KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

125 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Coach Boost , สถาบัน English Language Centre, British Council, ไทย (1 มิถุนายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
124 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2564 - 23 ตุลาคม 2564)
123 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2564 - 23 ตุลาคม 2564)
122 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2564 - 19 ตุลาคม 2564)
121 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2564 - 19 ตุลาคม 2564)
120 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม Active Learning : Engaging Students in Online Classes, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (15 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
119 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice", ระบบออนไลน์, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
118 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการประจำปี 2564 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021 เรื่อง "Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564)
117 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการป้อวกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564)
116 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2564, ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564)
115 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564)
114 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมงานติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
113 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมงานติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
112 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
111 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2564 - 12 ตุลาคม 2564)
110 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
109 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
108 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
107 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
106 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
105 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ระบบออนไลน์, ไทย (7 ตุลาคม 2564 - 7 ตุลาคม 2564)
104 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 ตุลาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564)
103 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
102 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
101 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา "พัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus", ห้อง D405 อุทยานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
100 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
99 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
98 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
97 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
96 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
95 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
94 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
93 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (4 ตุลาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564)
92 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
91 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
90 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
89 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
88 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
87 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
86 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
85 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTs 4 Skills, สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (28 มิถุนายน 2564 - 28 กันยายน 2564)
84 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
83 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษ IELTS course 16 hours, โรงเรียนกวดวิชาเชียงใหม่ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
82 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 กันยายน 2564 - 27 กันยายน 2564)
81 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "THOHUN Design and development of interactive instruction for competency development and field based learning", ระบบออนไลน์, ไทย (24 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
80 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
79 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
78 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
77 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
76 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (24 กันยายน 2564 - 24 กันยายน 2564)
75 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรม “ดีเจผู้สุงอายุ: สูงวัยทีความรอบรู้ สู่งการดูแลสุขภาพดี” รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน , ไทย (1 มีนาคม 2564 - 24 กันยายน 2564)
74 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง และเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564)
73 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการปัญหาน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ : ความรู้สู่การปฏิบัติ, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 กันยายน 2564 - 18 กันยายน 2564)
72 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์, ไทย (18 กันยายน 2564 - 18 กันยายน 2564)
71 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564)
70 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564)
69 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564)
68 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564)
67 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564)
66 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ของสถาบันและคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564)
65 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564)
64 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรม TQA Assessor Calibration 2021 สำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564)
63 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
62 : นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
61 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
60 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
59 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
58 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (10 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564)
57 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
56 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทย์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
55 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทย์, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
54 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ไทย (9 กันยายน 2564 - 9 กันยายน 2564)
53 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
52 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง IC Update 2021 : Power, Preparedness & Practice during Covid-19 pandemic: Remarkable Roles for ICN, ระบบออนไลน์, ไทย (6 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
51 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
50 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย, ห้งประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
49 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษา กระบวนวิชา 55878 การฝึกปฏิบัติการจัดการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล, โรงพยาบาลลำปาง, โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร, ไทย (2 กันยายน 2564 - 4 กันยายน 2564)
48 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสื่อสาร SEGUE ในสถานการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจำลองเสมือนจริง ต่อทักษะการสื่อสาร และความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล", ระบบออนไลน์ Microsoft Teams, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
47 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ การอบรมโปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
46 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (Oral Presentation), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
45 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การอบรม โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
44 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
43 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรม โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 กันยายน 2564 - 3 กันยายน 2564)
42 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย (1 กันยายน 2564 - 1 กันยายน 2564)
41 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (27 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564)
40 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2564, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล, ไทย (26 สิงหาคม 2564 - 26 สิงหาคม 2564)
39 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564, ระบบออนไลน์, ไทย (26 สิงหาคม 2564 - 26 สิงหาคม 2564)
38 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564, ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2564 - 25 สิงหาคม 2564)
37 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะอนุกรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (21 สิงหาคม 2564 - 21 สิงหาคม 2564)
36 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ FERCIT ประจำปี 2564 เรื่อง "Human Research Ethics in a New and Challenging Era 2021", ระบบออนไลน์, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
35 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
34 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", รูปแบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
33 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น คอร์ส Listening and Speaking (30 hours), โรงเรียนบ้านภาษา, ไทย (26 กรกฏาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
32 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "ประสิทธอผลของการส่งเสริมความรอบรู็ ด้านอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
31 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
30 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
29 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
28 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
27 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
26 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
25 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
24 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
23 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
22 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
21 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
20 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
19 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
18 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
17 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
16 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
15 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
14 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
13 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
12 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
11 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
10 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
9 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ระบบออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2564 - 14 สิงหาคม 2564)
8 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การอบรม TQA New Assessor Training ครั้งที่ 2, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (7 สิงหาคม 2564 - 12 สิงหาคม 2564)
7 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การประชุมกลุ่มย่อยงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเชิงวิเคราะห์สัเคราะห์สภาพปัญหาจากคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีความผิดพลาดทางการแพทย์เพื่อนำไปสู่วิธีระงับข้อพิพาททางการแพทย์ที่เหมาะสมในประเทศไทย", ระบบออนไลน์ Google Meet, ไทย (10 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564)
6 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ในประเด็น "กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วทั้งองค์กรและการเชื่อมโยงผลการขับเคลื่อนกับผลผลิตของบุคลากรในองค์กร", ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย (6 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564)
5 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัย เรื่อง "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแล ผู้สูงอายุ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (6 สิงหาคม 2564 - 6 สิงหาคม 2564)
4 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2564, ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 สภาการพยาบาล, ไทย (4 สิงหาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
3 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564, ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย (4 สิงหาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
2 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2564, ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 สภาการพยาบาล, ไทย (4 สิงหาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564)
1 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น IELTS Group, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเวียเซเว่น อิงลิช, ไทย (7 มิถุนายน 2564 - 4 สิงหาคม 2564)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th