KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |

7 : นายอดุลย์ สีคำดี , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาตกปลา ประเภททีมสถาบัน น้ำหนักปลารวมสูงสุด การแข่งขันกีฬาบุคลากร การศึกษาอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันทึ่ 2-9 พฤษภาคม 2551 (จากหน่วยงาน : ศกอ. เมื่อ : 9 พ.ค.51)
6 : นายอดุลย์ สีคำดี , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาตกปลา ประเภทบุคคลน้ำหนักปลา 2.00 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาบุคลากร การศึกษาอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันทึ่ 2-9 พฤษภาคม 2551 (จากหน่วยงาน : ศกอ. เมื่อ : 6 พ.ค.51)
5 : นายอดุลย์ สีคำดี , รางวัลชนะเลิศ กีฬาตกปลา ประเภทน้ำหนักปลารวมสูงสุด บุคคล การแข่งขันกีฬาบุคลากร การศึกษาอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันทึ่ 2-9 พฤษภาคม 2551 (จากหน่วยงาน : คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ : 5 พ.ค.51)
4 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ , พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2550 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล (จากหน่วยงาน : สภาการพยาบาล เมื่อ : 18 ต.ค.50)
3 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ , The winners of the UNC-Chapel Hill School of Nursing National Gerontology Nurses Week poster display (จากหน่วยงาน : School of Nursing, University of North Carolina at Chapel Hill เมื่อ : 9 ต.ค.50)
2 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ , อาจารย์ดีเด่นที่มีอายุต่ำกว่า45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.50)
1 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร , พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.50)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th