KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |

13 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (จากหน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. เมื่อ : 2 พ.ค.63)
12 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ , รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2562 (จากหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 24 ม.ค.63)
11 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการทั่วไป (จากหน่วยงาน : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ : 7 ม.ค.63)
10 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง , ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นประจำปี 2562 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล (จากหน่วยงาน : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ : 4 ธ.ค.62)
9 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา , รางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 (จากหน่วยงาน : สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อ : 19 พ.ย.62)
8 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล , ได้รับการยกย่องแต่งตั้งเป็น Fellow of American Academy of Nursing (จากหน่วยงาน : American Academy of Nursing (AAN) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศหสรัฐอเมริกา เมื่อ : 26 ต.ค.62)
7 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง , อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 25 ก.ย.62)
6 : รศ. ดร.เดชา ทำดี , รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทพัฒนาการบริการ สาขาบริการภาครัฐ (จากหน่วยงาน : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เมื่อ : 30 ส.ค.62)
5 : รศ. ดร.เดชา ทำดี , รางวัลพยาบาลผู้กระทำความดีในโครงการธนาคารความดี (จากหน่วยงาน : สภาการพยาบาล เมื่อ : 23 ส.ค.62)
4 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์ , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2562 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 25 ก.ค.62)
3 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม , อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2562 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 25 ก.ค.62)
2 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์ , บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 25 ก.ค.62)
1 : ผศ.สุวิท อินทอง , รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ปี 2562 ผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมเชย (จากหน่วยงาน : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อ : 3 ก.ค.62)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th