KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |

12 : รศ. ดร.เดชา ทำดี , รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลฯ สาขาการศึกษาพยาบาล ด้านอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2562 (จากหน่วยงาน : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อ : 15 พ.ค.62)
11 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ , เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย (จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เมื่อ : 7 เม.ย.62)
10 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ , ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 (จากหน่วยงาน : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ : 17 มี.ค.62)
9 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง , รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (จากหน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อ : 14 ก.ย.61)
8 : นางสาววรรณพร นามคำ , บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อ : 15 ส.ค.61)
7 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์ , บุคลากรดีเด่น สายบริการ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อ : 15 ส.ค.61)
6 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ , รางวัลบุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี พ.ศ. 2561 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อ : 15 ส.ค.61)
5 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อ : 15 ส.ค.61)
4 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อ : 15 ส.ค.61)
3 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อ : 15 ส.ค.61)
2 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 (จากหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ : 8 ก.ค.61)
1 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา , ธัญญารักษ์อวอร์ด ด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากหน่วยงาน : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อ : 4 ก.ค.61)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th