KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

1493 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Postdoctoral Fellowship, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 17 กุมภาพันธ์ 2552)
1492 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
1491 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น, โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
1490 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551)
1489 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551)
1488 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานพลังศิษย์เก่าพยาบาล ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1487 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1486 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1485 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ่ แผน ข พิเศษ โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ , กัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1484 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานพลังศิษย์เก่าพยาบาล ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1483 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานพลังศิษย์เก่าพยาบาล ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1482 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1481 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1480 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1479 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 31 พฤษภาคม 2551)
1478 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับการจัดการความเจ็บปวด และการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (27 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
1477 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
1476 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
1475 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
1474 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
1473 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ให้บริการ, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 พฤษภาคม 2551 - 28 พฤษภาคม 2551)
1472 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (28 พฤษภาคม 2551 - 28 พฤษภาคม 2551)
1471 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1470 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1469 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1468 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลต่างๆฯ, อาคาร 4 คระพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1467 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Acute MI กับหัวใจการให้การพยาบาล, โรงแรมแม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1466 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ Acute Miocardial Infarction กับหัวใจการให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1465 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ Acute MI กับ หัวใจ การให้การพยาบาล, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1464 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Acute MI กับหัวใจการให้การพยาบาล, โรงแรมแม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1463 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา, ห้องประชุมวิจิตร ชั้น 3 อาคาร 2, ไทย (27 พฤษภาคม 2551 - 27 พฤษภาคม 2551)
1462 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2551)
1461 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิจัย, ภาควิชา, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2551)
1460 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้สอนกระบวนวิชา 554312, ภาควิชาฯ, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2551)
1459 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักสื่อสารสุภาพไทใหญ่ ครั้งที่ 2/2551, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2551 - 24 พฤษภาคม 2551)
1458 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา, อาคาร 4, ไทย (23 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1457 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ SRRT ครั้งที่ 2, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, ไทย (21 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1456 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1455 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1454 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1453 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม, โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1452 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1451 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1450 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1449 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1448 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1447 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4, ไทย (23 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1446 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การปฏิ่บัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1445 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
1444 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง โยคะในชีวิตประจำวัน, บัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 22 พฤษภาคม 2551)
1443 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ่ แผน ก ข ปกติ โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 22 พฤษภาคม 2551)
1442 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ, โรงแรมมณีนาราคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2551 - 22 พฤษภาคม 2551)
1441 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับคณะวิจัยส่วนกลาง, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (21 พฤษภาคม 2551 - 21 พฤษภาคม 2551)
1440 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนากระบวนกร, สวนป่ามหาชีวาลัยอิสาน, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 19 พฤษภาคม 2551)
1439 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการทำงานระยะที่ 2, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (19 พฤษภาคม 2551 - 19 พฤษภาคม 2551)
1438 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1437 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1436 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1435 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1434 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1433 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1432 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1431 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการผดุงครรภ์, สถานให้บริการสุขภาพในกรุงเทพมหานคร, ไทย (13 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1430 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1429 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1428 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1427 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1426 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
1425 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1424 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1423 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง One-day in Vascular Diseases ll, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1422 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1421 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1420 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1419 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1418 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1417 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1416 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1415 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1414 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1413 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1412 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases II, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1411 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases ll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1410 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1409 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
1408 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลภาคสนามฯ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2551)
1407 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิสามัญ 3/2551, ภาควิชาฯ, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2551)
1406 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ, สถานบริการพยาบาล, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2551)
1405 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลภาคสนามฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2551)
1404 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ยุทธศาตร์วิชาการแรงงานนอกระบบ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (13 พฤษภาคม 2551 - 13 พฤษภาคม 2551)
1403 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (13 พฤษภาคม 2551 - 13 พฤษภาคม 2551)
1402 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1401 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1400 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1399 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ พิจารณาโครงการวิจัย, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1398 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1397 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1396 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ออไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1395 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ Initial Review on South-South Cooperation, โรงแรม Royal Princess, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1394 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1393 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1392 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1391 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1390 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1389 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ผู้ร่วมสอน 554312, ภาควิชาฯ, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1388 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1387 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1386 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1385 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
1384 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ดูงานและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เมืองทองธานี, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 11 พฤษภาคม 2551)
1383 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดูงานและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22, เมืองทองธานี, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 11 พฤษภาคม 2551)
1382 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ, สำนักงานบริษัท CSN กรุงเทพฯ, ไทย (6 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2551)
1381 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแบบสอบวิชาการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (9 พฤษภาคม 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
1380 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลภาคสนามฯ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 7 พฤษภาคม 2551)
1379 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการทำลองให้บริการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, โรงแรมหาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
1378 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
1377 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่พบพบ่อยในสตรีไทย, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (3 พฤษภาคม 2551 - 3 พฤษภาคม 2551)
1376 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจแผนงานร่วมกัน และร่วมกันกำหนดทิศทางสำหรับการทำงานระยะที่ 2, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (3 พฤษภาคม 2551 - 3 พฤษภาคม 2551)
1375 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการทางคิลนิกที่ดี, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 3 พฤษภาคม 2551)
1374 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเกี่ยวกับโครงการวิจัย, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
1373 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเกี่ยวกับโครงการวิจัย, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
1372 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับคณะนักวิจัย เพื่อประยุกต์รูปแบบ Family Mattems, สำนักงานบริษัท CSN กรุงเทพฯ, ไทย (30 เมษายน 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
1371 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1370 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1369 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1368 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1367 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1366 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1365 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
1364 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1363 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาทีมวิจัยทางเข้าสู่น้ำเมาของวัยรุ่น, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพฯ, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1362 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (28 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1361 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (28 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1360 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1359 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1358 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1357 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (28 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1356 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1355 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1354 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1353 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1352 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1351 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1350 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, โรงแรมเลอคาซา บางแสน ชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1349 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1348 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1347 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1346 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1345 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1344 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1343 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1342 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1341 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1340 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1339 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1338 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1337 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1336 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1335 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล, ห้องประชุมวิเชียร, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1334 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1333 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1332 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (28 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1331 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
1330 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1329 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1328 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1327 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำผลวิจัยไปใช้, ห้องเรียน204 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1326 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำผลวิจัยไปใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1325 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1324 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1323 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1322 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1321 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
1320 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม, เชียงดาวรีสอร์ท, ไทย (28 เมษายน 2551 - 28 เมษายน 2551)
1319 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ บูรณาการแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (แทนคณบดี), สำนักงานอธิการบดี, ไทย (28 เมษายน 2551 - 28 เมษายน 2551)
1318 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลชุมชน , สถานีอนามัย, ไทย (7 มกราคม 2551 - 27 เมษายน 2551)
1317 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มกราคม 2551 - 27 เมษายน 2551)
1316 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ, โรงแรมธารทองลอด์จ , ไทย (24 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2551)
1315 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ, โรงแรมธารทองลอด์จ , ไทย (24 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2551)
1314 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมในฐานะที่ปรึกษา, บ้านธารแก้ว, ไทย (26 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2551)
1313 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (21 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
1312 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
1311 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (21 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
1310 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาควิชา, ภาควิชาการพยาบาลศูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (24 เมษายน 2551 - 24 เมษายน 2551)
1309 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1308 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, โรงพยาบาลแม่และเด็ก มูลนิธิส่งเสริมโอกาสหญิง, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1307 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1306 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ/คลินิกฟ้าใหม่ , เครือข่ายผู้ใช้ยาเสพติดเชียงใหม่ , Chiang Mai Harm , Reduction Network และเครือข่ายผู้ใช้ยาเสพติดเอเซียน, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1305 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1304 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, โรงพยาบาลนครพิงค์ และบ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1303 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1302 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1301 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1300 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1299 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1298 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1297 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1296 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, โรงพยาบาลแม่และเด็ก มูลนิธิส่งเสริมโอกาสหญิง, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1295 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, โรงพยาบาลสันป่าตอง และศูนย์วัณโรค สคร.10, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1294 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1293 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1292 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1291 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1290 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1289 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, วัดหัวริน, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1288 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1287 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1286 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1285 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1284 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1283 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1282 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1281 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ, บ้านสีม่วง, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
1280 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2551, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 เมษายน 2551 - 21 เมษายน 2551)
1279 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช., อำเภอฝาง และอำเภอเวียงแหง, ไทย (18 เมษายน 2551 - 20 เมษายน 2551)
1278 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 เมษายน 2551 - 20 เมษายน 2551)
1277 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ นำคณะทำงานเครือข่ายเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ภาคใต้ไปดูงาน, โรงพยาบาลพร้าวและวัดเขื่อนผาก , ไทย (18 เมษายน 2551 - 18 เมษายน 2551)
1276 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ นำคณะทำงานเครือข่ายเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ภาคใต้ไปดูงาน, โรงพยาบาลพร้าวและวันเขื่อนผาก , ไทย (18 เมษายน 2551 - 18 เมษายน 2551)
1275 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1274 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ฯ, อ.เชียงคำ จ.พะเยา, ไทย (9 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1273 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินการในการจัดทำคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอด, ศูนย์มะเร็ง ลำปาง, ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1272 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ฯ, อ.เชียงคำ จ.พะเยา, ไทย (9 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1271 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินการในการจัดทำคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอด, ศูนย์มะเร็ง ลำปาง, ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1270 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ฯ, อ.เชียงคำ จ.พะเยา, ไทย (9 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1269 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การประชุมสัมมนาผู้สอนกระบวนวิชา, ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1268 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1267 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การแพทย์แผนไทยสู่ระดับบัณฑิตศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
1266 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การศึกษาดูงานโรงพยาบาลหางดง, ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
1265 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การเขียนโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
1264 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น, โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
1263 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
1262 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
1261 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1260 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1259 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1258 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1257 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1256 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเซ็นทรัลแมมโมเรียล, โรงพยาบาลเซ็นทรัลแมมโมเรียล, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1255 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1254 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1253 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1252 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1251 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2551 - 8 เมษายน 2551)
1250 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ละงอง, หมู่บ้านแม่ละงอง อ.น้ำแพร่, ไทย (6 เมษายน 2551 - 6 เมษายน 2551)
1249 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำปีการศึกษา 2551, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (4 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
1248 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและข้อค้นพบสำคัญในโครงการการวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (4 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
1247 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การประเมินสุขภาพขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 4 เมษายน 2551)
1246 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
1245 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 เมษายน 2551 - 3 เมษายน 2551)
1244 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลดอยสะเก็ด, หน่วยส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลดอยสะเก็ด, ไทย (3 เมษายน 2551 - 3 เมษายน 2551)
1243 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประเมินสุขภาพขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 2 เมษายน 2551)
1242 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
1241 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (1 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
1240 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการประจำปี 2551 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนานาชาติ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
1239 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
1238 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประเมินสุขภาพขั้นสูง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 2 เมษายน 2551)
1237 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
1236 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
1235 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
1234 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
1233 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
1232 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง " การกำจัดต้นเหตุปัญหาด้านสุขภาพ ด้วย Chelation Therapy " , ห้องประชุมเปรียบ, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
1231 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ chelation therapy, คณะพยาบาลสาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2551 - 31 มีนาคม 2551)
1230 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
1229 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
1228 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
1227 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
1226 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
1225 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
1224 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ STRESS IN DAILY LIFE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 28 มีนาคม 2551)
1223 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ STRESS IN DAILY LIFE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 28 มีนาคม 2551)
1222 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ STRESS IN dAILY LIFE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 28 มีนาคม 2551)
1221 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1220 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1219 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1218 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1217 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1216 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1215 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ไทย (26 มีนาคม 2551 - 27 มีนาคม 2551)
1214 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2551 - 26 มีนาคม 2551)
1213 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
1212 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
1211 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
1210 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, ห้องประชุมเปรียบ, ไทย (25 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
1209 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1208 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมควมคิดเห็นในประเด็น Healthy Facult6y & Healthy University, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1207 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา, โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1206 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1205 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่", สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1204 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1203 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1202 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1201 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1200 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1199 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแนะนำโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1198 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมควมคิดเห็นในประเด็น Healthy Facult6y & Healthy University, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
1197 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1196 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการและการบริการความเสี่ยงในองค์กร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (20 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1195 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1194 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1193 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ปรับ course syllabus, ห้องประชุมภาควิชา, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1192 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1191 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคัดเลือกผลงานของผู้เสนอขอรับรางวัลบุคลากรทางการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทพยาบาลประจำการ (กุมารเวชกรรม), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (20 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1190 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1189 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1188 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1187 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1186 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, คลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1185 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1184 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1183 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา2550ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช, โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1182 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1181 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ ภาษาอังกฤษหลักสูตร IBT TOEFL PREPARATION, ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่ออเมริกา, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1180 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1179 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1178 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1177 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1176 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1175 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
1174 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การจัดการภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาสการพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ในการบริการการพยาบาล, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 20 มีนาคม 2551)
1173 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
1172 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
1171 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
1170 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
1169 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ วิธีการดำเนินการมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
1168 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
1167 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 18 มีนาคม 2551)
1166 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Up date:การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ห้องวิเชียร, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 18 มีนาคม 2551)
1165 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง Up Date : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2551 - 18 มีนาคม 2551)
1164 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ปรับโครงสร้างคณะฯ, รร.เชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (17 มีนาคม 2551 - 17 มีนาคม 2551)
1163 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 มีนาคม 2551 - 15 มีนาคม 2551)
1162 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 มีนาคม 2551 - 15 มีนาคม 2551)
1161 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 มีนาคม 2551)
1160 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ทีม SRRT ครั้งที่ 1, โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี, ไทย (12 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
1159 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมมาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
1158 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9, ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
1157 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 มีนาคม 2551)
1156 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2551, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
1155 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาฯ, สวนพฤษศาสตร์ทวีชล, ไทย (13 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
1154 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ , โรงแรมฮอลิเดย์ อิน กรุงเทพฯ, ไทย (9 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
1153 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะพยาบาลศาสตร์และสวนทวีชล, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
1152 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
1151 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.), สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
1150 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนางานภัยพิบัติธรรมชาติในปีงบประมาณ 2552-2555, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, ไทย (13 มีนาคม 2551 - 13 มีนาคม 2551)
1149 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาฯ, ห้องประชุมภาควิชา, ไทย (12 มีนาคม 2551 - 12 มีนาคม 2551)
1148 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1147 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1146 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1145 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1144 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1143 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1142 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1141 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1140 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1139 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1138 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1137 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1136 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1135 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1134 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1133 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาฯ, ห้องประชุมภาควิชา, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1132 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1131 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1130 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1129 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1128 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1127 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1126 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1125 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1124 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1123 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1122 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1121 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1120 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1119 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1118 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1117 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1116 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1115 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1114 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1113 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1112 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1111 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1110 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1109 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1108 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1107 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1106 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1105 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1104 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1103 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2551, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1102 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1101 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1100 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1099 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1098 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1097 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1096 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1095 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1094 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1093 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1092 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1091 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1090 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
1089 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาภาควิชาสูติฯ, ภาคสูติฯ, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 10 มีนาคม 2551)
1088 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง, สถานบริการพยาบาล, ไทย (7 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2551)
1087 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (7 มีนาคม 2551 - 7 มีนาคม 2551)
1086 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 7 มีนาคม 2551)
1085 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 7 มีนาคม 2551)
1084 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1083 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1082 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1081 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1080 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1079 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1078 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1077 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1076 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1075 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1074 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1073 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1072 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1071 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1070 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1069 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1068 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1067 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1066 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1065 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1064 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1063 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1062 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1061 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1060 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1059 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1058 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1057 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1056 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1055 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1054 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1053 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1052 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1051 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1050 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1049 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1048 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1047 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1046 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1045 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1044 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ เหลียวหลังแลหน้า, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1043 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1042 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1041 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1040 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1039 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1038 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1037 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1036 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1035 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1034 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1033 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1032 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1031 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1030 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1029 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1028 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1027 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1026 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1025 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1024 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1023 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1022 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1021 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1020 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1019 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1018 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1017 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1016 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1015 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1014 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1013 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1012 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1011 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1010 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1009 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1008 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1007 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1006 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1005 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1004 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1003 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1002 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1001 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
1000 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมนาเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
999 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
998 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
997 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
996 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
995 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
994 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
993 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
992 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
991 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
990 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
989 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสร้าง e-book, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
988 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
987 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
986 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
985 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การประชุมปรับปรุงประมวลรายวิชา, ภาคสูติฯ, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
984 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
983 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
982 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
981 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
980 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
979 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
978 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
977 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
976 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การสร้าง e-book, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
975 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
974 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
973 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
972 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ การสร้าง e-book, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
971 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
970 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
969 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
968 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
967 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
966 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย (3 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
965 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
964 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
963 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ปี 2551-2555, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 3 มีนาคม 2551)
962 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน กตเวทิตาคาราวะ 84 ปี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (3 มีนาคม 2551 - 3 มีนาคม 2551)
961 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและความสำเร็จของบริษัทซัมซุง อิเลค โทรนิคล์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2551 - 1 มีนาคม 2551)
960 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
959 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
958 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การคลอดธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุรี, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
957 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
956 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
955 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมอกควันพิษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
954 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
953 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การคลอดธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุรี, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
952 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 27 กุมภาพันธ์ 2551)
951 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณากรอบการทำงานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดการประชุม HIA 2008, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2551 - 26 กุมภาพันธ์ 2551)
950 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2551 - 26 กุมภาพันธ์ 2551)
949 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ และแผน ข ภาคปกติ , โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลพญาไท 2, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
948 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการกับการพยาบาลออร์โธปิดิกส์, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
947 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ และแผน ข ภาคปกติ , โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลพญาไท 2, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
946 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
945 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
944 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
943 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
942 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
941 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
940 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
939 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
938 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูแงนและฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนงิชา 558727, โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต โรงแรมลากูน่า ภูเก็ต อัสนา สปา ภูเก็ต และโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
937 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
936 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
935 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
934 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
933 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
932 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
931 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
930 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
929 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
928 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
927 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
926 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกาณณ์และถอดบทเรียน, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
925 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 เรื่อง ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน (Fast Track and Update in Emergency Medicine), โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
924 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
923 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
922 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
921 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 22 กุมภาพันธ์ 2551)
920 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
919 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพเด็กล้านนา, อาคารวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
918 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
917 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
916 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
915 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
914 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
913 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2551, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
912 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
911 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551)
910 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา จัดการเรียนการสอนฯ, Baan Deva Montra Boutique Resort & Spa, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 19 กุมภาพันธ์ 2551)
909 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
908 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ Achieving Paychotherapy Effectiveness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 16 กุมภาพันธ์ 2551)
907 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ Achieving Paychotherapy Effectiveness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 16 กุมภาพันธ์ 2551)
906 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ Achieving Paychotherapy Effectiveness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 16 กุมภาพันธ์ 2551)
905 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
904 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ผู้ดำเนินรายการการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
903 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
902 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
901 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบาดวิทยาประยุกต์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
900 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
899 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
898 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
897 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบาดวิทยาประยุกต์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
896 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
895 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
894 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
893 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
892 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
891 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
890 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
889 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
888 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
887 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
886 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
885 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี, โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 13 กุมภาพันธ์ 2551)
884 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการทำ Surucy, สำนักงานบริษัท CSN กรุงเทพฯ, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 12 กุมภาพันธ์ 2551)
883 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของข้าราชการทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2551 - 12 กุมภาพันธ์ 2551)
882 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 11 กุมภาพันธ์ 2551)
881 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551, ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2551 - 11 กุมภาพันธ์ 2551)
880 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ งานวิชาการพยาบาล 48 ปี, ห้องประชุมวิจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
879 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มช, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
878 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
877 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ 48 ปี การศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
876 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48ปี การศึกษาพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
875 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
874 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ CKO หน่วยงาน, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
873 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปีการศึกษาพยาบาล มช., คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
872 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 48 ปีการศึกษาพยาบาล มช., คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
871 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Midwifery จาก ประเทศออสเตรเลีย, ภาคสูติฯ, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2551 - 7 กุมภาพันธ์ 2551)
870 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน, กรมสุขภาพจิต, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2551 - 7 กุมภาพันธ์ 2551)
869 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย, สำนักพัฒระบบบริการสุขภาพ, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2551 - 7 กุมภาพันธ์ 2551)
868 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ International Conference 2008, ร.ร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
867 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ International Conference: New Frontiers in Primary Health Care: Roles of Nursing and Other Professions, Pang Saun Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
866 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ นานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่ มิติใหม่สาธาณสุขมูลฐาน, รร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
865 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ New Frontiers in Primary Health Care :Role of Nursing and Other Professions , รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
864 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ Pre, Post, Conference: New Frontiers in Primary Health Care, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
863 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions) , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ,, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
862 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
861 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
860 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions), โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
859 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ New Frontiers in Primary Health Care :Role of Nursing and Other Professions , รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ,, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
858 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
857 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การผสมผสานธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
856 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
855 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
854 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
853 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
852 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
851 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
850 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
849 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
848 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
847 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
846 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
845 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
844 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
843 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
842 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
841 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
840 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
839 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
838 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
837 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
836 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
835 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
834 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
833 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
832 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
831 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
830 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
829 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
828 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
827 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
826 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
825 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
824 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 (Thailand Quality Award : TQA)” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
823 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
822 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
821 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
820 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนป้องกันโรคเอดส์, สถานีอนามัยแม่หอพระ , สถานีอนามัยบ้านสะลวงนอก , โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และอบต.ป่าไหน่, ไทย (25 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
819 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
818 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
817 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
816 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
815 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
814 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
813 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
812 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
811 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
810 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
809 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
808 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
807 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
806 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
805 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
804 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
803 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
802 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
801 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
800 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
799 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
798 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
797 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
796 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
795 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
794 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
793 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
792 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
791 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
790 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
789 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
788 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
787 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
786 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
785 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2 : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
784 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
783 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
782 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
781 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
780 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงปรึกษาหารือ พิจารณาแบบสอบถามการวิจัย, สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (29 มกราคม 2551 - 29 มกราคม 2551)
779 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงปรึกษาหารือ พิจารณาแบบสอบถามการวิจัย, สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (29 มกราคม 2551 - 29 มกราคม 2551)
778 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ที่ปรึกษาและประชุมชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
777 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานแรงงานนอกระบบด้วยหลักการแนวคิด และเครื่องมือการจัดการความรู้, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
776 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (23 พฤษภาคม 2550 - 22 มกราคม 2551)
775 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การเล่าประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (30 พฤษภาคม 2550 - 22 มกราคม 2551)
774 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการอบรมสำหรับวัยเกษียณอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (21 มกราคม 2551 - 21 มกราคม 2551)
773 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มกราคม 2551 - 20 มกราคม 2551)
772 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
771 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
770 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
769 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ การออกแบบเครื่องมือในการดูแลสุขภาพชุมชน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (17 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
768 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
767 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
766 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
765 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
764 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
763 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
762 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
761 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
760 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
759 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 มกราคม 2551 - 18 มกราคม 2551)
758 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำของพยาบาลในระดับปฐมภูมิ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
757 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา, โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
756 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
755 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
754 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
753 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา, โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
752 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา, โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
751 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2551 - 16 มกราคม 2551)
750 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2551 - 16 มกราคม 2551)
749 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
748 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
747 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
746 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
745 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
744 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
743 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
742 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
741 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
740 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
739 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
738 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
737 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
736 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
735 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
734 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
733 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
732 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
731 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
730 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
729 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
728 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
727 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
726 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจการวางแผนและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (12 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
725 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
724 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ....สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย, โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา, ไทย (12 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
723 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Synergy Model, ภาคสูติฯ, ไทย (11 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
722 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (11 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
721 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับสากล, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (11 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
720 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ เรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย ครั้งที่ 1, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (10 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
719 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน, ไทย (10 มกราคม 2551 - 10 มกราคม 2551)
718 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน, ไทย (10 มกราคม 2551 - 10 มกราคม 2551)
717 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล, สถานบริการพยาบาล, ไทย (7 มกราคม 2551 - 9 มกราคม 2551)
716 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 2, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , ไทย (8 มกราคม 2551 - 8 มกราคม 2551)
715 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับวันเด็กแห่งชาติ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยแบบองค์รวม", โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (8 มกราคม 2551 - 8 มกราคม 2551)
714 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 2, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , ไทย (8 มกราคม 2551 - 8 มกราคม 2551)
713 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : Living life skill สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา, ไทย (5 มกราคม 2551 - 6 มกราคม 2551)
712 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : Living life skill สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา, ไทย (5 มกราคม 2551 - 6 มกราคม 2551)
711 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสารเสพติดภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (4 มกราคม 2551 - 5 มกราคม 2551)
710 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ เรื่อง การออกนอกระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (4 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
709 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มกราคม 2551 - 3 มกราคม 2551)
708 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มกราคม 2551 - 3 มกราคม 2551)
707 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มกราคม 2551 - 3 มกราคม 2551)
706 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
705 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
704 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
703 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
702 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
701 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
700 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
699 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
698 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
697 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
696 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
695 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
694 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
693 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
692 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
691 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
690 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550)
689 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน, นนท์นทีรีสอร์ท, ไทย (26 ธันวาคม 2550 - 26 ธันวาคม 2550)
688 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วงหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2550 - 26 ธันวาคม 2550)
687 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ ประจำปี 2551, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (26 ธันวาคม 2550 - 26 ธันวาคม 2550)
686 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
685 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
684 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
683 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
682 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจการวางแผนและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ , ประชุมครั้งที่ 7/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (21 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
681 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
680 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
679 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
678 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานด้วย Microsoft Access 2000/2003, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
677 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
676 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (21 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
675 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
674 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
673 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
672 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
671 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
670 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
669 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
668 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติขั้นสูง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย (18 ธันวาคม 2550 - 20 ธันวาคม 2550)
667 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
666 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
665 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
664 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
663 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
662 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
661 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
660 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
659 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
658 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
657 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
656 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมตัดสินผลงานทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หน่วยประสานงานม.ขอนแก่น, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
655 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
654 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
653 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
652 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
651 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
650 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
649 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
648 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
647 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
646 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
645 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
644 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หน่วยประสานงานม.ขอนแก่น, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
643 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
642 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2550, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 17 ธันวาคม 2550)
641 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 10, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 17 ธันวาคม 2550)
640 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เสวนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต, โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ, ไทย (17 ธันวาคม 2550 - 17 ธันวาคม 2550)
639 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี 2550 และประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 16 ธันวาคม 2550)
638 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำของพยาบาลในระดับปฐมภูมิ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 16 ธันวาคม 2550)
637 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : สมรรถนะที่จำเป็น , สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 15 ธันวาคม 2550)
636 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : สมรรถนะที่จำเป็น, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 15 ธันวาคม 2550)
635 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ, ศูนย์วิจัย, ไทย (14 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
634 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการงานสานสัมพันธ์, ภ.กุมาร, ไทย (14 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
633 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยคุณภาพในการบริการสุขภาพ : แนวคิดและการปฏิบัติ, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
632 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย (14 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
631 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
630 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ อบรมและฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
629 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "โภชนาการ 50", โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 12 ธันวาคม 2550)
628 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "โภชนาการ 50", โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 12 ธันวาคม 2550)
627 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ เรื่อง คุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 11 ธันวาคม 2550)
626 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง คุณภาพการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (11 ธันวาคม 2550 - 11 ธันวาคม 2550)
625 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, โรงเรียนวัดล่ามช้าง จ.ลำพูน, ไทย (8 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2550)
624 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
623 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน, โรงแรมฮิลิเดย์การ์เด้นท์, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
622 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 6 ธันวาคม 2550)
621 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 6 ธันวาคม 2550)
620 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2550 - 3 ธันวาคม 2550)
619 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมของ UNFPA, Amari Waterqatc Hotcl, ไทย (3 ธันวาคม 2550 - 3 ธันวาคม 2550)
618 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมของ UNFPA, Amari Waterqatc Hotcl, ไทย (3 ธันวาคม 2550 - 3 ธันวาคม 2550)
617 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาความยั่งยืนของโครงการป้องกันโรคเอดส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก, ห้องประชุมซอยพิชยนันท์ ถ.ติวานนท์ 3, ไทย (2 ธันวาคม 2550 - 2 ธันวาคม 2550)
616 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
615 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
614 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
613 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
612 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (30 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
611 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานโครงการหลวง, โครงการหลวงห้วยโป่ง เชียงราย, ไทย (30 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
610 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
609 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในยุคเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
608 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อฯ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสน, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
607 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
606 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
605 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี, ไทย (26 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
604 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี, ไทย (26 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
603 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, กรุงเทพมหานคร, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
602 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, กรุงเทพมหานคร, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
601 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อฯ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสน, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
600 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เพื่อมอบหมายงาน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (30 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
599 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ทีประชุมอาจารย์, ห้องวิเชียร, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2550)
598 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย มช, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
597 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
596 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
595 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิถีวิจัย มช, หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
594 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
593 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
592 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย ม.ช., หอประชุม ม.ช., ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
591 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
590 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
589 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
588 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
587 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และสาขาการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (24 พฤศจิกายน 2550 - 24 พฤศจิกายน 2550)
586 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
585 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
584 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข, ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
583 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมช., หอประชุมมช., ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
582 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
581 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
580 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
579 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดโครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัมใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
578 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดโครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัมใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
577 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เมือง ลำปาง และอ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
576 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
575 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
574 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดโครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัมใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว , สำนักงานอธิการบดี, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
573 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดโครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัมใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
572 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน และอ.เมือง จ.ลำปาง, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
571 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม TCDC Programme Annual review Workshop , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
570 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม TCDC Programme Annual review Workshop , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
569 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่สูง, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
568 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เมือง ลำปาง, ไทย (21 พฤศจิกายน 2550 - 21 พฤศจิกายน 2550)
567 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
566 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
565 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.แม่ใจ จ.พะเยา, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
564 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย, สำนักพัฒระบบบริการสุขภาพ, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 19 พฤศจิกายน 2550)
563 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย, สำนักพัฒระบบบริการสุขภาพ, ไทย (19 พฤศจิกายน 2550 - 19 พฤศจิกายน 2550)
562 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เมือง จ.เชียงราย, ไทย (17 พฤศจิกายน 2550 - 18 พฤศจิกายน 2550)
561 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เร อง HR กับการพัฒนาองค์การสู่ High Performance Organization, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
560 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
559 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง HR กับการพัฒนาองค์การสู่ High Performance Organization, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
558 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
557 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
556 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.แม่ทา รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง วพช.ลำปาง รพ.เกาะคา, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
555 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
554 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, รพ.แม่พริก รพ.แจ้ห่ม รพ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
553 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
552 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสอ.และหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.จอมทอง รพ.สันป่าตอง รพ.แม่วาง รพ.หางดง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
551 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, จังหวัดลำปาง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
550 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วันวารในน้ำมีปลาฯ วันข้างหน้าสังคมมีผู้สูงอายุ จากข้อเสนอเชิงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ", โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
549 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การบริหารการเงินส่วนบุคคล, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
548 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย, รพ.แม่พริก รพ.แจ้ห่ม รพ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
547 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน จ.ลำปาง, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 13 พฤศจิกายน 2550)
546 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน จ.ลำปาง, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 13 พฤศจิกายน 2550)
545 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน จ.ลำปาง, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 13 พฤศจิกายน 2550)
544 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
543 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
542 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
541 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
540 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
539 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
538 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
537 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
536 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
535 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
534 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
533 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
532 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
531 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
530 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
529 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี, โรงแรมอิมพีเรียบ ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
528 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว, ประเทศสา, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
527 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
526 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
525 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
524 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง รวมพลังพยาบาลสู่สุขภาพประชาชาติ, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
523 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
522 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง รวมพลังพยาบาลสู่สุขภาพประชาชาติ, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
521 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน และอ.เมือง จ.ลำปาง, ไทย (4 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
520 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน นิคมฯ ลำพูน, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
519 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย, อ.ฝาง อ.แม่อาย และอ.ไชยปราการ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
518 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
517 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
516 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
515 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
514 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
513 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
512 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
511 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ เลขานุการประจำห้องย่อย การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
510 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
509 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
508 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
507 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
506 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
505 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
504 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง เรื่อง สถานการณ์ข้อมูลผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2550 - 6 พฤศจิกายน 2550)
503 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง เรื่อง สถานการณ์ข้อมูลผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2550 - 6 พฤศจิกายน 2550)
502 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประธานประจำวัน ให้การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2550 - 6 พฤศจิกายน 2550)
501 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 5 พฤศจิกายน 2550)
500 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี พ.ศ.2550 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 5 พฤศจิกายน 2550)
499 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 6, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ลำปาง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 4 พฤศจิกายน 2550)
498 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Impact Factor, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (1 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
497 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interviewing), ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (1 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
496 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ นำผู้รับทุนเข้าศึกษาดูงาน, รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
495 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.ประสาท วพช.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
494 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี ลพบุรี, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
493 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
492 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ นำผู้รับทุนเข้าศึกษาดูงาน, วัดทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, ไทย (31 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
491 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (30 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
490 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (30 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
489 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (30 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
488 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (31 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
487 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ นำผู้รับทุนเข้าศึกษาดูงาน, วัดทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, ไทย (31 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
486 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2550)
485 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 7/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (30 ตุลาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2550)
484 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 7/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (30 ตุลาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2550)
483 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 29 ตุลาคม 2550)
482 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
481 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, รพ.แม่สะเรียง สสอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
480 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (26 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
479 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, รพ.แม่สะเรียง สสอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
478 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, รพ.แม่สะเรียง สสอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
477 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (26 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
476 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
475 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
474 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้าน IT และ การจัดการความรู้, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
473 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน : การจัดการความรู้, Cockpit management & Office automation, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
472 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Joint Asia Pacific Informal Meeting af Healtlh, กรุงเทพมหานคร, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
471 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
470 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
469 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดเตรียมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 6, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (26 ตุลาคม 2550 - 26 ตุลาคม 2550)
468 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Impact Factor กับการประเมินผลงานทางวิชาการและการใช้โปรแกรม End Note, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 26 ตุลาคม 2550)
467 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ลำปาง, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
466 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สรุปผลการทำการทำ Survey และวางแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประกอบ Program Family Mattcrs, สำนักงานบริษัท CSN & Associatcs, ไทย (23 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
465 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
464 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนองาน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
463 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สรุปผลการทำการทำ Survey และวางแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประกอบ Program Family Mattcrs, สำนักงานบริษัท CSN & Associatcs, ไทย (23 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
462 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 48 ปี, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
461 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประธานอนุกรรมการสาขาผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (23 ตุลาคม 2550 - 23 ตุลาคม 2550)
460 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, สสจ.ลำปาง, ไทย (20 ตุลาคม 2550 - 21 ตุลาคม 2550)
459 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 20 ตุลาคม 2550)
458 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตร Monitoring and Evaluation of Adolesccnt Reproductive Health, สถาบันประชากรและวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
457 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (19 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
456 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
455 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลสู่บทบาท case manager เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลให้สามารถปรับบทบาทเป็นผู้จัดการการดูแลรายกรณี, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (17 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
454 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Preparation for IELTS, สถาบันภาษา British counsil, ไทย (8 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
453 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (19 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
452 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปี, ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ สำนักบริการวิชาการ, ไทย (19 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2550)
451 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ Challenges of Higher Education: Where Quality Rules and TQA Stnads, สถานบริการเทคดนดลยีสารสนเทศ ม.ช., ไทย (18 ตุลาคม 2550 - 18 ตุลาคม 2550)
450 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, อ.เถิน จ.ลำปาง, ไทย (18 ตุลาคม 2550 - 18 ตุลาคม 2550)
449 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, ไทย (16 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
448 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, ไทย (17 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
447 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ วิทยากรก้าวหน้าในการดูแลทารกและเด็ก : การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันธรรมชาติ, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
446 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, ไทย (16 ตุลาคม 2550 - 16 ตุลาคม 2550)
445 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ว.ช.เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ, อ.ฝาง เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 15 ตุลาคม 2550)
444 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ พิจารณาผลงานทางวิชาการ, ศูนย์วิทยยบริการ-กรุงเทพมหานคร, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 15 ตุลาคม 2550)
443 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2550 - 14 ตุลาคม 2550)
442 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพงัน และโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี, ไทย (7 ตุลาคม 2550 - 14 ตุลาคม 2550)
441 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพงัน และโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี, ไทย (7 ตุลาคม 2550 - 14 ตุลาคม 2550)
440 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพงัน และโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี, ไทย (7 ตุลาคม 2550 - 14 ตุลาคม 2550)
439 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 ตุลาคม 2550 - 13 ตุลาคม 2550)
438 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, แม่สะเรียง, ไทย (12 ตุลาคม 2550 - 12 ตุลาคม 2550)
437 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่, แม่สะเรียง, ไทย (12 ตุลาคม 2550 - 12 ตุลาคม 2550)
436 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เดินทางไป Site visit โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (10 ตุลาคม 2550 - 12 ตุลาคม 2550)
435 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2550, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (12 ตุลาคม 2550 - 12 ตุลาคม 2550)
434 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ตุลาคม 2550 - 11 ตุลาคม 2550)
433 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ จัดประชุมวางแผนการดำเนินการพื้นที่, อ.สารภี และอ.แม่ออน, ไทย (7 ตุลาคม 2550 - 10 ตุลาคม 2550)
432 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 3/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (10 ตุลาคม 2550 - 10 ตุลาคม 2550)
431 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ, ไทย (6 ตุลาคม 2550 - 9 ตุลาคม 2550)
430 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
429 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
428 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
427 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
426 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
425 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
424 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
423 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
422 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
421 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
420 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (6 ตุลาคม 2550 - 6 ตุลาคม 2550)
419 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 5 ตุลาคม 2550)
418 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ จัดประชุมวางแผนการดำเนินการโครงการวิจัยด้านเอดส์ในพื้นที่, อ.สันป่าตอง และอ.ดอยหล่อ, ไทย (3 ตุลาคม 2550 - 4 ตุลาคม 2550)
417 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (4 ตุลาคม 2550 - 4 ตุลาคม 2550)
416 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การทำงานเป็นทีม, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (4 ตุลาคม 2550 - 4 ตุลาคม 2550)
415 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ, อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช., ไทย (3 ตุลาคม 2550 - 3 ตุลาคม 2550)
414 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ จัดประชุมวางแผนการดำเนินการพื้นที่, อ.สันป่าตอง, ไทย (3 ตุลาคม 2550 - 3 ตุลาคม 2550)
413 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ มหกรรม KM ภูมิภาค ครั้งที่ 1 : กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (27 กันยายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
412 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ มหกรรม KM ภูมิภาค ครั้งที่ 1 : กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (27 กันยายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
411 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
410 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
409 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
408 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
407 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
406 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
405 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
404 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2550 - 28 กันยายน 2550)
403 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณะรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน, ห้องวิเชียร, ไทย (28 กันยายน 2550 - 28 กันยายน 2550)
402 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดลำปาง, ไทย (27 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
401 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดลำปาง, ไทย (27 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
400 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมเสนอประเด็น "ระบบแรงงานข้ามชาติและแรงงานชาติพันธุ์พื้นที่ภาคเหนือ", สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2550 - 25 กันยายน 2550)
399 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
398 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
397 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
396 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
395 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
394 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
393 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
392 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
391 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 3/2550, ห้องประชุมสภาการพยาบาล, ไทย (21 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
390 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
389 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษา, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (21 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
388 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
387 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 กันยายน 2550 - 21 กันยายน 2550)
386 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (20 กันยายน 2550 - 20 กันยายน 2550)
385 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (16 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
384 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (16 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
383 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (16 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
382 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (16 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
381 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
380 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (16 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
379 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย, ต.แม่พริก จ.ลำปาง, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
378 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย, ต.แม่พริก จ.ลำปาง, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
377 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การพยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
376 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
375 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
374 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
373 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
372 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
371 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
370 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
369 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
368 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
367 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
366 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
365 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9th, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
364 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
363 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
362 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
361 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
360 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
359 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 16 กันยายน 2550)
358 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย, สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
357 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
356 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
355 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
354 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
353 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
352 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย, สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
351 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
350 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย, สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
349 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
348 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
347 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
346 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
345 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
344 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
343 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
342 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติและแรงงานชาติพันธุ์พื้นที่ภาคเหนือ, สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
341 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
340 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2550, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (14 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
339 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
338 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
337 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
336 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
335 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
334 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
333 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
332 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
331 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
330 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
329 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนรามบริรักษ์, โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
328 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
327 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
326 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนรามบริรักษ์, โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
325 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
324 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 11 กันยายน 2550)
323 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
322 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (6 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
321 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
320 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
319 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
318 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
317 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กันยายน 2550 - 10 กันยายน 2550)
316 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สำรวจเส้นทางไปศึกษาดูงาน, ชมรมผู้สูงอายุพิกุลทอง อ.พร้าว, ไทย (9 กันยายน 2550 - 9 กันยายน 2550)
315 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 9 กันยายน 2550)
314 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 กันยายน 2550 - 8 กันยายน 2550)
313 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (8 กันยายน 2550 - 8 กันยายน 2550)
312 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน APN ประจำปี 2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (8 กันยายน 2550 - 8 กันยายน 2550)
311 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ Formulation and Baseline Survey of the Rtt Plus Project, UNFPA ชั้น 12, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
310 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Visual Presenter for the future, บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
309 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่องทิศทางอุดมศึกษาไทย : จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย, โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
308 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ Formulation and Baseline Survey of the Rtt Plus Project, UNFPA ชั้น 12, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
307 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
306 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวตและความมั่นคงของมนุษย์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
305 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
304 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
303 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
302 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
301 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกภาระงานออน์ไลน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
300 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
299 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน, โรงพยาบาลพร้าว และวัดเขื่อนผาก, ไทย (5 กันยายน 2550 - 5 กันยายน 2550)
298 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน, โรงพยาบาลพร้าว และวัดเขื่อนผาก, ไทย (5 กันยายน 2550 - 5 กันยายน 2550)
297 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2550 - 3 กันยายน 2550)
296 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2550 - 3 กันยายน 2550)
295 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ, สำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ, ไทย (3 กันยายน 2550 - 3 กันยายน 2550)
294 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกสถานที่ ประจำปี 2550, อทยานแห่งชาติตากสินมหาราช, ไทย (1 กันยายน 2550 - 2 กันยายน 2550)
293 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกสถานที่ ประจำปี 2550, อทยานแห่งชาติตากสินมหาราช, ไทย (1 กันยายน 2550 - 2 กันยายน 2550)
292 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 6/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (1 กันยายน 2550 - 1 กันยายน 2550)
291 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 6/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (1 กันยายน 2550 - 1 กันยายน 2550)
290 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, ไทย (30 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
289 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่, โรงพยาบาลสงฆ์, ไทย (31 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
288 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาค, ภ.สูติฯ, ไทย (31 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
287 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2550, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, ไทย (30 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
286 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสูตรระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (31 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
285 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ธรรมะ Delivery, คณะแพทย์, ไทย (31 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
284 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ภัยคุกคามสุขภาพใหม่ : มุมมองสังคมศาสตร์สุขภาพ, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท สปา แอนสปอร์ตคลับ, ไทย (28 สิงหาคม 2550 - 29 สิงหาคม 2550)
283 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ : การส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยง, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (27 สิงหาคม 2550 - 29 สิงหาคม 2550)
282 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยด้านการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลพิการทั่วไป, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (27 สิงหาคม 2550 - 27 สิงหาคม 2550)
281 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (23 สิงหาคม 2550 - 27 สิงหาคม 2550)
280 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing, Siam City Hotel, Bangkok, ไทย (24 สิงหาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2550)
279 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing, Siam City Hotel, Bangkok, ไทย (24 สิงหาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2550)
278 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing, Siam City Hotel, Bangkok, ไทย (24 สิงหาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2550)
277 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
276 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
275 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
274 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
273 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
272 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3, โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
271 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
270 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
269 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (22 สิงหาคม 2550 - 22 สิงหาคม 2550)
268 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสู่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 22 สิงหาคม 2550)
267 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ พิจารณาโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ป้องกันโรคเอดส์, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2550 - 22 สิงหาคม 2550)
266 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 สิงหาคม 2550 - 21 สิงหาคม 2550)
265 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสู่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (21 สิงหาคม 2550 - 21 สิงหาคม 2550)
264 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการดูแลทารกแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (21 สิงหาคม 2550 - 21 สิงหาคม 2550)
263 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
262 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
261 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
260 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
259 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
258 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
257 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
256 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
255 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2550 - 20 สิงหาคม 2550)
254 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
253 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
252 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
251 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
250 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
249 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
248 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Based Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
247 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
246 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
245 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
244 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
243 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
242 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
241 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
240 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
239 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
238 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
237 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
236 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
235 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
234 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
233 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Based Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
232 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
231 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
230 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, จังหวัดกำแพงเพชร, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
229 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
228 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Brian Based Learning, รร.โนโวเทล, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
227 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ พิจารณาโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ป้องกันโรคเอดส์, สถานีอนามัยบ้านป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
226 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 17 สิงหาคม 2550)
225 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
224 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
223 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ UNFPA and FON have recently signed 2007, Royal Princes, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
222 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ UNFPA and FON have recently signed 2007, Royal Princes, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
221 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
220 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
219 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ UNFPA and FON have recently signed 2007, Royal Princes, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
218 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
217 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
216 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
215 : อ.สุภาพ ใบแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
214 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
213 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
212 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
211 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
210 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
209 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
208 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
207 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
206 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
205 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
204 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
203 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
202 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
201 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
200 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน), โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
199 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 13 สิงหาคม 2550)
198 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (7 สิงหาคม 2550 - 11 สิงหาคม 2550)
197 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
196 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
195 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
194 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
193 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
192 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลลัพธ์ของการทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
191 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
190 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
189 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลลัพธ์ของการทำงาน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
188 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
187 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
186 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาวิจัย เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน” , คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
185 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพภายในคณะแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (9 สิงหาคม 2550 - 9 สิงหาคม 2550)
184 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
183 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
182 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
181 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2550 (13-14,18,25 ก.ค. -1,8 ส.ค.), ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง , สำนักงานอธิการบดี, ไทย (13 กรกฏาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
180 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
179 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
178 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
177 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
176 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2550 (13-14,18,25 ก.ค. -1,8 ส.ค.), ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง , สำนักงานอธิการบดี, ไทย (13 กรกฏาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
175 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
174 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การศึกษาทั่วไปเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม, โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก, ไทย (6 สิงหาคม 2550 - 7 สิงหาคม 2550)
173 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : วัด พระ ชมรม, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (6 สิงหาคม 2550 - 7 สิงหาคม 2550)
172 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนางานหน่วยจ่ายกลาง, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (7 สิงหาคม 2550 - 7 สิงหาคม 2550)
171 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
170 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
169 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
168 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
167 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
166 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
165 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และ ร่วเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการนางฟ้าสีขาวต้านภัยอุบัติเหตุจราจร, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
164 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
163 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
162 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
161 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
160 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
159 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
158 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
157 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
156 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
155 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
154 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
153 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
152 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
151 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง Mental Health in The City, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
150 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
149 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการกรมการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 4 สิงหาคม 2550)
148 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (1 สิงหาคม 2550 - 1 สิงหาคม 2550)
147 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
146 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
145 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
144 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
143 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 27 กรกฏาคม 2550)
142 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ การสอดแทรกคุณธรรม และ จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2550 - 27 กรกฏาคม 2550)
141 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 27 กรกฏาคม 2550)
140 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอ แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการส้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2550-2553), โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
139 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
138 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอเพื่อทบทวนผลวรรณกรรม, กรมสุขภาพจิต, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
137 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
136 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอดแทรกคุรธรรม จริยธรรมในห้องเรียน, สถานบริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
135 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การศึกษาทบทวนระบบการผลิตพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
134 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอ แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการส้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2550-2553), โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
133 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การสอนและจริยธรรม, 309 อ. 4, ไทย (26 กรกฏาคม 2550 - 26 กรกฏาคม 2550)
132 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 13, โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (23 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
131 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
130 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
129 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ครั้งที่ 3/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
128 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (22 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
127 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน, สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
126 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
125 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
124 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
123 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
122 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
121 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
120 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เดินทางไปเยี่ยมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (23 กรกฏาคม 2550 - 23 กรกฏาคม 2550)
119 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง วันวารในน้ำมีปลาฯ วันข้างหน้าสังคมมีผู้สูงวัย แปลงความห่วงใยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการ, โรงแรมรอยัล เจมส์ลอดจ์ นครปฐม, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 21 กรกฏาคม 2550)
118 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง บทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ชลบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 21 กรกฏาคม 2550)
117 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง วันวารในน้ำมีปลาฯ วันข้างหน้าสังคมมีผู้สูงวัย แปลงความห่วงใยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการ, โรงแรมรอยัล เจมส์ลอดจ์ นครปฐม, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 21 กรกฏาคม 2550)
116 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ให้คำแนะนำในระหว่างการดำเนินการวิจัย (18,20 ก.ค.), กลุ่มไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
115 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
114 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรชีวิตสดใส พลังใจเข้มแข็ง, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
113 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
112 : รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สังเคราะห์องค์ความรู้จากกรณีศึกษานวัตกรรมบริการสุขภาพชุมชน (ปฐมภูมิ), โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
111 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกรณีศึกษานวัตกรรมบริการสุขภาพชุมชม, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กรกฏาคม 2550 - 19 กรกฏาคม 2550)
110 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Presentation Skills, BRITISH COUNCIL, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
109 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, วันพระสิงห์วรมหาวิหาร, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
108 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, วันพระสิงห์วรมหาวิหาร, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
107 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, วันพระสิงห์วรมหาวิหาร, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
106 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
105 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
104 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นสำคัญและแนวทางปฏิบัติ , ห้องวิจิตร, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
103 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
102 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
101 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
100 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พย.บ. (ปกติและนานาชาติ), โรงเรียนตากพิทยาคม, ไทย (16 กรกฏาคม 2550 - 16 กรกฏาคม 2550)
99 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจาณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 กรกฏาคม 2550 - 16 กรกฏาคม 2550)
98 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 กรกฏาคม 2550 - 16 กรกฏาคม 2550)
97 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 กรกฏาคม 2550 - 16 กรกฏาคม 2550)
96 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การสำรวจและประเมินวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (12 กรกฏาคม 2550 - 15 กรกฏาคม 2550)
95 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
94 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
93 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
92 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
91 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
90 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าในปี 2551, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
89 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าในปี 2551, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
88 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติการพยาบาลอาชีวอนามัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
87 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
86 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
85 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
84 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
83 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
82 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
81 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
80 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
79 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
78 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
77 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
76 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
75 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
74 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
73 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
72 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ, โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (1 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
71 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับฝ่ายบริการ, ภ.สูติฯ, ไทย (6 กรกฏาคม 2550 - 6 กรกฏาคม 2550)
70 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฯ เรื่อง การจัดการแบบโลจิสติกส์กับแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2550 - 6 กรกฏาคม 2550)
69 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันมหิดล ปี 2550, ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์, ไทย (6 กรกฏาคม 2550 - 6 กรกฏาคม 2550)
68 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการส่งเสริมการผลิตที่ดีและได้มาตาฐานปลอดภัย, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2550 - 5 กรกฏาคม 2550)
67 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (4 กรกฏาคม 2550 - 4 กรกฏาคม 2550)
66 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนางานหน่วยจ่ายกลาง, ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (3 กรกฏาคม 2550 - 3 กรกฏาคม 2550)
65 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
64 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
63 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
62 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
61 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
60 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
59 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
58 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
57 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
56 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
55 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
54 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
53 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
52 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
51 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่อง นคราภิวัฒน์และวิถีชีวิตเมือง, โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (29 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
50 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
49 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ เข้ารับการฝึกทักษะการประเมินทางคลินิก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (18 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
48 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 29 มิถุนายน 2550)
47 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาค, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 28 มิถุนายน 2550)
46 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 28 มิถุนายน 2550)
45 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
44 : ผศ.วิมล ธนสุวรรณ, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
43 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินและชี้แจงวิธีการประเมิน, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
42 : รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
41 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
40 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ทิศทางพัฒนางานวิจัยสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
39 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
38 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสูตรระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2550, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
37 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
36 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
35 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
34 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (24 มิถุนายน 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
33 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (24 มิถุนายน 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
32 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ลาฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 9), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
31 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
30 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 4, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (23 มิถุนายน 2550 - 24 มิถุนายน 2550)
29 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2550 - 22 มิถุนายน 2550)
28 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2550 - 22 มิถุนายน 2550)
27 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (18 มิถุนายน 2550 - 18 มิถุนายน 2550)
26 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 มิถุนายน 2550 - 16 มิถุนายน 2550)
25 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยด้านวิชาการ, ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
24 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤษภาคม 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
23 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การใช้งาน TOR Online, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 มิถุนายน 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
22 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2, โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (13 มิถุนายน 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
21 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการประชุม National Launch for Patient Safety on "Cean Care is Safer Care", สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, ไทย (12 มิถุนายน 2550 - 12 มิถุนายน 2550)
20 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติ และการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
19 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
18 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
17 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
16 : รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2550 - 11 มิถุนายน 2550)
15 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (10 มิถุนายน 2550 - 10 มิถุนายน 2550)
14 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประสานงานการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 568706, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (8 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)
13 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ จัดโครงการอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1, ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา, ไทย (6 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)
12 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การป้องและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี, ไทย (6 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)
11 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 21, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี, ไทย (4 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)
10 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 568706, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (8 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)
9 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ " The 8th International Family Nursing Conference", โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (4 มิถุนายน 2550 - 7 มิถุนายน 2550)
8 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจาณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (5 มิถุนายน 2550 - 5 มิถุนายน 2550)
7 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการให้บริการแก่สตรี, กรุงเทพมหานคร, ไทย (3 มิถุนายน 2550 - 5 มิถุนายน 2550)
6 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ 554491, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (5 มิถุนายน 2550 - 5 มิถุนายน 2550)
5 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการให้บริการแก่สตรี, กรุงเทพมหานคร, ไทย (3 มิถุนายน 2550 - 5 มิถุนายน 2550)
4 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ, โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (4 มิถุนายน 2550 - 4 มิถุนายน 2550)
3 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม Training for the Trainers, ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่, ไทย (31 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
2 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม Training for the Trainers, ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่, ไทย (31 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)
1 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Prevention of Mother to Child HIV Transmission, โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2550)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th