KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

13 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอลเอสซี, ไทย (24 มีนาคม 2012 - 8 พฤษภาคม 2012)
12 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Institute Ciang Mai University, ไทย (23 เมษายน 2012 - 5 เมษายน 2012)
11 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพยาบาลศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะสังคม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างสุข, โรงแรมทีเคพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2012 - 31 มีนาคม 2012)
10 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ประชุมวาระพิเศษ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (31 มีนาคม 2012 - 31 มีนาคม 2012)
9 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การวิจัยนโยบายสาธารณะในประเทศไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2012 - 30 มีนาคม 2012)
8 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การวิจัยนโยบายสาธารณะในประเทศไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2012 - 30 มีนาคม 2012)
7 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัยตามโปรแกรมการบำบัดเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา, โรงแรมสวนทิพย์ วนา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (29 มีนาคม 2012 - 29 มีนาคม 2012)
6 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2012 - 28 มีนาคม 2012)
5 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2012 - 28 มีนาคม 2012)
4 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2012 - 28 มีนาคม 2012)
3 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ บรรยาย ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2012 - 23 มีนาคม 2012)
2 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3, โรงแรมเอเชีย, ไทย (21 มีนาคม 2012 - 21 มีนาคม 2012)
1 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอลเอสซี, ไทย (24 มีนาคม 2012 - 6 กุมภาพันธ์ 2012)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th