KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

727 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
726 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
725 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
724 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม., ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
723 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
722 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 ฯ, โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
721 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (27 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
720 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางทางศึกษาจัวหงวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
719 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
718 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
717 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
716 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
715 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
714 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing, ศุนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพฯ, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
713 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
712 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
711 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing, ศุนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพฯ, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
710 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
709 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
708 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
707 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
706 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
705 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
704 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
703 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
702 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
701 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
700 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
699 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
698 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
697 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
696 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
695 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
694 : อ.กาญจนา เตชาวงศ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
693 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
692 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
691 : นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
690 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
689 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
688 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
687 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
686 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
685 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
684 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
683 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
682 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
681 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
680 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
679 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
678 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
677 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
676 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
675 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
674 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
673 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 22 กรกฏาคม 2562)
672 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
671 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
670 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
669 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
668 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
667 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
666 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรายงายความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยในรอบ 6 เดือน, ุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช., ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
665 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
664 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
663 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
662 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
661 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาศคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญทอดผ้าป่าประจำปี 2562, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2562 - 18 กรกฏาคม 2562)
660 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
659 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
658 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
657 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม เวทีหารือและเติมเต็มแนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ทางสุขภาพ, โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
656 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตราฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2" รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (14 กรกฏาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2562)
655 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
654 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
653 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
652 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
651 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญาหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
650 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือรูปแบบและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
649 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
648 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
647 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
646 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
645 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
644 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
643 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
642 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
641 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือรูปแบบและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
640 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ประจำปี 2562, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
639 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
638 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
637 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN's Deans and Partners ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะ สุโกศล, ไทย (9 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
636 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
635 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All”, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
634 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All”, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ , ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
633 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่อมมือวิจัย รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
632 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่อมมือวิจัย รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
631 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
630 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
629 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (6 กรกฏาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
628 : อ.กาญจนา เตชาวงศ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
627 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
626 : นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
625 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
624 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562, โรงแรมตะวัน ถนนสุรวงค์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
623 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
622 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
621 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
620 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
619 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
618 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ TOEIL TOTAL , Enconcept เชียงใหม่ , ไทย (1 กรกฏาคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
617 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2562 สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562)
616 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
615 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ Program KRU JEAB IELTS 4 SKILL, สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
614 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
613 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
612 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
611 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
610 : นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
609 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
608 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
607 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ โภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง โภชนาการกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น, ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
606 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
605 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
604 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
603 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
602 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
601 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
600 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
599 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
598 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
597 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
596 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
595 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
594 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
593 : อ.กาญจนา เตชาวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
592 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
591 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
590 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP”, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
589 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
588 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
587 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ รสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP”, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุร, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
586 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
585 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ/ผู้ดูแลเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย", องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
584 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยแบบผสมวิธี, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
583 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยแบบผสมวิธี, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
582 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
581 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
580 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
579 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
578 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
577 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
576 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
575 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
574 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
573 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
572 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
571 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
570 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
569 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
568 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
567 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
566 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
565 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
564 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
563 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
562 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านกรใช้ยาอย่างสมเหตุสมลและบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2562 ", โรงแรมริชมอนต์, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
561 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
560 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
559 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
558 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
557 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
556 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
555 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
554 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 เรื่อง เปิดโลกนวัตกรรมการพยาบาลจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ:: ก้าวต่อไปเพื่ออนาคต (Explore Psychiatric Nursing Innovation for Recovery : Next step for the future)” , โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 19 มิถุนายน 2562)
553 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2019 รอบที่ 3 , โรงแรมโกลเด้นทิบลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร , ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
552 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
551 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
550 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
549 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักสูตร สถิติวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (15 มิถุนายน 2562 - 16 มิถุนายน 2562)
548 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น สำหรับ New Assessor, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
547 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
546 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
545 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0", วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
544 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
543 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
542 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
541 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
540 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
539 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
538 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
537 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
536 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
535 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
534 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
533 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
532 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children, หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ , ไทย (8 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2562)
531 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรมระบบภูมิคุ้มกัน โดย Dr.Dury Parkey, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2562 - 8 มิถุนายน 2562)
530 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Program PEP Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
529 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
528 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ประจำปี 2562, โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
527 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
526 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
525 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
524 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรตัดต่อวิดิโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
523 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
522 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
521 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
520 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป้นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
519 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
518 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลของคณะสงฆ์ภาค 14-15 , วัดไร่ขิง จ.นครปฐม, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562)
517 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
516 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
515 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (4 มิถุนายน 2562 - 8 มิถุนายน 2562)
514 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2019, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (3 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
513 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (1 มิถุนายน 2562 - 2 มิถุนายน 2562)
512 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019), ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
511 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 2, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
510 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
509 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
508 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
507 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการเก็บข้อมูล“การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562)
506 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมการเก็บข้อมูล“การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562)
505 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
504 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย (23 พฤษภาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2562)
503 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ" ครั้งที่ 33 หัวข้อประชุม "Infection Control for EID,REID", โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
502 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4, โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
501 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
500 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 เรื่อง ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
499 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
498 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
497 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
496 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
495 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
494 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถานบันในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอฯ, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
493 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
492 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คั้งที่ 10 และระดับชาติครั้งที่ 3 The 10th International and the 3rd National Conference 2019 Nakhon Nan : Buddhist City, Dhamme Heritage to World Heritage(INC2019: MCU Nan), วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน , ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 มิถุนายน 2562)
491 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
490 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 เรื่อง “ Nurses – A Voice to Lead Health For All ” “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”, ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
489 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 "Nurses - A Voice to Lead Health For All พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม., ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
488 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
487 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
486 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
485 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
484 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
483 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
482 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง , โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
481 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
480 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
479 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
478 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
477 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
476 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
475 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
474 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ารประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต "MFM Beyond 2020", โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี , ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
473 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
472 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
471 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
470 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
469 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy Money , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 7 พฤษภาคม 2562)
468 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS (4 skill course) (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (3 พฤษภาคม 2562 - 8 มิถุนายน 2562)
467 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS Writing (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (1 พฤษภาคม 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
466 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อตอบโจทย์อาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตร บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (1 พฤษภาคม 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
465 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 2 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, ไทย (29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
464 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
463 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
462 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
461 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการพัฒฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและวิจัยรับใช้สังคม, ห้องประชุมกองแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562)
460 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดResearch Framework on AMR, โรงแรมริชมอนต์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น, ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
459 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2562, โรงพยาบาลสวนปรุุง, ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
458 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟุวิชาการ เรื่อง พยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ...สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิมิทันยุค, โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
457 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล, ไทย (19 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562)
456 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้าง Infograpic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (10 เมษายน 2562 - 10 เมษายน 2562)
455 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Thai teacher: Grammar, Basis Speaking, Reading, Writing (ออนไลน์), Make up English School, ไทย (7 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562)
454 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 เมษายน 2562 - 8 เมษายน 2562)
453 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
452 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
451 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
450 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
449 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to EdPEx, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
448 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
447 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อตอบโจทย์อาจารย์ยุคดิจิทัล:สอนตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe premiere rush , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
446 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
445 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
444 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
443 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง The 3rd International Palliative Care Nursing Conference, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
442 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
441 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
440 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Patient and family centered centered care, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
439 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
438 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
437 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
436 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
435 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
434 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
433 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
432 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
431 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
430 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
429 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
428 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
427 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
426 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
425 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
424 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการ, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562)
423 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากกลาย "Inspiring Student Learning for Diverse societies", โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
422 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการ, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562)
421 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริหารงานวิชาการ, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
420 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเจ้ากน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริหารงานวิชาการ, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
419 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Inter Hospital Case Conference , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
418 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11 "Smart Research and Innovation to Thailand 4.0", มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (27 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562)
417 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562)
416 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
415 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
414 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
413 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนากระตุ้นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ , อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
412 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
411 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
410 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
409 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
408 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
407 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
406 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
405 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
404 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
403 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
402 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
401 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
400 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
399 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
398 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
397 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
396 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
395 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
394 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
393 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
392 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
391 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
390 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
389 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
388 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ, โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ , ไทย (15 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562)
387 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
386 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร My Class (ออนไลน์), สถาบัน British Council, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562)
385 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
384 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรื่อง แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-bated Education รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
383 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4, โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562)
382 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรื่อง แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-bated Education รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
381 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
380 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 14 มีนาคม 2562)
379 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
378 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
377 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
376 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
375 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
374 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง แนวคิดกรศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ QBE: Outcome-Based-Eduction รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
373 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
372 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
371 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
370 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
369 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
368 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
367 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
366 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
365 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED) และร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุค Disruption, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2562 - 1 มีนาคม 2562)
364 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
363 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562)
362 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
361 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
360 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาด้วยสุนทรียปรัศนีเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่สันติวัฒนธรรมและธรรมมาธิบาล เพื่อความก้าวสู่ผันที่้เป็นจริง, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
359 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562)
358 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
357 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
356 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการพัฒนาระบบกลางในการพิจารณาการวิจัยในคนเพื่อเตรียมความพร้อมรับนโยบายจากกรรมการอาหารและยา, โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
355 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
354 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง และโครงการวิจัยรับใช้สังคมให้แก่หัวหน้าหรือนักวิจัยในโครงการ, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
353 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
352 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
351 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
350 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
349 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
348 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
347 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
346 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
345 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว, โรงแรมมิราเคิล แกนด์ คอนเวนชั่น กรุงเพทฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2562)
344 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
343 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
342 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจ้ง เรื่อง แผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562)
341 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยประจำปี 2562 หัวข้อ , โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562)
340 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1แผนงานวิจัย เรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื่นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล" (ปีที่ 1), คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2562)
339 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใชัจังหวัดและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยขั้นสูง และการออกแบบกิจกรรมการใช้จังหวะดนตรีสำหรับเด็ก 2-5 ปี", ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562)
338 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใชัจังหวัดและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยขั้นสูง และการออกแบบกิจกรรมการใช้จังหวะดนตรีสำหรับเด็ก 2-5 ปี", ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562)
337 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Full Paper ต่อยอดการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562)
336 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Full Paper ต่อยอดการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562)
335 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
334 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
333 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
332 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
331 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
330 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
329 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
328 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
327 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
326 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
325 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
324 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
323 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Practice, Education, and Research, โรงแรม Emerald Hotel, Bangkok, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
322 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
321 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
320 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
319 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
318 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
317 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
316 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
315 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
314 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
313 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
312 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
311 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
310 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
309 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2562)
308 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
307 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
306 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
305 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562)
304 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562)
303 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
302 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
301 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
300 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
299 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
298 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
297 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
296 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
295 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร การดูแลให้การบำบัดแบบ Motivational Enhance Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
294 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการเรียนรู้ Facilitator Development, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562)
293 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, ไทย (28 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562)
292 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา Nursing Conference, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2562 - 22 มกราคม 2562)
291 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 มกราคม 2562 - 23 มกราคม 2562)
290 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Smart Dementia practice และ Workshop เรื่อง Practical neuropsychological assessment, โรงแรมตวันนา, ไทย (17 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
289 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Breastfeeding Sick babies, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (16 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562)
288 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Zoom Pro, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (14 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2562)
287 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (14 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2562)
286 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ (Research Mapping), ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
285 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "งานวิจัยปัจจุบันและอนาคต: โรคมะเร็งตับและมะเร้งปอด, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (8 มกราคม 2562 - 10 มกราคม 2562)
284 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
283 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
282 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
281 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
280 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
279 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
278 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
277 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
276 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
275 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
274 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
273 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
272 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
271 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
270 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
269 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
268 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
267 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
266 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
265 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The 3rd International Conference: Innovation, Prevention, and Care for NCDs and Global Health, โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
264 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The 3rd International Conference: Innovation, Prevention, and Care for NCDs and Global Health, โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
263 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
262 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
261 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
260 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
259 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
258 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
257 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
256 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
255 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
254 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก, โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
253 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
252 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
251 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
250 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
249 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP", โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
248 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
247 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
246 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
245 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
244 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
243 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
242 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
241 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
240 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม มุมมองใหม่สำหรับการศึกษาขั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา) ที่ครอบคลุม, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561)
239 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
238 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
237 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
236 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
235 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
234 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
233 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
232 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
231 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
230 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
229 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
228 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
227 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
226 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
225 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
224 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
223 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
222 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (5 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
221 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเปิดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
220 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเปิดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
219 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
218 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
217 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวการณ์หายใจล้มเหลวทางคลินิก, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561)
216 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
215 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
214 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
213 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
212 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
211 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
210 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
209 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
208 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Forum on Birth Defects and Disabilities, โรงแรมตวันนา, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
207 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม South-South Network on Safe Motherhood Meeting, โรงแรมอมารีประตูน้ำ, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
206 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม South-South Network on Safe Motherhood Meeting, โรงแรมอมารีประตูน้ำ, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
205 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
204 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารงานแผนงาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
203 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
202 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
201 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
200 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
199 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
198 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
197 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561)
196 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
195 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนา การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ. รศ. และศาสตราจารย์, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
194 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561)
193 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
192 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
191 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
190 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561)
189 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561)
188 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561)
187 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
186 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ, โรงแรมดิเอมเอมรัลด์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
185 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม งานการพยาบาลเวชปฏิบัติ : ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
184 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ, โรงแรมดิเอมเมอรัชด์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561)
183 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, พรอวิเด้นซ์วิชาการค่ายภาษา, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562)
182 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Right Antibiotics for Right Practice การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 12, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561)
181 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษา หลักสูตรทบทวนหลักไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intemsive Grammar Review (Level1), สถาบันภาษา มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
180 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
179 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Final Pneparalion Meeting, โรงแรมวอ เตอร์ เกท กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
178 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
177 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
176 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
175 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษา หลักสูตรทบทวนหลักไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intemsive Grammar Review (Level1), สถาบันภาษา มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
174 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
173 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561)
172 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562)
171 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561)
170 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2561 การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท : ความท้าทายในปี 2562, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (7 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561)
169 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
168 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
167 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
166 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, The Park Hotel เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
165 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
164 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
163 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
162 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
161 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
160 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
159 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอคำนิยามปฏิบัติการและคำอธิบายความหมายฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
158 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน และรวมพลังการขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF, โรงแรม TK Palace, ไทย (1 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
157 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
156 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
155 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
154 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561)
153 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561)
152 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุม CHIANG MAI HEART FAILURE RORUM 2018, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
151 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม CHIANG MAI HEART FAILURE RORUM 2018, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
150 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
149 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
148 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
147 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
146 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561)
145 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
144 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
143 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
142 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุม HelpAge Asia Pacific Regional Conference ณ ประเทศอิหร่าน, กรุงเตหะราน, ไทย (22 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
141 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
140 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
139 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปรึกษาหารือในการทำเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโครงการเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561)
138 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และจัดทำแผนขับเคลื่อน พชอ.เชียงม่วน ปี 2562, โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟอร์ท เชียงราย, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
137 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ไทย ครั้งที่ 2/2561, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
136 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561)
135 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561)
134 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
133 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
132 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
131 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
130 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
129 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (7 ตุลาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2562)
128 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกาาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6, โรงแรมที เค พาเลซ, ไทย (6 ตุลาคม 2561 - 7 ตุลาคม 2561)
127 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project for Students of Academic Year 2018, Jirang Health Village เชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 6 ตุลาคม 2561)
126 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์, ไทย (2 ตุลาคม 2561 - 2 ตุลาคม 2561)
125 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
124 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
123 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
122 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
121 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
120 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
119 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
118 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 6, อาคาร CP ALL Academy นนทบุรี, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
117 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
116 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
115 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
114 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
113 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
112 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
111 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
110 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
109 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
108 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
107 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
106 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
105 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
104 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
103 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
102 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
101 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
100 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
99 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
98 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
97 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
96 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
95 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย : บทบาทของการเลี้ยงดู, เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
94 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์, ไทย (11 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
93 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (10 กันยายน 2561 - 10 กันยายน 2561)
92 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Make up English, ไทย (8 กันยายน 2561 - 7 ตุลาคม 2561)
91 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (8 กันยายน 2561 - 8 กันยายน 2561)
90 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (8 กันยายน 2561 - 8 กันยายน 2561)
89 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนมุมภาษา, ไทย (8 กันยายน 2561 - 20 ตุลาคม 2561)
88 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง และครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561)
87 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการสุขภาพลูกจ้างเชิงบูรณาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (7 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561)
86 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการสุขภาพลูกจ้างเชิงบูรณาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (7 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561)
85 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
84 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
83 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
82 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
81 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
80 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
79 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
78 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
77 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
76 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
75 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
74 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
73 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
72 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
71 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
70 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
69 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
68 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
67 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
66 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (ค่า FACTOR F) และการประมาณราคา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
65 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
64 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ 7 Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
63 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
62 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
61 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัย, โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (23 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
60 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต AUN-ACTS และ AIMS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
59 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต AUN-ACTS และ AIMS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
58 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเตรียม Abstract and Full Paper จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์, อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
57 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ "เกษียณอายุสร้างสุข" รุ่นที่ 3, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
56 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคเหนือ, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
55 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ "เกษียณอายุสร้างสุข" รุ่นที่ 3, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
54 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
53 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
52 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
51 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
50 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
49 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
48 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4, กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
47 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7, โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
46 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4, กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
45 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
44 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
43 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
42 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
41 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
40 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
39 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
38 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
37 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
36 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
35 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
34 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561)
33 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรม Systematic Review Protocol Development, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
32 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Practical management in common sleep disorders, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
31 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา), ไทย (7 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
30 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
29 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
28 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
27 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
26 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
25 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
24 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
23 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
22 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
21 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
20 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองและอบรมผู้ป่วยวิจัยฯ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
19 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
18 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Clearance of inflammatory cytokines by veno-venous continuous renal replacement therapy for acute kidney injury in patients with sepsis ณ ประเทศญี่ปุ่น, Hiroshima, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561)
17 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
16 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Advancing Care for Elaerly Patient : Multidisciplinary Approach, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
15 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็น, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
14 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
13 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
12 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
11 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองและอบรมผู้ป่วยวิจัยฯ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
10 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
9 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
8 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
7 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
6 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
5 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
4 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
3 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
2 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมทำวิจัยเรื่อง Birth qcross Borders ณ ประเทศเมียนมาร์, ประเทศเมียนมาร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
1 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Assessment of the Infection Prevention and Control System in Thailand, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 กรกฏาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th