KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

740 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
739 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
738 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
737 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
736 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
735 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 "ราชธานีวิชาการ", มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
734 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2560, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
733 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาลสืบสานปณิธานพ่อหลวง ร.9, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
732 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2560, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
731 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยและร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
730 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
729 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
728 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
727 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
726 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
725 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
724 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทยและผู้สูงอายุ : วิธีการบำบัดสมองและจิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
723 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
722 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
721 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
720 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
719 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทยและผู้สูงอายุ : วิธีการบำบัดสมองและจิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
718 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
717 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Promotion Heallthy Communities through Community Health Monagement and Empowerment, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 20 กรกฏาคม 2560)
716 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
715 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Promotion Heallthy Communities through Community Health Monagement and Empowerment, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 20 กรกฏาคม 2560)
714 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
713 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
712 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
711 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
710 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
709 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
708 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
707 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
706 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
705 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งาน Software Social Learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560)
704 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
703 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
702 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
701 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560)
700 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
699 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
698 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
697 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
696 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
695 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาล, โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 18 กรกฏาคม 2560)
694 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (15 กรกฏาคม 2560 - 18 กรกฏาคม 2560)
693 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
692 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
691 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
690 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
689 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
688 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
687 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
686 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
685 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม, คุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
684 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น, Kagawa University , ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
683 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
682 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนา PIM's Work-based Education Forum 4การผลิตบัณฑิตนวัตกร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
681 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
680 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
679 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม, คุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
678 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (7 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
677 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (7 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
676 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10, เมืองทองธานี, ไทย (6 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
675 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2560 - 6 กรกฏาคม 2560)
674 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2560 - 6 กรกฏาคม 2560)
673 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 6 กรกฏาคม 2560)
672 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 5 กรกฏาคม 2560)
671 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Ethics, Estheics, and Empirics in Nursing : Driving Forces for Better Health, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
670 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Beetter Health, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
669 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม Ethics, Estheics, and Empirics in Nursing : Driving Forces for Better Health, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
668 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Esthetics, and Empirics in Nursing: Foundation for Visibility of the Nursing Profession and Sustainability of People's Health, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
667 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม International Confeence และนำเสนอผลงานวิจัย, Prince of Songkla University, ไทย (4 กรกฏาคม 2560 - 9 กรกฏาคม 2560)
666 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกตรวจรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กรกฏาคม 2560 - 5 กรกฏาคม 2560)
665 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย ครังที่ 2, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (1 กรกฏาคม 2560 - 2 กรกฏาคม 2560)
664 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย ครังที่ 2, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (1 กรกฏาคม 2560 - 2 กรกฏาคม 2560)
663 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
662 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคเหนือ, โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์แอนสปา เชียงราย, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
661 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
660 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
659 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
658 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้โปรแกรม Mpllus เบื้องต้นในวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
657 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม พลังจากภายใน..เราทำได้ร่วมกัน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
656 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม พลังจากภายใน..เราทำได้ร่วมกัน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
655 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
654 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
653 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
652 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
651 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
650 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
649 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
648 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
647 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
646 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
645 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
644 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
643 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
642 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
641 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
640 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
639 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
638 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
637 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
636 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
635 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Workshop:Flipped Classrom รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
634 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ร่วม HEAL THTECH CNX 2017 เรื่อง INNOVATION IN MEDICINE นวตกรรมทางการแพทย์ สู่การนำไปใช้ได้จริง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
633 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
632 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
631 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
630 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
629 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
628 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
627 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Executive policy maker : change agents, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
626 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
625 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Executive policy maker : change agents, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
624 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
623 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Workshop : Fillpped Classrom รุ่นที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
622 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
621 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
620 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
619 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
618 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (19 มิถุนายน 2560 - 19 มิถุนายน 2560)
617 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (15 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560)
616 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
615 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้ง 31, โรงแรมเดอะซันทาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด์โฮเตล ฉะเชิงเทรา, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560)
614 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชีแจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
613 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชีแจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
612 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
611 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรม วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 1, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560)
610 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม refreshing course สำหรับผุ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
609 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Refreshing Couse สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
608 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม refreshing course สำหรับผุ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
607 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
606 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
605 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 3, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560)
604 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
603 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
602 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Bosed Eduction and AUN-QA, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560)
601 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
600 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
599 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
598 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
597 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
596 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
595 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
594 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
593 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (5 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
592 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (5 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
591 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (5 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
590 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
589 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
588 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
587 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
586 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
585 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม AUN-QA Impiementation and Gap Analysis, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
584 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมตับ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
583 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
582 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
581 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
580 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมตับ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
579 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
578 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
577 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
576 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
575 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
574 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เชียงใหม่, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
573 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ทคพย., โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
572 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
571 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
570 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
569 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
568 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การใช้ Simulation เพื่อการเตรียมการสอนพยาบาล Debriefing Advances for Simulation In Healthcare course รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
567 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
566 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
565 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
564 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
563 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
562 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
561 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การใช้ Simulation เพื่อการเตรียมการสอนพยาบาล Debriefing Advances for Simulation In Healthcare course รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
560 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม หลักจริยธรรม กฏหมาย และสื่อสังคมออนไลน์, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (29 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
559 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, ViA Language Center, ไทย (29 พฤษภาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560)
558 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
557 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
556 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
555 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
554 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
553 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
552 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
551 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
550 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
549 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
548 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
547 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
546 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัยเรื่อง HIV Prevention Communication Between Thai Parents and Their Children ณ ประเทศสเปน, ประเทศสเปน, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
545 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
544 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
543 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
542 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560)
541 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
540 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560)
539 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Policies and Plans of the Local Government Organization to Enhance Quality of Life among Informal Workforce, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (25 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
538 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำวิจัยออนไลน์ รุ่นที่ 4, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
537 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำวิจัยออนไลน์ รุ่นที่ 4, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
536 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน QA Show&Share, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2560)
535 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน QA Show&Share, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2560)
534 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ฟังการประชาสัมพันธ์ NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (19 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
533 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
532 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
531 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
530 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
529 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
528 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
527 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
526 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
525 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
524 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560)
523 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
522 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
521 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ และเรื่อง ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล และเข้าร่วมประชุมฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
520 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
519 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560)
518 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560)
517 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
516 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม กองทุนสำหรับเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560)
515 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Healthy University (มหาวิทยาลัยสุภาพ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2560)
514 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยาบาล:เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (8 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2560)
513 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation fo Ethical Studies รุ่นที่ 4, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (6 พฤษภาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
512 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2560 - 3 พฤษภาคม 2560)
511 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together toThe Bet Maternal and Fetal Health, Chaingmai Granview Holel & Convention Center, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
510 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
509 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
508 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
507 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
506 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to the Best Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
505 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together toThe Bet Maternal and Fetal Health, Chaingmai Granview Holel & Convention Center, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
504 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
503 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 เรื่อง สิบสองปีแห่งความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ : ความสำเร็จของพยาบาล, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (1 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
502 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 เรื่อง สิบสองปีแห่งความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ : ความสำเร็จของพยาบาล, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (1 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
501 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (29 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560)
500 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (29 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560)
499 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560)
498 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ e-filling, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560)
497 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560)
496 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ e-filling, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560)
495 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรม Project Proposal Development, โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซด์ โฮเต็ล แอนด์ สปา, ไทย (26 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560)
494 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ e-filling, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560)
493 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
492 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
491 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
490 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
489 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2560 - 13 สิงหาคม 2560)
488 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
487 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
486 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
485 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
484 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
483 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมการรับฟังการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (10 เมษายน 2560 - 10 เมษายน 2560)
482 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคในการนำชมวัดล้านนา, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2560 - 8 เมษายน 2560)
481 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน International Exchange Program Show and Share, สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560)
480 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560)
479 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2560 - 4 เมษายน 2560)
478 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน, ไทย (3 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
477 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
476 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
475 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
474 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
473 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
472 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation fo Ethical Studies รุ่นที่ 4, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (27 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560)
471 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและชะลอวัยแบบบูรณาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
470 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One Day Critical Care เรื่อง ICU Monitoring, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
469 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One Day Critical Care เรื่อง ICU Monitoring, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
468 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและชะลอวัยแบบบูรณาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
467 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางและการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายชุมชนและสังคม, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560)
466 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
465 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่่อรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกียวกับแนวปฏิบัติที่ดีและเคล็ดลักการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานตามนโยบายการขยายโอกาสการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
464 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
463 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560)
462 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
461 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
460 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
459 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่่อรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกียวกับแนวปฏิบัติที่ดีและเคล็ดลักการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานตามนโยบายการขยายโอกาสการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
458 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
457 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
456 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560)
455 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปี 2560 และร่วมงาน มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2560, อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
454 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
453 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการปัญหาทางจิตเวชในเวชปฏิบัติ, โรงแรมวีวิช ขอนแก่น, ไทย (11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560)
452 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม Acting Your Inner Music : Music in Psychodrama & Group Therapy Processes, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560)
451 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฏหมาย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560)
450 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
449 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
448 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
447 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
446 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
445 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
444 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
443 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
442 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
441 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
440 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
439 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
438 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
437 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
436 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
435 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
434 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
433 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
432 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
431 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
430 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
429 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
428 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 11 มีนาคม 2560)
427 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
426 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
425 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มีนาคม 2560 - 8 มีนาคม 2560)
424 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
423 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
422 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
421 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
420 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
419 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
418 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
417 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย inproving quality of polliative care in CMU hospital, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
416 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
415 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Per Person, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (6 มีนาคม 2560 - 6 เมษายน 2560)
414 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม ระดับ Basic Core Course รุ่นที่ 2, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (6 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
413 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
412 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
411 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
410 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
409 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
408 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
407 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 2 มีนาคม 2560)
406 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
405 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
404 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
403 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
402 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
401 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
400 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองและการฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง From Culture of Peace to Good Fovenance in the University สันติธรรมสู่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 2 มีนาคม 2560)
399 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
398 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
397 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
396 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
395 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
394 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
393 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
392 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
391 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
390 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
389 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
388 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thai MOOC, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 22 กุมภาพันธ์ 2560)
387 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
386 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
385 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
384 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
383 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
382 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาแลการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560)
381 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาแลการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560)
380 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)
379 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thailand Nosocomial Infection Control Round Table Discussion, โรงแรมสยามเคมปินสกี้, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2560 - 13 กุมภาพันธ์ 2560)
378 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
377 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
376 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Infection Prevention and Control through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
375 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
374 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
373 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Patient Safety Training for the Trainer program, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
372 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบ BI และระบบ e-pianning ของมหาวิทยาลัย, อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560)
371 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับ Big Data โดยใช้ NoSQL, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
370 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Patient Safety Training for the Trainer Program, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
369 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
368 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
367 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
366 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
365 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
364 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
363 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
362 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
361 : อ.ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
360 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
359 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
358 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
357 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
356 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
355 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Frontier in Surgery 2017, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
354 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหัวข้อ คอรัปชั่น...หายนะประเทศไทย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560)
353 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560)
352 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Frontier in Surgery 2017, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
351 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 13 ปี 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
350 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
349 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
348 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
347 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Citizen 2 1 st Century Skills to Global Citizen, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
346 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
345 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
344 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
343 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
342 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
341 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
340 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
339 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
338 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมทบทวนเป้าหมายแผนบูรณาการฯ, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
337 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
336 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
335 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
334 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารสนเทศงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)
333 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาชี่แจงกรอบการวิจัยโครงการความร่วมมือไทยเยอร์มัน ประจำปี 2560, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
332 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
331 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิต, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
330 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
329 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
328 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
327 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวด2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
326 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
325 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
324 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวด2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
323 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์อภิมาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2560)
322 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2560 - 24 มกราคม 2560)
321 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
320 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
319 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
318 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 19 มกราคม 2560)
317 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
316 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
315 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
314 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
313 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
312 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
311 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
310 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
309 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
308 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
307 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
306 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
305 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
304 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
303 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
302 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
301 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
300 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
299 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
298 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 16, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เพชรบุรี, ไทย (11 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
297 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ 120 ปี กับการพลิกโฉมการพยาบาลไทยเพื่อสุขภาพสังคม, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (9 มกราคม 2560 - 11 มกราคม 2560)
296 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
295 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
294 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
293 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
292 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560)
291 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560)
290 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
289 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
288 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
287 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (24 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2559)
286 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (24 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2559)
285 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง, ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559)
284 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
283 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
282 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
281 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
280 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
279 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
278 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
277 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
276 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
275 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
274 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
273 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
272 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
271 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559)
270 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559)
269 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมวิทยากรภาคปฏิบัติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา, ไทย (13 ธันวาคม 2559 - 17 ธันวาคม 2559)
268 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (9 ธันวาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559)
267 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai Headache Winter Conference 2016, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2559 - 10 ธันวาคม 2559)
266 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (9 ธันวาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559)
265 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
264 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
263 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
262 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
261 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
260 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
259 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
258 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
257 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
256 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
255 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
254 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
253 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
252 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
251 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
250 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
249 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมประชาพิจารณ์ "ร่าง" มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
248 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
247 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมประชาพิจารณ์ "ร่าง" มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
246 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
245 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (30 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
244 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Thai MOOC, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
243 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
242 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
241 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
240 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
239 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
238 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
237 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
236 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
235 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
234 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
233 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
232 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
231 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
230 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
229 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
228 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
227 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
226 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการตรวจร่างกาย, มหาวิทยาลุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 พฤศจิกายน 2559 - 27 พฤศจิกายน 2559)
225 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาโจทย์วิจัยและทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำของพื้นที่บ้านจำขี้มด, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย", ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559)
224 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมและศึกษาดูงาน, สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และมหาวิทยาลัยบ้านนอก ระยอง, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
223 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาโจทย์วิจัยและทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำของพื้นที่บ้านจำขี้มด, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย", ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559)
222 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม รูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบาทที่หลากหลาย, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
221 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (23 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
220 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
219 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
218 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
217 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
216 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
215 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
214 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
213 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
212 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
211 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (19 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559)
210 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559)
209 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
208 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Sharing ladea in Stroke Management, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
207 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 1 NNC stroke meeting, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
206 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
205 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
204 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 1 NNC stroke meeting, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
203 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
202 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
201 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
200 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะระบบ CMU e-Planning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559)
199 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ รับฟังความคืบหน้าและการนำเสนอโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (9 พฤศจิกายน 2559 - 9 พฤศจิกายน 2559)
198 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Engilish Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤศจิกายน 2559 - 27 ธันวาคม 2559)
197 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Engilish Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤศจิกายน 2559 - 27 ธันวาคม 2559)
196 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia Pacific Conference on Disaster Medicine ครั้งที่ 13, The Radisson Blu Plaza Bangkok, ไทย (6 พฤศจิกายน 2559 - 8 พฤศจิกายน 2559)
195 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia Pacific Conference on Disaster Medicine ครั้งที่ 13, The Radisson Blu Plaza Bangkok, ไทย (6 พฤศจิกายน 2559 - 8 พฤศจิกายน 2559)
194 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
193 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
192 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
191 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
190 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
189 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
188 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
187 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
186 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
185 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
184 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
183 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
182 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
181 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
180 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
179 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
178 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
177 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
176 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
175 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
174 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
173 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
172 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
171 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
170 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
169 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
168 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
167 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
166 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
165 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
164 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ International conference Moving Towards the Era of NCDs and Global Health, โรงแรม Cape Panwa Hotel ภูเก็ต, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
163 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
162 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
161 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
160 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559)
159 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุไทย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2559 - 22 ตุลาคม 2559)
158 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
157 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
156 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 29 มกราคม 2560)
155 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 29 มกราคม 2560)
154 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์ในการปฏิบัติการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ที่สัมฤทธิ์ผลในคนรุ่นใหม่, โรงแรมบางกอกพาเลส, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
153 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
152 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
151 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
150 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
149 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย หลักสูตร Fundamental ICH-GCP Training ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
148 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการการภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง All about critical care, Bangkok Convention Center at Centralworld, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
147 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการการภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง All about critical care, Bangkok Convention Center at Centralworld, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
146 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการการภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง All about critical care, Bangkok Convention Center at Centralworld, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
145 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
144 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
143 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
142 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
141 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 11 ตุลาคม 2559)
140 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
139 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
138 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
137 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
136 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 6 ตุลาคม 2559)
135 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
134 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
133 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
132 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
131 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2559)
130 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
129 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ Site Vidit, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559)
128 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม ODQD KM Day ครั้งที่ 4, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
127 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2560-2562, กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
126 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับประเทศและการแถลงนโยบายเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข, เมืองทองธานี, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
125 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2560-2562, กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
124 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
123 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
122 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
121 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
120 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
119 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
118 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
117 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
116 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
115 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
114 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
113 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
112 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
111 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2559, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
110 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
109 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
108 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
107 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
106 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (14 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559)
105 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
104 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Mental Health and Suicide Prevention Program, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
103 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
102 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
101 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
100 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม World Sepsis day Thailand 2559 วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (12 กันยายน 2559 - 13 กันยายน 2559)
99 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
98 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
97 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
96 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
95 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
94 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
93 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
92 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
91 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
90 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
89 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
88 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
87 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
86 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
85 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
84 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
83 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
82 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
81 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
80 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
79 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
78 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
77 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2559, โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม, ไทย (5 กันยายน 2559 - 9 กันยายน 2559)
76 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Innovation in Teaching and Leaning : how to educate students in the changing world, โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค, ไทย (3 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
75 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
74 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
73 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
72 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
71 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2559 - 2 กันยายน 2559)
70 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
69 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
68 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
67 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
66 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
65 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
64 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
63 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
62 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
61 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
60 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, โรงแรมอวานี ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
59 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
58 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 27 สิงหาคม 2559)
57 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Asia Pacific Association of Medical Journal Editor 2016, โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
56 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
55 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559)
54 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม APAME 2016 Quality, Collaboration and Public Access, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (26 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
53 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559)
52 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559)
51 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมราจิตเวชบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย, โรงแรมนารายณ์, ไทย (22 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559)
50 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการสื่อสารเชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์, โรงแรมศิริปันนา, ไทย (22 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559)
49 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
48 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
47 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
46 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
45 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
44 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
43 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
42 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
41 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
40 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
39 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5, โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
38 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559)
37 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559)
36 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ทิศทางการดำเนินงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดปี 2559-2561, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559)
35 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับฟังปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม, โรงแรมเซ็นทารา และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559)
34 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559", โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559)
33 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559, โรงแรมเซ็นทารา และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
32 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง สำหรับการพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (16 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
31 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
30 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
29 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
28 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 10/2559, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559)
27 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
26 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
25 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
24 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
23 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
22 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
21 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
20 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
19 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
18 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
17 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
16 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
15 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
14 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Workshop for Data Imputation and Propensity Score, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559)
13 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอการดำเนินการบริหารจัดโครงการติดตามและประเมินผล แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุรา, โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์, ไทย (4 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559)
12 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13 th Symposium on TQM Best practices in Thailand, โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ, ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559)
11 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 17TH SYMPOSIUM ON TQM-BEST PRACTICES IN THAILAND, โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ, ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559)
10 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
9 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
8 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
7 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
6 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2559)
5 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
4 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมพร้อมของพยาบาลอาชีวอนามัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, โรงแรมเอเชีย, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
3 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
2 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
1 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th