KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

506 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การจัดทำ Training Roadmap บนพื้นฐาน Competency, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (31 พฤษภาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2555)
505 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา คุณค่าการพยาบาล : คุณภาพบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาไทย, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
504 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการทางการพยาบาล, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
503 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (28 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
502 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (28 พฤษภาคม 2555 - 28 พฤษภาคม 2555)
501 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
500 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
499 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
498 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
497 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
496 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
495 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
494 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์นวัตกรรม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (23 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
493 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนานำเสนอประสบกรณ์การผสมผสานการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ : ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น, ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
492 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
491 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
490 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
489 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
488 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
487 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
486 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
485 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
484 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
483 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
482 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555)
481 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555)
480 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
479 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 19 พฤษภาคม 2555)
478 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
477 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
476 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
475 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Trends and Innovations in Chronic lllness, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2555)
474 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Trends and Innovations in Chronic lllness, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2555)
473 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
472 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
471 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
470 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
469 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
468 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Disaster Nursing Training Course, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (7 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2555)
467 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Moving Concept in Pain Management, Holiday lnn Pattaya ชลบุรี, ไทย (4 พฤษภาคม 2555 - 7 พฤษภาคม 2555)
466 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล, โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (3 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
465 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
464 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย นโยบายและแผนของกรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำท่วมเชียงใหม่และภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
463 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
462 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
461 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
460 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
459 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
458 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
457 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
456 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
455 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (30 เมษายน 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
454 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (27 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555)
453 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
452 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
451 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
450 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
449 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
448 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
447 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
446 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
445 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
444 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
443 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
442 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
441 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
440 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
439 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
438 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
437 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
436 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
435 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
434 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
433 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
432 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
431 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
430 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
429 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
428 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
427 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
426 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
425 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
424 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
423 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
422 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
421 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
420 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
419 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
418 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
417 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
416 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
415 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
414 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ ประเทศญี่ป่น, Kagawa University, ไทย (21 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2555)
413 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สุขภาพปลอดภัยร่วมใจกันดูแล Working Together for Health Security, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (10 เมษายน 2555 - 12 เมษายน 2555)
412 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินผล และกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเอดส์ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ ปี 2555-2557, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (4 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
411 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ), สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
410 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ), สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
409 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม participate in SEAOHUN Regional Core Competency Worshop, Conrad Hotel, ไทย (2 เมษายน 2555 - 3 เมษายน 2555)
408 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม participate in SEAOHUN Regional Core Competency Worshop, Conrad Hotel, ไทย (2 เมษายน 2555 - 3 เมษายน 2555)
407 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Performance Management กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มีนาคม 2555 - 29 มีนาคม 2555)
406 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
405 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
404 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
403 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
402 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
401 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
400 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
399 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
398 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
397 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
396 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
395 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
394 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
393 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3, โรงแรมเอเชีย, ไทย (21 มีนาคม 2555 - 22 มีนาคม 2555)
392 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
391 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
390 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงานโรงพยาบาล, โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร, ไทย (17 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
389 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย, โรงแรมเอเชีย, ไทย (14 มีนาคม 2555 - 14 มีนาคม 2555)
388 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
387 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
386 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
385 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
384 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
383 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
382 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
381 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
380 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
379 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม e-Learning Seminar and Workshop 2012 form e-Learning to we-Learning : anywhere, anytime, anydevice with anyone, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
378 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Collaborative Project on Development of Data Base System for Community Strengthening at Tambon level, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (5 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
377 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Collaborative Project on Development of Data Base System for Community Strengthening at Tambon Level, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (5 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
376 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง สุขภาพพอเพียง : เป็น อยู่ คือ, มหาชีวาลัยอีสาน อ.สตีก จ.บุรีรัมย์, ไทย (2 มีนาคม 2555 - 3 มีนาคม 2555)
375 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาและเปิดตัวหลักสูตร "คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง", โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
374 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติของท้องถิ่นอย่งพึ่งพาตนเองและยั่งยืน ในภาคเหนือ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
373 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตไทย, โรงแรมรอยัลริเวอร์, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
372 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 23, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
371 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 23, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
370 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
369 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
368 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
367 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
366 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
365 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
364 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
363 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
362 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตัดสินเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2555, โรงแรมทีเค.พาเลซ, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2555)
361 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
360 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2555)
359 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
358 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
357 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
356 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
355 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2555)
354 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 เมษายน 2555)
353 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย, โรงแรมแม่ปิง, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2555 - 17 กุมภาพันธ์ 2555)
352 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
351 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
350 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
349 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2555 - 13 กุมภาพันธ์ 2555)
348 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเรื่องข้อร้องเรียนของผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
347 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนาม้ยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 พฤษภาคม 2555)
346 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
345 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
344 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
343 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
342 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
341 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
340 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
339 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
338 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
337 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
336 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ เสวนาความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
335 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
334 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
333 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
332 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
331 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
330 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Global Health Institute - Thailand 2012" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
329 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute-Thailand, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
328 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute-Thailand, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
327 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute-Thailand, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
326 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและมลภาวะทางอากาศ, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 26 มกราคม 2555)
325 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
324 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
323 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
322 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะทางอากาศ, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 26 มกราคม 2555)
321 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
320 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
319 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
318 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
317 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
316 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
315 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
314 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
313 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
312 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
311 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
310 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
309 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
308 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
307 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
306 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างความสำเร็จด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (16 มกราคม 2555 - 17 มกราคม 2555)
305 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (12 มกราคม 2555 - 13 มกราคม 2555)
304 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 มกราคม 2555 - 16 มกราคม 2555)
303 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
302 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กฏหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
301 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม กฏหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
300 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (22 ธันวาคม 2554 - 22 ธันวาคม 2554)
299 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (22 ธันวาคม 2554 - 22 ธันวาคม 2554)
298 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
297 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Critical Care Medicine 2011 : Make lt Easy, โรงแรมโซฟิเทลทาราแกรนด์, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2554)
296 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเด็นปัญหากำลังคนในอนาคตฯ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 20 ธันวาคม 2554)
295 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, ไทย (18 ธันวาคม 2554 - 19 ธันวาคม 2554)
294 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
293 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
292 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนศูนย์ภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554)
291 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
290 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
289 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MAC 2011, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
288 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
287 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
286 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และทักษะในการใช้ ASSIST-BI, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
285 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และทักษะในการใช้ ASSIST-BI, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
284 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าประชุม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สมัยสามัญ ครั้งที่ 6 /๒๕๕๔ , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย (7 ธันวาคม 2554 - 7 ธันวาคม 2554)
283 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
282 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Essential Lssues in Newbom Nursery, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
281 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
280 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
279 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
278 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการให้บริการฯ, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (2 ธันวาคม 2554 - 2 ธันวาคม 2554)
277 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
276 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
275 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
274 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
273 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
272 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
271 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
270 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
269 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
268 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
267 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
266 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
265 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
264 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
263 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, คุ้มภูคำเรสสิเดนซ์ เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2554 - 28 พฤศจิกายน 2554)
262 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (25 พฤศจิกายน 2554 - 25 พฤศจิกายน 2554)
261 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤศจิกายน 2554 - 24 พฤศจิกายน 2554)
260 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตร HIA, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2554 - 20 พฤศจิกายน 2554)
259 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2554 - 18 พฤศจิกายน 2554)
258 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (16 พฤศจิกายน 2554 - 16 พฤศจิกายน 2554)
257 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (16 พฤศจิกายน 2554 - 16 พฤศจิกายน 2554)
256 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care medicine 2011 : Make it Easy, โรงแรม Le Meridian Chiang Mai, ไทย (10 พฤศจิกายน 2554 - 11 พฤศจิกายน 2554)
255 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Training of Trainer, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
254 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Training of Trainer, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
253 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
252 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
251 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
250 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
249 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
248 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
247 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
246 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
245 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
244 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
243 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
242 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
241 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
240 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
239 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
238 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
237 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
236 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
235 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
234 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
233 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
232 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
231 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
230 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
229 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
228 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
227 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
226 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
225 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
224 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
223 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
222 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
221 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
220 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
219 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
218 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
217 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
216 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
215 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
214 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
213 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
212 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
211 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
210 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
209 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
208 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
207 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
206 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
205 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
204 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
203 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
202 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
201 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
200 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
199 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
198 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
197 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
196 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
195 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
194 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
193 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
192 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
191 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
190 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (20 ตุลาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2554)
189 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (20 ตุลาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2554)
188 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (20 ตุลาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2554)
187 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (16 ตุลาคม 2554 - 16 ตุลาคม 2554)
186 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยาแบบองค์รวม, จีรัง เฮล์ท รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (13 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
185 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Prevention Prediction and Promotion in Perinatal Health, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (12 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
184 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Prevention Prediction and Promotion in Perinatal Health, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (12 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
183 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
182 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2551-2553) ครั้งที่ 5/2554, โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 8 ตุลาคม 2554)
181 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดการความรู้การปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างอาจารย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 8 ตุลาคม 2554)
180 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
179 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
178 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการติดตาม ทบทวน และต่อยอดการจัดองค์ความรู้, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
177 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
176 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
175 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การติดตาม ทบทวน และต่อยอดการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
174 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
173 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
172 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม Asia Pacific Academic Consortium for Public Hcelth, โรงแรมอมารี, ไทย (26 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
171 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมระบบฐานข้อมูลตำบล, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (25 กันยายน 2554 - 27 กันยายน 2554)
170 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (21 กันยายน 2554 - 21 กันยายน 2554)
169 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีเสวนาการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย, โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เชียงราย, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
168 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการทำงานเป็นทีม, สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2554 - 17 กันยายน 2554)
167 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะ ที่ 1 เรื่องการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ , อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (10 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
166 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (9 กันยายน 2554 - 2 พฤศจิกายน 2554)
165 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ยกระดับนวัตกรรมงานวิจัยด้วยกระบวนการใช้ทุน วช, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (9 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
164 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ยกระดับนวัตกรรมงานวิจัยด้วยกระบวนการใช้ทุน วช, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (9 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
163 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมประชาพิจารณ์โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน", สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (9 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
162 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
161 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
160 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
159 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
158 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
157 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการฯ, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
156 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการฯ, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
155 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการฯ, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
154 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชาติของสกอ ประจำปี 2554, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (8 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
153 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
152 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
151 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
150 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
149 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Collaboration and Netorking among Ph D Program in Thailand, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
148 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
147 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการกู้ชีพขั้นสูงและการอำนวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ไทย (1 กันยายน 2554 - 3 กันยายน 2554)
146 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
145 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
144 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
143 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
142 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
141 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
140 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
139 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
138 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
137 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
136 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
135 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
134 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
133 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
132 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
131 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
130 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
129 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
128 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
127 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
126 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
125 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
124 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
123 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 29 สิงหาคม 2554)
122 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Palliative Careฯ และสัมมนาสภาการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
121 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Palliative Careฯ และสัมมนาสภาการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
120 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
119 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ รวมพลัง สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
118 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น, ไทย (25 สิงหาคม 2554 - 25 สิงหาคม 2554)
117 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี, ไทย (25 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
116 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
115 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
114 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
113 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
112 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
111 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
110 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
109 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
108 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
107 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
106 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
105 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
104 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
103 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
102 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการ, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 18 สิงหาคม 2554)
101 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
100 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
99 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
98 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
97 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
96 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
95 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
94 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
93 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
92 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
91 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
90 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
89 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการจิตบำบัดครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
88 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการจิตบำบัดครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
87 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายจิตเวชผู้สูงอายุ 2554, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554)
86 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
85 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
84 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ Thi Nurse Cohort Study, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (3 สิงหาคม 2554 - 3 สิงหาคม 2554)
83 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นฯ, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (3 สิงหาคม 2554 - 3 สิงหาคม 2554)
82 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การพัฒนา Test Bluprint & Iten Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4, ไทย (1 สิงหาคม 2554 - 2 สิงหาคม 2554)
81 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, ไทย (29 กรกฏาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554)
80 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผลการวิจัยและวิธีการอภิปรายผลที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่า, อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ, ไทย (27 กรกฏาคม 2554 - 27 กรกฏาคม 2554)
79 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือกับ 14 สถาบันการศึกษา และพื้นที่ 44 ตำบลพัฒนา, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (24 กรกฏาคม 2554 - 24 กรกฏาคม 2554)
78 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
77 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปรับปรุงแนวทางฯ, บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 21 กรกฏาคม 2554)
76 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
75 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
74 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
73 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
72 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
71 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
70 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (19 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
69 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (17 กรกฏาคม 2554 - 29 สิงหาคม 2554)
68 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวคิด และผังพิสัยการวิจัยด้านกฎหมายสำหรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
67 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจารณ์ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ครั้งที่ 1, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
66 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง เทคนิคการสอนสมัยใหม่, ห้อง 407 อาคาร 4, ไทย (11 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
65 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ เทคนิกการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
64 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
63 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
62 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
61 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
60 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
59 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2554, บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม, ไทย (8 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
58 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ" , ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
57 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
56 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
55 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
54 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สมัชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ฮิลล์, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
53 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
52 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างผู้สอน ASSIST-เครืองมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
51 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างผู้สอน ASSIST-เครืองมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
50 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
49 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 7 กรกฏาคม 2554)
48 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย : โปรแกรมการประเมินผลวิจัย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 5 กรกฏาคม 2554)
47 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 7 กรกฏาคม 2554)
46 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Emergency Medicine ครั้งที่ 6, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, ไทย (4 กรกฏาคม 2554 - 6 กรกฏาคม 2554)
45 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อเสนอการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 กรกฏาคม 2554 - 4 กรกฏาคม 2554)
44 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
43 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
42 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4, ไทย (27 มิถุนายน 2554 - 27 มิถุนายน 2554)
41 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการประเมินและติดตามผลการนำเหลักการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปใช้, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (25 มิถุนายน 2554 - 25 มิถุนายน 2554)
40 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น, กรุงโตเกียว, ไทย (23 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
39 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
38 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
37 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย Ecosystem Health and Public Health, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
36 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคของการ่วมกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมโดยภาคประชาชน วิเคราะห์ผ่านนโยบายสังคมว่าด้วยปัญหาผู้สูงวัย, โรงแรมรามารการ์เด้น, ไทย (21 มิถุนายน 2554 - 21 มิถุนายน 2554)
35 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย, ไทย (21 มิถุนายน 2554 - 24 มิถุนายน 2554)
34 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน "ร้อยคนคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี", โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (21 มิถุนายน 2554 - 23 มิถุนายน 2554)
33 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula Rama Siriraj : JCMS2011, ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย (15 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2554)
32 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ HA 12 North Regional Forum : ความงามในความหลากหลาย Beauty in Diversity, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (13 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2554)
31 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
30 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
29 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
28 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
27 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
26 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
25 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
24 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
23 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
22 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
21 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
20 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็น Subcommittee และร่วมเสนอผลงานแบบโปสเตอร์, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลลาดพร้าว, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 9 มิถุนายน 2554)
19 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
18 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
17 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
16 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
15 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
14 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
13 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
12 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
11 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (4 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
10 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (4 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
9 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (4 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
8 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
7 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
6 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมการปฏิบัติการการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ (ICH-GCP) , ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ , ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
5 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 มิถุนายน 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
4 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 มิถุนายน 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
3 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
2 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2554 - 5 มิถุนายน 2554)
1 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2554 - 5 มิถุนายน 2554)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th