KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

383 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
382 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
381 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
380 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
379 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
378 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
377 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
376 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
375 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
374 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
373 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
372 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
371 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาต่อภาวะซืมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556)
370 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
369 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (30 พฤษภาคม 2556 - 30 พฤษภาคม 2556)
368 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน และการพัฒนาคุณภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบบริการสุขภาพ : ศูนย์บริการแบบองค์รวม, โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท, ไทย (27 พฤษภาคม 2556 - 27 พฤษภาคม 2556)
367 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
366 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
365 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
364 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
363 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
362 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
361 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
360 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
359 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
358 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
357 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
356 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
355 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
354 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
353 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
352 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
351 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
350 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
349 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
348 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
347 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เรื่อง Holistic Approach in Stroke Management, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
346 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ครั้งที่ 9/2556, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
345 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Approach inStroke Management, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
344 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Approach inStroke Management, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
343 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
342 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
341 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
340 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม The Therapeutic Uses Of Music, วิทยาลัยดุรยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
339 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
338 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
337 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
336 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
335 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
334 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
333 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
332 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
331 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
330 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
329 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Intemational Conference on Health, Healing, & Harmony : Nursion Values ปี 2556, โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย (1 พฤษภาคม 2556 - 3 พฤษภาคม 2556)
328 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Faculty Development Workshop, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556)
327 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Faculty Development Workshop, Chiang Mai, Thailand, ไทย (30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556)
326 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Faculty Development Workshop, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556)
325 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม USAID Emerging Pandemic, Chiang Mai, Thailand, ไทย (30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556)
324 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม Faculty Development Workshop, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556)
323 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม Survey Training, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (29 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
322 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, and Harmony : Nursing Values, โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย (29 เมษายน 2556 - 6 พฤษภาคม 2556)
321 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2556)
320 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2556)
319 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2556)
318 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 "จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม", โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (25 เมษายน 2556 - 26 เมษายน 2556)
317 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2556)
316 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2556)
315 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีในการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับการเข้าร่วมประชุม The International Unionfor Health promotion and Education, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (24 เมษายน 2556 - 26 เมษายน 2556)
314 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (22 เมษายน 2556 - 24 เมษายน 2556)
313 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Institute Chiang Mai University, ไทย (20 เมษายน 2556 - 9 มิถุนายน 2556)
312 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนปฏิบัติการศูนย์พิษระดับภูมิภาคและทิศทางการวินิจฉัยโรคจากการทำงานในประเทศไทย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (18 เมษายน 2556 - 18 เมษายน 2556)
311 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 เมษายน 2556 - 12 เมษายน 2556)
310 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม หัวข้อ "พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 เมษายน 2556 - 12 เมษายน 2556)
309 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม หัวข้อ "พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 เมษายน 2556 - 12 เมษายน 2556)
308 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม หัวข้อ "พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 เมษายน 2556 - 12 เมษายน 2556)
307 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี, ไทย (10 เมษายน 2556 - 11 เมษายน 2556)
306 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี, ไทย (10 เมษายน 2556 - 11 เมษายน 2556)
305 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม NEW-CCET General Assembly Meeting, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 เมษายน 2556 - 9 เมษายน 2556)
304 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
303 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
302 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
301 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
300 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
299 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
298 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
297 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ International Conference on Health, Healing & Harmony : Nursing Value และนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า, ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต, ไทย (1 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
296 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก หัวข้อ Cesarean Wound Infection : Risk Factors, Risk Score for Deep, Organ or Space Infection and Effectiveness of Antibiotic Prophylaxis., ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2556 - 29 มีนาคม 2556)
295 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
294 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
293 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
292 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
291 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
290 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
289 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
288 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The one Health Short Course Development, กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
287 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาปี 2554 และร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยเชิงการสื่อสาร, โรงแรมหลุยส์ แทรเวรน์, ไทย (14 มีนาคม 2556 - 14 มีนาคม 2556)
286 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับทราบผลและวิธีการประเมินโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2556)
285 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ เรื่อง องค์กรที่น่าใว้วางใจ, เมืองทองธานี, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
284 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ THEME : OB-GYN in Practice 2013 : X-rated OB-GYN, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
283 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ THEME : OB-GYN in Practice 2013 : X-rated OB-GYN, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
282 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น มีการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (11 มีนาคม 2556 - 11 มีนาคม 2556)
281 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2556)
280 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรส่วนกลางหลักสูตรการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทำยุทธศาสตรืการป้องกันแกะแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดและการบูรณาการงานเอดส์ในแผนพัฒนาจังหวัด, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (6 มีนาคม 2556 - 7 มีนาคม 2556)
279 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2556)
278 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Activity Grant Application, Video Conference room, Chalermprakiat Building, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2556)
277 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHON Steering Committee และ THOHUN Activity Grant Application, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2556)
276 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
275 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHON Steering Committee และ THOHUN Activity Grant Application, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2556)
274 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุม QA & ASEAN Community, โรงแรมแอร์พอร์ท รังสิต, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2556)
273 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 16 East Asian Forum of Nursing Scholars, โรงแรมดิเอ็มเมอรัล, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
272 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย Developing International Networking for Nursing Research, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
271 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ the 16th EAFONS, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
270 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th East Asian Forum of Nursing Scholars, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2556 - 21 กุมภาพันธ์ 2556)
269 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 16 East Asian Forum of Nursing Scholars, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
268 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 16 East Asian Forum of Nursing Scholars, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
267 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
266 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
265 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
264 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
263 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
262 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม More Tips for Reviewers to Like and Editors to Puvlish Your Manuscripts in Competitive Scientific Journals, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2556 - 19 กุมภาพันธ์ 2556)
261 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมงานวิจัยทางสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 1, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
260 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมงานวิจัยทางสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 1, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
259 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Activity Grant Application, Video Conference room, Chalermprakiat Building, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
258 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
257 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
256 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี, โรงแรม ดิ เอ็มเมอรอล, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
255 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ อบรม International Course on Human Subject Protection, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
254 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการศิษย์เก่าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
253 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
252 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
251 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี, โรงแรมดิเอ็มเมอรอล, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
250 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี, โรงแรมดิเอ็มเมอรอล, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
249 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
248 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม International Course on Human Subject Protection, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
247 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Update Critical Care, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
246 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมพยาบาลอาชีวอนามัยสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
245 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์, โรงพยาบาลศิริราช จุฬาลงกรณ์ พระมงกุฎ รามาธิบดี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 22 กุมภาพันธ์ 2556)
244 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ อบรม International Course on Human Subject Protection, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
243 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2556, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556)
242 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม International Course on Human Subject Protection, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
241 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการเขียน proposal, โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2556 - 10 กุมภาพันธ์ 2556)
240 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เสวนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Hybrid Event, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2556 - 6 กุมภาพันธ์ 2556)
239 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2013 หัวข้อ A World United Against Infectious Diseases : Cross-Sectoral Solutions, กรุงเทพมหานคร, ไทย (31 มกราคม 2556 - 2 กุมภาพันธ์ 2556)
238 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล ภาคเหนือ 17 จังหวัด, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 มกราคม 2556 - 31 มกราคม 2556)
237 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมทบทวนเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย, สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
236 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (25 มกราคม 2556 - 25 มกราคม 2556)
235 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (21 มกราคม 2556 - 22 มกราคม 2556)
234 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำและนักบริหารการพยาบาลตามหลักสูตร ICN Leadership For Change (LFC) Training Program, สภาการพยาบาล, ไทย (21 มกราคม 2556 - 25 มกราคม 2557)
233 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ smart, โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (10 มกราคม 2556 - 10 มกราคม 2556)
232 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการเปิดเวทีกรรมการหอพักนักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองหอพัก, สำนักงานหอพักนักศึกษา, ไทย (9 มกราคม 2556 - 9 มกราคม 2556)
231 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและองค์กร, ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา เชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2555 - 28 ธันวาคม 2555)
230 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
229 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
228 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
227 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
226 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษภาพรวมของการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 ธันวาคม 2555 - 23 ธันวาคม 2555)
225 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม APHC 2013, ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (21 ธันวาคม 2555 - 21 ธันวาคม 2555)
224 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 ธันวาคม 2555 - 20 ธันวาคม 2555)
223 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2555, โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (17 ธันวาคม 2555 - 18 ธันวาคม 2555)
222 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2555 - 14 ธันวาคม 2555)
221 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ : ทบทวนบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (13 ธันวาคม 2555 - 13 ธันวาคม 2555)
220 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2555 - 14 ธันวาคม 2555)
219 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2555 - 14 ธันวาคม 2555)
218 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (12 ธันวาคม 2555 - 14 ธันวาคม 2555)
217 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2555 - 8 ธันวาคม 2555)
216 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2555 - 8 ธันวาคม 2555)
215 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "Renal Disease and Biotechnology for Blood Purification", โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555)
214 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "Renal Disease and Biotechnology for Blood Purification", โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555)
213 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "Renal Disease and Biotechnology for Blood Purification", โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555)
212 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
211 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "Renal Disease and Biotechnology for Blood Purification", โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555)
210 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
209 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาคุณภาพวารสารทางการพยาบาลไทย สู่สากล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (27 พฤศจิกายน 2555 - 29 พฤศจิกายน 2555)
208 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Optimization in Medicine and Biology, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2555 - 28 พฤศจิกายน 2555)
207 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554 ประเด็นผู้สูงอายุ, โรงแรมเอเชีย, ไทย (23 พฤศจิกายน 2555 - 23 พฤศจิกายน 2555)
206 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
205 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Post-Cardiac Arrest Care and Therapeutuic Hypolthermia Workshop, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
204 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Post-Cardiac Arrest Care and Therapeutuic Hypolthermia Workshop, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
203 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Post-Cardiac Arrest Care and Therapeutuic Hypolthermia Workshop, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
202 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
201 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
200 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 22 พฤศจิกายน 2555)
199 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 21, อิมแพ็คเมืองทองธานี, ไทย (21 พฤศจิกายน 2555 - 23 พฤศจิกายน 2555)
198 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง Toward Health and Happiness of Thai Aging Society, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2555 - 23 พฤศจิกายน 2555)
197 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2555 - 20 พฤศจิกายน 2555)
196 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2555 - 20 พฤศจิกายน 2555)
195 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (14 พฤศจิกายน 2555 - 16 พฤศจิกายน 2555)
194 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (13 พฤศจิกายน 2555 - 16 พฤศจิกายน 2555)
193 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2555 - 14 พฤศจิกายน 2555)
192 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2555 - 6 พฤศจิกายน 2555)
191 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOUN committee, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 พฤศจิกายน 2555 - 6 พฤศจิกายน 2555)
190 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOUN committee, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 พฤศจิกายน 2555 - 6 พฤศจิกายน 2555)
189 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรรมการ, The Thailand Research Fund, ไทย (6 พฤศจิกายน 2555 - 6 พฤศจิกายน 2555)
188 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2555 - 6 พฤศจิกายน 2555)
187 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Comprehensive Systematic Review Full Training Program, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2555)
186 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Comprehensive Systematic Review Full Training Program, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2555)
185 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Comprehensive Systematic Review Full Training Program, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2555)
184 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาธารณสุข, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ไทย (5 พฤศจิกายน 2555 - 7 พฤศจิกายน 2555)
183 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม JBI Comprehensive Systematic Review Training Program, The Empress Hotel, ไทย (5 พฤศจิกายน 2555 - 9 ธันวาคม 2555)
182 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ด้านอีเลิร์นนิงปี 2555 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเยาวชนยุคแท็บเล็ต, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
181 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Learning ครั้งที่ 7 ปี 2555 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
180 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 7, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
179 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นิง ครั้งที่ 7 ปี 2555, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
178 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นิง ครั้งที่ 7 ปี 2555, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
177 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นิง ครั้งที่ 7 ปี 2555, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
176 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
175 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
174 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
173 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
172 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
171 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมหารือ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (30 ตุลาคม 2555 - 30 ตุลาคม 2555)
170 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Frontiers in Common Medilcal Problem, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555)
169 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 12, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ไทย (16 ตุลาคม 2555 - 20 ตุลาคม 2555)
168 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาญี่ปุ่น, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2555 - 20 ธันวาคม 2555)
167 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ภายใต้การทำงาน, คณะสัตวแพทยศาสตร์, ไทย (15 ตุลาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555)
166 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมวิชาการBuilding a Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Community Mental Health in Developing Countries ณ ประเทศไต้หวัน, กรุงไทเป, ไทย (7 ตุลาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2555)
165 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (5 ตุลาคม 2555 - 5 ตุลาคม 2555)
164 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในส่วนภูมิภาค, กรุงเทพมหานคร, ไทย (2 ตุลาคม 2555 - 4 ตุลาคม 2555)
163 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (2 ตุลาคม 2555 - 4 ตุลาคม 2555)
162 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ เสวนา ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้าน e-learning ครั้งที่ 7, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 ตุลาคม 2555 - 2 ตุลาคม 2555)
161 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
160 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
159 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
158 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
157 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
156 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
155 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
154 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
153 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
152 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
151 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
150 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, School of Nursing, Kunming Medical UniversityและKunming Medical University Hospital and Affiliated Hospitals, ไทย (26 กันยายน 2555 - 28 กันยายน 2555)
149 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท, ไทย (24 กันยายน 2555 - 24 กันยายน 2555)
148 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและเครือข่ายการดำเนินงานทางสถิติ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (24 กันยายน 2555 - 24 กันยายน 2555)
147 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและเครือข่ายการดำเนินงานทางสถิติ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (24 กันยายน 2555 - 24 กันยายน 2555)
146 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลแผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวงและการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (24 กันยายน 2555 - 24 กันยายน 2555)
145 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (24 กันยายน 2555 - 24 กันยายน 2555)
144 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2555 - 25 พฤศจิกายน 2555)
143 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเพื่อกำหนแนวทางการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (20 กันยายน 2555 - 20 กันยายน 2555)
142 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ บันทึกภาพเคลื่อนไหวในการจัดทำภาพยนต์สั้นและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ, โรงพยาบาลอ่าวอุดม ชลบุรี, ไทย (19 กันยายน 2555 - 21 กันยายน 2555)
141 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Studies Center Ltd., Part, ไทย (17 กันยายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555)
140 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
139 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
138 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
137 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
136 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
135 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
134 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
133 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
132 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
131 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
130 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
129 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
128 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
127 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
126 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardiology The New Balance, โรงแรม Shangri-la chiang mai, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
125 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
124 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
123 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
122 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
121 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
120 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (13 กันยายน 2555 - 16 กันยายน 2555)
119 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
118 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมในศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 กันยายน 2555 - 10 กันยายน 2555)
117 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
116 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
115 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการบริการความรู้สุขภาวะเชิงรุก ปลุกกระแสให้ประชาชนดูแลตนเองและอนามัยสิ่งแวดล้อม, มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์, ไทย (30 สิงหาคม 2555 - 2 กันยายน 2555)
114 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
113 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
112 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
111 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
110 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
109 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
108 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
107 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
106 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
105 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
104 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
103 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (26 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
102 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 28 สิงหาคม 2555)
101 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
100 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
99 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
98 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
97 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
96 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
95 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
94 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 28 สิงหาคม 2555)
93 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
92 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 28 สิงหาคม 2555)
91 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
90 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
89 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
88 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
87 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
86 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
85 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ครอบครัวและเด็กไทยยุคใหม่ก้าวไกลสู่สากล, โรงแรมเอเชีย, ไทย (23 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
84 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, อาคาร เอส เอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2555 - 22 สิงหาคม 2555)
83 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 7, โรงแรมเอเชีย, ไทย (22 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
82 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ, อาคาร เอส เอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2555 - 22 สิงหาคม 2555)
81 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 11, โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานคร, ไทย (22 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
80 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 11, โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานคร, ไทย (22 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
79 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 11, โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานคร, ไทย (22 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
78 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
77 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง & ดนตรี และศิลปบำบัด, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (20 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
76 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง & ดนตรี และศิลปบำบัด, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (20 สิงหาคม 2555 - 20 สิงหาคม 2555)
75 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง & ดนตรี และศิลปบำบัด, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (20 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
74 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวิจัยค้นคว้าพัฒนายาเครือข่าย และยุทธศาสตร์, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2555 - 23 สิงหาคม 2555)
73 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Thailand One Health University Network, โรงแรม Grand Sukumvit, ไทย (18 สิงหาคม 2555 - 19 สิงหาคม 2555)
72 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Thailand One Health University Network, โรงแรม Grand Sukumvit, ไทย (18 สิงหาคม 2555 - 19 สิงหาคม 2555)
71 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Thailand One Health University Network, โรงแรม Grand Sukumvit, ไทย (18 สิงหาคม 2555 - 19 สิงหาคม 2555)
70 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Thailand One Health University Network, โรงแรม Grand Sukumvit, ไทย (18 สิงหาคม 2555 - 19 สิงหาคม 2555)
69 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
68 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
67 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
66 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
65 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
64 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
63 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เสนอโครงการวิจัย วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค, โรงพยาบาลศรีธัญญา, ไทย (14 สิงหาคม 2555 - 16 สิงหาคม 2555)
62 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Critical Care Nursing Conference 2012 : Assessment and Manageent, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (9 สิงหาคม 2555 - 9 สิงหาคม 2555)
61 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายจิตเวชผู้สูงอายุ พ.ศ.2555, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์, ไทย (8 สิงหาคม 2555 - 9 สิงหาคม 2555)
60 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555)
59 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555)
58 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555)
57 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทย จากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (30 กรกฏาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2555)
56 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทย จากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (30 กรกฏาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2555)
55 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุม ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทย จากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (30 กรกฏาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555)
54 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Disaster nursing education in Thailand : Current and future direction, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (23 กรกฏาคม 2555 - 24 กรกฏาคม 2555)
53 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (23 กรกฏาคม 2555 - 27 กรกฏาคม 2555)
52 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
51 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2554 ครั้งที่ 2, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (14 กรกฏาคม 2555 - 14 กรกฏาคม 2555)
50 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (10 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
49 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (10 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
48 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (10 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
47 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และการจัดการศึกษาในหลักสูตร DPN สหรัฐอเมริกา, สภาการพยาบาล, ไทย (10 กรกฏาคม 2555 - 10 กรกฏาคม 2555)
46 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (10 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
45 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 9, โรงแรมสตาร์ โฮเทล ระยอง, ไทย (9 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
44 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ครั้งที่ 5, อิมแพ็คเมืองทองธานี, ไทย (9 กรกฏาคม 2555 - 12 กรกฏาคม 2555)
43 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 9, โรงแรมสตาร์ โฮเทล ระยอง, ไทย (9 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
42 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ Infection Control in Various Settings, โรงแรมสตาร์ โฮเทล ระยอง, ไทย (8 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
41 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 8, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (8 กรกฏาคม 2555 - 13 กรกฏาคม 2555)
40 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (6 กรกฏาคม 2555 - 6 กรกฏาคม 2555)
39 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (6 กรกฏาคม 2555 - 6 กรกฏาคม 2555)
38 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งที่ 2, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (6 กรกฏาคม 2555 - 6 กรกฏาคม 2555)
37 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (6 กรกฏาคม 2555 - 6 กรกฏาคม 2555)
36 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีฉบับที่ 7, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (5 กรกฏาคม 2555 - 5 กรกฏาคม 2555)
35 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวินิจฉัยโรคจากการทำงานและศูนย์พิษระดับภูมิภาค, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (2 กรกฏาคม 2555 - 2 กรกฏาคม 2555)
34 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2555 - 29 มิถุนายน 2555)
33 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 13 เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2555 - 29 มิถุนายน 2555)
32 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางและกิจกรรมเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงาน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (28 มิถุนายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555)
31 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2555 - 29 มิถุนายน 2555)
30 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะบำบัด Asian Music & Creative Arts Therapy Summut และ 2 International Association for Music & Medicine, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 6 กรกฏาคม 2555)
29 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน ร้อยความคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 29 มิถุนายน 2555)
28 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะบำบัด Asian Music & Creative Arts Therapy Summut และ 2 International Association for Music & Medicine, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 6 กรกฏาคม 2555)
27 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด, โรงแรมรามาดาร์ เดมา, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 29 มิถุนายน 2555)
26 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน ร้อยความคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 29 มิถุนายน 2555)
25 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สอบความรู้เพื่อรับวุฒิแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มิถุนายน 2555 - 25 มิถุนายน 2555)
24 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง, โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
23 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (20 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555)
22 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (20 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555)
21 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (20 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555)
20 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (20 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555)
19 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (20 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555)
18 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (20 มิถุนายน 2555 - 20 มิถุนายน 2555)
17 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
16 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
15 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
14 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
13 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
12 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
11 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
10 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
9 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2555 - 16 มิถุนายน 2555)
8 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน, โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (15 มิถุนายน 2555 - 17 มิถุนายน 2555)
7 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน, โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (15 มิถุนายน 2555 - 17 มิถุนายน 2555)
6 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2555, อิมแพ็คเมืองทองธานี, ไทย (13 มิถุนายน 2555 - 17 มิถุนายน 2555)
5 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ประเทศสิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์, ไทย (3 มิถุนายน 2555 - 4 มิถุนายน 2555)
4 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนลอนดอนเฮ้าส์, ไทย (2 มิถุนายน 2555 - 7 กรกฏาคม 2555)
3 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการทางการพยาบาล, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
2 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา คุณค่าการพยาบาล : คุณภาพบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาไทย, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
1 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (28 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th