KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |

9 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล , ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” (จากหน่วยงาน : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เมื่อ : 27 ต.ค.64)
8 : รศ. ดร.เดชา ทำดี , ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (จากหน่วยงาน : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ : 6 ต.ค.64)
7 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี , อาจารย์ต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ Exemplary Award (จากหน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ก.ย.64)
6 : นางสาวสายทอง บุญเรือง , บุคลากรดีเด่น สายบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.64)
5 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี , บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.64)
4 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ , อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.64)
3 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล , อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.64)
2 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ , อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.64)
1 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ : 15 ส.ค.64)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2527 | 2518 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th