KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

468 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (30 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
467 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
466 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
465 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
464 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
463 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีแถลงข่าว ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555, เดอะสุโกศลโฮเทล, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
462 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
461 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
460 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
459 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
458 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
457 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
456 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
455 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
454 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
453 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
452 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
451 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
450 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
449 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
448 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
447 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
446 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
445 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
444 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
443 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
442 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, Novotel on Siam Square Hotel, Bangkok, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
441 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
440 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
439 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
438 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
437 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
436 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
435 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2, สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม, ไทย (20 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
434 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายบุคลากรพยาบาลในอาเซียน : บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (16 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557)
433 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมความพร้อมเครือข่าย DHML, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (16 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557)
432 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอกรอบแนวทางการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ตามบริบทพื้นที่, โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์, ไทย (8 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557)
431 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม contemporary management of complicated pregnancy : การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย, โรงแรมเดอะเฮอรีเทจ พัทยาบีชรีสอร์ท, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
430 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop, โรงแรมสุรวงศ์, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
429 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 25 มิถุนายน 2557)
428 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 25 มิถุนายน 2557)
427 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop, โรงแรมสุรวงศ์, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
426 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop, โรงแรมสุรวงศ์, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
425 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม contemporary management of complicated pregnancy : การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย, โรงแรมเดอะเฮอรีเทจ พัทยาบีชรีสอร์ท, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
424 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม อิภวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (5 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557)
423 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (5 พฤษภาคม 2557 - 6 พฤษภาคม 2557)
422 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีระดับงานซับซ้อน, โรงแรมรอยัลริเวอร์, ไทย (3 พฤษภาคม 2557 - 5 พฤษภาคม 2557)
421 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร, โรงแรม เดอะ สุโกศล, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 2 พฤษภาคม 2557)
420 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแหลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, ไทย (25 เมษายน 2557 - 28 เมษายน 2557)
419 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีคณะทำงานบริหารและหน่วยเลขานุการกิจ ครั้งที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น, ไทย (8 เมษายน 2557 - 8 เมษายน 2557)
418 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
417 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Deans meeting, กรุงเทพมหานคร, ไทย (3 เมษายน 2557 - 3 เมษายน 2557)
416 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์สตวรรษที่ 11 : Update Orthopedic Nursing in 21st Century, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2557 - 4 เมษายน 2557)
415 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์สตวรรษที่ 11 : Update Orthopedic Nursing in 21st Century, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2557 - 4 เมษายน 2557)
414 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
413 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
412 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
411 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
410 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
409 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
408 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและหารือการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด, อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.), ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
407 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีสัมชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2557, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
406 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 25 มีนาคม 2557)
405 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
404 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
403 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
402 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
401 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
400 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
399 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
398 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหลักสูตรการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
397 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
396 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
395 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
394 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
393 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
392 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
391 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
390 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
389 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
388 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
387 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (18 มีนาคม 2557 - 19 มีนาคม 2557)
386 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการการทำงานร่วมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (17 มีนาคม 2557 - 18 มีนาคม 2557)
385 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
384 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
383 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
382 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
381 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต, โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
380 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต, โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
379 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตีรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (8 มีนาคม 2557 - 8 มีนาคม 2557)
378 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตีรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (8 มีนาคม 2557 - 8 มีนาคม 2557)
377 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
376 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
375 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
374 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2557 - 6 มีนาคม 2557)
373 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
372 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
371 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
370 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
369 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
368 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
367 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
366 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินทางและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย, อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.), ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 มีนาคม 2557)
365 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
364 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
363 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
362 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
361 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
360 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
359 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
358 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
357 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
356 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
355 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
354 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
353 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
352 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายสรุป นำเสนอผลงานดำเนินงาน, โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
351 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
350 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2557)
349 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2557)
348 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2557)
347 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
346 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
345 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
344 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
343 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
342 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
341 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ, พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและสกลนคร, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
340 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
339 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
338 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
337 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2557)
336 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและวางแผนการดำเนินการงานโครงการวิจัยร่วมกันกับคณะฯ ทำงานวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2557)
335 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและวางแผนการดำเนินการงานโครงการวิจัยร่วมกันกับคณะฯ ทำงานวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2557)
334 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute Workshop : Thailand 2014 , Centara Doungtawan Hotel, Chiang Mai Thailand, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
333 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2557 - 26 มีนาคม 2557)
332 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
331 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรม DIY in Pediatrics When Basics Matter, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
330 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
329 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
328 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
327 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
326 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
325 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
324 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Bnhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
323 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
322 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ อบรม DIY in Pediatrics When Basics Matter, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
321 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงาน ผรส. ครั้งที่ 1/2557, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
320 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
319 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
318 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
317 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
316 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
315 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
314 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
313 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
312 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
311 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
310 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
309 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
308 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
307 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
306 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
305 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
304 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
303 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
302 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
301 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (24 มกราคม 2557 - 26 มกราคม 2557)
300 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, บริติช เคานซิล, ไทย (20 มกราคม 2557 - 16 กรกฏาคม 2557)
299 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน, สภาการพยาบาล, ไทย (20 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2557)
298 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน, สภาการพยาบาล, ไทย (20 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2557)
297 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม S.T.A.B.L.E PROGRAM training for the trainer, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
296 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม S.T.A.B.L.E PROGRAM training for the trainer, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
295 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม THOHUN One Health Short Coure Workshop, โรงแรมลองบีชการ์เดน รีสอร์ท พัทยา, ไทย (15 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
294 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม THOHUN One Health Short Coure Workshop, โรงแรมลองบีชการ์เดน รีสอร์ท พัทยา, ไทย (15 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
293 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (10 มกราคม 2557 - 10 มกราคม 2557)
292 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (10 มกราคม 2557 - 10 มกราคม 2557)
291 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
290 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
289 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (7 มกราคม 2557 - 7 มกราคม 2557)
288 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
287 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
286 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
285 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
284 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
283 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
282 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
281 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
280 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดการความรู้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
279 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
278 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว, ไทย (3 มกราคม 2557 - 3 มกราคม 2557)
277 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ : กินฮอม ต๋อมม่วน , โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
276 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการฟื้นฟูวิชาการด้านการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (19 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
275 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ฟังการชี้แจงการดำเนินการตามโครงการโทรตามเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, ไทย (19 ธันวาคม 2556 - 19 ธันวาคม 2556)
274 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการฟื้นฟูวิชาการด้านการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (19 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
273 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thailand Reproductive Health Package Under South-South Cooperation, Court by Marriott Hotel, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
272 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
271 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
270 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
269 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
268 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thailand Reproductive Health Package Under South-South Cooperation, Court by Marriott Hotel, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
267 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามโครงการวิจัยฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 ธันวาคม 2556 - 17 ธันวาคม 2556)
266 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
265 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
264 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
263 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
262 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน", ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
261 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
260 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
259 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
258 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
257 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
256 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
255 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
254 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
253 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
252 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ, สถานีพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 10 ธันวาคม 2556)
251 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 7 ธันวาคม 2556)
250 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 7 ธันวาคม 2556)
249 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 7 ธันวาคม 2556)
248 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
247 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
246 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
245 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
244 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
243 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
242 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
241 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
240 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
239 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
238 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
237 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
236 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 5, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 3 ธันวาคม 2556)
235 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก, หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
234 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจักการโครงการ Project Management, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
233 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holishc Care in Commen Comce, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
232 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Care in Common Cancer, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
231 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจักการโครงการ Project Management, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
230 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Methodological Issues of a Combined Qualitative and Quantitative Approach, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2556 - 21 พฤศจิกายน 2556)
229 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปอมท. ปี 2556 เรื่อง "โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (14 พฤศจิกายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2556)
228 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2556 - 12 พฤศจิกายน 2556)
227 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
226 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmaking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสำหรับผู้บริหาร, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
225 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556)
224 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmaking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสำหรับผู้บริหาร, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
223 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 และเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ HA ถอดประสบการณ์ QA, ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา, ไทย (7 พฤศจิกายน 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556)
222 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2556 - 7 พฤศจิกายน 2556)
221 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Working Committee for One Health Course Development : The Second Workshop to Create Integrated Learning Experience ณ ประเทศมาเลเซีย, Kota Kinabalu, Sabah, ไทย (27 ตุลาคม 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556)
220 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convention Hall, Pattaya, ไทย (25 ตุลาคม 2556 - 29 ตุลาคม 2556)
219 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Lanching meeting, Arnoma Hotel, ไทย (24 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556)
218 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Lanching meeting, โรงแรม Amoma, ไทย (24 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556)
217 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 39, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2556 - 26 ตุลาคม 2556)
216 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 39, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2556 - 26 ตุลาคม 2556)
215 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Studies Center ltd.,Part, ไทย (19 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556)
214 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (17 ตุลาคม 2556 - 17 ตุลาคม 2556)
213 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556)
212 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556)
211 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556)
210 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556)
209 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม THOHUN activity : Trains-disciplinary Capacity Builading of THOUHUN and VOHON for Streptococcus suis Infection Prevention : Training of the Trainers, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556)
208 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (13 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556)
207 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (13 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556)
206 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (10 ตุลาคม 2556 - 10 ตุลาคม 2556)
205 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN : One Health Core Competency and Curriculum Mapping Workshop, The Metropolitan Hotel Bangkok, ไทย (9 ตุลาคม 2556 - 10 ตุลาคม 2556)
204 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม One Health Core Competency and Curriculum Mapping Workshop and Follow on, กรุงเทพมหานคร, ไทย (8 ตุลาคม 2556 - 10 ตุลาคม 2556)
203 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว, ไทย (7 ตุลาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2556)
202 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง, แมริออท อพาร์ทเมนต์, ไทย (2 ตุลาคม 2556 - 2 ตุลาคม 2556)
201 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (30 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
200 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
199 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
198 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
197 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2555, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กันยายน 2556 - 27 กันยายน 2556)
196 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
195 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
194 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
193 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardilovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
192 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
191 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
190 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
189 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
188 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
187 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
186 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
185 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
184 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
183 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
182 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
181 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
180 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
179 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
178 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
177 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
176 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
175 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
174 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Working Committee for One Health Course Development : The filrst workshop to develop content, Amphawa Nanon Resort and Spa, Amphawa, Samut Sakhon, Thailand, ไทย (9 กันยายน 2556 - 13 กันยายน 2556)
173 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
172 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย(ร่าง)รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, สำนักงานประกันสังคม, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
171 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
170 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
169 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
168 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
167 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
166 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556 สายวิชาการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (2 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
165 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556 สายวิชาการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (2 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
164 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Cancer Forum 2013 : Progress in Cancer Research and Practice. Organize to Commenorate 45 Years of National Cancer Institute, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์, ไทย (30 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
163 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
162 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
161 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
160 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
159 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
158 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
157 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
156 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
155 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
154 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
153 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
152 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
151 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
150 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2556 - 28 สิงหาคม 2556)
149 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้ง 21, ศูนย์การประชุมพีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
148 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
147 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
146 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในส่วนนิทรรศการ Thai Day Exhibition, ศูนย์การประชุมพีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
145 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 กันยายน 2556)
144 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
143 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
142 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้ง 21, ศูนย์ประชุมพีช พัทยา, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
141 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, โรงแรมคำธนา เชียงราย, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 25 สิงหาคม 2556)
140 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
139 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
138 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
137 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
136 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Advanced Medical Research Data Analysis ครั้งที่ 5, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
135 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
134 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
133 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
132 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
131 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
130 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2556, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556)
129 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (15 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556)
128 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย , สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (14 สิงหาคม 2556 - 14 สิงหาคม 2556)
127 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
126 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต, ไทย (8 สิงหาคม 2556 - 8 สิงหาคม 2556)
125 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 19, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (6 สิงหาคม 2556 - 6 สิงหาคม 2556)
124 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
123 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
122 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
121 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
120 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
119 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Regional Meeting on Dtrengthening Quality of Midwifery Educoation and Service, โรงแรม Nuovotel Bongkok, ไทย (30 กรกฏาคม 2556 - 1 สิงหาคม 2556)
118 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ e-GP, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 28 กรกฏาคม 2556)
117 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
116 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
115 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
114 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chronic Disease Management Forum 2013 "ประชาชน ภาคีภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าของ : กุญแจขับเคลื่อนการจัดการโรคเรื้อรัง", โรงแรมริชมอนด์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
113 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
112 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chronic Disease Management Forum 2013 "ประชาชน ภาคีภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าของ : กุญแจขับเคลื่อนการจัดการโรคเรื้อรัง", โรงแรมริชมอนด์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
111 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
110 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
109 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Healthy Work, Healthy Nurses, Healthier People, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (24 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
108 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง, โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า, ไทย (18 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
107 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้โปรแกรม LISREL รุ่นที่ 21, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (15 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
106 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 10 เรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Quality Improvement, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท พัทยา, ไทย (15 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
105 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการดำเนินการโครงการย่อยแผนงาน ผรส, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (15 กรกฏาคม 2556 - 15 กรกฏาคม 2556)
104 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
103 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมตวันนา, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
102 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
101 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมตวันนา, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
100 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
99 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
98 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
97 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
96 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กรกฏาคม 2556 - 10 กรกฏาคม 2556)
95 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กรกฏาคม 2556 - 10 กรกฏาคม 2556)
94 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The introductory Training Course on Participatory Epidemiology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
93 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
92 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
91 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
90 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน เรื่อง Knowledge and Practice Toward Nutritive Value and Safety Food, and Food Sanitation of Food Employees, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
89 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (3 กรกฏาคม 2556 - 5 กรกฏาคม 2556)
88 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2556 - 3 กรกฏาคม 2556)
87 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ , สภาการพยาบาล, ไทย (28 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556)
86 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
85 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
84 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
83 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
82 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
81 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
80 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
79 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
78 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม 2013 TQA Assessors Calibration, โรงแรมเอเชีย, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556)
77 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
76 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
75 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
74 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
73 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
72 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
71 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
70 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
69 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
68 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Language Studies Center Ltd., Part., ไทย (22 มิถุนายน 2556 - 17 สิงหาคม 2556)
67 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Language Studies Center Ltd., Part., ไทย (22 มิถุนายน 2556 - 17 สิงหาคม 2556)
66 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือกผลงานดีเด่นฯ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (21 มิถุนายน 2556 - 21 มิถุนายน 2556)
65 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
64 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
63 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
62 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
61 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
60 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
59 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
58 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคณาจารย์ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
57 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
56 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
55 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
54 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
53 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
52 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคณาจารย์ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
51 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
50 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
49 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
48 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
47 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
46 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
45 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
44 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
43 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
42 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
41 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
40 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
39 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
38 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
37 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
36 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
35 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (17 มิถุนายน 2556 - 21 มิถุนายน 2556)
34 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
33 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2556)
32 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
31 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2556)
30 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
29 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
28 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
27 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
26 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
25 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
24 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
23 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
22 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
21 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (เชียงใหม่) 14th HA Regional Forum บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ High Reliability Healthcare, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
20 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (เชียงใหม่) 14th HA Regional Forum บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ High Reliability Healthcare, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
19 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
18 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
17 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
16 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาลในการจัดการผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน/อ้วนลงพุง, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2556)
15 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาลในการจัดการผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน/อ้วนลงพุง, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2556)
14 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาล ในการจัดการผู้ที่มีน้ำหน้กตัวเกินโรคอ้วน/อ้วนลงพุง ตามโครงการรวมพลัง ขยับกาย สร้างสัมคมไทย ไร้พุง, สภาการพยาบาล, ไทย (10 มิถุนายน 2556 - 10 มิถุนายน 2556)
13 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยฟื้นชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี, ไทย (10 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2556)
12 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางสุ่สุขภาวะ : อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมวินเพลส, ไทย (8 มิถุนายน 2556 - 8 มิถุนายน 2556)
11 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The introductory Training Course on Participatory Epidemiology, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (8 มิถุนายน 2556 - 12 มิถุนายน 2556)
10 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
9 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
8 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
7 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
6 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
5 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
4 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาต่อภาวะซืมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556)
3 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Institute Chiang Mai University, ไทย (20 เมษายน 2556 - 9 มิถุนายน 2556)
2 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
1 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำและนักบริหารการพยาบาลตามหลักสูตร ICN Leadership For Change (LFC) Training Program, สภาการพยาบาล, ไทย (21 มกราคม 2556 - 25 มกราคม 2557)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th