KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

783 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานพลังศิษย์เก่าพยาบาล ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
782 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานพลังศิษย์เก่าพยาบาล ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
781 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานพลังศิษย์เก่าพยาบาล ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
780 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
779 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
778 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
777 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
776 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
775 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับการจัดการความเจ็บปวด และการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (27 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
774 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Acute MI กับหัวใจการให้การพยาบาล, โรงแรมแม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
773 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
772 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
771 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
770 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
769 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ Acute Miocardial Infarction กับหัวใจการให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
768 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Acute MI กับหัวใจการให้การพยาบาล, โรงแรมแม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
767 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักสื่อสารสุภาพไทใหญ่ ครั้งที่ 2/2551, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2551 - 24 พฤษภาคม 2551)
766 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
765 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
764 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
763 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
762 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ, โรงแรมมณีนาราคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 22 พฤษภาคม 2551)
761 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
760 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
759 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
758 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
757 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง โยคะในชีวิตประจำวัน, บัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 22 พฤษภาคม 2551)
756 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การปฏิ่บัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
755 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
754 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม, โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
753 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
752 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
751 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนากระบวนกร, สวนป่ามหาชีวาลัยอิสาน, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 19 พฤษภาคม 2551)
750 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
749 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
748 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
747 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
746 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
745 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
744 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
743 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
742 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases II, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
741 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง One-day in Vascular Diseases ll, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
740 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
739 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
738 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
737 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
736 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
735 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
734 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
733 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
732 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
731 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (13 พฤษภาคม 2551 - 13 พฤษภาคม 2551)
730 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ, สถานบริการพยาบาล, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2551)
729 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
728 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
727 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
726 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
725 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
724 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
723 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ Initial Review on South-South Cooperation, โรงแรม Royal Princess, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
722 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
721 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
720 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
719 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
718 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
717 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
716 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
715 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
714 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
713 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
712 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ดูงานและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เมืองทองธานี, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 11 พฤษภาคม 2551)
711 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดูงานและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เมืองทองธานี, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 11 พฤษภาคม 2551)
710 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่พบพบ่อยในสตรีไทย, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (3 พฤษภาคม 2551 - 3 พฤษภาคม 2551)
709 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการทำลองให้บริการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, โรงแรมหาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
708 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
707 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
706 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
705 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
704 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
703 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
702 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
701 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
700 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
699 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
698 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
697 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
696 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
695 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
694 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
693 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
692 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
691 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
690 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล, ห้องประชุมวิเชียร, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
689 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
688 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
687 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
686 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
685 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
684 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
683 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
682 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
681 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
680 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
679 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
678 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
677 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
676 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
675 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
674 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
673 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
672 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
671 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
670 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
669 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
668 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
667 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
666 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการทางคิลนิกที่ดี, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 3 พฤษภาคม 2551)
665 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
664 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
663 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, โรงแรมเลอคาซา บางแสน ชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
662 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
661 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำผลวิจัยไปใช้, ห้องเรียน204 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
660 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
659 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
658 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (28 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
657 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำผลวิจัยไปใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
656 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
655 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
654 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมในฐานะที่ปรึกษา, บ้านธารแก้ว, ไทย (26 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2551)
653 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาควิชา, ภาควิชาการพยาบาลศูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (24 เมษายน 2551 - 24 เมษายน 2551)
652 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (21 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
651 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
650 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (21 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
649 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การประชุมสัมมนาผู้สอนกระบวนวิชา, ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
648 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การแพทย์แผนไทยสู่ระดับบัณฑิตศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
647 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การศึกษาดูงานโรงพยาบาลหางดง, ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
646 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
645 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น, โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
644 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การเขียนโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
643 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
642 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเซ็นทรัลแมมโมเรียล, โรงพยาบาลเซ็นทรัลแมมโมเรียล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
641 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
640 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
639 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
638 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
637 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
636 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
635 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
634 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
633 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
632 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
631 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
630 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
629 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำปีการศึกษา 2551, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (4 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
628 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและข้อค้นพบสำคัญในโครงการการวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (4 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
627 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลดอยสะเก็ด, หน่วยส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลดอยสะเก็ด, ไทย (3 เมษายน 2551 - 3 เมษายน 2551)
626 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
625 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 เมษายน 2551 - 3 เมษายน 2551)
624 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
623 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (1 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
622 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
621 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
620 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
619 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ chelation therapy, คณะพยาบาลสาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
618 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
617 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
616 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง " การกำจัดต้นเหตุปัญหาด้านสุขภาพ ด้วย Chelation Therapy " , ห้องประชุมเปรียบ, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
615 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
614 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
613 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
612 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
611 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
610 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ STRESS IN DAILY LIFE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 28 มีนาคม 2551)
609 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ STRESS IN DAILY LIFE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 28 มีนาคม 2551)
608 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ STRESS IN dAILY LIFE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 28 มีนาคม 2551)
607 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2551 - 26 มีนาคม 2551)
606 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การประเมินสุขภาพขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 4 เมษายน 2551)
605 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
604 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประเมินสุขภาพขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 2 เมษายน 2551)
603 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
602 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประเมินสุขภาพขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 2 เมษายน 2551)
601 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
600 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
599 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
598 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
597 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
596 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, คลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
595 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
594 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
593 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
592 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
591 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
590 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
589 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
588 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
587 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
586 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
585 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
584 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
583 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
582 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
581 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการและการบริการความเสี่ยงในองค์กร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (20 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
580 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
579 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง Up Date : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 18 มีนาคม 2551)
578 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
577 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Up date:การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ห้องวิเชียร, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 18 มีนาคม 2551)
576 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
575 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
574 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
573 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การจัดการภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาสการพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ในการบริการการพยาบาล, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 20 มีนาคม 2551)
572 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมมาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
571 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
570 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
569 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9, ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
568 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะพยาบาลศาสตร์และสวนทวีชล, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
567 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น, โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
566 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาสูติฯ, ภาคสูติฯ, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 10 มีนาคม 2551)
565 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ , โรงแรมฮอลิเดย์ อิน กรุงเทพฯ, ไทย (9 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
564 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (7 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2551)
563 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
562 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การสร้าง e-book, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
561 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ การสร้าง e-book, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
560 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสร้าง e-book, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
559 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
558 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
557 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
556 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
555 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
554 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
553 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
552 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
551 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
550 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
549 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
548 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
547 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
546 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
545 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
544 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
543 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
542 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
541 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
540 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
539 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
538 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 7 มีนาคม 2551)
537 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 7 มีนาคม 2551)
536 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรับปรุงประมวลรายวิชา, ภาคสูติฯ, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
535 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและความสำเร็จของบริษัทซัมซุง อิเลค โทรนิคล์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2551 - 1 มีนาคม 2551)
534 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
533 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
532 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
531 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
530 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
529 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณากรอบการทำงานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดการประชุม HIA 2008, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2551 - 26 กุมภาพันธ์ 2551)
528 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 27 กุมภาพันธ์ 2551)
527 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การคลอดธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุรี, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
526 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การคลอดธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุรี, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
525 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ ภาษาอังกฤษหลักสูตร IBT TOEFL PREPARATION, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่ออเมริกา, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 21 มีนาคม 2551)
524 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการกับการพยาบาลออร์โธปิดิกส์, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
523 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
522 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
521 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
520 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
519 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา จัดการเรียนการสอนฯ, Baan Deva Montra Boutique Resort & Spa, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 19 กุมภาพันธ์ 2551)
518 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 เรื่อง ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน (Fast Track and Update in Emergency Medicine), โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
517 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
516 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ Achieving Paychotherapy Effectiveness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 16 กุมภาพันธ์ 2551)
515 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ Achieving Paychotherapy Effectiveness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 16 กุมภาพันธ์ 2551)
514 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ Achieving Paychotherapy Effectiveness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 16 กุมภาพันธ์ 2551)
513 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
512 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
511 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
510 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
509 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
508 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
507 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
506 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
505 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
504 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
503 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
502 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
501 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบาดวิทยาประยุกต์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
500 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 มีนาคม 2551)
499 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551, ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 11 กุมภาพันธ์ 2551)
498 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบาดวิทยาประยุกต์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
497 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 มีนาคม 2551)
496 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มช, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
495 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ CKO หน่วยงาน, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
494 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ 48 ปี การศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
493 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปีการศึกษาพยาบาล มช., คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
492 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48ปี การศึกษาพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
491 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
490 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
489 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ งานวิชาการพยาบาล 48 ปี, ห้องประชุมวิจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
488 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปีการศึกษาพยาบาล มช., คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
487 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน, กรมสุขภาพจิต, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2551 - 7 กุมภาพันธ์ 2551)
486 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Midwifery จาก ประเทศออสเตรเลีย, ภาคสูติฯ, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2551 - 7 กุมภาพันธ์ 2551)
485 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
484 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
483 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ New Frontiers in Primary Health Care :Role of Nursing and Other Professions , รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ,, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
482 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ นานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่ มิติใหม่สาธาณสุขมูลฐาน, รร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
481 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions), โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
480 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ International Conference: New Frontiers in Primary Health Care: Roles of Nursing and Other Professions, Pang Saun Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
479 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions) , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ,, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
478 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ International Conference 2008, ร.ร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
477 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ New Frontiers in Primary Health Care :Role of Nursing and Other Professions , รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
476 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ Pre, Post, Conference: New Frontiers in Primary Health Care, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
475 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
474 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
473 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การผสมผสานธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
472 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
471 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
470 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
469 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
468 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
467 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
466 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
465 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
464 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
463 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
462 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
461 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
460 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
459 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
458 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
457 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
456 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
455 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
454 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
453 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
452 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
451 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
450 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
449 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
448 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
447 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
446 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
445 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
444 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
443 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
442 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
441 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
440 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
439 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
438 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
437 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
436 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
435 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
434 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
433 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
432 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
431 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
430 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
429 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
428 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
427 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
426 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
425 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
424 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
423 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
422 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
421 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2 : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
420 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
419 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
418 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
417 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
416 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
415 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
414 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
413 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
412 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
411 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
410 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
409 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
408 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
407 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
406 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
405 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
404 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
403 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
402 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
401 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
400 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
399 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
398 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
397 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 13 กุมภาพันธ์ 2551)
396 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการอบรมสำหรับวัยเกษียณอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (21 มกราคม 2551 - 21 มกราคม 2551)
395 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
394 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
393 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
392 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
391 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
390 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
389 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ การออกแบบเครื่องมือในการดูแลสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (17 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
388 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
387 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
386 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา, โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
385 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำของพยาบาลในระดับปฐมภูมิ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
384 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ....สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย, โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา, ไทย (12 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
383 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับสากล, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (11 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
382 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Synergy Model, ภาคสูติฯ, ไทย (11 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
381 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ เรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (10 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
380 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
379 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2551 - 27 เมษายน 2551)
378 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล, สถานบริการพยาบาล, ไทย (7 มกราคม 2551 - 9 มกราคม 2551)
377 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลชุมชน , สถานีอนามัย, ไทย (7 มกราคม 2551 - 27 เมษายน 2551)
376 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วงหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2550 - 26 ธันวาคม 2550)
375 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
374 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
373 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
372 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
371 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
370 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติขั้นสูง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย (18 ธันวาคม 2550 - 20 ธันวาคม 2550)
369 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
368 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
367 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เสวนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต, โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 17 ธันวาคม 2550)
366 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
365 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานด้วย Microsoft Access 2000/2003, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
364 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : สมรรถนะที่จำเป็น , สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 15 ธันวาคม 2550)
363 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย (14 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
362 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยคุณภาพในการบริการสุขภาพ : แนวคิดและการปฏิบัติ, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
361 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำของพยาบาลในระดับปฐมภูมิ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 16 ธันวาคม 2550)
360 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ อบรมและฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
359 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "โภชนาการ 50", โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 12 ธันวาคม 2550)
358 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "โภชนาการ 50", โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 12 ธันวาคม 2550)
357 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ เรื่อง คุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 11 ธันวาคม 2550)
356 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง คุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 11 ธันวาคม 2550)
355 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, โรงเรียนวัดล่ามช้าง จ.ลำพูน, ไทย (8 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2550)
354 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
353 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาความยั่งยืนของโครงการป้องกันโรคเอดส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก, ห้องประชุมซอยพิชยนันท์ ถ.ติวานนท์ 3, ไทย (2 ธันวาคม 2550 - 2 ธันวาคม 2550)
352 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (30 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
351 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
350 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในยุคเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
349 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
348 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
347 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
346 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
345 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิถีวิจัย มช, หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
344 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
343 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
342 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย ม.ช., หอประชุม ม.ช., ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
341 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
340 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย มช, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
339 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
338 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
337 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
336 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมช., หอประชุมมช., ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
335 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
334 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
333 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
332 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
331 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
330 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
329 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม TCDC Programme Annual review Workshop , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
328 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เมือง ลำปาง, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
327 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม TCDC Programme Annual review Workshop , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
326 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
325 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
324 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย, สำนักพัฒระบบบริการสุขภาพ, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 19 พฤศจิกายน 2550)
323 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
322 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
321 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
320 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
319 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เร อง HR กับการพัฒนาองค์การสู่ High Performance Organization, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
318 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, รพ.แม่พริก รพ.แจ้ห่ม รพ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
317 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, รพ.แม่พริก รพ.แจ้ห่ม รพ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
316 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, จังหวัดลำปาง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
315 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การบริหารการเงินส่วนบุคคล, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
314 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง HR กับการพัฒนาองค์การสู่ High Performance Organization, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
313 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วันวารในน้ำมีปลาฯ วันข้างหน้าสังคมมีผู้สูงอายุ จากข้อเสนอเชิงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ", โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
312 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
311 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
310 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
309 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
308 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
307 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
306 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
305 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
304 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
303 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
302 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
301 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
300 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
299 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
298 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน จ.ลำปาง, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 13 พฤศจิกายน 2550)
297 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
296 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว, ประเทศสา, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
295 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
294 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
293 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
292 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
291 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
290 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
289 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี, โรงแรมอิมพีเรียบ ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
288 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
287 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี พ.ศ.2550 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 5 พฤศจิกายน 2550)
286 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
285 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 5 พฤศจิกายน 2550)
284 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
283 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
282 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
281 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
280 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
279 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง รวมพลังพยาบาลสู่สุขภาพประชาชาติ, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
278 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
277 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง รวมพลังพยาบาลสู่สุขภาพประชาชาติ, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
276 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
275 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
274 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing), ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (1 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
273 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Impact Factor, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (1 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
272 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2550)
271 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 29 ตุลาคม 2550)
270 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
269 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Impact Factor กับการประเมินผลงานทางวิชาการและการใช้โปรแกรม End Note, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 26 ตุลาคม 2550)
268 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 48 ปี, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
267 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Joint Asia Pacific Informal Meeting af Healtlh, กรุงเทพมหานคร, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
266 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนองาน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
265 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (19 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
264 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (19 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
263 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลสู่บทบาท case manager เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลให้สามารถปรับบทบาทเป็นผู้จัดการการดูแลรายกรณี, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (17 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
262 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ วิทยากรก้าวหน้าในการดูแลทารกและเด็ก : การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันธรรมชาติ, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
261 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ว.ช.เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ, อ.ฝาง เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 15 ตุลาคม 2550)
260 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2550 - 14 ตุลาคม 2550)
259 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ตุลาคม 2550 - 11 ตุลาคม 2550)
258 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตร Monitoring and Evaluation of Adolesccnt Reproductive Health, สถาบันประชากรและวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
257 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Preparation for IELTS, สถาบันภาษา British counsil, ไทย (8 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
256 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ, ไทย (6 ตุลาคม 2550 - 9 ตุลาคม 2550)
255 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (6 ตุลาคม 2550 - 6 ตุลาคม 2550)
254 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การทำงานเป็นทีม, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (4 ตุลาคม 2550 - 4 ตุลาคม 2550)
253 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2550 - 28 กันยายน 2550)
252 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณะรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน, ห้องวิเชียร, ไทย (28 กันยายน 2550 - 28 กันยายน 2550)
251 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ มหกรรม KM ภูมิภาค ครั้งที่ 1 : กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (27 กันยายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
250 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ มหกรรม KM ภูมิภาค ครั้งที่ 1 : กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (27 กันยายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
249 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
248 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษา, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (21 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
247 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
246 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (20 กันยายน 2550 - 20 กันยายน 2550)
245 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
244 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
243 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
242 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
241 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
240 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
239 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
238 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การพยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
237 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
236 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
235 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย, สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
234 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
233 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
232 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
231 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
230 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
229 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
228 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
227 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
226 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
225 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
224 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
223 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
222 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
221 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
220 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
219 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9th, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
218 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
217 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
216 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
215 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
214 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
213 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
212 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
211 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
210 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
209 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
208 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
207 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
206 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
205 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
204 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
203 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
202 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
201 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
200 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
199 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
198 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
197 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
196 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ Formulation and Baseline Survey of the Rtt Plus Project, UNFPA ชั้น 12, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
195 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ Formulation and Baseline Survey of the Rtt Plus Project, UNFPA ชั้น 12, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
194 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
193 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
192 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
191 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
190 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 9 กันยายน 2550)
189 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Visual Presenter for the future, บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
188 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 8 กันยายน 2550)
187 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
186 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
185 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (6 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
184 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
183 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
182 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่องทิศทางอุดมศึกษาไทย : จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย, โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
181 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกภาระงานออน์ไลน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
180 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
179 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน, โรงพยาบาลพร้าว และวัดเขื่อนผาก, ไทย (5 กันยายน 2550 - 5 กันยายน 2550)
178 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน, โรงพยาบาลพร้าว และวัดเขื่อนผาก, ไทย (5 กันยายน 2550 - 5 กันยายน 2550)
177 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
176 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2550 - 3 กันยายน 2550)
175 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2550 - 3 กันยายน 2550)
174 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ธรรมะ Delivery, คณะแพทย์, ไทย (31 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
173 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่, โรงพยาบาลสงฆ์, ไทย (31 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
172 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ : การส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยง, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (27 สิงหาคม 2550 - 29 สิงหาคม 2550)
171 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3, โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
170 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing, Siam City Hotel, Bangkok, ไทย (24 สิงหาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2550)
169 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing, Siam City Hotel, Bangkok, ไทย (24 สิงหาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2550)
168 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing, Siam City Hotel, Bangkok, ไทย (24 สิงหาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2550)
167 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (23 สิงหาคม 2550 - 27 สิงหาคม 2550)
166 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสู่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (21 สิงหาคม 2550 - 21 สิงหาคม 2550)
165 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการดูแลทารกแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (21 สิงหาคม 2550 - 21 สิงหาคม 2550)
164 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 สิงหาคม 2550 - 21 สิงหาคม 2550)
163 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
162 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
161 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
160 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
159 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
158 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
157 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสู่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 22 สิงหาคม 2550)
156 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
155 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
154 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
153 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
152 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
151 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
150 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
149 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
148 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
147 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
146 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
145 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
144 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
143 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
142 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
141 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
140 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
139 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Based Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
138 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
137 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
136 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
135 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
134 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
133 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
132 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
131 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Brian Based Learning, รร.โนโวเทล, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
130 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
129 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
128 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
127 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ UNFPA and FON have recently signed 2007, Royal Princes, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
126 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ UNFPA and FON have recently signed 2007, Royal Princes, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
125 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ UNFPA and FON have recently signed 2007, Royal Princes, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
124 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
123 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
122 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
121 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
120 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
119 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
118 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
117 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
116 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
115 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
114 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
113 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
112 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
111 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
110 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
109 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
108 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
107 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
106 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
105 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
104 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
103 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
102 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 13 สิงหาคม 2550)
101 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
100 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
99 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
98 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
97 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาวิจัย เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน” , คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
96 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
95 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
94 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
93 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
92 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
91 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
90 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
89 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
88 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
87 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
86 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
85 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
84 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 สิงหาคม 2550 - 11 สิงหาคม 2550)
83 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การศึกษาทั่วไปเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม, โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก, ไทย (6 สิงหาคม 2550 - 7 สิงหาคม 2550)
82 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : วัด พระ ชมรม, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (6 สิงหาคม 2550 - 7 สิงหาคม 2550)
81 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
80 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
79 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
78 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
77 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
76 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
75 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง Mental Health in The City, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
74 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการกรมการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
73 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
72 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
71 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 27 กรกฏาคม 2550)
70 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 27 กรกฏาคม 2550)
69 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การศึกษาทบทวนระบบการผลิตพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
68 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
67 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน, สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
66 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
65 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
64 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
63 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
62 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
61 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
60 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 13, โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (23 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
59 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง บทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ชลบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 21 กรกฏาคม 2550)
58 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
57 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
56 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สังเคราะห์องค์ความรู้จากกรณีศึกษานวัตกรรมบริการสุขภาพชุมชน (ปฐมภูมิ), โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
55 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกรณีศึกษานวัตกรรมบริการสุขภาพชุมชม, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กรกฏาคม 2550 - 19 กรกฏาคม 2550)
54 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรชีวิตสดใส พลังใจเข้มแข็ง, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
53 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2550 (13-14,18,25 ก.ค. -1,8 ส.ค.), ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง , สำนักงานอธิการบดี, ไทย (13 กรกฏาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
52 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2550 (13-14,18,25 ก.ค. -1,8 ส.ค.), ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง , สำนักงานอธิการบดี, ไทย (13 กรกฏาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
51 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสำรวจและประเมินวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (12 กรกฏาคม 2550 - 15 กรกฏาคม 2550)
50 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Presentation Skills, BRITISH COUNCIL, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
49 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าในปี 2551, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
48 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าในปี 2551, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
47 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฯ เรื่อง การจัดการแบบโลจิสติกส์กับแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2550 - 6 กรกฏาคม 2550)
46 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
45 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
44 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
43 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
42 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
41 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
40 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
39 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
38 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
37 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
36 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
35 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
34 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
33 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
32 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
31 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
30 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่อง นคราภิวัฒน์และวิถีชีวิตเมือง, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (29 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
29 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
28 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
27 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
26 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
25 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ทิศทางพัฒนางานวิจัยสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
24 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 28 มิถุนายน 2550)
23 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
22 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
21 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 4, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (23 มิถุนายน 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
20 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2550 - 22 มิถุนายน 2550)
19 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2550 - 22 มิถุนายน 2550)
18 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ เข้ารับการฝึกทักษะการประเมินทางคลินิก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (18 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
17 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (18 มิถุนายน 2550 - 18 มิถุนายน 2550)
16 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 มิถุนายน 2550 - 16 มิถุนายน 2550)
15 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (13 มิถุนายน 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
14 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
13 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
12 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
11 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
10 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติ และการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
9 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 21, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี, ไทย (4 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)
8 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ " The 8th International Family Nursing Conference", โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (4 มิถุนายน 2550 - 7 มิถุนายน 2550)
7 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม Training for the Trainers, ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่, ไทย (31 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
6 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม Training for the Trainers, ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่, ไทย (31 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
5 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การเล่าประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (30 พฤษภาคม 2550 - 22 มกราคม 2551)
4 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Prevention of Mother to Child HIV Transmission, โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
3 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
2 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
1 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th