KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

944 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
943 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
942 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
941 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
940 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
939 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
938 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
937 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
936 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (29 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
935 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณุวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร, ไทย (29 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
934 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาฯ และสรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12 , อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี, ไทย (27 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
933 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร, ไทย (29 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
932 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษา การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (28 พฤษภาคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552)
931 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (28 พฤษภาคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552)
930 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ Update in critical care, โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552)
929 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับอาจารย์พยาบาล และเสวนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
928 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์พยาบาลเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
927 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับอาจารย์พยาบาล และเสวนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
926 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์พยาบาลเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
925 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, กรมควบคุมโรค, ไทย (27 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
924 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับอาจารย์พยาบาล และเสวนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
923 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์พยาบาลเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 27 พฤษภาคม 2552)
922 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
921 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
920 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน , คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลหนองป่าครั่ง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาต วัดห้อยเกี๋ยง, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
919 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
918 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
917 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
916 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
915 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
914 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
913 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
912 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
911 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการถอดบทเรียนและหารือวางแผนฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
910 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
909 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการต่อแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนและผู้ติดเชื้อ HIV, มูลนิธิสวน, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
908 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ รับทราบแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
907 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
906 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
905 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
904 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
903 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
902 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
901 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
900 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
899 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
898 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การเชื่อมต่อและการเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลและป้องกันเบาหวานแบบบูรณาการ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
897 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก : โอกาสหรือความท้าท้าย, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
896 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง, โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
895 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
894 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2552, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
893 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การทำ E Book, คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
892 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม Impact Factors/h - index กับการประเมินผลทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNote, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
891 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
890 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าและประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2552, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
889 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ Impact Factors/h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNote, สำนักวิทยาบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
888 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกลยุทธ์ในการนำสหกิจศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
887 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review): ระยะที่ 1, ห้อง 411 และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
886 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา, หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6, ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
885 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ กลยุทธและการจัดการดูแลมารดาวัยรุ่นแบบสหสาขาวิชาชีพที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
884 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยงานบริการสำหรับกลุ่มสิทธิประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
883 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ กลยุทธและการจัดการดูแลมารดาวัยรุ่นแบบสหสาขาวิชาชีพที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
882 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ กลยุทธและการจัดการดูแลมารดาวัยรุ่นแบบสหสาขาวิชาชีพที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
881 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
880 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
879 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
878 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
877 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
876 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
875 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและงานแสดงกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 พฤษภาคม 2552 - 16 พฤษภาคม 2552)
874 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและงานแสดงกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 พฤษภาคม 2552 - 16 พฤษภาคม 2552)
873 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (11 พฤษภาคม 2552 - 16 พฤษภาคม 2552)
872 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและงานแสดงกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 พฤษภาคม 2552 - 16 พฤษภาคม 2552)
871 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและงานแสดงกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 พฤษภาคม 2552 - 16 พฤษภาคม 2552)
870 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
869 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
868 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases lll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
867 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases lll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
866 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
865 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ เสวนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ อ.หางดง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
864 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases lll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
863 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
862 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
861 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง One-day in Vascular Diseases llI, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
860 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (11 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
859 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
858 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมฯ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
857 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
856 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
855 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
854 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
853 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
852 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases lll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
851 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ One-day in Vascular Diseases lll, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
850 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
849 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (11 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2552)
848 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (12 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2552)
847 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เพื่อพัฒนาคู่มือและรูปแบบแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่, ไทย (7 พฤษภาคม 2552 - 7 พฤษภาคม 2552)
846 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลโครงการวิจัยระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ไทย (6 พฤษภาคม 2552 - 6 พฤษภาคม 2552)
845 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ Body, Mind and Spiritual Contest in Pain Management, The Zign Hotem, Pattaya ชลบุรี, ไทย (1 พฤษภาคม 2552 - 4 พฤษภาคม 2552)
844 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ Body, Mind and Spiritual Contest in Pain Management, The Zign Hotem, Pattaya ชลบุรี, ไทย (1 พฤษภาคม 2552 - 4 พฤษภาคม 2552)
843 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 1, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (2 พฤษภาคม 2552 - 3 พฤษภาคม 2552)
842 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การจัดทำกรอบฐานข้อมูลระบบสุขภาพชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะและ/หรือระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 พฤษภาคม 2552 - 2 พฤษภาคม 2552)
841 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
840 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
839 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
838 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
837 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
836 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มกราคม 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
835 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
834 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
833 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
832 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
831 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
830 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนงานและทบทวนกิจกรรมการดำเนินงาน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (28 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
829 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนงานและทบทวนกิจกรรมการดำเนินงาน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (28 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
828 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ Project Implementing Parthers Coordination Meeting, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (28 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
827 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ Project Implementing Parthers Coordination Meeting, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (28 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
826 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานการผลิตพยาบาลเพิ่ม, สภาการพยาบาล, ไทย (29 เมษายน 2552 - 29 เมษายน 2552)
825 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (27 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
824 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เตรียมความพร้อมด้านการติดตามประเมินผลภายใน, มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย (26 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
823 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เตรียมความพร้อมด้านการสร้างสุขภาพภายในคณะ, มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย (26 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
822 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ The Leadership Grid, โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม, ไทย (23 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
821 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, โรงแรมชลพฤษ์ รีสอร์ท นครนายก, ไทย (23 เมษายน 2552 - 25 เมษายน 2552)
820 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, โรงแรมชลพฤษ์ รีสอร์ท นครนายก, ไทย (23 เมษายน 2552 - 25 เมษายน 2552)
819 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ, โรงแรมชลพฤษ์ รีสอร์ท นครนายก, ไทย (23 เมษายน 2552 - 25 เมษายน 2552)
818 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
817 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
816 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
815 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
814 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
813 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในการทำวิจัย, โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (21 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
812 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
811 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
810 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
809 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ จัดนิทรรศการความรู้รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุในงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
808 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
807 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ เพื่อทบทวนและปรับทิศทางการทำงานตามยุทธศาสตร์เอดส์จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 22 เมษายน 2552)
806 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Molecular Tools for Stem Cell Research: Get the Complete Picture, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (22 เมษายน 2552 - 22 เมษายน 2552)
805 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
804 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ คณะทำงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเด็ก, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
803 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาติดตามสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพแห่งประเทศไทย, ไทย (7 เมษายน 2552 - 7 เมษายน 2552)
802 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ, โรงแรมแกรนด์อินคัม, ไทย (7 เมษายน 2552 - 7 เมษายน 2552)
801 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (4 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
800 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2552 - 4 เมษายน 2552)
799 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิจารณาร่างโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
798 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในการทำวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (3 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
797 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิจารณาร่างโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
796 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประสานงานในการศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์, พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
795 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประสานงานวิจัย, นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โลตัส เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว, ไทย (30 มีนาคม 2552 - 31 มีนาคม 2552)
794 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุณชัย", ไทย (30 มีนาคม 2552 - 30 มีนาคม 2552)
793 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุณชัย", ไทย (30 มีนาคม 2552 - 30 มีนาคม 2552)
792 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา, สนามกีฬาหน้าสำนักงานตำบลแม่เหียะ, ไทย (30 มีนาคม 2552 - 30 มีนาคม 2552)
791 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร, ห้องอาหารเฮือนห้วยแก้ว, ไทย (30 มีนาคม 2552 - 30 มีนาคม 2552)
790 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการจัดการ (MMM), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
789 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการจัดการ (MMM), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
788 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการจัดการ (MMM), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
787 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการจัดการ (MMM), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
786 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
785 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
784 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
783 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
782 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมข่วงผญาสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมล้านนา, วัดสวนดอก, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
781 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมข่วงผญาสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมล้านนา, วัดสวนดอก, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
780 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
779 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
778 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
777 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
776 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาและเสวนา เรื่อง เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
775 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
774 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สถานการณ์รูปแบบการจัดการศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
773 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
772 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมดำเนินการวิจัย, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (25 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
771 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
770 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
769 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ควมชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2/2552, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
768 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
767 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
766 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
765 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 ธันวาคม 2551 - 27 มีนาคม 2552)
764 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
763 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
762 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
761 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ควมชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2/2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
760 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการสร้างเสริมสุขภาพภายในคณะ, หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
759 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เตรียมความพร้อมด้านการสร้างสุขภาพภายในคณะ, หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
758 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย ระยะที่ 3, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 25 มีนาคม 2552)
757 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ แนวทางการบริหารงบวิชัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 มีนาคม 2552 - 25 มีนาคม 2552)
756 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, สอ.แม่แตง อ.แม่แตง, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
755 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, สอ.แม่แตง อ.แม่แตง, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
754 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาออกแบบกระบวนทัศน์พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ, คุ้มภูคำเรศซิเด้นซ์, ไทย (23 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
753 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 2/2552, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (23 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2552)
752 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (23 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2552)
751 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2552)
750 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนิ่วของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน อบต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2552)
749 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
748 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศผู้อำนวยการศูนย์สอบ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (21 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
747 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
746 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัย/วิชาการของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2552 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2552, อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552)
745 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” , คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (19 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552)
744 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ What's in What's out in Pediathcs, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552)
743 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
742 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคทางทรวงอกที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
741 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558727, รพ.ศิริราช รพ.บำรุงราษฎร์ รพ.กรุงเทพฯ และรพ.หัวหิน, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
740 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558727, รพ.ศิริราช รพ.บำรุงราษฎร์ รพ.กรุงเทพฯ และรพ.หัวหิน, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
739 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมระหว่างหน่วยองค์กรภาคีต่าง ๆ, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
738 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การจัดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2552, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
737 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมระหว่างหน่วยองค์กรภาคีต่าง ๆ, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
736 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ กาดนัก KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
735 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก.-ข. ปกติ และแผน ข. พิเศษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
734 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การระบาดของไข้หวัดนกจากคนสู่คนในประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ไทย (15 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
733 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การระบาดของไข้หวัดนกจากคนสู่คนในประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ไทย (15 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
732 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2552 - 14 มีนาคม 2552)
731 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การสรรหาผู้บริหารระดับสูง จากสุดยอดองค์กรชั้นนำสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2552 โครงการที่ 2, สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 14 มีนาคม 2552)
730 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
729 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
728 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ความหลากหลายที่ผสมผสานการดูแลแบบองค์รวม, โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
727 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ความหลากหลายที่ผสมผสานการดูแลแบบองค์รวม, โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
726 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย, ไทย (12 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
725 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
724 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
723 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552 "แนวโน้มการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย", คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (11 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
722 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาพิเศษ "วิสัยทัศน์" ผู้บริหาร SMEs : โอกาสเศรษฐกิจใหม่ ประตูสู่อนาคตเศรษฐกิจไทย, สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
721 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย, ไทย (12 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
720 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการ CMU Brand สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 11 มีนาคม 2552)
719 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ Country Work Plan for capacity building in epidemiology n Thailand, Royal Orchid Sheraton Hotel กรุงเทพฯ, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
718 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ เพื่อทบทวนแผนกำลังคน ครั้งที่ 3, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
717 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, สอ.แม่เหียะ, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
716 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552”, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
715 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, สอ.แม่เหียะ, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
714 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
713 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
712 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552 ระยะที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
711 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
710 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มกระบวนวิชา 558, รีสอร์ท อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
709 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
708 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
707 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
706 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, รพ.สารภี อ.สารภี และสอ.ป่าตาล อ.หางดง, ไทย (9 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
705 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, รพ.สารภี อ.สารภี และสอ.ป่าตาล อ.หางดง, ไทย (9 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
704 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
703 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
702 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชาแก่บุคลากรทางการแพทย์, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (4 มีนาคม 2552 - 7 มีนาคม 2552)
701 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
700 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
699 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
698 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
697 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
696 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
695 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
694 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
693 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
692 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
691 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
690 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
689 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
688 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
687 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
686 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ กรอบและระเบียบวิธีวิทยาการจัดทำกรณีศึกษาตำบลสุขภาวะและระบบสุขภาพชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
685 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
684 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
683 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ การแพทย์แผนไทย, โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้, ไทย (5 มีนาคม 2552 - 5 มีนาคม 2552)
682 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ เพื่อทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยผู้ป่วย, สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, ไทย (3 มีนาคม 2552 - 3 มีนาคม 2552)
681 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เพื่อทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยผู้ป่วย, สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, ไทย (3 มีนาคม 2552 - 3 มีนาคม 2552)
680 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ จัดประชุมวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย, โรงแรมไดมอนด์ สงขลา, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2552 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
679 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน", โรงแรม เดอะปาร์ค โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
678 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
677 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประสานงานการฝึกอบรมงานหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 กับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2552)
676 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี, วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2552)
675 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง วิสามัญ ครั้งที่ 1/2552, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 กุมภาพันธ์ 2552)
674 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, สอ.หนองตอง อ.หางดง, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 กุมภาพันธ์ 2552)
673 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนานักวิจัยให้มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะในงานสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2552 - 21 กุมภาพันธ์ 2552)
672 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการการสรรหาผู้บริหารระดับสูง จากสุดยอดองค์กรชั้นนำสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2552 (โครงการที่ 1), สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
671 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2552, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
670 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2552, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
669 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
668 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ เพื่อนำเสนอผงานวิจัย, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
667 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2552, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
666 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
665 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ The impact of HIV/AIDS and antiretroviral treatment in Asia, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
664 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2552, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
663 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2552, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
662 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ กรรมการประจำสนามสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
661 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ The impact of HIV/AIDS and antiretroviral treatment in Asia, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
660 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ กรรมการประจำสนามสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
659 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ กรรมการประจำสนามสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
658 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
657 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
656 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ กรรมการประจำสนามสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
655 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
654 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์, เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
653 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Postdoctoral Fellowship, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2551 - 17 กุมภาพันธ์ 2552)
652 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2552)
651 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, โรงแรมอารีรินคำ, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2552)
650 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การทบทวนแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสาขาการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2552)
649 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การทบทวนแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสาขาการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2552)
648 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ กาดนัก KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2552)
647 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การจัดทำกรอบฐานข้อมูลระบบสุขภาพชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2552 - 15 กุมภาพันธ์ 2552)
646 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ควมชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2552 - 14 กุมภาพันธ์ 2552)
645 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ควมชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2552 - 14 กุมภาพันธ์ 2552)
644 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
643 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลแม่ทา ลำพูน, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
642 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
641 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลแม่ทา ลำพูน, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
640 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
639 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ 4 ทศวรรษ รามาธิบดี จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ , ณ อาคารอิมแพค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ICC Hall) ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 12 กุมภาพันธ์ 2552)
638 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและสมรรถภาพปอด, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2552 - 12 กุมภาพันธ์ 2552)
637 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาวิชาการด้านการดูแลแบบประคับประคอง, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552)
636 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, ศูนย์ 10 อ.เมืองเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552)
635 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, ศูนย์ 10 อ.เมืองเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552)
634 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาและให้คำปรึกษารายละเอียดของการประเมิน, มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552)
633 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลและวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการ, ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
632 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาของรัฐ, โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ 2000, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2552 - 9 กุมภาพันธ์ 2552)
631 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 30 ปี คืนสู่เหย้าชาวฝ้ายคำ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2552 - 8 กุมภาพันธ์ 2552)
630 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้จากกระบวนการทำงาน และการวางแผนการบริหารจัดการร่วมกันของศูนย์วิชาการ 4 ภูมิภาค, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2552 - 8 กุมภาพันธ์ 2552)
629 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
628 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
627 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
626 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
625 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
624 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Forum with Nurse Researcher in Community Health System Development Program regarding, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 5 กุมภาพันธ์ 2552)
623 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของข้าราช พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2552, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2552 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
622 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
621 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
620 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
619 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
618 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
617 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
616 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
615 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
614 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
613 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2552 - 31 มกราคม 2552)
612 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2552 - 31 มกราคม 2552)
611 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2552 - 31 มกราคม 2552)
610 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2552 - 31 มกราคม 2552)
609 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2552 - 31 มกราคม 2552)
608 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
607 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรประจำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน้ำสัมสายชู (VIA) และการรักษาความผิดปกติระยะก่อนมะเร็งด้วยการจี้ด้วยความเย็น, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (19 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
606 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
605 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง : Palliative and Supportive Cancer care, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
604 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
603 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
602 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ความรับผิดชอบทางกฏหมายของบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยแบบทดลองทางคลินิกในประเทศไทยระยะที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
601 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
600 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรประจำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน้ำสัมสายชู (VIA) และการรักษาความผิดปกติระยะก่อนมะเร็งด้วยการจี้ด้วยความเย็น, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (19 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
599 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
598 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
597 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
596 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
595 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
594 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
593 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai University 2.0: ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
592 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
591 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
590 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
589 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
588 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
587 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะสุดท้าย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (26 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
586 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
585 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
584 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
583 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
582 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
581 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
580 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
579 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
578 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ วิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ : ถึงเวลาบูรณาการ, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
577 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ วิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ : ถึงเวลาบูรณาการ, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
576 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมอบเกียรติบัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
575 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Evidence - based practice ช่วงที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (26 มกราคม 2552 - 26 มกราคม 2552)
574 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การจัดทำแผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (24 มกราคม 2552 - 25 มกราคม 2552)
573 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (24 มกราคม 2552 - 25 มกราคม 2552)
572 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การจัดทำแผนปก่บัติการ : แผนงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (24 มกราคม 2552 - 25 มกราคม 2552)
571 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การจัดทำแผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (24 มกราคม 2552 - 25 มกราคม 2552)
570 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (24 มกราคม 2552 - 25 มกราคม 2552)
569 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (21 มกราคม 2552 - 24 มกราคม 2552)
568 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (21 มกราคม 2552 - 24 มกราคม 2552)
567 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 มกราคม 2552 - 23 มกราคม 2552)
566 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, ไทย (19 มกราคม 2552 - 22 มกราคม 2552)
565 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก, สนามด้านหลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (21 มกราคม 2552 - 21 มกราคม 2552)
564 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สวัสดิการสังคมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับท้องถิ่น, โรงเรียนป่าตาลพิทยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน, ไทย (19 มกราคม 2552 - 19 มกราคม 2552)
563 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ บทเรียนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน โดยเครือข่ายประชาชน, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (17 มกราคม 2552 - 18 มกราคม 2552)
562 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยในโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (14 มกราคม 2552 - 16 มกราคม 2552)
561 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “R2R กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ”, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2552 - 16 มกราคม 2552)
560 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2552, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มกราคม 2552 - 16 มกราคม 2552)
559 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาข้อกำหนดจำเพาะของหลักสูตร (Program Spectfication) สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 มกราคม 2552 - 15 มกราคม 2552)
558 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลสำหรับการวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
557 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของข้าราช พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2552, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
556 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552 ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2552 - 11 มกราคม 2552)
555 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างกำหนดกรอบคิดการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาคุรภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (10 มกราคม 2552 - 11 มกราคม 2552)
554 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
553 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
552 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
551 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
550 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
549 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
548 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
547 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ Regional Consultation on Self Care in the Context of Primary Health Care, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
546 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ Pain Management & Well Being : Getting to the Heart of the Problems, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (7 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
545 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2552, อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์, ไทย (9 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
544 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
543 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
542 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
541 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
540 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
539 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
538 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
537 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ กรรมการฝ่ายพิธีการ , อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (7 มกราคม 2552 - 7 มกราคม 2552)
536 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ บูรณาระหว่างภาคีความร่วมมือหลักภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (6 มกราคม 2552 - 6 มกราคม 2552)
535 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ บูรณาระหว่างภาคีความร่วมมือหลักภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (6 มกราคม 2552 - 6 มกราคม 2552)
534 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, ศูนย์ 10 อ.เมืองเชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2552 - 6 มกราคม 2552)
533 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA, ศูนย์ 10 อ.เมืองเชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2552 - 6 มกราคม 2552)
532 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติ, จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง, ไทย (27 ธันวาคม 2551 - 28 ธันวาคม 2551)
531 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการบริหารแผนงาน ครั้งที่ 6/2551, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (28 ธันวาคม 2551 - 28 ธันวาคม 2551)
530 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติ, จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง, ไทย (27 ธันวาคม 2551 - 28 ธันวาคม 2551)
529 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติ, จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง, ไทย (27 ธันวาคม 2551 - 28 ธันวาคม 2551)
528 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
527 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
526 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
525 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
524 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
523 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำราษฎร์ และสถาบันบำราศนราดูร, ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
522 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
521 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
520 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
519 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
518 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
517 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
516 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
515 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
514 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
513 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
512 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
511 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
510 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 25 ธันวาคม 2551)
509 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 ธันวาคม 2551 - 25 ธันวาคม 2551)
508 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 9/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (22 ธันวาคม 2551 - 22 ธันวาคม 2551)
507 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ทบทวนความรู้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมของแต่ละสถาบัน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (21 ธันวาคม 2551 - 21 ธันวาคม 2551)
506 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนความรู้จากการดำเนินงานโครงการสร้างพยาบาลชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (21 ธันวาคม 2551 - 21 ธันวาคม 2551)
505 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
504 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
503 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
502 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
501 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
500 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
499 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
498 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
497 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
496 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
495 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สรุปผลการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
494 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
493 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
492 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สรุปผลการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
491 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
490 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
489 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
488 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
487 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
486 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
485 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
484 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
483 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
482 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
481 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
480 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบสุขภาพแห่งชาติ : การมีส่วนร่วมของพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
479 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
478 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
477 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบสุขภาพแห่งชาติ : การมีส่วนร่วมของพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
476 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบสุขภาพแห่งชาติ : การมีส่วนร่วมของพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
475 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
474 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมและกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะขอสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก, สภาการพยาบาล, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
473 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ UNFPA Annual Programme Review Meeting, โรงแรมอามารี วอเธอร์เกต กรุงเทพฯ, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
472 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ชี้แจงโครงการและเวทีระดมความคิดชุมชน, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (17 ธันวาคม 2551 - 17 ธันวาคม 2551)
471 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (16 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2551)
470 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (16 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2551)
469 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ คณะที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2551)
468 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (15 ธันวาคม 2551 - 15 ธันวาคม 2551)
467 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 ธันวาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2551)
466 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 ธันวาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2551)
465 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 ธันวาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2551)
464 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาปริญญาโท, โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา, ไทย (14 ธันวาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2551)
463 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 ธันวาคม 2551 - 14 ธันวาคม 2551)
462 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 ธันวาคม 2551 - 13 ธันวาคม 2551)
461 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 ธันวาคม 2551 - 13 ธันวาคม 2551)
460 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ระดมสมองเพื่อพัฒนระบบการดูแลระยะยาว, สำนักงานสาขาเขตพื้นที่เชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
459 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสน, ไทย (11 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
458 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ 30 ปีสาธารณสุขมูลฐานไทยจะก้าวไปอย่างไร, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (10 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
457 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ 30 ปีสาธารณสุขมูลฐานไทยจะก้าวไปอย่างไร, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (10 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
456 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสน, ไทย (11 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
455 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ แข่งขันโบว์ลิ่ง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551, UFO โบว์ลิ่ง, ไทย (11 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
454 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ระดมสมองเพื่อพัฒนระบบการดูแลระยะยาว, สำนักงานสาขาเขตพื้นที่เชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
453 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
452 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
451 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
450 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
449 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
448 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
447 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
446 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ Prenatal Control of Severe Thalassemia, อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 4 ธันวาคม 2551)
445 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (1 ธันวาคม 2551 - 1 ธันวาคม 2551)
444 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไก, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
443 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
442 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
441 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
440 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรขยายผลระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่และคณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
439 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรขยายผลหลักสูตรที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
438 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เครื่อข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
437 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ คณะอนุกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
436 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
435 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
434 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2551)
433 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ กระบวนการพัฒนานโยบายท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (27 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2551)
432 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ การบำบักทางเลือกกับการพยาบาลผู้สูงวัยและผู้ป่วยเรื้อรัง, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (24 พฤศจิกายน 2551 - 26 พฤศจิกายน 2551)
431 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (17 พฤศจิกายน 2551 - 21 พฤศจิกายน 2551)
430 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ นานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 พฤศจิกายน 2551 - 21 พฤศจิกายน 2551)
429 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (16 พฤศจิกายน 2551 - 21 พฤศจิกายน 2551)
428 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ พิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการย่อย, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (19 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551)
427 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ พิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการย่อย, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (19 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551)
426 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การทดลองทำวิจัยทางคิลนิกในคณะแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551)
425 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การทดลองทำวิจัยทางคิลนิกในคณะแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551)
424 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและร่วมเป็นเกียรติในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (18 พฤศจิกายน 2551 - 18 พฤศจิกายน 2551)
423 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและร่วมเป็นเกียรติในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (18 พฤศจิกายน 2551 - 18 พฤศจิกายน 2551)
422 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
421 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
420 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
419 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
418 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
417 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
416 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อ่อนด้วย : Ethical Considerations of Social/Behavioral Research and Research Involving Vulnerable Subjects, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
415 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
414 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อ่อนด้วย : Ethical Considerations of Social/Behavioral Research and Research Involving Vulnerable Subjects, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
413 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
412 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
411 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2551, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ไทย (14 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
410 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
409 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อ่อนด้วย : Ethical Considerations of Social/Behavioral Research and Research Involving Vulnerable Subjects, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
408 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
407 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
406 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
405 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ Advanced Practical Skills Facilitators, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (10 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
404 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เตรียมงานวันเอดส์โลก ปี 2551, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
403 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ เด็กมีปัญหาการเรียนรู้, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
402 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ความท้าท้ายในบริบทสังคมไทย, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (10 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
401 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้โปรแกรม End Note เพื่อการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
400 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ระหว่างภาคีความร่วมหลักภายใต้โครงการศูนย์วิชาการและโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2551 - 9 พฤศจิกายน 2551)
399 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ระหว่างภาคีความร่วมหลักภายใต้โครงการศูนย์วิชาการและโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2551 - 9 พฤศจิกายน 2551)
398 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ระหว่างภาคีความร่วมหลักภายใต้โครงการศูนย์วิชาการและโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2551 - 9 พฤศจิกายน 2551)
397 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ Complimentary and Integrative Medicine in Neurology, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2551 - 8 พฤศจิกายน 2551)
396 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Complimentary and Integrative Medicine in Neurology, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2551 - 8 พฤศจิกายน 2551)
395 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Nano Thailand Symposium 2008 , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2551 - 8 พฤศจิกายน 2551)
394 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อาหารและสุขภาพ และคุณภาพชีวิต, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 พฤศจิกายน 2551 - 8 พฤศจิกายน 2551)
393 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ อาหารและสุขภาพ และคุณภาพชีวิต, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 พฤศจิกายน 2551 - 8 พฤศจิกายน 2551)
392 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 8/2551, หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (7 พฤศจิกายน 2551 - 7 พฤศจิกายน 2551)
391 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การเป็นผู้อบรมวิธีการสัมภาษณ์แบบเพิ่มแรงจูงใจ, โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ, ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 6 พฤศจิกายน 2551)
390 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
389 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
388 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การเสนอวารสารทางวิชาการ ทางด้านการแพทย์, ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (3 พฤศจิกายน 2551 - 3 พฤศจิกายน 2551)
387 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ, สถาบันภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ), ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 3 พฤศจิกายน 2551)
386 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ Essentials in Pain Management : The Practical Point, โรงแรมอามารี วอเธอร์เกต กรุงเทพฯ, ไทย (31 ตุลาคม 2551 - 1 พฤศจิกายน 2551)
385 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ, ไทย (29 ตุลาคม 2551 - 31 ตุลาคม 2551)
384 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (31 ตุลาคม 2551 - 31 ตุลาคม 2551)
383 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ทบทวนบทบาทพยาบาลชุมชนสู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 29 ตุลาคม 2551)
382 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ทบทวนบทบาทพยาบาลชุมชนสู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 29 ตุลาคม 2551)
381 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ทบทวนบทบาทพยาบาลชุมชนสู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
380 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การใช้ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น IELTS, โรงเรียนศาสตร์และศิลปะ, ไทย (25 ตุลาคม 2551 - 25 ตุลาคม 2551)
379 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 ตุลาคม 2551 - 24 ตุลาคม 2551)
378 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 ตุลาคม 2551 - 24 ตุลาคม 2551)
377 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมงานวิจัย, สำนักงานบริษัท CSN & Assoclates, ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 24 ตุลาคม 2551)
376 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังผลการดำเนินโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 10, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต, ไทย (22 ตุลาคม 2551 - 22 ตุลาคม 2551)
375 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ฟังผลการดำเนินโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 10, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต, ไทย (22 ตุลาคม 2551 - 22 ตุลาคม 2551)
374 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ รักษ์ดวงตา, อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, ไทย (22 ตุลาคม 2551 - 22 ตุลาคม 2551)
373 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2551 ในวันพยาบาลแห่งชาติ, สภาการพยาบาล, ไทย (21 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
372 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนแผนและการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
371 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ 2nd Asia cognitive Behavior therapy (CBT) Conference, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, ไทย (19 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
370 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการเป็นผู้สอนหลักสูตรการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
369 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ 2nd Asia cognitive Behavior therapy (CBT) Conference, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, ไทย (19 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
368 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
367 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
366 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
365 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ R2R กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
364 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานศึกษาชุมชน, ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, ไทย (12 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
363 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ R2R กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
362 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
361 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
360 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ R2R กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
359 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติของระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, สภาการพยาบาล, ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 16 ตุลาคม 2551)
358 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (13 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
357 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
356 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
355 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (13 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
354 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
353 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล, โรงแรมคานทรี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2551 - 14 ตุลาคม 2551)
352 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล, โรงแรมคานทรี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2551 - 14 ตุลาคม 2551)
351 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล, โรงแรมคานทรี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2551 - 14 ตุลาคม 2551)
350 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
349 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การออกแบบและสร้าง e-book, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
348 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
347 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
346 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
345 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
344 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
343 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
342 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
341 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
340 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
339 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
338 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
337 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
336 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
335 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
334 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
333 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
332 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
331 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
330 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
329 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
328 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
327 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
326 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
325 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
324 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
323 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
322 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, กัซซัน (มารีน่า), ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
321 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (6 ตุลาคม 2551 - 6 ตุลาคม 2551)
320 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (6 ตุลาคม 2551 - 6 ตุลาคม 2551)
319 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (6 ตุลาคม 2551 - 6 ตุลาคม 2551)
318 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 6/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (6 ตุลาคม 2551 - 6 ตุลาคม 2551)
317 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการสังเคราะห์การออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชนของพยาบาลของชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (4 ตุลาคม 2551 - 4 ตุลาคม 2551)
316 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการสังเคราะห์การออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชนของพยาบาลของชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (3 ตุลาคม 2551 - 4 ตุลาคม 2551)
315 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการสังเคราะห์การออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชนของพยาบาลของชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (3 ตุลาคม 2551 - 4 ตุลาคม 2551)
314 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู และการรักษาความผิดปกติระยะก่อนมะเร็งด้วยการจี้ด้วยความเย็น ระยะเวลา 2 สัปดาห์, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2551 - 3 ตุลาคม 2551)
313 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ หลักการและแนวปฏิบัติในการคิดงบประมาณในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (3 ตุลาคม 2551 - 3 ตุลาคม 2551)
312 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู และการรักษาความผิดปกติระยะก่อนมะเร็งด้วยการจี้ด้วยความเย็น ระยะเวลา 2 สัปดาห์, จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2551 - 3 ตุลาคม 2551)
311 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (29 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
310 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (29 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
309 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ HIA จุดเปลี่ยนบนเส้นทางความขัดแย้งจากการพัฒนา, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (30 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
308 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ พยาบาลกับการจัดการความรู้, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (29 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
307 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ วิกฤตขาดแคลนพยาบาล : ทางออกเชิงนโยบายและมาตรการของระบบบริการสุขภาพ, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2551 - 27 กันยายน 2551)
306 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ เตรียมกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 7, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2551 - 26 กันยายน 2551)
305 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เตรียมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (26 กันยายน 2551 - 26 กันยายน 2551)
304 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล, ไทย (17 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
303 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (17 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
302 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลหรือช่องเปิด, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (15 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
301 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
300 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย และประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลย์, ไทย (12 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
299 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ โครงการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551, เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ, ไทย (12 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
298 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย และประชุมวิจัยแห่งชาติ , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลย์, ไทย (12 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
297 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้ และประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน ครั้งที่ 4/2551, ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (15 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
296 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้ , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (15 กันยายน 2551 - 15 กันยายน 2551)
295 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10th , โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
294 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
293 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
292 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
291 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (9 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
290 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนากรณี 6 ระบบหลักและการสร้างการมีส่วนร่วมของ 3 ประสาน ในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
289 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
288 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
287 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
286 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
285 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
284 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
283 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
282 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
281 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
280 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ พิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียน, สภาการพยาบาล, ไทย (13 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2551)
279 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ พิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียน, สภาการพยาบาล, ไทย (13 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2551)
278 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างลูกเล่นให้กับสื่อ macromedia flash , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (13 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2551)
277 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เพื่อสรุปและอภิปรายผลการศึกษาโครงการการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ , ไทย (13 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2551)
276 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมการใช้แบบสัมภาษณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (9 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
275 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
274 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
273 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
272 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
271 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
270 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
269 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
268 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
267 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
266 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
265 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
264 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
263 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
262 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
261 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
260 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
259 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2551 - 10 กันยายน 2551)
258 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (9 กันยายน 2551 - 9 กันยายน 2551)
257 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Commission on higher Education congress I University Staff Development Consortium, Ambassador City Jomtien, ไทย (5 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
256 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
255 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา, ไทย (5 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
254 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
253 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
252 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
251 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3, โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
250 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
249 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
248 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ดูงานบริการสุขภาพในชุมชน, จ.เพชรบูรณ์, ไทย (3 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
247 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
246 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
245 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพในชุมชน, จังหวัดเพชรบูรณ์, ไทย (3 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
244 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
243 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
242 : อ.อัศวินี นามะกันคำ, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
241 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพในชุมชน, จังหวัดเพชรบูรณ์, ไทย (3 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
240 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
239 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
238 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
237 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพในชุมชน, จังหวัดเพชรบูรณ์, ไทย (3 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
236 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
235 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
234 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
233 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
232 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพในชุมชน, จังหวัดเพชรบูรณ์, ไทย (3 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
231 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
230 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค พ.ศ.2551 ครั้งที่ 3/2551, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (5 กันยายน 2551 - 5 กันยายน 2551)
229 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา, ตำบลขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2551 - 4 กันยายน 2551)
228 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา, ตำบลขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2551 - 4 กันยายน 2551)
227 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮาส์, ไทย (18 สิงหาคม 2551 - 4 กันยายน 2551)
226 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา, ตำบลขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2551 - 4 กันยายน 2551)
225 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์, ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ, ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
224 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกล่มชาติพันธุ์, ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ, ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
223 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
222 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
221 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
220 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
219 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2551, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (1 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
218 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
217 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
216 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
215 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
214 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
213 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2551, สภาการพยาบาล, ไทย (1 กันยายน 2551 - 1 กันยายน 2551)
212 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
211 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (7 พฤษภาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
210 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
209 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
208 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
207 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7/2551 และประชุมวิชาการนานาชาติ ASESN Congress 2008, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ และพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ, ไทย (25 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
206 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
205 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
204 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยกูชีพทารก", โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (25 สิงหาคม 2551 - 28 สิงหาคม 2551)
203 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 สิงหาคม 2551 - 28 สิงหาคม 2551)
202 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ พิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (26 สิงหาคม 2551 - 26 สิงหาคม 2551)
201 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2551, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย (25 สิงหาคม 2551 - 25 สิงหาคม 2551)
200 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (25 สิงหาคม 2551 - 25 สิงหาคม 2551)
199 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
198 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
197 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
196 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
195 : ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
194 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
193 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
192 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
191 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
190 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
189 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
188 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
187 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
186 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน, โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (23 สิงหาคม 2551 - 23 สิงหาคม 2551)
185 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 22 สิงหาคม 2551)
184 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (21 สิงหาคม 2551 - 21 สิงหาคม 2551)
183 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า, ไทย (21 สิงหาคม 2551 - 21 สิงหาคม 2551)
182 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (20 สิงหาคม 2551 - 20 สิงหาคม 2551)
181 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สรวย, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 20 สิงหาคม 2551)
180 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ How to Writc for Publication in a Professional Joumal, สภาการพยาบาล, ไทย (18 สิงหาคม 2551 - 18 สิงหาคม 2551)
179 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงพยาบาลดีเด่น, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (18 สิงหาคม 2551 - 18 สิงหาคม 2551)
178 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การวางแผนพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำปีงบประมาณ 2552, บ้านเทวะมนตรา หางดง, ไทย (18 สิงหาคม 2551 - 18 สิงหาคม 2551)
177 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 3, โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 16 สิงหาคม 2551)
176 : รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
175 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
174 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
173 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
172 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
171 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
170 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
169 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
168 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment), โรงแรม Chiangmai Grandview อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
167 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
166 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
165 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
164 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
163 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ LEADERSHIP PROGRAMME : TRAINING FOR THE TRAINERS, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
162 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การประเมินตามสภาพจริง, โรงแรม Chiangmai Grandview, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
161 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับกลางสำหรับการบริหารหน่วยงานที่เคยเป็นองค์กรในกำกับและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2551)
160 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย (13 สิงหาคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551)
159 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (9 สิงหาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2551)
158 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5/2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (9 สิงหาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2551)
157 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย และสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1/2551, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (8 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
156 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย และสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1/2551, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (8 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
155 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย และประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
154 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัยและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและออสเตรเลีย, โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อยุธยา, ไทย (7 สิงหาคม 2551 - 7 สิงหาคม 2551)
153 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2551 - 6 สิงหาคม 2551)
152 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียน, มหาวิทยาลัยนอร์ธเชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2551)
151 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 2 สิงหาคม 2551)
150 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ เพื่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อสนองความต้องการระบบบริการพยาบาลในประเทศ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (31 กรกฏาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
149 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (31 กรกฏาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
148 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อสนองความต้องการระบบบริการพยาบาลในประเทศ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
147 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การทดสอบการพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (29 กรกฏาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
146 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
145 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
144 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว/แรงงานอพยพจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
143 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
142 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาโครงการด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ ชุดที่ 2, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
141 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาระบบการดูแลสุขภาวะโดยผู้ดูแล, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (26 กรกฏาคม 2551 - 26 กรกฏาคม 2551)
140 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (21 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
139 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (24 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
138 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (21 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
137 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการทำงาน ระยะที่ 2, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (24 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
136 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (21 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
135 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครั้งที่ 5 เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (21 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
134 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ จริยธรรมการวิจัยในคน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (25 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
133 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (21 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
132 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (24 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
131 : ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล, สวนอัมพร, ไทย (24 กรกฏาคม 2551 - 24 กรกฏาคม 2551)
130 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการควบคุมยาสูบ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (21 กรกฏาคม 2551 - 22 กรกฏาคม 2551)
129 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานกรณีศึกษาในพื้นที่, จังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทย (15 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
128 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการปันความรู้ด้าน TQA , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
127 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานกรณีศึกษาในพื้นที่, จังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทย (15 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
126 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและทารกแรกเกิด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กรกฏาคม 2551 - 14 กรกฏาคม 2551)
125 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและทารกแรกเกิด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กรกฏาคม 2551 - 14 กรกฏาคม 2551)
124 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
123 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
122 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
121 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
120 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
119 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
118 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
117 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 5, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (11 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
116 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (11 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
115 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
114 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
113 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
112 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (11 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
111 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฏิรูประบบสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพและนโยบายสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 10 กรกฏาคม 2551)
110 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
109 : อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
108 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
107 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
106 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
105 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
104 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
103 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
102 : รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
101 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
100 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
99 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
98 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
97 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
96 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
95 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
94 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
93 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ, โรงแรม Green Lake Resort, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
92 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 กรกฏาคม 2551 - 9 กรกฏาคม 2551)
91 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
90 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
89 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
88 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
87 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
86 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
85 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
84 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (4 กรกฏาคม 2551 - 4 กรกฏาคม 2551)
83 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (4 กรกฏาคม 2551 - 4 กรกฏาคม 2551)
82 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (1 กรกฏาคม 2551 - 1 กรกฏาคม 2551)
81 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (1 กรกฏาคม 2551 - 1 กรกฏาคม 2551)
80 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Healthy People for the Healthy World, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
79 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ International Conference 2008 Healthy People for a healthy World, โรงแรมอิเมอเรล, ไทย (24 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
78 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 22, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี, ไทย (24 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
77 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Healthy People for the Healthy World, โรงแรมิดเอมเมอรัลด์, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
76 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ International Conference 2008 Healthy People for a healthy World, โรงแรมอิเมอเรล, ไทย (24 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
75 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การดูแลรักษาธาลัสซีเมียแบบองค์รวมในประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
74 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ International Conference 2008 Healthy People for a healthy World, โรงแรมอิเมอเรล, ไทย (24 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
73 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
72 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
71 : อ. ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
70 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
69 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
68 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
67 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
66 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
65 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
64 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
63 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
62 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
61 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
60 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (23 มิถุนายน 2551 - 24 มิถุนายน 2551)
59 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 หัวข้อ Living Organization : องค์กรที่มีชีวิต, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (23 มิถุนายน 2551 - 24 มิถุนายน 2551)
58 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ General Meeting or the Global Network for WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwit=fery Development, โรงแรม The Emerald Hotel, ไทย (21 มิถุนายน 2551 - 24 มิถุนายน 2551)
57 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 หัวข้อ Living Organization : องค์กรที่มีชีวิต, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (23 มิถุนายน 2551 - 24 มิถุนายน 2551)
56 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม "General Meeting of the Global Network for WHO Collaboration Centres for Nursing and Midwifery Development, โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (23 มิถุนายน 2551 - 24 มิถุนายน 2551)
55 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 หัวข้อ Living Organization : องค์กรที่มีชีวิต, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (23 มิถุนายน 2551 - 24 มิถุนายน 2551)
54 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมอภิปราย เรื่อง ประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสอช. และการติดตามการทำงาน, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (23 มิถุนายน 2551 - 23 มิถุนายน 2551)
53 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (21 มิถุนายน 2551 - 22 มิถุนายน 2551)
52 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
51 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
50 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
49 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
48 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
47 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 และการสร้างเอกสารและธรรมาธิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
46 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
45 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 และการสร้างเอกสารและธรรมาธิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
44 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การระดมสมองเลือกองค์ความรู้สำหรับทำแผน ปี 2551, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
43 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 และการสร้างเอกสารและธรรมาธิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
42 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น, โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์, ไทย (10 มีนาคม 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
41 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
40 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 และการสร้างเอกภาพและธรรมาธิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล, กรุงเทพฯ, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
39 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมอง, จังหวัดลำพูน, ไทย (19 มิถุนายน 2551 - 19 มิถุนายน 2551)
38 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาจัดการความรู้การใช้สารเสพติดในสถานบันเทิง, โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มิถุนายน 2551 - 19 มิถุนายน 2551)
37 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การทำงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไรมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
36 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 มิถุนายน 2551 - 17 มิถุนายน 2551)
35 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 มิถุนายน 2551 - 17 มิถุนายน 2551)
34 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กัซซัน มารีนา กอล์ฟ คลับ, ไทย (14 มิถุนายน 2551 - 14 มิถุนายน 2551)
33 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กัซซัน มารีนา กอล์ฟ คลับ, ไทย (14 มิถุนายน 2551 - 14 มิถุนายน 2551)
32 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
31 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
30 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
29 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
28 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
27 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
26 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
25 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
24 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2551 ประเทศออสเตรเลีย, กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก, ไทย (6 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
23 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ SOP training , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 มิถุนายน 2551 - 10 มิถุนายน 2551)
22 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิจัย, ภาควิชา, ไทย (9 มิถุนายน 2551 - 9 มิถุนายน 2551)
21 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, วัดหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2551 - 9 มิถุนายน 2551)
20 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, ศูนย์สุขภาพชุมชนทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (9 มิถุนายน 2551 - 9 มิถุนายน 2551)
19 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย, วัดหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2551 - 9 มิถุนายน 2551)
18 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : การออกแบบขบวนการขับเคลื่อนสู่การมีระบบสุขภาพชุมชนที่ดี, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2551 - 6 มิถุนายน 2551)
17 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2551 - 6 มิถุนายน 2551)
16 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
15 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
14 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
13 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
12 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
11 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมฯ, ภาควิชาฯ, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
10 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
9 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
8 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
7 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
6 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
5 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
4 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (3 มิถุนายน 2551 - 3 มิถุนายน 2551)
3 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ กรรมการร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ), ห้องประชุมบริการการศึกษา, ไทย (2 มิถุนายน 2551 - 2 มิถุนายน 2551)
2 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551)
1 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th