KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

965 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรม “ดีเจผู้สุงอายุ: สูงวัยทีความรอบรู้ สู่งการดูแลสุขภาพดี” รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน , ไทย (1 มีนาคม 2564 - 24 กันยายน 2564)
964 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2564 - 31 กรกฏาคม 2564)
963 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2564 - 31 กรกฏาคม 2564)
962 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2564 - 31 กรกฏาคม 2564)
961 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (23 กรกฏาคม 2564 - 23 กรกฏาคม 2564)
960 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร IELTS Express A, ออนไลน์, ไทย (1 พฤษภาคม 2564 - 4 กรกฏาคม 2564)
959 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (25 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564)
958 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus” , ออนไลน์, ไทย (12 มิถุนายน 2564 - 13 มิถุนายน 2564)
957 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ คณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ 2/2564, ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (4 มิถุนายน 2564 - 4 มิถุนายน 2564)
956 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (28 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2564)
955 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (26 พฤษภาคม 2564 - 26 พฤษภาคม 2564)
954 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564)
953 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564)
952 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564)
951 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564)
950 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การกำหนดบทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยรองรับ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562, ระบบ Zoom Meeting, ไทย (18 พฤษภาคม 2564 - 18 พฤษภาคม 2564)
949 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
948 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
947 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
946 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
945 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
944 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
943 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (10 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564)
942 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต.ท่าข้าม, ไทย (11 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564)
941 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต.ท่าข้าม, ไทย (11 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564)
940 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต.ท่าข้าม, ไทย (11 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564)
939 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 26 เมษายน 2564)
938 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
937 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
936 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
935 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
934 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
933 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
932 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, ออนไลน์, ไทย (21 เมษายน 2564 - 21 เมษายน 2564)
931 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ , ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference), ไทย (20 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2564)
930 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ , ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference), ไทย (20 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2564)
929 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, ออนไลน์, ไทย (19 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564)
928 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์, ไทย (19 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564)
927 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์, ไทย (19 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564)
926 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์, ไทย (19 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564)
925 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์, ไทย (19 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564)
924 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 เมษายน 2564)
923 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, .ศูนย์สุขภาพชุมชน่นครพิงค์., ไทย (5 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2564)
922 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, .ศูนย์สุขภาพชุมชน่นครพิงค์., ไทย (5 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2564)
921 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 1/2564, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2564)
920 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 1/2564, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2564)
919 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, .ศูนย์สุขภาพชุมชน่นครพิงค์., ไทย (5 เมษายน 2564 - 9 เมษายน 2564)
918 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการด้านกรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings), ไทย (7 เมษายน 2564 - 7 เมษายน 2564)
917 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฎิบัติงานประจำสนามสอบในการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมป์ จ.ลำพูน, ไทย (2 เมษายน 2564 - 5 เมษายน 2564)
916 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (5 เมษายน 2564 - 5 เมษายน 2564)
915 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผุ้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (5 เมษายน 2564 - 5 เมษายน 2564)
914 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผุ้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (5 เมษายน 2564 - 5 เมษายน 2564)
913 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ), องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2564 - 5 เมษายน 2564)
912 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ), องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2564 - 4 เมษายน 2564)
911 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาารและเอกสารในการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 7, ออนไลน์, ไทย (3 เมษายน 2564 - 3 เมษายน 2564)
910 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 PRACTICAL AND FUTURE TREND IN FAMILY MEDICINE, ออนไลน์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 2 เมษายน 2564)
909 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1) และประสานพื้นที่ในการทำวิจัยต่อยอด, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (2 เมษายน 2564 - 2 เมษายน 2564)
908 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1) และประสานพื้นที่ในการทำวิจัยต่อยอด, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (2 เมษายน 2564 - 2 เมษายน 2564)
907 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม TQA New Assessor Training ครั้งที่ 1, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (2 เมษายน 2564 - 2 เมษายน 2564)
906 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1) และประสานพื้นที่ในการทำวิจัยต่อยอด, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (2 เมษายน 2564 - 2 เมษายน 2564)
905 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
904 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564)
903 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
902 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
901 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
900 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการทดสอบฯ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
899 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
898 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
897 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
896 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564)
895 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
894 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564)
893 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
892 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564)
891 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564)
890 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
889 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
888 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาร์ติน, ไทย (1 เมษายน 2564 - 1 เมษายน 2564)
887 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
886 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
885 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
884 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
883 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
882 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
881 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
880 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
879 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์และลังคลอดในทัณฑสถานหญิง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
878 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาารและเอกสารในการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, ออนไลน์, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
877 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
876 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
875 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
874 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายเงินโครงการ ภยใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก ปีงบประมาณ 2562, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (31 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
873 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต. บ้านขะจาว, ไทย (30 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
872 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต. บ้านขะจาว, ไทย (30 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
871 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
870 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต. บ้านขะจาว, ไทย (30 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
869 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ พาผู้เข้าอบรมเฉพาะทางดูงานหลักสูตรการพยาบาลสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่น 11, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ประเทศไทย จ.เชียงราย, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
868 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
867 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม กระบวนแลกเปลี่ยนและทดสอบชุดสื่อการเรียรู้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทย (30 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
866 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
865 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
864 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 30 มีนาคม 2564)
863 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
862 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
861 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
860 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
859 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
858 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
857 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
856 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
855 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มช., ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
854 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
853 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
852 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
851 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย, โรงพยาบาลหางดง, ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
850 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564)
849 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564)
848 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564)
847 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564)
846 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564)
845 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564)
844 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564)
843 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
842 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
841 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
840 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
839 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
838 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
837 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
836 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
835 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564)
834 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
833 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
832 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2564 , ออนไลน์, ไทย (26 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
831 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
830 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
829 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
828 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (26 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
827 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
826 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย , ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (26 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
825 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
824 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย, ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
823 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (26 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564)
822 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564)
821 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564)
820 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564)
819 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ, ไทย (24 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564)
818 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564)
817 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฎิบัติงานประจำสนามสอบในการดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2564 - 24 มีนาคม 2564)
816 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
815 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
814 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
813 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
812 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ นำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะติดตั้งจัดการอบรมให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงแก่สตรีตั้งครรภ์ และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ทัณฑสถานหญิงเชียงใกม่, ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
811 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
810 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
809 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
808 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
807 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ นำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะติดตั้งจัดการอบรมให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงแก่สตรีตั้งครรภ์ และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ทัณฑสถานหญิงเชียงใกม่, ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
806 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
805 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
804 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
803 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
802 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
801 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2564, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (22 มีนาคม 2564 - 22 มีนาคม 2564)
800 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1/2564, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (20 มีนาคม 2564 - 20 มีนาคม 2564)
799 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online Ordinary Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
798 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
797 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
796 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (19 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
795 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
794 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS renewal:Advance Cardiac Life Support ), ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (19 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
793 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2564)
792 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Training Module Development for Antimicrobial Resistant and Antimicrobial Stewardship, ห้องประชุม SIGMA ๑ชั้น b โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
791 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
790 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online Ordinary Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
789 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (19 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
788 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย (17 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564)
787 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
786 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
785 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
784 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
783 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานในระดับจังหวัดร่วมกันต่อไป , สำนักงานกองเลขานุการสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
782 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
781 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการทดสอบฯ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
780 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ผู้ที่ปัญหาการดื่มสุรา, รพ.สต.ร่มหลวง จ.เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
779 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
778 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
777 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
776 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564)
775 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
774 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
773 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (17 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
772 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
771 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
770 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (17 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
769 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
768 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
767 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
766 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
765 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
764 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
763 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
762 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564)
761 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมย่อยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดมหกรรมกีฬาวิ่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนาธรรมท้องถิ่น และการประเมินผลตอบแทนทางสมคง (SROI), ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ และพื้นที่ในชุมชนตามเส้นทางวิ่งอเภอจอมบึง จ.ราชบุรี, ไทย (9 มีนาคม 2564 - 13 มีนาคม 2564)
760 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มช., ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มช., ไทย (10 มีนาคม 2564 - 10 มีนาคม 2564)
759 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2564 - 9 มีนาคม 2564)
758 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมพบปะพูดคุยกับบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
757 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้", โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
756 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้", โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
755 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้", โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
754 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้", โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
753 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้", โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
752 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้", โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
751 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program), อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช., ไทย (7 มีนาคม 2564 - 7 มีนาคม 2564)
750 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง “Practical pearls for long term care in the new normal era”, ดู Live online , ไทย (3 มีนาคม 2564 - 5 มีนาคม 2564)
749 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง “Practical pearls for long term care in the new normal era” , รูปแบบ Online , ไทย (3 มีนาคม 2564 - 5 มีนาคม 2564)
748 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2564 - 5 มีนาคม 2564)
747 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
746 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Predicting Factors of Discharge Readiness Among Olders with Chronic Kidney Disease in Tertiary Hospitals” ในประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย , online , ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
745 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
744 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
743 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
742 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
741 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 22, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
740 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
739 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีติดตามประเมินเสริมพลัง ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีข่ายภาคเหนือ", โรงแรมกรีน นิมมานด์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
738 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
737 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2564 - 4 มีนาคม 2564)
736 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
735 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
734 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
733 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
732 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
731 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
730 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2564 - 2 มีนาคม 2564)
729 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2564 - 2 มีนาคม 2564)
728 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2564 - 2 มีนาคม 2564)
727 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2564 - 2 มีนาคม 2564)
726 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2564 - 2 มีนาคม 2564)
725 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2564 - 2 มีนาคม 2564)
724 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
723 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
722 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
721 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
720 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
719 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
718 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
717 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
716 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
715 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย (1 มีนาคม 2564 - 1 มีนาคม 2564)
714 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผน กลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต), รูปแบบออนไลน์ , ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
713 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
712 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
711 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผน กลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต), รูปแบบออนไลน์ , ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
710 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะที่ 1-2 , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings), ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
709 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
708 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะที่ 2 และคณะทำงานการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings), ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
707 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะที่ 1-2 , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings), ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
706 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
705 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่, บุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564)
704 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมยงนุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ มช., ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564)
703 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564 , ผ่านระบบ Online, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564)
702 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
701 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
700 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
699 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
698 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
697 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
696 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
695 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
694 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
693 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
692 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
691 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
690 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป และเครือข่ายดารเกษตร, อบต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564)
689 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
688 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564, ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
687 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
686 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564, ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
685 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564, ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
684 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการ 2P safety ครั้งที่ 2/2564 , ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
683 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564, ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
682 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
681 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สังเกตการร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)", โรงแรม VIC 3 กรุงเทพฯ, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
680 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564, ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
679 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564, ออนไลน์ โปรแกรม Zoom, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
678 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
677 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
676 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ สังเกตการร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)", โรงแรม VIC 3 กรุงเทพฯ, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
675 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
674 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้, ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
673 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้, ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
672 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้, ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
671 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้, ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
670 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 2/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
669 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรม “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ EZ Studio” (Course A), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
668 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรม “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ EZ Studio” (Course A), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
667 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ EZ Studio” (Course A), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
666 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายพร้อมผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองด้วย CMU EZ-Studio (Course B), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
665 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายพร้อมผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองด้วย CMU EZ-Studio (Course B), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
664 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 7 ครั้งที่ 1/2564 , สภาการพยาบาล , ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2564)
663 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
662 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
661 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
660 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
659 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
658 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
657 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
656 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
655 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
654 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
653 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
652 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
651 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
650 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
649 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
648 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
647 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
646 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
645 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
644 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)", ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
643 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ, ห้องประชุม รพ.สต. ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564)
642 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ, ห้องประชุม รพ.สต. ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564)
641 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ”, ร้านพันธุ์ไม้คาเฟ่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2564)
640 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ”, ร้านพันธุ์ไม้คาเฟ่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2564)
639 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาพนักงาน มช. สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2564)
638 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ”, รพ.สต.ท่ากว้าง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
637 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรม “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ EZ Studio” (Course A), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
636 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายพร้อมผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองด้วย CMU EZ-Studio (Course B), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
635 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ”, รพ.สต.ท่ากว้าง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
634 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ”, รพ.ทต.หนองป่าครั่ง, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2564 - 8 กุมภาพันธ์ 2564)
633 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ”, รพ.ทต.หนองป่าครั่ง, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2564 - 8 กุมภาพันธ์ 2564)
632 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
631 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
630 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
629 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
628 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
627 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
626 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
625 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
624 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
623 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
622 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
621 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
620 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
619 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
618 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
617 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
616 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
615 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม “การขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564”, ห้องประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
614 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม “การขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564”, ห้องประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
613 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ) ในฐานะศิษย์เก่า , ทาง Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting , ไทย (28 มกราคม 2564 - 28 มกราคม 2564)
612 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS Speaking (International English Language testing System), โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา , ไทย (25 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564)
611 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกบทคัดเลือก ครั่งที่ 1/2564 (คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7), ออนไลน์, ไทย (22 มกราคม 2564 - 22 มกราคม 2564)
610 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มช. , ห้องประชุุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2, ไทย (21 มกราคม 2564 - 21 มกราคม 2564)
609 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Data Science For Everyone สำหรับผู้เริ่มต้นด้าน DATA” , ออนไลน์, ไทย (7 มกราคม 2564 - 21 มกราคม 2564)
608 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
607 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
606 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
605 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
604 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
603 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
602 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
601 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
600 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
599 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
598 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
597 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
596 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
595 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง New Scientific Discoveries and Technologies in Dementia, รูปแบบ Online , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 มกราคม 2564)
594 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
593 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
592 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
591 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
590 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
589 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
588 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
587 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
586 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
585 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
584 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ การอบรมเทคนิคและวิธีการใช้งานระบบจัดการสอบออนไลน์ ด้วย CMU EXAM , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
583 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
582 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
581 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
580 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 1/2564, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (19 มกราคม 2564 - 19 มกราคม 2564)
579 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์ link Zoom, ไทย (12 มกราคม 2564 - 12 มกราคม 2564)
578 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด” ออนไลน์ ผ่านระบบZoom, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 มกราคม 2564 - 8 มกราคม 2564)
577 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมสนทนากลุ่มทดสอบเกณฑ์ประเมินรับรองหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ , ชุมชนท่ากว้าง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2564 - 7 มกราคม 2564)
576 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมสนทนากลุ่มทดสอบเกณฑ์ประเมินรับรองหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ , ชุมชนท่ากว้าง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2564 - 6 มกราคม 2564)
575 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม “สรุปรายงานความคุ้มทุนของโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพฯ” , ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (5 มกราคม 2564 - 5 มกราคม 2564)
574 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
573 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
572 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
571 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
570 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
569 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
568 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
567 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
566 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
565 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
564 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
563 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
562 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
561 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
560 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (25 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563)
559 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (25 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563)
558 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
557 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือในเรื่องกฎบัตรสุขภาพกับการสร้างเขตส่งเสริมการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
556 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
555 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
554 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือในเรื่องกฎบัตรสุขภาพกับการสร้างเขตส่งเสริมการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
553 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จ.นนทบุรี, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
552 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
551 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
550 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
549 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
548 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปโครงการCMU MOOC International (MOOC1), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
547 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือในเรื่องกฎบัตรสุขภาพกับการสร้างเขตส่งเสริมการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 24 ธันวาคม 2563)
546 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง, ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
545 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช., One nimman ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
544 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564 และร่วมแสดงความคิดเห็น, ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
543 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564, ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
542 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ จัดมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 3 พลิกโฉมการพยาบาลมิติสร้างเสริมสุขภาพ : การจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน “Transforming Nursing Dimension on Health Promotion: Self-management for people”, ห้องประชุมโรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ , ไทย (21 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
541 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง, ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
540 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564, ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
539 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว, ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563)
538 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว, ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563)
537 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563)
536 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563)
535 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2563 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ไทย (21 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563)
534 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม ดร.วิจิตรฯ สภาการพยาบาล, ไทย (19 ธันวาคม 2563 - 19 ธันวาคม 2563)
533 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2020 เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
532 : อ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)), ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
531 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
530 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)), ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
529 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)), ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
528 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
527 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาผุู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) ครั้งที่ 1, โรงแรมโนดวเทล กรุงเทพ , ไทย (18 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
526 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
525 : อ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)), ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
524 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล”, ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล , ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
523 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2020 เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
522 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2020 เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
521 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2020 เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (18 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
520 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
519 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)), ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
518 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล, โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
517 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ 5 , ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
516 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” , ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
515 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เปลี่ยน...แล้วปิีง:ติดตามสู่ความยิ่งยืน, วิวัฏธรรมทุ่งข้าวหอม ต. เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
514 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ 5 , ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
513 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, สถานธรรมทุ่งข้าวหอม, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
512 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาหลักสูตรนักบริหารการพยาบาล ปีงบประมาณ 2564, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
511 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, สถานธรรมทุ่งข้าวหอม, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
510 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ 5 , ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563)
509 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว, ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
508 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม หัวข้อ "Power of patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร), ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช., ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
507 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว, ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
506 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
505 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม หัวข้อ "Power of patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร), ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช., ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
504 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรม หัวข้อ "Power of patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร), ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช., ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
503 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
502 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการร์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
501 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรม หัวข้อ "Power of patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร), ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช., ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
500 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
499 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
498 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
497 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ , ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
496 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี 2563 : สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน เขตสุขภาพที่ 1, ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
495 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพิ่มวางแผนการเตรียมงานของฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 (ครั้งที่ 2/2563), ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
494 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพิ่มวางแผนการเตรียมงานของฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 (ครั้งที่ 2/2563), ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
493 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (15 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563)
492 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
491 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
490 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
489 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
488 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ เพื่อพิจารณารายงานการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสภาการพยาบาล ใ, ห้องประชุมโรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี, ไทย (12 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
487 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี 2563 : สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน เขตสุขภาพที่ 1, ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
486 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
485 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
484 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563)
483 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification 2020, ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563)
482 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (6 ธันวาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563)
481 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (5 ธันวาคม 2563 - 5 ธันวาคม 2563)
480 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (5 ธันวาคม 2563 - 5 ธันวาคม 2563)
479 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
478 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 5/2563, ผ่านระบบออนไลน์ , ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
477 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
476 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยมะเร็งวิทยา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด (Cancer Care with Best Quality)”, ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
475 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
474 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
473 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
472 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
471 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
470 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 , ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
469 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
468 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
467 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
466 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
465 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
464 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563)
463 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 2 ธันวาคม 2563)
462 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นชุดโครงการ เรื่อง การพัมนา Kotat Health anfd Wellness Innovation City, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (1 ธันวาคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563)
461 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุทำงานขับเคลื่อนนดยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มช. , ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมช., ไทย (1 ธันวาคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563)
460 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา , ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร , ไทย (1 ธันวาคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563)
459 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS Express A, Westminster School of English สาขาเชียงใหม่ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563)
458 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)
457 : อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)
456 : อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)
455 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)
454 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)
453 : อ.พิเศษ เขื่อนทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563)
452 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ , สภาการพยาบาล , ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
451 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ , สภาการพยาบาล , ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
450 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ , สภาการพยาบาล , ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
449 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
448 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
447 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
446 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัมนาคุณภาพชิวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อจ้อเสนอนโนบายสาธารณะ , อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
445 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัย กับ New Normal, โรงแรมโนโวเทล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, ไทย (26 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563)
444 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปิดการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563)
443 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา, โรงแรมวินทรี จ.เชียงใหม่ , ไทย (26 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563)
442 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก, โรงแรมเลิ เมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563)
441 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินแนวทางบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2, ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (26 พฤศจิกายน 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563)
440 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
439 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
438 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
437 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวที “HLP1 ร่วมใจบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน ตำบลดอนแก้ว”, วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
436 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
435 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
434 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
433 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
432 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
431 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
430 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
429 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
428 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
427 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
426 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา, ไทย (24 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563)
425 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1, ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563)
424 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา, ไทย (24 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563)
423 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมหารือ เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนโดยระบบบริการสุขภาพ , ห้องประชุม 319 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563)
422 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวที “HLP1 ร่วมใจบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน ตำบลดอนแก้ว” , วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563)
421 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน , อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง แม่เหียะ , ไทย (21 พฤศจิกายน 2563 - 21 พฤศจิกายน 2563)
420 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน , อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง แม่เหียะ , ไทย (21 พฤศจิกายน 2563 - 21 พฤศจิกายน 2563)
419 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิถีชีวิตใหมในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal Care) , โรงแรมมิตรบีช โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี, ไทย (18 พฤศจิกายน 2563 - 20 พฤศจิกายน 2563)
418 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมการแกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.), อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, ไทย (18 พฤศจิกายน 2563 - 19 พฤศจิกายน 2563)
417 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนา หลักการการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ภายใต้โครงการ "การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มช.ต่อจ.เชียงใหม่และเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 8, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
416 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวที "พบเพื่อนใหม่ HLP ใส่ใจสุขภาพ ตำบลดอนแก้ว”, วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
415 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนา หลักการการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ภายใต้โครงการ "การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มช.ต่อจ.เชียงใหม่และเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 8, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
414 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทบทวนและหารือการดำเนินงานของการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (18 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
413 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ในพื้นที่ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มช., ไทย (18 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
412 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนา หลักการการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ภายใต้โครงการ "การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มช.ต่อจ.เชียงใหม่และเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 8, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
411 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
410 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
409 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
408 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
407 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวที "พบเพื่อนใหม่ HLP ใส่ใจสุขภาพ ตำบลดอนแก้ว”, วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
406 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสภาวิชาการ มช. ประจำปี 2563 เรื่องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หลัง COVID-19, โรงแรมแชงกลี-ลา, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563)
405 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสภาวิชาการ มช. ประจำปี 2563 เรื่องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หลัง COVID-19, โรงแรมแชงกรี-รา จ.เชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563)
404 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสภาวิชาการ มช. ประจำปี 2563 เรื่องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หลัง COVID-19, โรงแรมแชงกลี-ลา, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563)
403 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
402 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
401 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
400 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่, โบ๊ทเฮาส์ บูทีค ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม, ไทย (14 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
399 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
398 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
397 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
396 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563)
395 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (14 พฤศจิกายน 2563 - 14 พฤศจิกายน 2563)
394 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การศึกษาปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใต ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Diseases)), บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (13 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
393 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
392 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การศึกษาปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใต ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Diseases)), บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (13 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
391 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (13 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
390 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
389 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
388 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
387 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
386 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
385 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
384 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
383 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
382 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
381 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
380 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
379 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
378 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
377 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 (ออนไลน์), สภาการพยาบาล, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
376 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวางแผนจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
375 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวางแผนจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
374 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
373 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้รางวัลปริญญานิพนธ์, ห้องประชุม1-316 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
372 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และวางแผนจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
371 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 (ออนไลน์), สภาการพยาบาล, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
370 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
369 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ไทย (10 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563)
368 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ไทย (10 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563)
367 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
366 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
365 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
364 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
363 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
362 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
361 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
360 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
359 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
358 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต: เรียนอย่างไร ทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563)
357 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต: เรียนอย่างไร ทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563)
356 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต: เรียนอย่างไร ทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563)
355 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
354 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง “Standard Course in Clinical Trials & GCP training2020” ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
353 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
352 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2563 , โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
351 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
350 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
349 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
348 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
347 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
346 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ", โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
345 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
344 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
343 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
342 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 5/2563 , อาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จ.นครปฐม, ไทย (5 พฤศจิกายน 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563)
341 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม 6th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting ผ่าน Zoom, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ไทย (5 พฤศจิกายน 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563)
340 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563)
339 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการถอดบทเรียนโครงการฯและแนวทางยกระดับ HLP รุ่นที่ 2 , ห้องประชุมชั้น 2 HAKONE CAFÉ , ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563)
338 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการถอดบทเรียนโครงการฯและแนวทางยกระดับ HLP รุ่นที่ 2 , ห้องประชุมชั้น 2 HAKONE CAFÉ , ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563)
337 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยมะเร็งวิทยา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด (Cancer Care with Best Quality)” , ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563)
336 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563)
335 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
334 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
333 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
332 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
331 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
330 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
329 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
328 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
327 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
326 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
325 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
324 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
323 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
322 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
321 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS ออนไลน์, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา , ไทย (1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563)
320 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7ครั้งที่ 2/2563 (ผ่าน Zoom), ห้องประชุม ดร.วิจิตรฯ สภาการพยาบาล , ไทย (31 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)
319 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการบริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคัดกรองของผู้สูบบุหรี่เพื่อการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย (29 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563)
318 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการบริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคัดกรองของผู้สูบบุหรี่เพื่อการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย (29 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563)
317 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities), ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมเพ็ค เมืองทองธานี , ไทย (27 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563)
316 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่อง the 2020 NHCGNE Leadership Virtual Conference: Gerontological Nursing in the Year of the Nurse: Launching the Decade of Healthy Aging ออนไลน์, ออนไลน์, ไทย (27 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563)
315 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มช. ประจำปีการศึกษา 2563, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
314 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
313 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
312 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
311 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
310 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
309 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
308 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
307 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการ Inter Professional Education (IPE), คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (27 ตุลาคม 2563 - 27 ตุลาคม 2563)
306 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการ Inter Professional Education (IPE), คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (27 ตุลาคม 2563 - 27 ตุลาคม 2563)
305 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันไทยด้านสุขภาพมารดา, โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 ตุลาคม 2563 - 27 ตุลาคม 2563)
304 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” , สภาการพยาบาล, ไทย (26 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563)
303 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” , สภาการพยาบาล, ไทย (26 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563)
302 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ทำงานเพื่อจัดทำข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์อื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 11/2563 (ผ่าน Zoom), สภาการพยาบาล, ไทย (26 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563)
301 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณฑิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
300 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และถอดบทเรียนหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผุ้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย , โรงแรมเดอะ โคโค่ แกรนชาเลด์ ปากบารา จ.สตูล, ไทย (22 ตุลาคม 2563 - 23 ตุลาคม 2563)
299 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563)
298 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563)
297 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563)
296 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563)
295 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดุงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
294 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
293 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาพนักงาน มช. ครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุม 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
292 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดุงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
291 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Kru Jeab IELTS 4 Skill (ออนไลน์) , สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563)
290 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Kru Jeab IELTS 4 Skill (ออนไลน์) , สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563)
289 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็กสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
288 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์, ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
287 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์, ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
286 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็น, ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
285 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้รางวัลปริญญานิพนธ์, ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
284 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์, ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
283 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์, ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
282 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์, ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
281 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
280 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
279 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
278 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
277 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
276 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
275 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
274 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
273 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
272 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั, โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (18 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563)
271 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่สาธารณะ, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563)
270 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่สาธารณะ, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563)
269 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่สาธารณะ, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563)
268 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน โครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (16 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563)
267 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563)
266 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563)
265 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563)
264 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563)
263 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการกำเนินงานที่จะดำเนินต่อในปี 2564 , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี , ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563)
262 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ , ไทย (14 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563)
261 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563, สภาการพยาบาล , ไทย (14 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563)
260 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ สุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคชเซีย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย (9 ตุลาคม 2563 - 13 ตุลาคม 2563)
259 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ สุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคชเซีย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย (9 ตุลาคม 2563 - 13 ตุลาคม 2563)
258 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 8/2563, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (12 ตุลาคม 2563 - 12 ตุลาคม 2563)
257 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2563 , ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (9 ตุลาคม 2563 - 9 ตุลาคม 2563)
256 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564, ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (7 ตุลาคม 2563 - 7 ตุลาคม 2563)
255 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564, ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (7 ตุลาคม 2563 - 7 ตุลาคม 2563)
254 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุม กองแผนงานชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2, ไทย (7 ตุลาคม 2563 - 7 ตุลาคม 2563)
253 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองทักษะแห่งอนาคตรองรับคนทุกช่วงวัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 ตุลาคม 2563 - 6 ตุลาคม 2563)
252 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองทักษะแห่งอนาคตรองรับคนทุกช่วงวัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 ตุลาคม 2563 - 6 ตุลาคม 2563)
251 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 72 (5/2563) , ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ, ไทย (5 ตุลาคม 2563 - 5 ตุลาคม 2563)
250 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร หลักสูตร Kru Jeab IELTS (4 Skill Course) ออนไลน์, สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (1 เมษายน 2563 - 3 ตุลาคม 2563)
249 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ Conference / GIN 2020 - Pit Stop in the COVID-19 Marathon ผ่านระบบ Zoom Meeting , ผ่านระบบ Zoom Meeting , ไทย (30 กันยายน 2563 - 2 ตุลาคม 2563)
248 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนะนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563)
247 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่, ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563)
246 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมทำงานเพื่อจัดทำข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2563, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ตุลาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563)
245 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนะนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563)
244 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย (28 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
243 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย (29 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
242 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
241 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ September Series 2020 Education ICT Forum 2020, Healthcare Technology Summit 2020, AI&IoT Summit 2020, และ Smart City Summit 2020, โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
240 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 ครั้งที่ 1 /2563 , สภาการพยาบาล, ไทย (29 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
239 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ งาน Education ICT Forum 2020 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ Reconceptualizing Higher Education to cope with The Disruptive Economy, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
238 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ งาน Education ICT Forum 2020 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ Reconceptualizing Higher Education to cope with The Disruptive Economy, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
237 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ งาน Education ICT Forum 2020 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ Reconceptualizing Higher Education to cope with The Disruptive Economy, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ,, ไทย (28 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563)
236 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
235 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
234 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
233 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
232 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
231 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
230 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
229 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
228 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
227 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ ชุดที่ 2 เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System ครั้งที่ 2 /2563 , สภาการพยาบาล, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
226 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
225 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
224 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
223 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
222 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
221 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
220 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
219 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563)
218 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (27 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
217 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
216 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
215 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
214 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
213 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
212 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
211 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
210 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (26 กันยายน 2563 - 26 กันยายน 2563)
209 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEIL TOTAL (ออนไลน์), สถาบันเอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด , ไทย (1 มิถุนายน 2563 - 26 กันยายน 2563)
208 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
207 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
206 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
205 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
204 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
203 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
202 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
201 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
200 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
199 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
198 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
197 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
196 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง., ทัณสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (24 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563)
195 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง., ทัณสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (24 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563)
194 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด (โครงการสร้างเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษา), โรงพยาบาลจอมทอง, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลลำปาง และ โรงพยาบาลแพร่ , ไทย (12 สิงหาคม 2563 - 23 กันยายน 2563)
193 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
192 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
191 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
190 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
189 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
188 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
187 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
186 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
185 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
184 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
183 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
182 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
181 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
180 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
179 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
178 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
177 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กันยายน 2563)
176 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หารือความร่วมมือจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร , ไทย (18 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563)
175 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หารือความร่วมมือจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร , ไทย (18 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563)
174 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หารือความร่วมมือจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร , ไทย (18 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563)
173 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รูปแบบการพัฒนาโครงการ ระยะที่ 2 , โรงแรม Green Nimman CMU Residence, ไทย (17 กันยายน 2563 - 17 กันยายน 2563)
172 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 2 ”และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลกรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4”, ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย (17 กันยายน 2563 - 17 กันยายน 2563)
171 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 2 ”และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลกรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4”, ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย (17 กันยายน 2563 - 17 กันยายน 2563)
170 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 (Hematology 2020: Pearls and Pitfalls)(ผ่านโปรแกรม Zoom) , สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, ไทย (13 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
169 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช., ไทย (14 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
168 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช., ไทย (14 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
167 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 (Hematology 2020: Pearls and Pitfalls)(ผ่านโปรแกรม Zoom) , สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, ไทย (13 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
166 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
165 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัย ภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วม”, โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
164 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัย ภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วม”, โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
163 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
162 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
161 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
160 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
159 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
158 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
157 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
156 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
155 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
154 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ความสำคัญและบทบาทของแกนนำสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
153 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
152 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
151 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
150 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ความสำคัญและบทบาทของแกนนำสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
149 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
148 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
147 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
146 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
145 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
144 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
143 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
142 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
141 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
140 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
139 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
138 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
137 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
136 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาฯ ปีการศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
135 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563, ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563)
134 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับพระราชทาน “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร , ไทย (11 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
133 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงวัยเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 1, The Kannas Apartment & Mini Mall อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
132 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพบเพื่อนใหม่ HLP2 ใส่ใจสุขภาพ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่” , ห้องประชุมเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
131 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)", สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (10 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
130 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพบเพื่อนใหม่ HLP2 ใส่ใจสุขภาพ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่” , ห้องประชุมเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
129 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (9 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
128 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 6 RDI for Disruptive Education การวิจัย พัฒนา และนัวตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา, โรงแรมโนดวเทล กรุงเทพ , ไทย (10 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
127 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
126 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
125 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
124 : ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
123 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
122 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
121 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
120 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ พิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ 5.1 -1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
119 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
118 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
117 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
116 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
115 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
114 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
113 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
112 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
111 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
110 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
109 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
108 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
107 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
106 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแกนนำขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้สุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ห้องประชุมรพ.สต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2563 - 8 กันยายน 2563)
105 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ ชุดที่ 1-5 เพื่อสรุปและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในหัวข้อที่รับผิดชอบ, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (8 กันยายน 2563 - 8 กันยายน 2563)
104 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
103 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
102 : อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
101 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
100 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
99 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
98 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
97 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
96 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
95 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
94 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
93 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
92 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
91 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
90 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
89 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
88 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
87 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ทำอย่างไรให้สนุก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
86 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Gramma Reading Writing , โรงเรียนสอนภาษาปราชญ์เชียงใหม่ , ไทย (29 มิถุนายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
85 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ทำอย่างไรให้สนุก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
84 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เรียนรู้ , ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
83 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เรียนรู้ , ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
82 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา, ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร SM Tower และ สวนนงนุช , ไทย (2 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
81 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา, ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 14 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร และ สวนนงนุช, ไทย (2 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
80 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2563 - 2 กันยายน 2563)
79 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2563 - 2 กันยายน 2563)
78 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด, ห้องประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 กันยายน 2563 - 2 กันยายน 2563)
77 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2563 - 2 กันยายน 2563)
76 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประชุม THOHUN’s Deans and Partners ประจำปี 2563, ห้องประชุม กลมมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ , ไทย (1 กันยายน 2563 - 1 กันยายน 2563)
75 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ครั้งที่ 4/2563, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (31 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563)
74 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEFL TOTAL Pack_SELF U , บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แม็กซ์ จำกัด, ไทย (1 กันยายน 2562 - 30 สิงหาคม 2563)
73 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดการขับเคลื่อนและการสังเคราะห์งานกลุ่มงานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1, อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 ห้อง 321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (29 สิงหาคม 2563 - 29 สิงหาคม 2563)
72 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย "การเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย", ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (29 สิงหาคม 2563 - 29 สิงหาคม 2563)
71 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปีที่ 2 ร่วมกับผู้ประกอบการสภา, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
70 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) (ผ่านโปรแกรม Zoom) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
69 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) (ผ่านโปรแกรม Zoom) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
68 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและ คลินิกโรคจากการทำงาน, กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, ไทย (25 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
67 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) (ผ่านโปรแกรม Zoom) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
66 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปีที่ 2 ร่วมกับผู้ประกอบการสภา, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
65 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปีที่ 2 ร่วมกับผู้ประกอบการสภา, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
64 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) (ผ่านโปรแกรม Zoom) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
63 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและ คลินิกโรคจากการทำงาน, กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, ไทย (25 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
62 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2563, สภาการพยาบาล , ไทย (27 สิงหาคม 2563 - 27 สิงหาคม 2563)
61 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation ครั้งที่ 2/2563, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (27 สิงหาคม 2563 - 27 สิงหาคม 2563)
60 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2563 , สภาการพยาบาล อาคาร นครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข , ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 24 สิงหาคม 2563)
59 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 3/2562 , สภาการพยาบาล อาคาร นครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข , ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 24 สิงหาคม 2563)
58 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2563 - 22 สิงหาคม 2563)
57 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2563 - 22 สิงหาคม 2563)
56 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2563 - 22 สิงหาคม 2563)
55 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2563 - 22 สิงหาคม 2563)
54 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาพื้นที่ความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563)
53 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการ "ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของอว." เพื่อรับมอบเกียรติบัตรและเข็มทิศชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562, ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ, ไทย (21 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563)
52 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life”, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
51 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
50 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวางแนวทางจัดทำระบบคัดครองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยในการหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้วยโอกาส, ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ไทย (19 สิงหาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2563)
49 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคมวิชาการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความบาดจน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2563)
48 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2563)
47 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนวัตกรรมสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ , าคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 ห้อง 321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2563)
46 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2563)
45 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคมวิชาการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความบาดจน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2563)
44 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจั, ห้องประชุม หมายเลข 308 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ , ไทย (17 สิงหาคม 2563 - 17 สิงหาคม 2563)
43 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง การบวนBench marketing และกรพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยแห่งชาติออนไลน์, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (16 สิงหาคม 2563 - 16 สิงหาคม 2563)
42 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
41 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
40 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
39 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
38 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563 (ออนไลน์), สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
37 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
36 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
35 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
34 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
33 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
32 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) และประชุมประจำเดือนของหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ ครั้งที่ 6/2563, หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ 13,16 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (14 สิงหาคม 2563 - 14 สิงหาคม 2563)
31 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
30 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
29 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
28 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563, ออนไลน์, ไทย (13 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
27 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
26 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
25 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนาแนวทางการใช้กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจิส่งเสริมสุขภาวะ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายหลังการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-19, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย (12 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
24 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนาแนวทางการใช้กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจิส่งเสริมสุขภาวะ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายหลังการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-19, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย (12 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
23 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย (8 สิงหาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2563)
22 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย (8 สิงหาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2563)
21 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่อง Multidisciplinary Approach in Daily Pediatric Practice , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย, ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
20 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่, ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบุรี, ไทย (6 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
19 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง กินไขมันเพื่อลดไขมัน ชัวว์ หรือ มั่ว , ห้องประชุมอาคารเรียนและปฆฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (6 สิงหาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563)
18 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ไทย (5 สิงหาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563)
17 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ไทย (5 สิงหาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563)
16 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง กินไขมันเพื่อลดไขมัน ชัวว์ หรือ มั่ว , ห้องประชุมอาคารเรียนและปฆฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (6 สิงหาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563)
15 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ไทย (6 สิงหาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563)
14 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง กินไขมันเพื่อลดไขมัน ชัวว์ หรือ มั่ว , ห้องประชุมอาคารเรียนและปฆฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (6 สิงหาคม 2563 - 6 สิงหาคม 2563)
13 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
12 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
11 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
10 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
9 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2563 - 4 สิงหาคม 2563)
8 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
7 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 71 (4/2563) , ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 ตึกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
6 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperation and Work Intergraded Education Databased: CWIE ), โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
5 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
4 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020), โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
3 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทบทเรียนกระบวนการทำงานของศูนย์เรียนรู้ และแนวทางขยายเครือข่ายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563)
2 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทบทเรียนกระบวนการทำงานของศูนย์เรียนรู้ และแนวทางขยายเครือข่ายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563)
1 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง, ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2562)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th