KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |

15 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา , บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เมื่อ : 14 พ.ค.64)
14 : นางสาวสายทอง คำป้อ , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2563 (จากหน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. เมื่อ : 24 มี.ค.64)
13 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู , Distinguished Educator in Gerontological Nursing 2020 (จากหน่วยงาน : National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence,USA เมื่อ : 28 ต.ค.63)
12 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง , รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จากหน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ : 2 ก.ย.63)
11 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ , รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทการพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ในโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" (ผลงาน: โครงการคุณธรรม บริการการศึกษา-น้ำใจดี) (จากหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 20 ส.ค.63)
10 : นายภัทรพล คำหล้า , รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ผลงาน (จากหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 20 ส.ค.63)
9 : นายอดุลย์ สีคำดี , รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ผลงาน (จากหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 20 ส.ค.63)
8 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ , รางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ (จากหน่วยงาน : เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อ : 18 ส.ค.63)
7 : ผศ.สุวิท อินทอง , รางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อ : 18 ส.ค.63)
6 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ , อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 14 ส.ค.63)
5 : รศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ , อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 14 ส.ค.63)
4 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 14 ส.ค.63)
3 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 14 ส.ค.63)
2 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์ , บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 14 ส.ค.63)
1 : นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์ , บุคลากรดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 14 ส.ค.63)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th