KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน ในประเทศคณาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

493 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 4, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (14 มิถุนายน 2564 - 15 มิถุนายน 2563)
492 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและทดสอบ(ร่าง) ชุดสื่อการเรียนการพัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด , โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
491 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ หัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum #10 เรื่อง " PIM’s Work-based Education Post COVID-19 Now and Next Normal "ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: PIM Peady to Work , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , ไทย (30 กรกฏาคม 2563 - 30 กรกฏาคม 2563)
490 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
489 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
488 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
487 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
486 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
485 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
484 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
483 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผ้าไท นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม", สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
482 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
481 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
480 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (23 กรกฏาคม 2563 - 23 กรกฏาคม 2563)
479 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ Reskill, upskill and leadership development of THOHUN faculty and NCO team on OHCC teacing ang capacity building, โรงแรมอัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม, ไทย (23 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
478 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (23 กรกฏาคม 2563 - 23 กรกฏาคม 2563)
477 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (21 กรกฏาคม 2563 - 21 กรกฏาคม 2563)
476 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (21 กรกฏาคม 2563 - 21 กรกฏาคม 2563)
475 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
474 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
473 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
472 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
471 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
470 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
469 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
468 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
467 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการดูปลเด็กแบบประกบตัว (Case Management System) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 17 กรกฏาคม 2563)
466 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอด้วยเครื่องมือ (CMU Ez Studio, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2563)
465 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :TQC) ”, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ไทย (15 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2563)
464 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ Cardiology CMU Synchronized Course: You ask, We answer., โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2563 - 6 กรกฏาคม 2563)
463 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ Cardiology CMU Synchronized Course: You ask, We answer., โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2563 - 6 กรกฏาคม 2563)
462 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย (3 กรกฏาคม 2563 - 3 กรกฏาคม 2563)
461 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สู่งานวิชาการการรับใช้สังคม ในหัวข้อ , ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (1 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2563)
460 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สู่งานวิชาการการรับใช้สังคม ในหัวข้อ "วิชาการการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความจน", ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (1 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2563)
459 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Gramma Reading Writing , โรงเรียนสอนภาษาปราชญ์เชียงใหม่ , ไทย (29 มิถุนายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
458 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมและเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร "กฏหมายแรงงานกับสถานการร์ COVID-19", สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
457 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
456 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
455 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
454 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
453 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
452 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
451 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
450 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ผ่าน Zoom Application, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ไทย (24 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
449 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
448 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
447 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
446 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
445 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
444 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
443 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
442 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
441 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
440 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมTQA Asessor Calibration 2020 (ออนไลน์), สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ไทย (17 มิถุนายน 2563 - 23 มิถุนายน 2563)
439 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
438 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEIL TOTAL (ออนไลน์), สถาบันเอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด , ไทย (1 มิถุนายน 2563 - 26 กันยายน 2563)
437 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา , ไทย (28 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563)
436 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS 4 Skills Course (ออนไลน์), อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS 4 Skills Course (ออนไลน์), ไทย (16 เมษายน 2563 - 29 พฤษภาคม 2563)
435 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร หลักสูตร Kru Jeab IELTS (4 Skill Course) ออนไลน์, สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (1 เมษายน 2563 - 3 ตุลาคม 2563)
434 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS@HOME ACADEMIC COURSE PREMIIUM PACKAGE (ออนไลน์) , สถาบัน FMCP English Online , ไทย (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
433 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
432 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
431 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
430 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
429 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
428 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
427 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
426 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
425 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS (ออนไลน์), โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (16 มีนาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563)
424 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS (ออนไลน์), โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (16 มีนาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563)
423 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อรมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาขีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.), โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
422 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง มาตราการเตรียมรับมืออย่างมีสติก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 จะมาเยือน, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (12 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563)
421 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.ระดับหัวหน้างาน), โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563)
420 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มช., ไทย (10 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563)
419 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย , ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563)
418 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (9 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563)
417 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ชอาจารย์การเป็นพลเมือง, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช., ไทย (7 มีนาคม 2563 - 7 มิถุนายน 2563)
416 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 34, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, ไทย (4 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
415 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
414 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2563 "ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ:โอกาสและความท้าทาย", โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563)
413 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
412 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การกำกับและบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integration with Strategy and Performance, โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
411 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
410 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
409 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
408 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
407 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
406 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
405 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
404 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
403 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
402 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน "การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่", โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
401 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
400 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
399 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
398 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
397 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
396 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
395 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
394 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
393 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
392 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
391 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 และร่วมพิธีรับรางวัลและแสดงความยินดี รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562, โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
390 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร, ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563)
389 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success” , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
388 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
387 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 มีนาคม 2563)
386 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
385 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
384 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
383 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
382 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
381 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
380 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
379 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
378 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
377 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 มีนาคม 2563)
376 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
375 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
374 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
373 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
372 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
371 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
370 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
369 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
368 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
367 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
366 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
365 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
364 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
363 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องเจาะลึก TQA/EdPex Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
362 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
361 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องเจาะลึก TQA/EdPex Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
360 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
359 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
358 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
357 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
356 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
355 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
354 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ Introduction to TQA/EdPEx (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับTQA/EdPEx), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
353 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563)
352 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
351 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563)
350 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
349 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
348 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563)
347 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
346 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปี 2562 ร่วมกับการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน”, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย (29 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563)
345 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
344 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
343 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
342 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
341 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
340 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
339 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
338 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
337 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
336 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
335 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
334 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
333 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
332 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
331 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
330 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
329 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
328 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
327 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
326 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
325 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
324 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
323 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
322 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
321 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
320 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
319 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
318 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
317 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
316 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
315 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
314 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
313 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
312 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
311 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
310 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
309 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
308 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
307 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
306 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
305 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
304 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
303 : รศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
302 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
301 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
300 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
299 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้” วิชาพื้นฐาน , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย (23 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
298 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้” วิชาพื้นฐาน , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย (23 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
297 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
296 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
295 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
294 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
293 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
292 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
291 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
290 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
289 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
288 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
287 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
286 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
285 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
284 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
283 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
282 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
281 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
280 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
279 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้ตรวจประเมินระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (21 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563)
278 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
277 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
276 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
275 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
274 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
273 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
272 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
271 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
270 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
269 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
268 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
267 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
266 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
265 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
264 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
263 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
262 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
261 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
260 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
259 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
258 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
257 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
256 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
255 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
254 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
253 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
252 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
251 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
250 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
249 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
248 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
247 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
246 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
245 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
244 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
243 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ เสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021, โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563)
242 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563)
241 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more., ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563)
240 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more., ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563)
239 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช., นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
238 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (26 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562)
237 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)", สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
236 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
235 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
234 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
233 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
232 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
231 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
230 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
229 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
228 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
227 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
226 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
225 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
224 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
223 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
222 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
221 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
220 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
219 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
218 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ: การพัฒนาข้อเสนอโครงการ(Project Development), โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
217 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ: การพัฒนาข้อเสนอโครงการ(Project Development), โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
216 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
215 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
214 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม, ไทย (14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562)
213 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (7 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562)
212 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEIC Master Club (ออนไลน์), สถาบัน โอเพ่นดูเรียน, ไทย (1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
211 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (การสร้างวินัยเชิงบวก)"", ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังผาง จ. ลำพูน, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)
210 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (การสร้างวินัยเชิงบวก)"", ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังผาง จ. ลำพูน, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)
209 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
208 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
207 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
206 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
205 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
204 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
203 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
202 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
201 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
200 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
199 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
198 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
197 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
196 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
195 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
194 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
193 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
192 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
191 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
190 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
189 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
188 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
187 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
186 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
185 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019) ภายใต้หัวข้อ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา ; Creative Accreditation for Better Qua, โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย (25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562)
184 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019) ภายใต้หัวข้อ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา ; Creative Accreditation for Better Qua, โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย (25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562)
183 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 13 , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
182 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม Building Cultures of Integrity in University and Moral Society การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัยและในสังคม”, โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
181 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม Building Cultures of Integrity in University and Moral Society การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัยและในสังคม”, โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2562 - 22 ธันวาคม 2562)
180 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนมดีเด่น ประจำปี 2562, โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ไทย (19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
179 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนำสื่อออนไลน์ MOOC ไปบูรณาการในชั้นเรียน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
178 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Disruption World), โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
177 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 "พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน", โรงแรม เดอะ เอบร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
176 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
175 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
174 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
173 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร "การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ", โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (13 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
172 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562)
171 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562)
170 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสุบในยุคดิจิทัล, โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม., ไทย (9 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
169 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสุบในยุคดิจิทัล, โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม., ไทย (9 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
168 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องแนวทางการจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช., ไทย (6 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
167 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (4 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
166 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (4 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
165 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
164 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562)
163 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
162 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
161 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
160 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Unboxed Microsoft Education day @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (30 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562)
159 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Unboxed Microsoft Education day @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (30 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562)
158 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่, flora Creek Resort, ไทย (29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
157 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่, flora Creek Resort, ไทย (29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
156 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม...., สภาการพยาบาล, ไทย (28 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
155 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 6-7 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, ไทย (22 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562)
154 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Conference Theme: “One Health Perspcetives on Infection and Immunity : Humans, Animals and the Environment" , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
153 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Policy seminar series: Comparing Health Systems and Policies, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช., ไทย (16 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562)
152 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (14 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562)
151 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
150 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
149 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
148 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
147 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
146 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
145 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
144 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
143 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
142 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
141 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
140 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
139 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
138 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
137 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
136 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
135 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
134 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
133 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS, โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (5 ตุลาคม 2562 - 12 มกราคม 2563)
132 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562)
131 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562)
130 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรืบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
129 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรืบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
128 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
127 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 3, โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
126 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
125 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
124 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
123 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
122 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
121 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
120 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
119 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
118 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
117 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
116 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
115 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
114 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
113 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
112 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
111 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
110 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
109 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
108 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
107 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
106 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
105 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
104 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method), สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, ไทย (17 กันยายน 2562 - 18 ตุลาคม 2562)
103 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิขัยในการประชุม ICNHC 2019 Internation Conference on "Nursing and Health Care", Avani Artium Bangkok, ไทย (17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562)
102 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมสัมชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ด้วยการนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย, ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร , ไทย (17 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
101 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมสัมชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ด้วยการนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย, ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร , ไทย (17 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
100 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
99 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
98 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”, ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี, ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
97 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients”, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562)
96 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients”, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562)
95 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ World Sepsis Day Thailand 2562, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
94 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ World Sepsis Day Thailand 2562, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
93 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients”, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562)
92 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สอนตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe premiere rush, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (11 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562)
91 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
90 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
89 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
88 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 , ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562)
87 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
86 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
85 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
84 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
83 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
82 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research), สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
81 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
80 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
79 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
78 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
77 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมและนำเสนองาน เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
76 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders”, โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
75 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
74 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEFL TOTAL Pack_SELF U , บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แม็กซ์ จำกัด, ไทย (1 กันยายน 2562 - 30 สิงหาคม 2563)
73 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
72 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
71 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
70 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การป้องกันผดุงความเป็นธรรมแก่ผุ้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 5, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครลำปาง, ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
69 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
68 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
67 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
66 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
65 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
64 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
63 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศุนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชน รุ่น 2 , โรงแรมภูคำ เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
62 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
61 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “Infection Prevention & Control in The High Risk Patients: The Burdens & The Solutions”, ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
60 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “Infection Prevention & Control in The High Risk Patients: The Burdens & The Solutions” , ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
59 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2562)
58 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม" (Holistic Student Development) เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
57 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
56 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 2, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
55 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
54 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
53 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
52 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่องการส่งเสริมคราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
51 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Patient Safety , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2562 - 27 สิงหาคม 2562)
50 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
49 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
48 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
47 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562)
46 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
45 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
44 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
43 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
42 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
41 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
40 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
39 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
38 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย (19 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
37 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
36 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
35 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
34 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
33 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ CREC; Submission online meeting, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562)
32 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
31 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
30 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
29 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
28 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
27 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562)
26 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
25 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562)
24 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
23 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562)
22 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
21 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา, ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
20 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow62 -Midterm Review), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
19 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา, ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
18 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา, ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
17 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา หัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 8 Work-based Education Building The Change Maker, ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy , ไทย (8 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562)
16 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ”, ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
15 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ”, ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
14 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
13 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
12 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 65 (4/2562) และคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, ไทย (4 สิงหาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2562)
11 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน", โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส, ไทย (1 สิงหาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
10 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน", โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส, ไทย (1 สิงหาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
9 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 ฯ, โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
8 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ TOEIL TOTAL , Enconcept เชียงใหม่ , ไทย (1 กรกฏาคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
7 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ Program KRU JEAB IELTS 4 SKILL, สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
6 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Program PEP Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
5 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
4 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
3 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
2 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
1 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (7 ตุลาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2562)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th