KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

684 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 เมษายน 2565 - 7 สิงหาคม 2565)
683 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
682 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
681 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education , ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
680 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
679 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
678 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education, ระบบออนไลน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2565 - 27 กรกฏาคม 2565)
677 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
676 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
675 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
674 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
673 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
672 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
671 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
670 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป", โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2565 - 8 กรกฏาคม 2565)
669 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
668 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
667 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
666 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
665 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
664 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
663 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
662 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
661 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
660 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
659 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand", ระบบออนไลน์, ไทย (15 มิถุนายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565)
658 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs" รุ่นที่ 5, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 มิถุนายน 2565 - 10 มิถุนายน 2565)
657 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
656 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
655 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
654 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
653 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
652 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections", ระบบออนไลน์, ไทย (9 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565)
651 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี, NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2565 - 8 มิถุนายน 2565)
650 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี, NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2565 - 6 มิถุนายน 2565)
649 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี, NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2565 - 6 มิถุนายน 2565)
648 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี, NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2565 - 6 มิถุนายน 2565)
647 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS 4 Skills, ระบบออนไลน์, ไทย (16 พฤษภาคม 2565 - 4 มิถุนายน 2565)
646 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes", โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 3 มิถุนายน 2565)
645 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes", โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 3 มิถุนายน 2565)
644 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง "Ambulatory Pediatrics : Among the Changes", โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 3 มิถุนายน 2565)
643 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง How to set zero Pitfalls of midwifery practices?, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
642 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การนิเทศการฝึกปฏิบัตินักสึกษา กระบวนวิชา 558758 การฝึกปฏิบัติการกิจการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล, โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร จังหวัดชุมพร, ไทย (29 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565)
641 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของโครงการการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนบ้านเชิงดอย และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2565)
640 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของโครงการการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนบ้านเชิงดอย และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2565)
639 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของโครงการการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนบ้านเชิงดอย และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2565)
638 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565)
637 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ", โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร, ไทย (28 พฤษภาคม 2565 - 29 พฤษภาคม 2565)
636 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
635 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
634 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
633 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
632 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
631 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Assessment Strategies Online Learning&Action Research: การประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรที่เข้าใจผู้เรียน, ระบบออนไลน์, ไทย (28 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
630 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
629 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
628 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
627 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
626 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
625 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
624 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
623 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
622 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
621 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
620 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
619 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
618 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
617 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode I, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
616 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
615 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
614 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ, โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
613 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (26 พฤษภาคม 2565 - 26 พฤษภาคม 2565)
612 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และสมัชชาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว", โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565)
611 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
610 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
609 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ The Creative Media Design for Teaching and learning: ออกแบบสื่อสารการเรียนรู้อย่างไรที่เข้าใจผู้เรียน, ระบบออนไลน์, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
608 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
607 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
606 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565)
605 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
604 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Digital HR Transformation Strategy Course), ระบบออนไลน์, ไทย (19 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
603 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
602 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
601 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
600 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (19 พฤษภาคม 2565 - 19 พฤษภาคม 2565)
599 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4, วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
598 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
597 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
596 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
595 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
594 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
593 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
592 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
591 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
590 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
589 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
588 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
587 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
586 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
585 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
584 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
583 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
582 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
581 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
580 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
579 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
578 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
577 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
576 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
575 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
574 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
573 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
572 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
571 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
570 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
569 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4, วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2565 - 18 พฤษภาคม 2565)
568 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, กรุงเทพฯ, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
567 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, กรุงเทพฯ, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
566 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, กรุงเทพฯ, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
565 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, กรุงเทพฯ, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
564 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโรคยุค New Normal, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
563 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, กรุงเทพฯ, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
562 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, กรุงเทพฯ, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 13 พฤษภาคม 2565)
561 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, แคนทารีฮิลล์โฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)
560 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)
559 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (12 พฤษภาคม 2565 - 12 พฤษภาคม 2565)
558 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
557 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
556 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในพื้นที่ตำบล เหมืองแก้ว ครั้งที่ 1, ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
555 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
554 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
553 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
552 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
551 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
550 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในพื้นที่ตำบล เหมืองแก้ว ครั้งที่ 1, ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
549 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
548 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
547 : ศ.คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
546 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
545 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
544 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 เรื่อง "Novel Strategies in Ambulatory Medicine: Beat and Bloom Through a Disruptive Time", ระบบออนไลน์, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
543 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
542 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
541 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
540 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
539 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
538 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
537 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
536 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
535 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
534 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
533 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
532 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
531 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
530 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
529 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
528 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
527 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
526 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
525 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
524 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
523 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
522 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
521 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2, ระบบออนไลน์, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
520 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนในพื้นที่ตำบลสันโป่ง ครั้งที่ 1, ศาลาวัดกุมภประดิษฐ์(วัดบ้านหม้อ) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
519 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
518 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยน International Credit Mobility Staff for Teaching ในโครงการ Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) , University of Evora, ประเทศโปรตุเกส, ไทย (19 เมษายน 2565 - 3 พฤษภาคม 2565)
517 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
516 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
515 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
514 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
513 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
512 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
511 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
510 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
509 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
508 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
507 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC STAR, คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ไทย (27 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
506 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "All About Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 : What nurses should know", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
505 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
504 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
503 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
502 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น Course Comprehensive IELTS, โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 28 เมษายน 2565)
501 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสร้างพลังการสื่อสารในการสอนออนไลน์ด้วยสายตาและวาจา, ระบบออนไลน์, ไทย (23 เมษายน 2565 - 23 เมษายน 2565)
500 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS express B , สถาบัน Westminster International สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 เมษายน 2565)
499 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมโจทย์วิจัยพื้นที่ตำบลท่าศาลาและตำบลป่าแดด ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่งานวิจัยรับใช้สังคม รุ่นที่ 2 , ตำบลท่าศาลา และตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (20 เมษายน 2565 - 20 เมษายน 2565)
498 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5 สามัญ ครั้งที่่ 1/2565, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 เมษายน 2565 - 12 เมษายน 2565)
497 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุควิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 เมษายน 2565 - 11 เมษายน 2565)
496 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (11 เมษายน 2565 - 11 เมษายน 2565)
495 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 4 เรื่อง "Demystifying the perplexing problems in family practice", ระบบออนไลน์, ไทย (7 เมษายน 2565 - 8 เมษายน 2565)
494 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง "การก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาล", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 เมษายน 2565 - 3 เมษายน 2565)
493 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565)
492 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2565 - 1 เมษายน 2565)
491 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "การเตรียมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565)
490 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Lean Management", ระบบออนไลน์, ไทย (1 เมษายน 2565 - 1 เมษายน 2565)
489 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Basic Lean", ระบบออนไลน์, ไทย (1 เมษายน 2565 - 1 เมษายน 2565)
488 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565, อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้, ไทย (28 มีนาคม 2565 - 28 มีนาคม 2565)
487 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565)
486 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (27 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565)
485 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565)
484 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (27 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565)
483 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (27 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565)
482 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565)
481 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 26 มีนาคม 2565)
480 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 26 มีนาคม 2565)
479 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 26 มีนาคม 2565)
478 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 26 มีนาคม 2565)
477 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
476 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
475 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
474 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
473 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
472 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
471 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
470 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
469 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
468 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
467 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
466 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
465 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
464 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
463 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
462 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
461 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
460 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
459 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
458 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
457 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
456 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
455 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
454 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2565 - 23 มีนาคม 2565)
453 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ งานแสดงความยินดีมหาบัณฑิต ครั้งที่ 56, ห้องประชุมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช., ไทย (22 มีนาคม 2565 - 22 มีนาคม 2565)
452 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
451 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
450 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
449 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร Creative Conflict Management, ระบบออนไลน์, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
448 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
447 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
446 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
445 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
444 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565)
443 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมินผลตอบแทนทางสังคม โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1, ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (14 มีนาคม 2565 - 14 มีนาคม 2565)
442 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมินผลตอบแทนทางสังคม โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1, ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (14 มีนาคม 2565 - 14 มีนาคม 2565)
441 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง", ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (10 มีนาคม 2565 - 10 มีนาคม 2565)
440 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรมในหัวข้อ , ระบบออนไลน์, ไทย (9 มีนาคม 2565 - 9 มีนาคม 2565)
439 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (4 มีนาคม 2565 - 6 มีนาคม 2565)
438 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (4 มีนาคม 2565 - 6 มีนาคม 2565)
437 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (4 มีนาคม 2565 - 6 มีนาคม 2565)
436 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (4 มีนาคม 2565 - 6 มีนาคม 2565)
435 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (4 มีนาคม 2565 - 6 มีนาคม 2565)
434 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS Skills, Basic Grammar และ Live update, ระบบออนไลน์, ไทย (8 มกราคม 2565 - 5 มีนาคม 2565)
433 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 4 , ระบบออนไลน์, ไทย (2 มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565)
432 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 4 , ระบบออนไลน์, ไทย (2 มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565)
431 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การแนะนำโครงการ Healthy CMU ในงานแถลงข่าวเปิดตัว CMU Health MOOC , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (3 มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565)
430 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, โรงแรม Holiday Inn จ.เชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565)
429 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือเตรียมการร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Chiang Mai Investment Workshop on Wellness city การลงทุนด้านเมืองสุขภาวะ จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2565 - 2 มีนาคม 2565)
428 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
427 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
426 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
425 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
424 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
423 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
422 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
421 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2565)
420 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "การลงพื้นที่โครงการเพื่อทดสอบและประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็ก สำหรับ WellHotel", โรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2565)
419 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "การลงพื้นที่โครงการเพื่อทดสอบและประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็ก สำหรับ WellHotel", โรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2565)
418 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "การลงพื้นที่โครงการเพื่อทดสอบและประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็ก สำหรับ WellHotel", โรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2565)
417 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 1/2565, ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2565 - 26 กุมภาพันธ์ 2565)
416 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุม "มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565", ระบบออนไลน์, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
415 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการพยาบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
414 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือการสร้างกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) , บัณฑิตวิทยาลัย มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
413 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565)
412 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Staff Stop Stress Year 2), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2565)
411 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2565, ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2565)
410 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2565, ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2565)
409 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
408 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
407 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
406 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
405 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
404 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
403 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
402 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)
401 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
400 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
399 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
398 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล แผน ก แลพ ข (ภาคปกติ), โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
397 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 , ระบบออนไลน์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
396 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ เรื่อง "International Nursing Conference: Integrated Caring for Persons with COVID-19, Other Airborne Transmission Disease and Chronic Diseases", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
395 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล แผน ก แลพ ข (ภาคปกติ), โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
394 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ ผ่านระบบทางไกล, ระบบออนไลน์, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565)
393 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565)
392 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
391 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
390 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสายวิชาการ (WORKSHOP), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
389 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
388 : อ.กาญจนา นิมะรังกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
387 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
386 : ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
385 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสายวิชาการ (WORKSHOP), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
384 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสายวิชาการ (WORKSHOP), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
383 : อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
382 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสายวิชาการ (WORKSHOP), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
381 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
380 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
379 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น Speaking IELTS Private, โรงเรียนสอนภาษาเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (26 ตุลาคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
378 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
377 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสายวิชาการ (WORKSHOP), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
376 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
375 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสายวิชาการ (WORKSHOP), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
374 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
373 : ศ.คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
372 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
371 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
370 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
369 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
368 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
367 : ผศ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
366 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline", ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
365 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "The Effect of an Ergonomics Intervention on Psychosocial Factors and Musculoskeletal Symptoms among Health care Workers in Thailand" ในงานประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022), ระบบออนไลน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
364 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
363 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
362 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน CMU Mental Health Center (ศูนย์สุขใจ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
361 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
360 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
359 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
358 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
357 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022), ระบบออนไลน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
356 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Incorporational Health and Safety Education into the University Curriculum"ในงานประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022), ระบบออนไลน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
355 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565)
354 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิจิตรศิลป์, ห้องประชุมตะวันกังวาลพงษ์ อาคารยุทธศาสตร์ มช., ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565)
353 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565)
352 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565)
351 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2565, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565)
350 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ Chiang Mai Nephrology Conference (CNC 2022), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565)
349 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าครั่ง และ รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565)
348 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565)
347 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าครั่ง และรพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565)
346 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าครั่ง และ รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565)
345 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกล่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
344 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, โรงแรม Holiday Inn จ.เชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
343 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดปุหรี่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
342 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
341 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกล่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
340 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกล่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
339 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกล่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
338 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแผนการบริหารงานระยะ 4 ปี ของผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์, ออนไลน์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565)
337 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, ระบบออนไลน์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565)
336 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5 สามัญ ครั้งที่่ 1/2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565)
335 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Conversation Private, โรงเรียนสอนภาษาเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (21 ธันวาคม 2564 - 1 กุมภาพันธ์ 2565)
334 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมติดตาม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (31 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565)
333 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประชุมติดตาม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (31 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565)
332 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.ทต. หนองป่าครั่่ง, ไทย (30 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565)
331 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2565 - 29 มกราคม 2565)
330 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2565 - 29 มกราคม 2565)
329 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบลกรุงเทพ และโรงพยาบาลหัวหิน, ไทย (24 มกราคม 2565 - 29 มกราคม 2565)
328 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
327 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
326 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
325 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงาน เรื่อง "ความรู้ เทคนิคสื่อสาร และปัญหาอุปสรรคในการให้ความรอบรู้ทางสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน" ในโครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
324 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
323 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
322 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
321 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
320 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
319 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
318 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
317 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
316 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
315 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
314 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
313 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
312 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก", ระบบออนไลน์ Virtual Conference, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
311 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 1/2565, ระบบออนไลน์, ไทย (27 มกราคม 2565 - 27 มกราคม 2565)
310 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 1/2565) แทนคณบดี), ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคาร ยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 มกราคม 2565 - 26 มกราคม 2565)
309 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565 , ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (25 มกราคม 2565 - 25 มกราคม 2565)
308 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.ทต. หนองป่าครั่ง, ไทย (25 มกราคม 2565 - 25 มกราคม 2565)
307 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.ทต. หนองป่าครั่่ง, ไทย (25 มกราคม 2565 - 25 มกราคม 2565)
306 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.ทต. หนองป่าครั่ง, ไทย (25 มกราคม 2565 - 25 มกราคม 2565)
305 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และเข้ารับมอบโล่เกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ(เชี่ยวชาญพิเศษ), ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2565 - 24 มกราคม 2565)
304 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2565 - 22 มกราคม 2565)
303 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2565 - 22 มกราคม 2565)
302 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.สต.บ้านท่าข้าม ต.แม่เหี๊ยะ, รพ.สต.บ้านใหม่ ต.สันโป่ง และ รพ.สต. บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว, ไทย (18 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
301 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.สต.บ้านท่าข้าม ต.แม่เหี๊ยะ, รพ.สต.บ้านใหม่ ต.สันโป่ง และ รพ.สต. บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว, ไทย (18 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
300 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.สต. บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2565 - 20 มกราคม 2565)
299 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.สต. บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2565 - 20 มกราคม 2565)
298 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน, ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์, ไทย (19 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2565)
297 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติทางตา , ออนไลน์, ไทย (19 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2565)
296 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัมนาสมรรถนะผุ้นำเพื่อการพัมนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (18 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2565)
295 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล, รพ.สต.บ้านท่าข้าม ต.แม่เหี๊ยะ, ไทย (18 มกราคม 2565 - 18 มกราคม 2565)
294 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2565 - 15 มกราคม 2565)
293 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2565 - 15 มกราคม 2565)
292 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (14 มกราคม 2565 - 14 มกราคม 2565)
291 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
290 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
289 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษษโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
288 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติทางตา , ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
287 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
286 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
285 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
284 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565, ออนไลน์, ไทย (12 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565)
283 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565, ออนไลน์, ไทย (12 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565)
282 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระสงฆ์และผุ้สูงวัยกับสังคมสุขภาวะล้านนา กขป.1, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (12 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565)
281 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2565 - 8 มกราคม 2565)
280 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2565 - 8 มกราคม 2565)
279 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการสร้าง Scenario หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน", ระบบออนไลน์, ไทย (6 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565)
278 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565)
277 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565)
276 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565)
275 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2565 - 7 มกราคม 2565)
274 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, พื้นที่ตำบลหนองป่าครัั่ง, ไทย (6 มกราคม 2565 - 6 มกราคม 2565)
273 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, พื้นที่ตำบลหนองป่าครัั่ง, ไทย (6 มกราคม 2565 - 6 มกราคม 2565)
272 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, พื้นที่ตำบลหนองป่าครัั่ง, ไทย (6 มกราคม 2565 - 6 มกราคม 2565)
271 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 1/2565, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (5 มกราคม 2565 - 5 มกราคม 2565)
270 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อทดสอบการใช้ระบบ QADe CMU, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 มกราคม 2565 - 5 มกราคม 2565)
269 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, พื้นที่ตำบลแม่เหี๊ยะ, ไทย (29 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564)
268 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน, ไทย (29 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564)
267 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, พื้นที่ตำบลแม่เหี๊ยะ, ไทย (29 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564)
266 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน, ไทย (29 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564)
265 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (27 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2564)
264 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, รพ.สต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน, ไทย (27 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2564)
263 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องและรับมอบเกียรติบัตร “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” , ห้องประชุมอินทนนท์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2564)
262 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 ธันวาคม 2564 - 25 ธันวาคม 2564)
261 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 ธันวาคม 2564 - 25 ธันวาคม 2564)
260 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง จ.ลำพูน, ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
259 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
258 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง จ.ลำพูน, ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
257 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
256 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบทคัดย่อ ครั้งที่ 2/2564 (คณะอนุกรมการอำนวยการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 คำสั่ง 163/2563 ), ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
255 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง จ.ลำพูน, ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
254 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
253 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19, ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง, ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
252 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation, ระบบออนไลน์, ไทย (24 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
251 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation, ระบบออนไลน์ , ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
250 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Preparation, ระบบออนไลน์, ไทย (24 พฤศจิกายน 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
249 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาศึกยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช., ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (22 ธันวาคม 2564 - 22 ธันวาคม 2564)
248 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (20 ธันวาคม 2564 - 21 ธันวาคม 2564)
247 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (20 ธันวาคม 2564 - 20 ธันวาคม 2564)
246 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัมนาาหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 2/2564, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (20 ธันวาคม 2564 - 20 ธันวาคม 2564)
245 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ, โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รอเวอร์ไซด์ อเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี, ไทย (16 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2564)
244 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ, โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รอเวอร์ไซด์ อเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี, ไทย (16 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2564)
243 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ, โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รอเวอร์ไซด์ อเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี, ไทย (16 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2564)
242 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2564)
241 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2564)
240 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (17 ธันวาคม 2564 - 17 ธันวาคม 2564)
239 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (16 ธันวาคม 2564 - 16 ธันวาคม 2564)
238 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเตรียมพื้นที่ ณ ตำบลเหมืองแก้ว และตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, พื้นที่ ต.เหมืองแก้ว ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564)
237 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเตรียมพื้นที่ ณ ตำบลเหมืองแก้ว และตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, พื้นที่ ต.เหมืองแก้ว ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564)
236 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษษโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 13 ธันวาคม 2564)
235 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2, บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา, ไทย (8 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564)
234 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2, บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา, ไทย (8 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564)
233 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2, บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา, ไทย (8 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564)
232 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2564 - 11 ธันวาคม 2564)
231 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2564 - 11 ธันวาคม 2564)
230 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้ความเห็นต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (9 ธันวาคม 2564 - 9 ธันวาคม 2564)
229 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 ธันวาคม 2564 - 9 ธันวาคม 2564)
228 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), องค์การบิหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง, ไทย (7 ธันวาคม 2564 - 7 ธันวาคม 2564)
227 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Well Hotel ภายใต้โครงการวิจัย "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 4 ธันวาคม 2564)
226 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Well Hotel ภายใต้โครงการวิจัย "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 4 ธันวาคม 2564)
225 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2564 - 4 ธันวาคม 2564)
224 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Well Hotel ภายใต้โครงการวิจัย "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 4 ธันวาคม 2564)
223 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2564 - 4 ธันวาคม 2564)
222 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมการศึกษาพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลในอำเภอสารภี, ห้องประชุม รพ.สต.ท่ากว้าง และ รพสต.หนองผึ้ง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
221 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการศึกษาพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลในอำเภอสารภี, ห้องประชุม รพ.สต.ท่ากว้าง และ รพสต.หนองผึ้ง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
220 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการศึกษาพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลในอำเภอสารภี, ห้องประชุม รพ.สต.ท่ากว้าง และ รพสต.หนองผึ้ง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
219 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Current trends and issue in management of sleep medicine 2021"", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
218 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 2/2565, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
217 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel", ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
216 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการศึกษาพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลในอำเภอสารภี, ห้องประชุม รพ.สต.ท่ากว้าง และ รพสต.หนองผึ้ง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
215 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 4/2564 (แทนคณบดี), ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
214 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel", ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
213 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ - การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยเต็กสำหรับ Well Hotel", ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
212 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาระบบบริการจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม", โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ไทย (1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564)
211 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาระบบบริการจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม", โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ไทย (1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564)
210 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุม Precongress Workshop 2 : How to deliver Cognative Bahavioral Theraphy for Insomnia (CBT-I)?, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564)
209 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาระบบบริการจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม", โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ไทย (1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564)
208 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), องค์การบิหารส่วนตำบลท่าเดื่อ-มืดกา, ไทย (1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564)
207 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
206 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
205 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
204 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
203 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
202 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
201 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
200 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
199 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
198 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
197 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
196 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
195 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
194 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
193 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
192 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
191 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
190 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
189 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
188 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
187 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
186 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
185 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี", ระบบออนไลน์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
184 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564)
183 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564)
182 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564)
181 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564)
180 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564)
179 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ", โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564)
178 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิเคราะห์ประเด็นสุขภาวะและจัดทำแผนดำเนินการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 27 พฤศจิกายน 2564)
177 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2564 - 27 พฤศจิกายน 2564)
176 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2564 - 27 พฤศจิกายน 2564)
175 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
174 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
173 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
172 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
171 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
170 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
169 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมทำประชาพิจารณ์ ต่อการร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ระยะที่ 2 ในงานสัปดาห์ความตะหนักรู้เรื่อยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
168 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่อ การจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2564 , ออนไลน์, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
167 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
166 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
165 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ในฐานนะผุ้แทนนายกสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ประจำปี 2564, ออนไลน์, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
164 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
163 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมและร่วมนำเสนอบทความวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร, ไทย (22 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
162 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
161 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การสัมมนาในหัวข้อ PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง ""การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้, ระบบออนไลน์, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
160 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
159 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
158 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง", ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (26 พฤศจิกายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 2564)
157 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ครั้งที่ 4/2564, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564)
156 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุม "เวทีการติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างและ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย" และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1, ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564)
155 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สามัญครั้งที่ 3/2564 (แทนคณบดี), ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (25 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564)
154 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST), ห้อง Lotus 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2565 - 22 พฤศจิกายน 2564)
153 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (22 พฤศจิกายน 2564 - 22 พฤศจิกายน 2564)
152 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาศึกยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช., ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (19 พฤศจิกายน 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564)
151 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความตะหนักรู้เรื่อยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (18 พฤศจิกายน 2564 - 18 พฤศจิกายน 2564)
150 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเรื่อง การส่งเสริมและสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2564 - 18 พฤศจิกายน 2564)
149 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาคีโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผุ้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1, ออนไลน์ ระบบ Zoom, ไทย (17 พฤศจิกายน 2564 - 17 พฤศจิกายน 2564)
148 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเรื่อง การส่งเสริมการตลาด และขยายตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ , เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2564 - 17 พฤศจิกายน 2564)
147 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex, ไทย (16 พฤศจิกายน 2564 - 16 พฤศจิกายน 2564)
146 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex, ไทย (16 พฤศจิกายน 2564 - 16 พฤศจิกายน 2564)
145 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex, ไทย (15 พฤศจิกายน 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564)
144 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Malus , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (13 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564)
143 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการขยายพื้นที่นำร่องการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 พฤศจิกายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564)
142 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , ห้องประชุมสำนักเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช., ไทย (10 พฤศจิกายน 2564 - 10 พฤศจิกายน 2564)
141 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , ห้องประชุมสำนักเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช., ไทย (10 พฤศจิกายน 2564 - 10 พฤศจิกายน 2564)
140 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, ระบบออนไลน์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2564 - 10 พฤศจิกายน 2564)
139 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Coach Boost , สถาบัน English Language Centre, British Council, ไทย (1 มิถุนายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
138 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมทิศทางงานวิชาการด้านยาเสพติดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564, คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564)
137 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564)
136 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564)
135 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-ITA ประจำปีงบประมาณ 2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564)
134 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่1/2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (1 พฤศจิกายน 2564 - 1 พฤศจิกายน 2564)
133 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education : Sim-Case), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564)
132 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education : Sim-Case), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564)
131 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education : Sim-Case), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564)
130 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การสร้างแชทบอทเพื่อการศึกษา", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 ตุลาคม 2564 - 25 ตุลาคม 2564)
129 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2564 - 23 ตุลาคม 2564)
128 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2564 - 23 ตุลาคม 2564)
127 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการติดตามการจัดการเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูผู้ดูแลเด็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง, ไทย (21 ตุลาคม 2564 - 21 ตุลาคม 2564)
126 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการติดตามการจัดการเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูผู้ดูแลเด็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง, ไทย (21 ตุลาคม 2564 - 21 ตุลาคม 2564)
125 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2564 - 19 ตุลาคม 2564)
124 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2564 - 19 ตุลาคม 2564)
123 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
122 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice", ระบบออนไลน์, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
121 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
120 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม Active Learning : Engaging Students in Online Classes, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (15 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
119 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
118 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการป้อวกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564)
117 : รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564)
116 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2564, ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564)
115 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
114 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมงานติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
113 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
112 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมงานติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
111 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
110 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
109 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
108 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
107 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
106 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ระบบออนไลน์, ไทย (7 ตุลาคม 2564 - 7 ตุลาคม 2564)
105 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 ตุลาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564)
104 : รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
103 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
102 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
101 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
100 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา "พัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus", ห้อง D405 อุทยานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
99 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
98 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
97 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
96 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
95 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
94 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
93 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
92 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
91 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
90 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
89 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
88 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
87 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
86 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTs 4 Skills, สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (28 มิถุนายน 2564 - 28 กันยายน 2564)
85 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
84 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษ IELTS course 16 hours, โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
83 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
82 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
81 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
80 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "THOHUN Design and development of interactive instruction for competency development and field based learning", ระบบออนไลน์, ไทย (24 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
79 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
78 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
77 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (24 กันยายน 2564 - 24 กันยายน 2564)
76 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรม “ดีเจผู้สุงอายุ: สูงวัยทีความรอบรู้ สู่งการดูแลสุขภาพดี” รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน , ไทย (1 มีนาคม 2564 - 24 กันยายน 2564)
75 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง และเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564)
74 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการปัญหาน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ : ความรู้สู่การปฏิบัติ, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 กันยายน 2564 - 18 กันยายน 2564)
73 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์, ไทย (18 กันยายน 2564 - 18 กันยายน 2564)
72 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564)
71 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564)
70 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564)
69 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564)
68 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564)
67 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ของสถาบันและคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564)
66 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564)
65 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรม TQA Assessor Calibration 2021 สำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564)
64 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
63 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
62 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
61 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
60 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
59 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
58 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ Lessons Learned and Work Opportunities during the Covid-19 Pandemic, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 10 กันยายน 2564)
57 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทย์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
56 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
55 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทย์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
54 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
53 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
52 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย, ห้งประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
51 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
50 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง IC Update 2021 : Power, Preparedness & Practice during Covid-19 pandemic: Remarkable Roles for ICN, ระบบออนไลน์, ไทย (6 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
49 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษา กระบวนวิชา 55878 การฝึกปฏิบัติการจัดการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล, โรงพยาบาลลำปาง, โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร, ไทย (2 กันยายน 2564 - 4 กันยายน 2564)
48 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรม โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
47 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรมโปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
46 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสื่อสาร SEGUE ในสถานการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจำลองเสมือนจริง ต่อทักษะการสื่อสาร และความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล", ระบบออนไลน์ Microsoft Teams, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
45 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
44 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (Oral Presentation), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
43 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
42 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย (1 กันยายน 2564 - 1 กันยายน 2564)
41 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (27 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564)
40 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์, ไทย (26 สิงหาคม 2564 - 26 สิงหาคม 2564)
39 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2564, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล, ไทย (26 สิงหาคม 2564 - 26 สิงหาคม 2564)
38 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564, ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2564 - 25 สิงหาคม 2564)
37 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (21 สิงหาคม 2564 - 21 สิงหาคม 2564)
36 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น คอร์ส Listening and Speaking (30 hours), โรงเรียนบ้านภาษา, ไทย (26 กรกฏาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
35 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", รูปแบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
34 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ FERCIT ประจำปี 2564 เรื่อง "Human Research Ethics in a New and Challenging Era 2021", ระบบออนไลน์, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
33 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
32 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "ประสิทธอผลของการส่งเสริมความรอบรู็ ด้านอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
31 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
30 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
29 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
28 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
27 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
26 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
25 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
24 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
23 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
22 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
21 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
20 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
19 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
18 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
17 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
16 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
15 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
14 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
13 : ศ.คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
12 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
11 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
10 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
9 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
8 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การอบรม TQA New Assessor Training ครั้งที่ 2, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (7 สิงหาคม 2564 - 12 สิงหาคม 2564)
7 : ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การประชุมกลุ่มย่อยงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเชิงวิเคราะห์สัเคราะห์สภาพปัญหาจากคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีความผิดพลาดทางการแพทย์เพื่อนำไปสู่วิธีระงับข้อพิพาททางการแพทย์ที่เหมาะสมในประเทศไทย", ระบบออนไลน์ Google Meet, ไทย (10 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564)
6 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัย เรื่อง "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแล ผู้สูงอายุ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564)
5 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ในประเด็น "กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วทั้งองค์กรและการเชื่อมโยงผลการขับเคลื่อนกับผลผลิตของบุคลากรในองค์กร", ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย (6 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564)
4 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น IELTS Group, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (7 มิถุนายน 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
3 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย (4 สิงหาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
2 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2564, ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 สภาการพยาบาล, ไทย (4 สิงหาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
1 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2564, ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 สภาการพยาบาล, ไทย (4 สิงหาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th