ไทย (26 มีนาคม 2550 - 6 เมษายน 2550)
527 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
526 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
525 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
524 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
523 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
522 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
521 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
520 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
519 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
518 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
517 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
516 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
515 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินปัญหาการยศษสตร์ : ท่าทางการทำงาน น้ำหนักสิ่งของที่ยก และการจัดสถานีงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
514 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
513 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
512 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
511 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
510 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (23 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
509 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง THEME:Cutling Edge in Menopause Medicine, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ไทย (21 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
508 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง THEME:Cutling Edge in Menopause Medicine, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ไทย (21 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
507 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
506 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
505 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น, โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
504 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
503 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
502 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบMEQ,ข้อสอบปรนัย,อัตนัยและการวิเคราะห์ข้อสอบ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 23 มีนาคม 2550)
501 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
500 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2550 - 20 มีนาคม 2550)
499 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสัมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (19 มีนาคม 2550 - 20 มีนาคม 2550)
498 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
497 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
496 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 12 มีนาคม 2550)
495 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
494 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
493 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, โรงเรียนศาสตร์และศิลป์, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 6 เมษายน 2550)
492 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
491 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม SCT:Standard Course in Clinical Trials, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
490 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, โรงเรียนศาสตร์และศิลป์, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 6 เมษายน 2550)
489 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, โรงเรียนศาสตร์และศิลป์, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 6 เมษายน 2550)
488 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "Genetics in Psychiatry", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
487 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SCT: Standard Course in Clinical Trials, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
486 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
485 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
484 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาลรุ่น 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
483 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
482 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม SCT : Standard Course in Clinical Trials, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
481 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2550 - 14 มีนาคม 2550)
480 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
479 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
478 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าภาควิชา, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 7 มีนาคม 2550)
477 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพช., โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 16 มีนาคม 2550)
476 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2550)
475 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2550)
474 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยาบาลกับกรณีคดีทางจริยกรรมวิชาชีพ วิจัยราชการหรือคดีแพ่ง คดีอาญา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 1 มีนาคม 2550)
473 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพช., โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 16 มีนาคม 2550)
472 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Conversation and speaking for IELTS:Private Course, โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 มีนาคม 2550)
471 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพช., โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 16 มีนาคม 2550)
470 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพช., โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 16 มีนาคม 2550)
469 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2550)
468 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2550)
467 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยาบาลกับกรณีคดีทางจริยกรรมวิชาชีพ วิจัยราชการหรือคดีแพ่ง คดีอาญา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 1 มีนาคม 2550)
466 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Enquiry-based Learning, สถานบริการพยาบาล, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2550 - 27 กุมภาพันธ์ 2550)
465 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Enquiry-based Learning, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2550 - 27 กุมภาพันธ์ 2550)
464 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ผู้ประเมินภายนอกวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ของสมส., วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2550)
463 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Basic to Advance Orthopaedic Nursing II, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 24 กุมภาพันธ์ 2550)
462 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Basic to Advance Orthopaedic Nursing II, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 24 กุมภาพันธ์ 2550)
461 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ คุณธรรมกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน, คณะฯ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
460 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ Enquiry-based learning, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
459 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
458 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
457 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศ ครั้งที่ 2, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
456 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ บูรณาการองค์ความรู้-ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพอากาศเชียงใหม่และลำพูน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
455 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชาวล้านนา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2550 - 21 กุมภาพันธ์ 2550)
454 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชาวล้านนา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2550 - 21 กุมภาพันธ์ 2550)
453 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชาวล้านนา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2550 - 21 กุมภาพันธ์ 2550)
452 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
451 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
450 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
449 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการประเมินสมรรถภาพคนทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
448 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่องการประเมินสมรรถภาพคนทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
447 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
446 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8, สันทราย,ดอยสะเก็ด,แม่ออน, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2550 - 19 กุมภาพันธ์ 2550)
445 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2550 - 16 กุมภาพันธ์ 2550)
444 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2550 - 16 กุมภาพันธ์ 2550)
443 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่องอายุรกรรมหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2550 - 15 กุมภาพันธ์ 2550)
442 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Applied Nonlinear Statistical Methods, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2550 - 12 กุมภาพันธ์ 2550)
441 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Applied Nonlinear Statistical Methods, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2550 - 12 กุมภาพันธ์ 2550)
440 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงแรมสุริวงค์ เชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2550 - 14 กุมภาพันธ์ 2550)
439 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2550 - 10 กุมภาพันธ์ 2550)
438 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
437 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
436 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
435 : อ.ประภาพรรณ เพ็ญสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
434 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,ลำปาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2550)
433 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ฉลองครบรอบ 90 ปี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
432 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครบรอบ 90 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
431 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสูติศาสตร์ครบรอบ90ปี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
430 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,ลำปาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2550)
429 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครบรอบ 90 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
428 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2550)
427 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2550)
426 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2550)
425 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2550)
424 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
423 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมครบรอบ 90 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
422 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมครบรอบ 90 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2550 - 9 กุมภาพันธ์ 2550)
421 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Future of Norsing in South East Asia China and Thailand Coirference, The Imperial Qreens Park Hotel กรุงเทพฯ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2550 - 3 กุมภาพันธ์ 2550)
420 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ งาน Prince Mahidol Award Conference 2007, โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 2 กุมภาพันธ์ 2550)
419 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการนำร่องการพัฒนานักวิจัยไทยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ด้านการแพทย์และชีวภาพ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2550)
418 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ เสนอผลการดำเนินโครงการ RARE, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2550 - 26 มกราคม 2550)
417 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เสนอผลการดำเนินโครงการ RARE, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2550 - 26 มกราคม 2550)
416 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (Hospice and Palliative care), คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
415 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
414 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (22 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
413 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
412 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
411 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (22 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
410 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
409 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
408 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
407 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
406 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
405 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
404 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
403 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
402 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
401 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
400 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
399 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
398 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
397 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
396 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
395 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
394 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
393 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
392 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
391 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
390 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
389 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
388 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
387 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
386 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
385 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
384 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
383 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
382 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
381 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
380 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
379 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (22 มกราคม 2550 - 24 มกราคม 2550)
378 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
377 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมสุริวงค์ซีนิท, ไทย (22 มกราคม 2550 - 22 มกราคม 2550)
376 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ทิศทางการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (18 มกราคม 2550 - 19 มกราคม 2550)
375 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สุขภาพสตรี : การพยาบาลและแนวทางการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (18 มกราคม 2550 - 18 มกราคม 2550)
374 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550)
373 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (10 มกราคม 2550 - 12 มกราคม 2550)
372 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award:TQA), คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (10 มกราคม 2550 - 10 มกราคม 2550)
371 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลานสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2550 - 23 กุมภาพันธ์ 2550)
370 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ (8 มกราคม - 27 เมษายน 2550) อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2550 - 27 เมษายน 2550)
369 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนกับบทบาทหลักของพยาบาล, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (8 มกราคม 2550 - 10 มกราคม 2550)
368 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รพ.รามาธิบดี และ รพ.ระยอง , ไทย (19 ธันวาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2549)
367 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, รพ.รามาธิบดี และ รพ.ระยอง , ไทย (19 ธันวาคม 2549 - 23 ธันวาคม 2549)
366 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน Health Sector, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (19 ธันวาคม 2549 - 19 ธันวาคม 2549)
365 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมองและไขสันหลัง, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2549 - 22 ธันวาคม 2549)
364 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (16 ธันวาคม 2549 - 17 ธันวาคม 2549)
363 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง E-learning : Theories VS Technologies! , มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย (14 ธันวาคม 2549 - 16 ธันวาคม 2549)
362 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง UNFPA Eighth country Programme in Thsiland Final Review Meeting, โรงแรม Amari Watergate Bangkok, ไทย (14 ธันวาคม 2549 - 14 ธันวาคม 2549)
361 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง UNFPA Eighth country Programme in Thsiland Final Review Meeting, โรงแรม Amari Watergate Bangkok, ไทย (14 ธันวาคม 2549 - 14 ธันวาคม 2549)
360 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ UNFPA Eighth Country Programme in Thailand Final Review Meeting, The Amari Watergate Hotel, ไทย (14 ธันวาคม 2549 - 14 ธันวาคม 2549)
359 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง UNFPA Eighth country Programme in Thsiland Final Review Meeting, โรงแรม Amari Watergate Bangkok, ไทย (14 ธันวาคม 2549 - 14 ธันวาคม 2549)
358 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 ธันวาคม 2549 - 14 ธันวาคม 2549)
357 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 ธันวาคม 2549 - 13 ธันวาคม 2549)
356 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 ธันวาคม 2549 - 14 ธันวาคม 2549)
355 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ดูงานการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (12 ธันวาคม 2549 - 13 ธันวาคม 2549)
354 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (12 ธันวาคม 2549 - 12 ธันวาคม 2549)
353 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ เรื่อง THE FRONTIER IN WOUNU MANAGEMENT, กรีนเลค รีสอร์ท, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
352 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 10 ธันวาคม 2549)
351 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 "วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 10 ธันวาคม 2549)
350 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง THE FRONTIER IN WOUND MANAGEMENT, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
349 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เรื่อง THE FRONTIER IN WOUNU MANAGEMENT, กรีนเลค รีสอร์ท, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
348 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัยตามรอยพระบาท, หอประชุม มช., ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 10 ธันวาคม 2549)
347 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัยมช, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 10 ธันวาคม 2549)
346 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2549 - 10 ธันวาคม 2549)
345 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ WHO-funded HIV/AIDS Projects, สำนักงาน WHO ในกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (7 ธันวาคม 2549 - 7 ธันวาคม 2549)
344 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ วิชาชีพการพยาบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
343 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง กายและใจ : มุมมองจากวิทยาศาสตร์และศาสนา, อาคารจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (6 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
342 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง วิชาชีพพยาบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
341 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ครั้งที่ 3 ปีที่ 3, โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ, ไทย (6 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
340 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง กายและใจ : มุมมองจากวิทยาศาสตร์และศาสนา, อาคารจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (6 ธันวาคม 2549 - 8 ธันวาคม 2549)
339 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอชุดโครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่าย, อาคารบันฑิตวิทยาลัย, ไทย (4 ธันวาคม 2549 - 4 ธันวาคม 2549)
338 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 38 Asia-Pacidic Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (3 ธันวาคม 2549 - 6 ธันวาคม 2549)
337 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 38 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (3 ธันวาคม 2549 - 6 ธันวาคม 2549)
336 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (3 ธันวาคม 2549 - 6 ธันวาคม 2549)
335 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 38 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (3 ธันวาคม 2549 - 6 ธันวาคม 2549)
334 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 38 Asia-Pacidic Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (3 ธันวาคม 2549 - 6 ธันวาคม 2549)
333 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (30 พฤศจิกายน 2549 - 30 พฤศจิกายน 2549)
332 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ Transparency and Accountability in Health Research : Towards an Ethics of Responsibility in Human Subject Protection, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ไทย (29 พฤศจิกายน 2549 - 30 พฤศจิกายน 2549)
331 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2549 - 16 มีนาคม 2550)
330 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2549 - 16 มีนาคม 2550)
329 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ วิชาชีพการพยาบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (25 พฤศจิกายน 2549 - 25 พฤศจิกายน 2549)
328 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง สมองของลูกน้อยสามารถพัฒนาให้เปี่ยมประสิทธิภาพได้ แค่ฟังดนตรีดี ๆ เท่านั้น, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (24 พฤศจิกายน 2549 - 24 พฤศจิกายน 2549)
327 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง สมองของลูกน้อยสามารถพัฒนาให้เปี่ยมประสิทธิภาพได้ แค่ฟังดนตรีดี ๆ เท่านั้น, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (24 พฤศจิกายน 2549 - 24 พฤศจิกายน 2549)
326 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ปลอดโรคแทรกซ้อน ครั้งที่ 4 ปี 2006, โรงแรมเชอราตัน, ไทย (23 พฤศจิกายน 2549 - 23 พฤศจิกายน 2549)
325 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ KC Moodle , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2549 - 22 พฤศจิกายน 2549)
324 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง การวิจัยในมนุษย์ : ประเด็นด้านกฎหมายและบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2549 - 22 พฤศจิกายน 2549)
323 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง วันนักบริหารงานบุคคล : วันของเราชาว HP, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2549 - 22 พฤศจิกายน 2549)
322 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง บทบาทผู้แทนสภาการพยาบาลในการคุ้มครองผู้บริโภค, โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี, ไทย (20 พฤศจิกายน 2549 - 21 พฤศจิกายน 2549)
321 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การบริหารและจัดการในองค์กรยุคใหม่, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2549 - 19 พฤศจิกายน 2549)
320 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง บทบาทและระดับขีดความสามารถของพยาบาลในหน่วยระดับปฐมภูมิและพิธีมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (16 พฤศจิกายน 2549 - 16 พฤศจิกายน 2549)
319 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างพองาม พอดี พอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2549 - 15 พฤศจิกายน 2549)
318 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ Reserch Mapping, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (14 พฤศจิกายน 2549 - 15 พฤศจิกายน 2549)
317 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การให้การปรึกษาให้ครอบครัว, โรงแรมสุริวงศ์, ไทย (13 พฤศจิกายน 2549 - 14 พฤศจิกายน 2549)
316 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ : ทิศทางในอนาคต, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (11 พฤศจิกายน 2549 - 12 พฤศจิกายน 2549)
315 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ : ทิศทางในอนาคต, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (11 พฤศจิกายน 2549 - 12 พฤศจิกายน 2549)
314 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549)
313 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549)
312 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Best Practices in Critical Care, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2549)
311 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Best Practices in Critical Care, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2549)
310 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Best Practices in Critical Care, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2549)
309 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Best Practices in Critical Care, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2549)
308 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2549, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2549)
307 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2549, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 11 พฤศจิกายน 2549)
306 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ Consultation Meeting on UNFPA Ninth Country Programme Action Plan, โรงแรมพินนาเคิ้ล จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549)
305 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Consultation Meeting on UNFPA Ninth Country Programmc Action Plan on , Pinnaclc Jomticn Resort & Spa, ไทย (8 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549)
304 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ เปิดมุมมอง HROD ทฤษฎีและการปฏิบัติในไทย, ณ. โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 พฤศจิกายน 2549 - 7 พฤศจิกายน 2549)
303 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง The Annual Symposium of Human Resource and Organization Devetopment Intelligence 2006 : Exploring HROD Theories & Practice in Thailand, โรงแรมมิราเคลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 พฤศจิกายน 2549 - 7 พฤศจิกายน 2549)
302 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นพิธีกรและการพูดในโอกาสต่างๆ รุ่นที่ 14, UNISERVE, ไทย (6 พฤศจิกายน 2549 - 7 พฤศจิกายน 2549)
301 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ The 4 ABDA Teaching Course, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2549 - 4 พฤศจิกายน 2549)
300 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการคลินิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีที่ 3, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
299 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพยาบาลต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการคลินิกผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ในสถานพยาบาล, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
298 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการคลินิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีที่ 3, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
297 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
296 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
295 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
294 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
293 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
292 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
291 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2549 - 3 พฤศจิกายน 2549)
290 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (30 ตุลาคม 2549 - 31 ตุลาคม 2549)
289 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์งานการพยาบาล รุ่นที่ 3" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2549 - 28 ตุลาคม 2549)
288 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น "แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ", ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (28 ตุลาคม 2549 - 28 ตุลาคม 2549)
287 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรและเยี่ยมชมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (27 ตุลาคม 2549 - 28 ตุลาคม 2549)
286 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี, ไทย (27 ตุลาคม 2549 - 28 ตุลาคม 2549)
285 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัมนากำลังคนด้านสุขภาพ, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (27 ตุลาคม 2549 - 28 ตุลาคม 2549)
284 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลและอบรมการใช้โปรแกรม STATA, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (26 ตุลาคม 2549 - 26 ตุลาคม 2549)
283 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ พิจารณากิจกรรมแกนนำเยาวชนภาคเหนือสร้างเสริมสุขภาพถวายความดีในหลวงและร่วมกันวางแผนการติดตามผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อรายงาน สสส.ต่อไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2549 - 26 ตุลาคม 2549)
282 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Policy and Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (25 ตุลาคม 2549 - 25 ตุลาคม 2549)
281 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ดูงานพิพิธภัณฑ์ฝิ่น, พิพิธภัณฑ์ฝิ่น , ไทย (21 ตุลาคม 2549 - 21 ตุลาคม 2549)
280 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพประชาไทยใต้ร่มพระบารมี, โรงแรมโซฟิเทล พลาซ่า, ไทย (20 ตุลาคม 2549 - 20 ตุลาคม 2549)
279 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ร่วมฟังงานวิจัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (19 ตุลาคม 2549 - 19 ตุลาคม 2549)
278 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลดดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์, N1/6, ไทย (19 ตุลาคม 2549 - 20 ตุลาคม 2549)
277 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์", คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (19 ตุลาคม 2549 - 20 ตุลาคม 2549)
276 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาผังวิสัยงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ,, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
275 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ Research Mapping, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (17 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
274 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การพัมนาผังพิสัยงานวิจัย (Research mapping), คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (17 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
273 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาผังวิสัยงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
272 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
271 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
270 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
269 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
268 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (16 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2549)
267 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, ห้องประชุมสภาการพยาบาล, ไทย (15 ตุลาคม 2549 - 15 ตุลาคม 2549)
266 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลในสถาบันพยาบาลต่าง ๆ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
265 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 14 ตุลาคม 2549)
264 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 14 ตุลาคม 2549)
263 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 14 ตุลาคม 2549)
262 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (13 ตุลาคม 2549 - 14 ตุลาคม 2549)
261 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ครั้งที่ 5 ปีที่ 3, โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพฯ, ไทย (12 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
260 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
259 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
258 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
257 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
256 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
255 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
254 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
253 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
252 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
251 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
250 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, รร.ลานนาพาเลซ , ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
249 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
248 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
247 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
246 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
245 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
244 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
243 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 11 ตุลาคม 2549)
242 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
241 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
240 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
239 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
238 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ จ. เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
237 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
236 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
235 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
234 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
233 : อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
232 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
231 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
230 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
229 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
228 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
227 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
226 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (11 ตุลาคม 2549 - 13 ตุลาคม 2549)
225 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับคณาจารย์ ป. บัณฑิต 2549, ห้องประชุมเปรียบฯ, ไทย (9 ตุลาคม 2549 - 10 ตุลาคม 2549)
224 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนประเมินโครงการ, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (9 ตุลาคม 2549 - 10 ตุลาคม 2549)
223 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การพัมนาผังพิสัยงานวิจัย (Research mapping), คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (7 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
222 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อาจารย์พิเศษวิชานโยบายและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, ไทย (6 ตุลาคม 2549 - 8 ตุลาคม 2549)
221 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง, เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ นครปฐม, ไทย (6 ตุลาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2549)
220 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
219 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
218 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
217 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
216 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
215 : ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
214 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
213 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
212 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
211 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2549)
210 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Population Ageing in Thsiland:Trends and Vision for future, โรงแรม Four Seasons, ไทย (2 ตุลาคม 2549 - 2 ตุลาคม 2549)
209 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Population Ageing in Thsiland:Trends and Vision for future, โรงแรม Four Seasons, ไทย (2 ตุลาคม 2549 - 2 ตุลาคม 2549)
208 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ วิทยากร เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสตรีมีครรภ์ที่เป็นเบาหวาน", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 กันยายน 2549 - 29 กันยายน 2549)
207 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (28 กันยายน 2549 - 28 กันยายน 2549)
206 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (28 กันยายน 2549 - 28 กันยายน 2549)
205 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2549 - 29 กันยายน 2549)
204 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (28 กันยายน 2549 - 28 กันยายน 2549)
203 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา, วัดสิริมังคลาจารย์ ต.ดอยหล่อ, ไทย (27 กันยายน 2549 - 27 กันยายน 2549)
202 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลโครงการฯ, วิทยาพยาบาลบรมฯพะเยา จ.พะเยา, ไทย (26 กันยายน 2549 - 26 กันยายน 2549)
201 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา, วัดควรค่าม้า แขวงศรีวิชัย และชุมชนบ้านใหม่พัฒนา แขวงกาวิละ, ไทย (25 กันยายน 2549 - 25 กันยายน 2549)
200 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ (22,26,27 กันยายน 2549) อบรมวิชาการทาง Orthopaedics, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย (22 กันยายน 2549 - 27 กันยายน 2549)
199 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กลยุทธ์การต่อรองทางการขาย, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (21 กันยายน 2549 - 21 กันยายน 2549)
198 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารตัวอย่างที่ได้รับจากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3, ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (19 กันยายน 2549 - 19 กันยายน 2549)
197 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2549 - 19 กันยายน 2549)
196 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "Technical Paper writing for Health Experts for Publication in international Journals รุ่นที่ 2", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (19 กันยายน 2549 - 22 กันยายน 2549)
195 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
194 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
193 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "บทบาททีมสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่", โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
192 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
191 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
190 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
189 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
188 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
187 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
186 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
185 : รศ.ศิริพร สิงหเนตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
184 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
183 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
182 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
181 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (14 กันยายน 2549 - 14 กันยายน 2549)
180 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiac Emergency, โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2549 - 17 กันยายน 2549)
179 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiac Emergency, โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2549 - 17 กันยายน 2549)
178 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2549 - 14 กันยายน 2549)
177 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (14 กันยายน 2549 - 14 กันยายน 2549)
176 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiac Emergency, โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2549 - 17 กันยายน 2549)
175 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง Cardiac Emergency, The Imperial Maeping Hotel เชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2549 - 17 กันยายน 2549)
174 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (14 กันยายน 2549 - 14 กันยายน 2549)
173 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ "รู้ได้อย่างไร ลูกในท้องไม่เป็นดาวน์", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (13 กันยายน 2549 - 13 กันยายน 2549)
172 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
171 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการบริหารระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา, โรงแรมรอยัลปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา, ไทย (11 กันยายน 2549 - 12 กันยายน 2549)
170 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
169 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
168 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ วิทยากรเรื่องการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บ, โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2549 - 11 กันยายน 2549)
167 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานพยาบาล, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2549 - 12 กันยายน 2549)
166 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (11 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
165 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (11 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
164 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง : มติการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ, หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ไทย (11 กันยายน 2549 - 12 กันยายน 2549)
163 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 "Thailand Research Expo 2006", ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, ไทย (9 กันยายน 2549 - 13 กันยายน 2549)
162 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 "Thailand Research Expo 2006", ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, ไทย (9 กันยายน 2549 - 14 กันยายน 2549)
161 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 "Thailand Research Expo 2006", ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, ไทย (9 กันยายน 2549 - 13 กันยายน 2549)
160 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
159 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
158 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
157 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
156 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
155 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
154 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (7 กันยายน 2549 - 7 กันยายน 2549)
153 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
152 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
151 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และหลักสูตรพิเศษ, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
150 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย (6 กันยายน 2549 - 8 กันยายน 2549)
149 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
148 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
147 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกรณีศึกษากลุ่มแรงงานไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
146 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
145 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 6 กันยายน 2549)
144 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา, โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2549)
143 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพิจารณาคู่มือในการนิเทศงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 กันยายน 2549 - 1 กันยายน 2549)
142 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงาน เรื่อง "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการให้อาหารทารกและเด็กป่วย", อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย (1 กันยายน 2549 - 2 กันยายน 2549)
141 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
140 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
139 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
138 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
137 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
136 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
135 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
134 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล, ห้องประชุมอาคารพิทยาพัฒน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 1 กันยายน 2549)
133 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล, ห้องประชุมอาคารพิทยาพัฒน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 1 กันยายน 2549)
132 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล, ห้องประชุมอาคารพิทยาพัฒน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 1 กันยายน 2549)
131 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช, ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
130 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (31 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
129 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
128 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
127 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
126 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
125 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
124 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
123 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 สิงหาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2549)
122 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ผสานความร่วมมือ : พัฒนาสู่การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค, โรงแรมเอส อเวนิว, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
121 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3, ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
120 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การอบรมระยะสั้น เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
119 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ผสานความร่วมมือ : พัฒนาสู่การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค, โรงแรมเอส อเวนิว, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
118 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3, ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
117 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3, ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
116 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3, ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
115 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3, ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
114 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
113 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
112 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
111 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
110 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
109 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
108 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานการพยาบาล, คณะพยาบาลศสตร์ มช., ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
107 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
106 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานการพยาบาล, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
105 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
104 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
103 : อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
102 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
101 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท, ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
100 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานการพยาบาล, คณะพยาบาลศสตร์ มช., ไทย (26 สิงหาคม 2549 - 26 สิงหาคม 2549)
99 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม Core Competency กับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
98 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
97 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
96 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
95 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
94 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม Core Competency กับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
93 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
92 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
91 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ อบรม Core Competency กับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
90 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ครั้งที่ 4 ปีที่ 3, อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 25 สิงหาคม 2549)
89 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable Statistics), คณะพยาบาลศสตร์ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 25 สิงหาคม 2549)
88 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม Core Competency กับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
87 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (24 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
86 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมตลาดความรู้สู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2549, ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
85 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมตลาดความรู้สู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2549, ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
84 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ตลาดความรู้สู่เมืองไทยเข้มแข็ง ปี 2549, ศูนย์อนามัยที่ 10, ไทย (23 สิงหาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2549)
83 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การใช้ผังดุลดัชนี (Balanced scorecard) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 , ไทย (22 สิงหาคม 2549 - 22 สิงหาคม 2549)
82 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชน, ห้องพวงคราม โรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2549 - 22 สิงหาคม 2549)
81 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
80 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
79 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิจารณาข้อสอบประจำปี 2549, รอยอลฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 21 สิงหาคม 2549)
78 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
77 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
76 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
75 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
74 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
73 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
72 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
71 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
70 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
69 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
68 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2549 - 19 สิงหาคม 2549)
67 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2549 - 18 สิงหาคม 2549)
66 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2549 - 17 สิงหาคม 2549)
65 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2549 - 17 สิงหาคม 2549)
64 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2549 - 17 สิงหาคม 2549)
63 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง Polytrauma management for orthopaedic nurse, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2549 - 18 สิงหาคม 2549)
62 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2549 - 17 สิงหาคม 2549)
61 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสุริวงศ์ม เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2549 - 18 สิงหาคม 2549)
60 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Best Practice Model in Nursing care: APN Role, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 สิงหาคม 2549 - 16 สิงหาคม 2549)
59 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนบทคัดย่อ Abstract งานวิจัย/วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ, ห้องประชุม HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 สิงหาคม 2549 - 14 สิงหาคม 2549)
58 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Best Practice Model in Nursing care: APN Role, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 สิงหาคม 2549 - 16 สิงหาคม 2549)
57 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Best Practice Model in Nursingcare : APN Role", โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 สิงหาคม 2549 - 16 สิงหาคม 2549)
56 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 10 สิงหาคม 2549)
55 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 10 สิงหาคม 2549)
54 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 10 สิงหาคม 2549)
53 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 10 สิงหาคม 2549)
52 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 10 สิงหาคม 2549)
51 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2549 - 10 สิงหาคม 2549)
50 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ห้องเชียงดาว โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2549 - 9 สิงหาคม 2549)
49 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, ไทย (8 สิงหาคม 2549 - 30 สิงหาคม 2549)
48 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (3 สิงหาคม 2549 - 3 สิงหาคม 2549)
47 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (3 สิงหาคม 2549 - 3 สิงหาคม 2549)
46 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (3 สิงหาคม 2549 - 3 สิงหาคม 2549)
45 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (3 สิงหาคม 2549 - 3 สิงหาคม 2549)
44 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การบำบัดทางชีวภาพ, ห้องประชุมปราณีต, ไทย (2 สิงหาคม 2549 - 2 สิงหาคม 2549)
43 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พัฒนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขแห่งชาติ, โรงแรมเดอะริช นนทบุรี, ไทย (2 สิงหาคม 2549 - 2 สิงหาคม 2549)
42 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาวิชาการ การดูแล/รักษาผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาล, ห้องประชุมสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 5 นนทบุรี, ไทย (31 กรกฏาคม 2549 - 31 กรกฏาคม 2549)
41 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3, โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 กรกฏาคม 2549 - 29 กรกฏาคม 2549)
40 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในยุคแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2549 - 28 กรกฏาคม 2549)
39 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง : มติการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2549 - 28 กรกฏาคม 2549)
38 : ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2549 - 28 กรกฏาคม 2549)
37 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2549 - 28 กรกฏาคม 2549)
36 : อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2549 - 28 กรกฏาคม 2549)
35 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Update managcmcnt in ADHD, ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (24 กรกฏาคม 2549 - 24 กรกฏาคม 2549)
34 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การป้องกันและลดการติดเชื้อในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด้กและครอบครัว ม.มหิดล จ.นครปฐม, ไทย (24 กรกฏาคม 2549 - 27 กรกฏาคม 2549)
33 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม การป้องกันและลดการติดเชื้อในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จ.นครปฐม, ไทย (24 กรกฏาคม 2549 - 27 กรกฏาคม 2549)
32 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, ไทย (24 กรกฏาคม 2549 - 27 กรกฏาคม 2549)
31 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Update managcmcnt in ADHD, ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (24 กรกฏาคม 2549 - 24 กรกฏาคม 2549)
30 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Update managcmcnt in ADHD , ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (24 กรกฏาคม 2549 - 24 กรกฏาคม 2549)
29 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ฯ, ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (21 กรกฏาคม 2549 - 21 กรกฏาคม 2549)
28 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม นวัตกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อรู้จิตที่ดีทุกทิศทั่วไทย, อิมเพ็ค คอนเวนชั่นเซนเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี, ไทย (19 กรกฏาคม 2549 - 20 กรกฏาคม 2549)
27 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Human Hubject Protection Course, ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมการแพทย์ 6 กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (19 กรกฏาคม 2549 - 21 กรกฏาคม 2549)
26 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับการร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (18 กรกฏาคม 2549 - 19 กรกฏาคม 2549)
25 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Breastfeeding Updata for Professional ระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฏาคม 2549 , รร. เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 19 กรกฏาคม 2549)
24 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 21 กรกฏาคม 2549)
23 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง "การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งที่ 3", โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 21 กรกฏาคม 2549)
22 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 21 กรกฏาคม 2549)
21 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Breastfeeding Updata for Professional ระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฏาคม 2549 , รร. เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 19 กรกฏาคม 2549)
20 : รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 21 กรกฏาคม 2549)
19 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Breastfeeding Updata for Professional ระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฏาคม 2549 , รร. เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (17 กรกฏาคม 2549 - 19 กรกฏาคม 2549)
18 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม ฟื้นฟูความรู้เรื่องแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักาวัณโรคในเด็ก 0 - 15 ปี, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2549 - 14 กรกฏาคม 2549)
17 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Inter-country Workshop for Networking of Nursing and Midwifery Education Institutions for Nursing and Minwifery Development, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, ไทย (6 กรกฏาคม 2549 - 7 กรกฏาคม 2549)
16 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม จากหลังคาแดงสู่ชุมชน, รร.ปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ, ไทย (3 กรกฏาคม 2549 - 5 กรกฏาคม 2549)
15 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ ประชุม จากหลังคาแดงสู่ชุมชน, รร.ปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ, ไทย (3 กรกฏาคม 2549 - 5 กรกฏาคม 2549)
14 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 กรกฏาคม 2549 - 2 กรกฏาคม 2549)
13 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อค้นพบ การสะท้อนคิด และการสรุปรวบยอดแนวคิด, ห้องประชุมพนาศรมรีสอร์ท นครปฐม, ไทย (28 มิถุนายน 2549 - 29 มิถุนายน 2549)
12 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม กระบวนทัศน์ใหม่ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม, โรงแรม Grand Jomtien Palace จ.ชลบุรี, ไทย (26 มิถุนายน 2549 - 27 มิถุนายน 2549)
11 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2549 - 24 มิถุนายน 2549)
10 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา และร่วมเสนอผลงานวิจัย เรื่อง บทเรียนจากโครงการนางฟ้าสีขาว ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 ชุมชนปลอดภัย มอเตอร์ไซด์ปลอดอุบัติเหตุ, อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี, ไทย (22 มิถุนายน 2549 - 22 มิถุนายน 2549)
9 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการการฝึกอบรมคณาจารย์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรแกน), โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2549 - 24 มิถุนายน 2549)
8 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลกับการจัดการกับความเจ็บปวด , โรงแรมลานนาพาเลช, ไทย (15 มิถุนายน 2549 - 16 มิถุนายน 2549)
7 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพของเครือข่ายพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่, รร.Green Lake Resort จ.เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2549 - 13 มิถุนายน 2549)
6 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชมวิชาการระดับภูมิภาค 7 th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation Innovation Tracung and Measurement for Quality : นวัติกรรมตามรอยและวัดผลคุณภาพ , รร.โลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (1 มิถุนายน 2549 - 2 มิถุนายน 2549)
5 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมวัยรุ่นเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : ระยะที่ 1, รร.T.K. palace, ไทย (1 มิถุนายน 2549 - 1 มิถุนายน 2549)
4 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั้วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ร่นที่ 7, คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
3 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
2 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)
1 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th