KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

961 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ Intensive Gramma Review, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2553 - 10 กรกฏาคม 2553)
960 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สภาบันภาษา, ไทย (22 พฤษภาคม 2553 - 10 มิถุนายน 2553)
959 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (31 พฤษภาคม 2553 - 1 มิถุนายน 2553)
958 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (31 พฤษภาคม 2553 - 1 มิถุนายน 2553)
957 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ RNNRHS Applied Medical Statistics Series, โรงแรมมณีนาราคร, ไทย (28 พฤษภาคม 2553 - 30 พฤษภาคม 2553)
956 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา, โรงแรมแกรนด์อินคำ จังหวัดสมุทรปราการ, ไทย (29 พฤษภาคม 2553 - 29 พฤษภาคม 2553)
955 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างพลังอำนาจเชิงบวก ต้องเริ่มต้นที่เข้าใจ "ตนเอง" และ "ความเป็นมนุษย์", Rose Garden สวนพราน นครปฐม, ไทย (27 พฤษภาคม 2553 - 29 พฤษภาคม 2553)
954 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การสร้างพลังอำนาจเชิงบวก ต้องเริ่มต้นที่เข้าใจ "ตนเอง" และ "ความเป็นมนุษย์", Rose Garden สวนพราน นครปฐม, ไทย (27 พฤษภาคม 2553 - 29 พฤษภาคม 2553)
953 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค, โรงแรมแกรนด์เฮอริเทจ, ไทย (26 พฤษภาคม 2553 - 27 พฤษภาคม 2553)
952 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า, โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, ไทย (24 พฤษภาคม 2553 - 27 พฤษภาคม 2553)
951 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2553 - 26 พฤษภาคม 2553)
950 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม "เติมสุข สร้างฝัน" ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล, โรงแรมลำพูนวิล, ไทย (26 พฤษภาคม 2553 - 26 พฤษภาคม 2553)
949 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2553 - 26 พฤษภาคม 2553)
948 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (24 พฤษภาคม 2553 - 25 พฤษภาคม 2553)
947 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำนเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดพะเยา, ไทย (24 พฤษภาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2553)
946 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำนเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดพะเยา, ไทย (24 พฤษภาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2553)
945 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2553, โรงแรมโชคดีรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2553)
944 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
943 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
942 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
941 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
940 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
939 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
938 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
937 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
936 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
935 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (21 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553)
934 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (19 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553)
933 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (19 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553)
932 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ Stroke : Detection - Prevention & Treatment, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553)
931 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ Stroke : Detection - Prevention & Treatment, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553)
930 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ Stroke : Detection - Prevention & Treatment, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553)
929 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ Stroke : Detection - Prevention & Treatment, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2553 - 21 พฤษภาคม 2553)
928 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 20 พฤษภาคม 2553)
927 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2553)
926 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2553)
925 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructiors, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2553)
924 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2553)
923 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructiors, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2553)
922 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์, ไทย (17 พฤษภาคม 2553 - 17 พฤษภาคม 2553)
921 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประเมินผลการใช้คู่มือ "การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม", อ.ละงู จ.สตูล, ไทย (13 พฤษภาคม 2553 - 16 พฤษภาคม 2553)
920 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (12 พฤษภาคม 2553 - 16 พฤษภาคม 2553)
919 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประเมินผลการใช้คู่มือ "การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม", อ.ละงู จ.สตูล, ไทย (13 พฤษภาคม 2553 - 16 พฤษภาคม 2553)
918 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "การพัฒนาสมรรถนะการบริหารองคืกรและทรัพยากรบุคคล", โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน, ไทย (13 พฤษภาคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2553)
917 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2553, สภาการพยาบาล, ไทย (14 พฤษภาคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2553)
916 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (10 พฤษภาคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2553)
915 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาและการประเมินสุขภาพขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2553)
914 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง, ไทย (14 พฤษภาคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2553)
913 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล TCNAP, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (14 พฤษภาคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2553)
912 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (12 พฤษภาคม 2553 - 12 พฤษภาคม 2553)
911 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2553 - 12 พฤษภาคม 2553)
910 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดพิจิตร, ไทย (8 พฤษภาคม 2553 - 10 พฤษภาคม 2553)
909 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการ APN , สภาการพยาบาล, ไทย (10 พฤษภาคม 2553 - 10 พฤษภาคม 2553)
908 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอำนวยการจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า, สภาการพยาบาล, ไทย (10 พฤษภาคม 2553 - 10 พฤษภาคม 2553)
907 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลสันป่าตอง, ไทย (6 พฤษภาคม 2553 - 7 พฤษภาคม 2553)
906 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย, ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน, ไทย (3 พฤษภาคม 2553 - 7 พฤษภาคม 2553)
905 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรีบนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤษภาคม 2553 - 7 พฤษภาคม 2553)
904 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ เวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล, โรงแรมลำพูนวิล, ไทย (4 พฤษภาคม 2553 - 4 พฤษภาคม 2553)
903 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553)
902 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553)
901 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553)
900 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553)
899 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553)
898 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สภาการพยาบาล, ไทย (1 พฤษภาคม 2553 - 1 พฤษภาคม 2553)
897 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (1 พฤษภาคม 2553 - 1 พฤษภาคม 2553)
896 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ จัดนิทรรศการ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2553, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 เมษายน 2553 - 30 เมษายน 2553)
895 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลสันป่าตอง, ไทย (26 เมษายน 2553 - 30 เมษายน 2553)
894 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ จัดนิทรรศการ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2553, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 เมษายน 2553 - 30 เมษายน 2553)
893 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง Nursing in Changing Society , ห้องประชุมภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (28 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
892 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
891 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
890 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
889 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Nursing in Chaging Society), โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
888 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
887 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 เมษายน 2553 - 29 เมษายน 2553)
886 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (26 เมษายน 2553 - 26 เมษายน 2553)
885 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อสอบ, โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (23 เมษายน 2553 - 24 เมษายน 2553)
884 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อสอบ, โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (23 เมษายน 2553 - 24 เมษายน 2553)
883 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อสอบ, โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (23 เมษายน 2553 - 24 เมษายน 2553)
882 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2553 และประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2553, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ไทย (23 เมษายน 2553 - 23 เมษายน 2553)
881 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ "Thai Nurse Cohort Study", สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (23 เมษายน 2553 - 23 เมษายน 2553)
880 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยสำหรับอาสาสมัคร, นิคมฯ ดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เชียงใหม่, ไทย (22 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
879 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service, โรงแรมสุโขทัย, ไทย (20 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
878 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัญมณี 4 ภาค สอจร., โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (22 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
877 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัญมณี 4 ภาค สอจร., โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (22 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
876 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service, โรงแรมสุโขทัย, ไทย (20 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
875 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเด็นหารือการปรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, สภาการพยาบาล, ไทย (22 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
874 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยสำหรับอาสาสมัคร, นิคมฯ ดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เชียงใหม่, ไทย (22 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
873 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service, โรงแรมสุโขทัย, ไทย (20 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2553)
872 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน, โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 เมษายน 2553 - 19 เมษายน 2553)
871 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในโครงการตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้แผนงานสุขภาวะชุมชน, โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่, ไทย (10 เมษายน 2553 - 12 เมษายน 2553)
870 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา, ไทย (7 เมษายน 2553 - 10 เมษายน 2553)
869 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง, ไทย (9 เมษายน 2553 - 9 เมษายน 2553)
868 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "Diversity and Dyna mic of Nursing Se & Art, จังหวัดภูเก็ต, ไทย (6 เมษายน 2553 - 9 เมษายน 2553)
867 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยโครงการ Research Zoni Phose 14, ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย, ไทย (5 เมษายน 2553 - 9 เมษายน 2553)
866 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ, ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2553 - 8 เมษายน 2553)
865 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ, ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2553 - 8 เมษายน 2553)
864 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ, ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2553 - 8 เมษายน 2553)
863 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ, ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2553 - 8 เมษายน 2553)
862 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ, ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2553 - 8 เมษายน 2553)
861 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (7 เมษายน 2553 - 7 เมษายน 2553)
860 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติงานระยะที่ 3 ของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (7 เมษายน 2553 - 7 เมษายน 2553)
859 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน EFL Learning Center, ไทย (22 มีนาคม 2553 - 6 เมษายน 2553)
858 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ฯ, ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา, ไทย (6 เมษายน 2553 - 6 เมษายน 2553)
857 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ Pre-conerence Seminar on Strategy for Developing and Advancing Competencies in Holistic Nursing Care, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (1 เมษายน 2553 - 3 เมษายน 2553)
856 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล, โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (3 เมษายน 2553 - 3 เมษายน 2553)
855 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อระหว่างประเทศ, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (2 เมษายน 2553 - 2 เมษายน 2553)
854 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประเมินภายในฯ, โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 เมษายน 2553 - 2 เมษายน 2553)
853 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (1 เมษายน 2553 - 1 เมษายน 2553)
852 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเชิงคุณภาพ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (21 มีนาคม 2553 - 1 เมษายน 2553)
851 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลสันป่าตอง, ไทย (1 เมษายน 2553 - 1 เมษายน 2553)
850 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (31 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553)
849 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553)
848 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553)
847 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ตำรับสมุนไพร เพื่อช่วยเลิกบุหรี่, คณะเทคนิคการแพทย์, ไทย (30 มีนาคม 2553 - 30 มีนาคม 2553)
846 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือผลการนำใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล ระยะที่ 2, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (29 มีนาคม 2553 - 30 มีนาคม 2553)
845 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มีนาคม 2553 - 30 มีนาคม 2553)
844 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การทำวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือสำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2553 - 28 มีนาคม 2553)
843 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ การทำวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือสำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2553 - 28 มีนาคม 2553)
842 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การทำวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือสำหรับบุคลากรทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2553 - 28 มีนาคม 2553)
841 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การทำวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือสำหรับบุคลากรทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2553 - 28 มีนาคม 2553)
840 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้นโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ, หมู่บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2553 - 27 มีนาคม 2553)
839 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย (25 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
838 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การสนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน, บ้านอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ไทย (24 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
837 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย (25 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
836 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย (25 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
835 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดระดับการพึ่งพาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้างมาตรฐานร่วมกัน, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ไทย (26 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
834 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, สภาการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
833 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย (25 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
832 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย (25 มีนาคม 2553 - 26 มีนาคม 2553)
831 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (25 มีนาคม 2553 - 25 มีนาคม 2553)
830 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาและสร้างเครือจ่ายผู้บริหารสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล และต่างจังหวัด, ไทย (23 มีนาคม 2553 - 24 มีนาคม 2553)
829 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยคุณภาพ, โรงแรมกานต์มณี พาเลซ, ไทย (22 มีนาคม 2553 - 24 มีนาคม 2553)
828 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (24 มีนาคม 2553 - 24 มีนาคม 2553)
827 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ แผนปฏิบัติการภาคเหนือภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (23 มีนาคม 2553 - 23 มีนาคม 2553)
826 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (23 มีนาคม 2553 - 23 มีนาคม 2553)
825 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ แผนปฏิบัติการภาคเหนือภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (23 มีนาคม 2553 - 23 มีนาคม 2553)
824 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงเรียนกานต์มณี, ไทย (21 มีนาคม 2553 - 21 มีนาคม 2553)
823 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ : กรณีตำบลทุ่งกล้วย, อบต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา, ไทย (16 มีนาคม 2553 - 21 มีนาคม 2553)
822 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2553 - 20 มีนาคม 2553)
821 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2553 - 20 มีนาคม 2553)
820 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2553 - 20 มีนาคม 2553)
819 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร, โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย, ไทย (19 มีนาคม 2553 - 19 มีนาคม 2553)
818 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาและสร้างเครือจ่ายผู้บริหารสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล และต่างจังหวัด, ไทย (16 มีนาคม 2553 - 18 มีนาคม 2553)
817 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
816 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
815 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
814 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
813 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
812 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
811 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนบ้านธรรมปกรณ์, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
810 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
809 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
808 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนบ้านธรรมปกรณ์, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
807 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ, เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 17 มีนาคม 2553)
806 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 16 มีนาคม 2553)
805 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อสะท้อนข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนกาณีศึกษา , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 15 มีนาคม 2553)
804 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อสะท้อนข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนกาณีศึกษา , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 15 มีนาคม 2553)
803 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อสะท้อนข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนกาณีศึกษา , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 มีนาคม 2553 - 15 มีนาคม 2553)
802 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553, สภาการพยาบาล, ไทย (13 มีนาคม 2553 - 13 มีนาคม 2553)
801 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2553 - 12 มีนาคม 2553)
800 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2553 - 12 มีนาคม 2553)
799 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2553 - 12 มีนาคม 2553)
798 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
797 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
796 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
795 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
794 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
793 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
792 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
791 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
790 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
789 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
788 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
787 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
786 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
785 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
784 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
783 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
782 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
781 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HA National forun ครั้งที่ 11, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
780 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
779 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
778 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
777 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
776 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
775 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
774 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
773 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
772 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
771 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
770 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
769 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 มีนาคม 2553 - 10 มีนาคม 2553)
768 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2553 - 8 มีนาคม 2553)
767 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2553 - 8 มีนาคม 2553)
766 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมนักวิจัยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลในโครงการเสริมพลังฯ, ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 7 มีนาคม 2553)
765 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมนักวิจัยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลในโครงการเสริมพลังฯ, ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 7 มีนาคม 2553)
764 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมนักวิจัยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลในโครงการเสริมพลังฯ, ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 7 มีนาคม 2553)
763 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางตา, โรงแรมมณเฑียร พัทยา ชลบุรี, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 6 มีนาคม 2553)
762 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคแฮอกอฮอล์ และผลกระทบ, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (2 มีนาคม 2553 - 5 มีนาคม 2553)
761 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 5 มีนาคม 2553)
760 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดการความรู้จากพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, โรงแรมตวันนา, ไทย (4 มีนาคม 2553 - 5 มีนาคม 2553)
759 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 5 มีนาคม 2553)
758 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2553 - 5 มีนาคม 2553)
757 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ นิเทศการสอนนักศึกษาปริญญาโท, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (4 มีนาคม 2553 - 4 มีนาคม 2553)
756 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2553, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวชิรพยาบาล, ไทย (3 มีนาคม 2553 - 3 มีนาคม 2553)
755 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2553 - 3 มีนาคม 2553)
754 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2553, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวชิรพยาบาล, ไทย (3 มีนาคม 2553 - 3 มีนาคม 2553)
753 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการประยุกต์ฯ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (2 มีนาคม 2553 - 3 มีนาคม 2553)
752 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานฯ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
751 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดฝึกปฏิบัติ, โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
750 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวทันโรคจิตเวช" และเรื่อง "Neuropsychological Assessment : How to use and interpret the Halstead-Retan Battery", มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
749 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคัดตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด", คณะแพทยศาสตร์, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
748 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานฯ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
747 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม Cochrane Review Completion, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
746 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนโครงการฯ, ต.ท่าศาลา อ.เมือง และต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
745 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้คำปรึกษาการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 61 ตัว เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
744 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดฝึกปฏิบัติ, โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
743 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนโครงการฯ, ต.ท่าศาลา อ.เมือง และต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2553 - 26 กุมภาพันธ์ 2553)
742 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง, สถานีโครงการหลวงแม่แฮ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2553)
741 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2553, กรมควบคุมโรค, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2553 - 24 กุมภาพันธ์ 2553)
740 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตร, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2553 - 23 กุมภาพันธ์ 2553)
739 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ร่วมให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตร, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2553 - 23 กุมภาพันธ์ 2553)
738 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญฯ ครั้งที่ 2/2553, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2553 - 20 กุมภาพันธ์ 2553)
737 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญฯ ครั้งที่ 2/2553, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2553 - 20 กุมภาพันธ์ 2553)
736 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2553 - 19 กุมภาพันธ์ 2553)
735 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 2/2553, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2553 - 19 กุมภาพันธ์ 2553)
734 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2553 - 19 กุมภาพันธ์ 2553)
733 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการรับโอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2553 - 17 กุมภาพันธ์ 2553)
732 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการใช้กิจกรรมและเกมในการฝึกอบรม, โรงแรม KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตร, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 16 กุมภาพันธ์ 2553)
731 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
730 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
729 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
728 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
727 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
726 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
725 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
724 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
723 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
722 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
721 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
720 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
719 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
718 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
717 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
716 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
715 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
714 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
713 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
712 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
711 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
710 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
709 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
708 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
707 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
706 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
705 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
704 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
703 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
702 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
701 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
700 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
699 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
698 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
697 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
696 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
695 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
694 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
693 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
692 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
691 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
690 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
689 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
688 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
687 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
686 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
685 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
684 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
683 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
682 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
681 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
680 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
679 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
678 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
677 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
676 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
675 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
674 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
673 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
672 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
671 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
670 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
669 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
668 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
667 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
666 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
665 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
664 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
663 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
662 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
661 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
660 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
659 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
658 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
657 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
656 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
655 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
654 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
653 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
652 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
651 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
650 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
649 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
648 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
647 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
646 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
645 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
644 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
643 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
642 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
641 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
640 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
639 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
638 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
637 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
636 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
635 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
634 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
633 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
632 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
631 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
630 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
629 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
628 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
627 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
626 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
625 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
624 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
623 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
622 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
621 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
620 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
619 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
618 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
617 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
616 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
615 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
614 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
613 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
612 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
611 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
610 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
609 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
608 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
607 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
606 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
605 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
604 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
603 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
602 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
601 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
600 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
599 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
598 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
597 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
596 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
595 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
594 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
593 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
592 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
591 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
590 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
589 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
588 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
587 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
586 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
585 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
584 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
583 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ การเสนอผลงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2553 - 15 กุมภาพันธ์ 2553)
582 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
581 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
580 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
579 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "วิเคราะห์และร่างรายงานวิจัย", สภาการพยาบาล, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
578 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
577 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
576 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
575 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 6 , โรงแรมแอมบาสเดอร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
574 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
573 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
572 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
571 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
570 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
569 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการบริหารความเสี่ยง, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2553 - 11 กุมภาพันธ์ 2553)
568 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเตรียมการโครงการจัดประชุมฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2553 - 10 กุมภาพันธ์ 2553)
567 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, สถานีโครงการหลวงขุนแปะ, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2553 - 9 กุมภาพันธ์ 2553)
566 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมและระเบียบข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2553 - 5 กุมภาพันธ์ 2553)
565 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ การเทาะเปลือกงาน IC เพื่อชีวิปลอดภัย , โรงแรมริชมอนด์, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2553 - 5 กุมภาพันธ์ 2553)
564 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมและระเบียบข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2553 - 5 กุมภาพันธ์ 2553)
563 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยกับการพัฒนาสุขภาพชาวสารภี", โรงพยาบาลสารภี, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553)
562 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยกับการพัฒนาสุขภาพชาวสารภี", โรงพยาบาลสารภี, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2553 - 3 กุมภาพันธ์ 2553)
561 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนรระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1, สถานีอนามัย ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2553 - 2 กุมภาพันธ์ 2553)
560 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภา ระยะที่ 2 (2551-2553), โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 กุมภาพันธ์ 2553)
559 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2553, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 กุมภาพันธ์ 2553)
558 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองโจทย์การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2553 - 31 มกราคม 2553)
557 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองโจทย์การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2553 - 31 มกราคม 2553)
556 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองโจทย์การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2553 - 31 มกราคม 2553)
555 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองโจทย์การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2553 - 31 มกราคม 2553)
554 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (29 มกราคม 2553 - 30 มกราคม 2553)
553 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย, โรงแรมกานต์มณี พาเลซ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 29 มกราคม 2553)
552 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าสำหรับ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 มกราคม 2553 - 29 มกราคม 2553)
551 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ครั้งที่ 1/2553, สภาการพยาบาล, ไทย (29 มกราคม 2553 - 29 มกราคม 2553)
550 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Module 5 เรื่อง "เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ", โรงแรมอโมร่า ท่าแพ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 28 มกราคม 2553)
549 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ Module 5 เรื่อง "เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ", โรงแรมอโมร่า ท่าแพ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 28 มกราคม 2553)
548 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การใช้ ICT ในการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 27 มกราคม 2553)
547 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การใช้ ICT ในการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 27 มกราคม 2553)
546 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ การใช้ ICT ในการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 27 มกราคม 2553)
545 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ e-learning day 2010 ใช้ ICT, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มกราคม 2553 - 27 มกราคม 2553)
544 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 มกราคม 2553 - 25 มกราคม 2553)
543 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาแบบสอบถามข้อมูล และคู่มือการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูล, The Forest Home Boutique Resort นครนายก, ไทย (22 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2553)
542 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาแบบสอบถามข้อมูล และคู่มือการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูล, The Forest Home Boutique Resort นครนายก, ไทย (22 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2553)
541 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก, ไทย (20 มกราคม 2553 - 23 มกราคม 2553)
540 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก, ไทย (21 มกราคม 2553 - 23 มกราคม 2553)
539 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติ "The First International Congress on Women's Health and Unsafe Abortion, โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค, ไทย (20 มกราคม 2553 - 23 มกราคม 2553)
538 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553 , โรงแรมริชมอนด์, ไทย (22 มกราคม 2553 - 22 มกราคม 2553)
537 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ จัดทำการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อรัฐบาล, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน, ไทย (19 มกราคม 2553 - 20 มกราคม 2553)
536 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง", โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (17 มกราคม 2553 - 19 มกราคม 2553)
535 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (19 มกราคม 2553 - 19 มกราคม 2553)
534 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (18 มกราคม 2553 - 18 มกราคม 2553)
533 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์, ไทย (18 มกราคม 2553 - 18 มกราคม 2553)
532 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา, โรงพยาบาลเชียงดาว และโรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (10 มกราคม 2553 - 17 มกราคม 2553)
531 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (16 มกราคม 2553 - 16 มกราคม 2553)
530 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (16 มกราคม 2553 - 16 มกราคม 2553)
529 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ, ไทย (13 มกราคม 2553 - 15 มกราคม 2553)
528 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ DSMB, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2553 - 13 มกราคม 2553)
527 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมวันเด็ก, โรงเรียนวัดเจ็ดยอด, ไทย (8 มกราคม 2553 - 8 มกราคม 2553)
526 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเตรียมการฯ ครั้งที่ 2/2552, สภาการพยาบาล, ไทย (8 มกราคม 2553 - 8 มกราคม 2553)
525 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและติดตามงาน ครั้งที่ 2, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (7 มกราคม 2553 - 7 มกราคม 2553)
524 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา, โรงพยาบาลพะเยา, ไทย (4 มกราคม 2553 - 5 มกราคม 2553)
523 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนศาสตร์และศิลปะ, ไทย (23 ธันวาคม 2552 - 28 ธันวาคม 2552)
522 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง, ศูนย์การเรียนรู้สวนแสงประทีบ จ.น่าน, ไทย (26 ธันวาคม 2552 - 27 ธันวาคม 2552)
521 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการประเมินแผนงานฯ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (26 ธันวาคม 2552 - 26 ธันวาคม 2552)
520 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Module 4 เรื่อง "Best Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง", โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (24 ธันวาคม 2552 - 25 ธันวาคม 2552)
519 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 4 เรื่อง Beat Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (24 ธันวาคม 2552 - 25 ธันวาคม 2552)
518 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 4 เรื่อง Beat Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (24 ธันวาคม 2552 - 25 ธันวาคม 2552)
517 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 12/2552, สภาการพยาบาล, ไทย (25 ธันวาคม 2552 - 25 ธันวาคม 2552)
516 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทน, สภาการพยาบาล, ไทย (24 ธันวาคม 2552 - 24 ธันวาคม 2552)
515 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเตรียมการฯ ครั้งที่ 1/2552, สภาการพยาบาล, ไทย (24 ธันวาคม 2552 - 24 ธันวาคม 2552)
514 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พย.สสส., กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (23 ธันวาคม 2552 - 24 ธันวาคม 2552)
513 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทน, สภาการพยาบาล, ไทย (24 ธันวาคม 2552 - 24 ธันวาคม 2552)
512 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีวิชาการเพื่อสังเคราะห์ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 ธันวาคม 2552 - 23 ธันวาคม 2552)
511 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีวิชาการเพื่อสังเคราะห์ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 ธันวาคม 2552 - 23 ธันวาคม 2552)
510 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 8, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (21 ธันวาคม 2552 - 21 ธันวาคม 2552)
509 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, ไทย (17 ธันวาคม 2552 - 21 ธันวาคม 2552)
508 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมข้อเสนอการปรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น), สภาการพยาบาล, ไทย (21 ธันวาคม 2552 - 21 ธันวาคม 2552)
507 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำหลักสูตร และให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินหลักสูตร, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่, ไทย (21 ธันวาคม 2552 - 21 ธันวาคม 2552)
506 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (21 ธันวาคม 2552 - 21 ธันวาคม 2552)
505 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Critical Care : Towards optinal perfection 2009-2010, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (16 ธันวาคม 2552 - 19 ธันวาคม 2552)
504 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Critical Care : Towards optinal perfection 2009-2010, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (16 ธันวาคม 2552 - 19 ธันวาคม 2552)
503 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ Critical Care : Towards optimal perfection 2009-2010, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (16 ธันวาคม 2552 - 19 ธันวาคม 2552)
502 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ พินัยกรรมชีวิต : การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552)
501 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎณ์ และสถาบันบำราศนราดูร, ไทย (16 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552)
500 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ พินัยกรรมชีวิต : การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552)
499 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสอบทานข้อมูล, ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง และต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง, ไทย (17 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552)
498 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552)
497 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ พินัยกรรมชีวิต : การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552)
496 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ กฏหมายกับการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (15 ธันวาคม 2552 - 15 ธันวาคม 2552)
495 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Human Genomics and Molecular Biology 2009, S.D. Avenue Hotel, Bangkok, ไทย (14 ธันวาคม 2552 - 14 ธันวาคม 2552)
494 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ นิเทศและนำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (11 ธันวาคม 2552 - 13 ธันวาคม 2552)
493 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ Regional Meeting on Trachi8ng of Public Health in medical School, กรุงเทพมหานคร, ไทย (8 ธันวาคม 2552 - 10 ธันวาคม 2552)
492 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 ธันวาคม 2552 - 9 ธันวาคม 2552)
491 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมความรักและเพศศึกษา, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 ธันวาคม 2552 - 9 ธันวาคม 2552)
490 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 ธันวาคม 2552 - 9 ธันวาคม 2552)
489 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (9 ธันวาคม 2552 - 9 ธันวาคม 2552)
488 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (8 ธันวาคม 2552 - 8 ธันวาคม 2552)
487 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (8 ธันวาคม 2552 - 8 ธันวาคม 2552)
486 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (8 ธันวาคม 2552 - 8 ธันวาคม 2552)
485 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง 19 Two Days in Cardiology Healthy Heart 2009 : The Final Chapter "The Conclusions of 2009 Most Meaningful Cardiovascular News, โรงแรม Meridien, ไทย (5 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2552)
484 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดอุตรดิตถ์, ไทย (6 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2552)
483 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดอุตรดิตถ์, ไทย (6 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2552)
482 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง 19th Two Days in Cardiology Healthy Heart 2009 : The Final Chapter "The Conclusions of 2009 Most Meaningful Cardiovascular News" , โรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2552)
481 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดอุตรดิตถ์, ไทย (6 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2552)
480 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, จังหวัดอุตรดิตถ์, ไทย (6 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2552)
479 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ ชมราเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (4 ธันวาคม 2552 - 4 ธันวาคม 2552)
478 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง "Anti-aging: ศาสตร์และศิลป์แนวใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (3 ธันวาคม 2552 - 4 ธันวาคม 2552)
477 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแผนบูรณาการเร่งรัดปี 2553-2554 เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ครึ่งหนึ่งในปี 2554 ตามมติ คช.ปอ. ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (4 ธันวาคม 2552 - 4 ธันวาคม 2552)
476 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง "Anti-aging: ศาสตร์และศิลป์แนวใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (3 ธันวาคม 2552 - 4 ธันวาคม 2552)
475 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง "Anti - aging : ศาสตร์และศิลป์แนวใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (3 ธันวาคม 2552 - 4 ธันวาคม 2552)
474 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatdogy 2009, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (1 ธันวาคม 2552 - 3 ธันวาคม 2552)
473 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2552 - 3 ธันวาคม 2552)
472 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ International Comference on Psychosocial Factors at Work, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (30 พฤศจิกายน 2552 - 2 ธันวาคม 2552)
471 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2552, โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ, ไทย (30 พฤศจิกายน 2552 - 30 พฤศจิกายน 2552)
470 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 30 พฤศจิกายน 2552)
469 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี, ไทย (28 พฤศจิกายน 2552 - 29 พฤศจิกายน 2552)
468 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินแผนงาน สอจร., โรงแรมแกรนด์อินคำ จ.สมุทรปราการ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2552 - 28 พฤศจิกายน 2552)
467 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2552 - 28 พฤศจิกายน 2552)
466 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" และเป็นคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
465 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
464 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
463 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ, โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต, ไทย (25 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
462 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
461 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2553, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
460 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
459 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
458 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" และเป็นคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
457 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
456 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "มาฮ่วมค้นหาทุนและศักยภาพตำบลเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน : กรณีพื้นที่ภาคเหนือ", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
455 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
454 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
453 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
452 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552)
451 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร, สภาการพยาบาล, ไทย (26 พฤศจิกายน 2552 - 26 พฤศจิกายน 2552)
450 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน และคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศ, กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (26 พฤศจิกายน 2552 - 26 พฤศจิกายน 2552)
449 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับรองสถาบันฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (26 พฤศจิกายน 2552 - 26 พฤศจิกายน 2552)
448 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการประยุกต์ฯ, โรงแรมปัตตาเวียรีสอร์ทแอนด์สปา จ.ปราจีนบุรี, ไทย (23 พฤศจิกายน 2552 - 24 พฤศจิกายน 2552)
447 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.บางหว้า , อ.ทับมหมัน อ.ตะพานหิน, ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง , ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง , ต.หนองโสน อ.สามง่าม ,ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก และรพ.พิจิต จ.พิจิตร, ไทย (18 พฤศจิกายน 2552 - 20 พฤศจิกายน 2552)
446 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ, ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 20 พฤศจิกายน 2552)
445 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "Outcome Mapping กับประสบการณ์การประยุกต์ใช้", โรงแรมเดอะริช, ไทย (18 พฤศจิกายน 2552 - 20 พฤศจิกายน 2552)
444 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Impact Factor / H- index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ, สำนักหอสมุด , ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 20 พฤศจิกายน 2552)
443 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.บางหว้า , อ.ทับมหมัน อ.ตะพานหิน, ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง , ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง , ต.หนองโสน อ.สามง่าม ,ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก และรพ.พิจิต จ.พิจิตร, ไทย (18 พฤศจิกายน 2552 - 20 พฤศจิกายน 2552)
442 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, สถานีอนามัยห้วยงูนอก ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 19 พฤศจิกายน 2552)
441 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, สถานีอนามัยห้วยงูนอก ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 19 พฤศจิกายน 2552)
440 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, สถานีอนามัยห้วยงูนอก ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 19 พฤศจิกายน 2552)
439 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, สถานีอนามัยห้วยงูนอก ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 19 พฤศจิกายน 2552)
438 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำขอบเขตการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, สภาการพยาบาล, ไทย (19 พฤศจิกายน 2552 - 19 พฤศจิกายน 2552)
437 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2552)
436 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2552)
435 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2552, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (13 พฤศจิกายน 2552 - 13 พฤศจิกายน 2552)
434 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวใหม่ของการสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี่ยน ศาลายา ม.มหิดล, ไทย (12 พฤศจิกายน 2552 - 13 พฤศจิกายน 2552)
433 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2552, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (13 พฤศจิกายน 2552 - 13 พฤศจิกายน 2552)
432 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิต ระยะที่ 3 , กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (13 พฤศจิกายน 2552 - 13 พฤศจิกายน 2552)
431 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2552 - 12 พฤศจิกายน 2552)
430 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, โรงแรมรารมการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ, ไทย (12 พฤศจิกายน 2552 - 12 พฤศจิกายน 2552)
429 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ Infection prevention and control measures for health care of patients with acute respiratory diseases in the community settings : Evaluation Meeting, กรุงเทพมหานคร, ไทย (10 พฤศจิกายน 2552 - 12 พฤศจิกายน 2552)
428 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย, ไทย (11 พฤศจิกายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552)
427 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย, ไทย (11 พฤศจิกายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552)
426 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย, ไทย (11 พฤศจิกายน 2552 - 11 พฤศจิกายน 2552)
425 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ศูนย์มะเร็งลำปาง , ไทย (10 พฤศจิกายน 2552 - 10 พฤศจิกายน 2552)
424 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สภาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2552 - 8 พฤศจิกายน 2552)
423 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2552 - 6 พฤศจิกายน 2552)
422 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, สถานีอนามัย ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2552 - 6 พฤศจิกายน 2552)
421 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้, อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม, ไทย (6 พฤศจิกายน 2552 - 6 พฤศจิกายน 2552)
420 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนระบบข้อมูลตำบล, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (5 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2552)
419 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการและเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีฯ, สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, ไทย (4 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2552)
418 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.ปางหมู อ.เมือง และต.แม่กิ๊ อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (4 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2552)
417 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing Problems of Pulmonary disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
416 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing Problems of Pulmonary disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
415 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ การวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ, โรงแรม Ambassador กทม, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
414 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
413 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing Problems of Pulmonary disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
412 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ", โรงแรมแอมบาสเดอร์, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
411 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing Problems of Pulmonary disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
410 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมแอมบาสเดอร์, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
409 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
408 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม "Developing National Resources for Hospital Inflection Control in Thailand : Study Tour and National Meeting", สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (4 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
407 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Quest for Excellence", โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (31 ตุลาคม 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
406 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ การวิจัยทางการพยาบาล :ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาพ, โรงแรมแอมบาสเดอร์, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
405 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing Problems of Pulmonary disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
404 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
403 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ วิชาการ 5 ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
402 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
401 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing Problems of Pulmonary disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 4 พฤศจิกายน 2552)
400 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มช. เรื่อง ก้าวหน้าอย่างไรภายใต้ระบบแท่งในสถาบัยอุดมศึกษา หรือการเป็น ม.ในกำกับ, ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 3 พฤศจิกายน 2552)
399 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง "โรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคในเด็กทุกท่าน", โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 พฤศจิกายน 2552 - 3 พฤศจิกายน 2552)
398 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 182552, โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 2 พฤศจิกายน 2552)
397 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
396 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง, ไทย (30 ตุลาคม 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
395 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
394 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 182552, โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
393 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
392 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
391 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
390 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
389 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
388 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2552)
387 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเลือกนายากสมาคมพยาบาลฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
386 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.หนองน้ำรัด ,ต.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และต.ถืมตอง อ.เมือง , ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย (28 ตุลาคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
385 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้ศึกษา, โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ, ไทย (30 ตุลาคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
384 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.หนองน้ำรัด ,ต.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และต.ถืมตอง อ.เมือง , ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย (28 ตุลาคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
383 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.หนองน้ำรัด ,ต.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และต.ถืมตอง อ.เมือง , ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย (28 ตุลาคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
382 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.สรอย และ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ , ไทย (29 ตุลาคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
381 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2552, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (29 ตุลาคม 2552 - 29 ตุลาคม 2552)
380 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาประจำปี "โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5", คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (29 ตุลาคม 2552 - 29 ตุลาคม 2552)
379 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาประจำปี "โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5", คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (29 ตุลาคม 2552 - 29 ตุลาคม 2552)
378 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 28 ตุลาคม 2552)
377 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552, สภาการพยาบาล, ไทย (28 ตุลาคม 2552 - 28 ตุลาคม 2552)
376 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
375 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
374 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
373 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
372 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
371 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
370 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
369 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
368 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
367 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
366 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
365 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
364 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
363 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
362 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
361 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
360 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
359 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
358 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
357 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ, สภาการพยาบาล, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
356 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
355 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
354 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
353 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
352 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
351 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
350 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
349 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
348 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
347 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
346 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
345 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
344 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
343 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
342 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
341 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
340 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
339 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
338 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
337 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
336 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
335 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
334 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
333 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
332 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ตุลาคม 2552 - 26 ตุลาคม 2552)
331 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สะท้อนข้อมูลในการศึกษาแก่ประชาชน, วัดบวกครกเหนือ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2552 - 25 ตุลาคม 2552)
330 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ป่ากล้วย กิ่งอ.ป่าซาง จ.พะเยา, ไทย (23 ตุลาคม 2552 - 24 ตุลาคม 2552)
329 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ป่ากล้วย กิ่งอ.ป่าซาง จ.พะเยา, ไทย (23 ตุลาคม 2552 - 24 ตุลาคม 2552)
328 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ป่ากล้วย กิ่งอ.ป่าซาง จ.พะเยา, ไทย (23 ตุลาคม 2552 - 24 ตุลาคม 2552)
327 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ป่ากล้วย กิ่งอ.ป่าซาง จ.พะเยา, ไทย (23 ตุลาคม 2552 - 24 ตุลาคม 2552)
326 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ :TQA มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Module 3, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
325 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (22 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
324 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2, โรงแรมพาวิลเลียน ควีนส์เบย์ จังหวัดกระบี่, ไทย (22 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
323 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ 2 Thailand Human Infiuenza Research Meeting, Sheraton Grand Sukumvit Hotal, Bangkok, ไทย (21 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
322 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเครือข่ายป้องกันยาเสพติดห้วยลึก, สถานีโครงการหลวงห้วยลึก, ไทย (22 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
321 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Module 3 เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
320 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง, ไทย (20 ตุลาคม 2552 - 22 ตุลาคม 2552)
319 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ก่อตั้งกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ ครั้งที่ 2, สำนักบริการวิชาการ, ไทย (21 ตุลาคม 2552 - 21 ตุลาคม 2552)
318 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี มช.(แทนผู้อำนวยการ), ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย (21 ตุลาคม 2552 - 21 ตุลาคม 2552)
317 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (18 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
316 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (18 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
315 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (18 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
314 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
313 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลไทย, โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, ไทย (18 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
312 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (18 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
311 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ บทบาทพยาบาลในการควบคุมยาสูบ, โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
310 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (18 ตุลาคม 2552 - 20 ตุลาคม 2552)
309 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 19 ตุลาคม 2552)
308 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 19 ตุลาคม 2552)
307 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 19 ตุลาคม 2552)
306 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 19 ตุลาคม 2552)
305 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2552 - 19 ตุลาคม 2552)
304 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ Metabolic Syndrome.....รอบเอว อันตราย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2552 - 16 ตุลาคม 2552)
303 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ Metabolic Syndrome.....รอบเอว อันตราย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2552 - 16 ตุลาคม 2552)
302 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานของพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาล, โรงแรมเดอะริช นนทบุรี, ไทย (16 ตุลาคม 2552 - 16 ตุลาคม 2552)
301 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "Metabolic Syndrome รอบเอวอันตราย", โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2552 - 16 ตุลาคม 2552)
300 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2552 - 15 ตุลาคม 2552)
299 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง, ไทย (13 ตุลาคม 2552 - 15 ตุลาคม 2552)
298 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2552 - 15 ตุลาคม 2552)
297 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2552 - 15 ตุลาคม 2552)
296 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ทดสอบการใช้แบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ, สถานีอนามัยบ้านขะจาว อ.เมืองและ อ.บ.ต. บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2552 - 14 ตุลาคม 2552)
295 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ CMU Online KC-Moodle "Chiang Mai University 2.0", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 ตุลาคม 2552 - 14 ตุลาคม 2552)
294 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ทดสอบการใช้แบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ, สถานีอนามัยบ้านขะจาว อ.เมืองและ อ.บ.ต. บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2552 - 14 ตุลาคม 2552)
293 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ทดสอบการใช้แบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ, สถานีอนามัยบ้านขะจาว อ.เมืองและ อ.บ.ต. บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2552 - 14 ตุลาคม 2552)
292 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU Online KC-Moodle "Chiang Mai University 2.0", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 ตุลาคม 2552 - 14 ตุลาคม 2552)
291 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่, ไทย (8 ตุลาคม 2552 - 9 ตุลาคม 2552)
290 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ICN 2009 และเสนอผลงาน, BITEC กรุงเทพมหานคร, ไทย (4 ตุลาคม 2552 - 9 ตุลาคม 2552)
289 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง, ไทย (6 ตุลาคม 2552 - 8 ตุลาคม 2552)
288 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 ตุลาคม 2552 - 8 ตุลาคม 2552)
287 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ และวางแผนการนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ไปใช้ในสถาบันการศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (8 ตุลาคม 2552 - 8 ตุลาคม 2552)
286 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง, ไทย (6 ตุลาคม 2552 - 8 ตุลาคม 2552)
285 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (8 ตุลาคม 2552 - 8 ตุลาคม 2552)
284 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ และวางแผนการนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ไปใช้ในสถาบันการศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (8 ตุลาคม 2552 - 8 ตุลาคม 2552)
283 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ระบบการพยาบาลในระบบบริการฉุกเฉิ น, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (7 ตุลาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2552)
282 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ระบบการพยาบาลในระบบบริการฉุกเฉิ น, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (7 ตุลาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2552)
281 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการ เพื่อสรุปผลงานประจำปี และวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (7 ตุลาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2552)
280 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการ เพื่อสรุปผลงานประจำปี และวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (7 ตุลาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2552)
279 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการวิชาการในการจัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (7 ตุลาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2552)
278 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการ เพื่อสรุปผลงานประจำปี และวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (7 ตุลาคม 2552 - 7 ตุลาคม 2552)
277 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (5 ตุลาคม 2552 - 6 ตุลาคม 2552)
276 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2552 - 6 ตุลาคม 2552)
275 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2552 - 6 ตุลาคม 2552)
274 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (5 ตุลาคม 2552 - 6 ตุลาคม 2552)
273 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา, ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2552 - 6 ตุลาคม 2552)
272 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2552 - 2 ตุลาคม 2552)
271 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2552 - 2 ตุลาคม 2552)
270 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2552 - 2 ตุลาคม 2552)
269 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, โรงแรมธาริน, ไทย (28 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
268 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, โรงแรมธาริน, ไทย (28 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
267 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ เวทีคืนข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ถอดบทเรียน โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน, โรงแรมอินเพลส, ไทย (30 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
266 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, โรงแรมธาริน, ไทย (28 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
265 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, โรงแรมธาริน, ไทย (28 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
264 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ เวทีคืนข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ถอดบทเรียน โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน, โรงแรมอินเพลส, ไทย (30 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
263 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, โรงแรมธาริน, ไทย (28 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
262 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2552 - 29 กันยายน 2552)
261 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ไทย (24 กันยายน 2552 - 25 กันยายน 2552)
260 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนา/บูรณาการตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมรามาดาเดมา กรุงเทพฯ, ไทย (22 กันยายน 2552 - 22 กันยายน 2552)
259 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนา/บูรณาการตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมรามาดาเดมา กรุงเทพฯ, ไทย (22 กันยายน 2552 - 22 กันยายน 2552)
258 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอข้อคิดเห็น และหาแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (21 กันยายน 2552 - 21 กันยายน 2552)
257 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
256 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
255 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
254 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
253 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
252 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
251 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
250 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น, ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 20 กันยายน 2552)
249 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2552 - 19 กันยายน 2552)
248 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2552 - 18 กันยายน 2552)
247 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ :TQA มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Module 2, ห้องแกรนด์นันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2552 - 18 กันยายน 2552)
246 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ภาวะซึมเศร้า : มหันตภัยร้ายแห่งศตวรรธที่ 21, โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเชล, ไทย (15 กันยายน 2552 - 17 กันยายน 2552)
245 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ : มือฉมังเรื่องเครือข่าย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์เฮอริเทจ, ไทย (17 กันยายน 2552 - 17 กันยายน 2552)
244 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ภาวะซึมเศร้า, โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเชล, ไทย (15 กันยายน 2552 - 17 กันยายน 2552)
243 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ South-South Cooperation Project : ICPD@15 Experience Sharing Forum, UNCC กรุงเทพฯ, ไทย (15 กันยายน 2552 - 15 กันยายน 2552)
242 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน, ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, ไทย (12 กันยายน 2552 - 15 กันยายน 2552)
241 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2552, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, ไทย (15 กันยายน 2552 - 15 กันยายน 2552)
240 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีอาจารย์ นักศึกษา บนเส้นทางสายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2552 - 14 กันยายน 2552)
239 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีอาจารย์ นักศึกษา บนเส้นทางสายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2552 - 14 กันยายน 2552)
238 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiology Conference : New Guidelines and Thai Cardiology Highlights , โรงแรมเลอเมอร์เดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
237 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
236 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรม Meridien เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
235 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
234 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรม Meridien เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
233 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
232 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
231 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
230 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiology Conference : New Guidelines and Thai Cardiology Highlights , โรงแรมเลอเมอร์เดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
229 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
228 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
227 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรมเมอรีเดียน, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
226 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรม Meridien เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
225 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ Chiang Mai Cardiology Conference : New Guidelines and Thai Cardiology Highlights , โรงแรม Le Meridien ChiangMai, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
224 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง New Guidelines and Thai Cardiology Highlights 11, โรงแรม Le Meridian, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
223 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรม Meridien เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
222 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง New Guidelines and Thai Cardiology Highlights : CMCC 11th , โรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
221 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highlights, โรงแรม Meridien เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
220 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights, โรงแรม Meridien เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2552 - 13 กันยายน 2552)
219 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ Advanced Breastfeeding Training For Nurse Instructors, โรงแรมเรดิสัน, ไทย (6 กันยายน 2552 - 12 กันยายน 2552)
218 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ Breastfeeding Advocacy & Practice: Advanced Cours Training of Breastfeeding for Nurses Instructors, โรงแรมเรดิสัน, ไทย (6 กันยายน 2552 - 12 กันยายน 2552)
217 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่การดำเนินงานโครงการ, มูลนิธิรักษ์เด็ก, ไทย (11 กันยายน 2552 - 11 กันยายน 2552)
216 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม, โรงพยาบาลสมุทรสาคร และกรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2552 - 11 กันยายน 2552)
215 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม, โรงพยาบาลสมุทรสาคร และกรุงเทพฯ, ไทย (6 กันยายน 2552 - 11 กันยายน 2552)
214 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, ไทย (6 กันยายน 2552 - 11 กันยายน 2552)
213 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, กท ศาธารณสุข บ. พรานทะเล บ. โปรดักส์ อินดรัสทรี รพ. สมุทรสาคร, ไทย (6 กันยายน 2552 - 11 กันยายน 2552)
212 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นและคณะทำงานวิชาการกลาง ครั้งที่ 3, กรมอนามัย, ไทย (11 กันยายน 2552 - 11 กันยายน 2552)
211 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการ สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 กันยายน 2552 - 8 กันยายน 2552)
210 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเฉพาะประเด็นนโยบายครอบครัวและเยาวชน, อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ , ไทย (7 กันยายน 2552 - 7 กันยายน 2552)
209 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2553, อาคารนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (3 กันยายน 2552 - 6 กันยายน 2552)
208 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
207 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
206 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
205 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
204 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
203 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
202 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
201 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (3 กันยายน 2552 - 3 กันยายน 2552)
200 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสวัสดิการชุมชน และวิสาหกิจชุมชน , ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, ไทย (2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552)
199 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร "ด้านการบริหารงานบุคคล", ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552)
198 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง, ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, ไทย (2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552)
197 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง, ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, ไทย (2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552)
196 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง, ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, ไทย (2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552)
195 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง, ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง, ไทย (2 กันยายน 2552 - 2 กันยายน 2552)
194 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (1 กันยายน 2552 - 1 กันยายน 2552)
193 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ประชุมเรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (31 สิงหาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2552)
192 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการดูงานด้านชุมชนและร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 30 สิงหาคม 2552)
191 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1/2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (29 สิงหาคม 2552 - 30 สิงหาคม 2552)
190 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, โรงแรมธาริน, ไทย (28 สิงหาคม 2552 - 30 สิงหาคม 2552)
189 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการดูงานด้านชุมชนและร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 30 สิงหาคม 2552)
188 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 30 สิงหาคม 2552)
187 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการดูงานด้านชุมชนและร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, จังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 30 สิงหาคม 2552)
186 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาปี 3, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (29 สิงหาคม 2552 - 29 สิงหาคม 2552)
185 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Commission on Higher Education Congress II: University Staff Development Consortium, -ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach , ไทย (27 สิงหาคม 2552 - 29 สิงหาคม 2552)
184 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการถอดบทเรียนสวัดิการชุมชน และการพัฒนานโยบายท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (28 สิงหาคม 2552 - 29 สิงหาคม 2552)
183 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3, โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย (29 สิงหาคม 2552 - 29 สิงหาคม 2552)
182 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาปี 3, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (29 สิงหาคม 2552 - 29 สิงหาคม 2552)
181 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาปี 3, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (29 สิงหาคม 2552 - 29 สิงหาคม 2552)
180 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, ไทย (27 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
179 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
178 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการกำลังคนด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาชน, รัฐสภา, ไทย (28 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
177 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายนักวิชาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (28 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
176 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
175 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้ Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
174 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานแผนงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (28 สิงหาคม 2552 - 28 สิงหาคม 2552)
173 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 2, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, ไทย (24 สิงหาคม 2552 - 26 สิงหาคม 2552)
172 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 26 สิงหาคม 2552)
171 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 26 สิงหาคม 2552)
170 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 26 สิงหาคม 2552)
169 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเด็ก, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (26 สิงหาคม 2552 - 26 สิงหาคม 2552)
168 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
167 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
166 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
165 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
164 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
163 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
162 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
161 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
160 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
159 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
158 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 สิงหาคม 2552 - 23 สิงหาคม 2552)
157 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนที่ผลลัพธ์และการจัดการความรู้", โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก, ไทย (19 สิงหาคม 2552 - 21 สิงหาคม 2552)
156 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้ Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, ไทย (20 สิงหาคม 2552 - 21 สิงหาคม 2552)
155 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน, โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต, ไทย (17 สิงหาคม 2552 - 20 สิงหาคม 2552)
154 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับอาจารย์, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (20 สิงหาคม 2552 - 20 สิงหาคม 2552)
153 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 สิงหาคม 2552 - 19 สิงหาคม 2552)
152 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 สิงหาคม 2552 - 19 สิงหาคม 2552)
151 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (19 สิงหาคม 2552 - 19 สิงหาคม 2552)
150 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 สิงหาคม 2552 - 19 สิงหาคม 2552)
149 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ และดูงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่, ไทย (2 สิงหาคม 2552 - 19 สิงหาคม 2552)
148 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2552, อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ และสภาการพยาบาล, ไทย (18 สิงหาคม 2552 - 18 สิงหาคม 2552)
147 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเฉพาะประเด็นเยาวชน เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอ, โรงแรมแกรนด์อินคำ จ.สมุทรปราการ, ไทย (17 สิงหาคม 2552 - 17 สิงหาคม 2552)
146 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกำกับติดตามงานในแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 สิงหาคม 2552 - 15 สิงหาคม 2552)
145 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (14 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2552)
144 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแนวทางในการดำเนินโครงการ The family Matters,Alcohol and Sexual Risk Bchavior, สำนักงานบริษัท CSN & Associates, ไทย (14 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2552)
143 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (14 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2552)
142 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 77 พรรษา, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านวังธาร อ.สันทราย, ไทย (11 สิงหาคม 2552 - 13 สิงหาคม 2552)
141 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 77 พรรษา, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านวังธาร อ.สันทราย, ไทย (11 สิงหาคม 2552 - 13 สิงหาคม 2552)
140 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคเหนือ : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย, โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (13 สิงหาคม 2552 - 13 สิงหาคม 2552)
139 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคเหนือ : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย, โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (13 สิงหาคม 2552 - 13 สิงหาคม 2552)
138 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 77 พรรษา, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านวังธาร อ.สันทราย, ไทย (11 สิงหาคม 2552 - 13 สิงหาคม 2552)
137 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2552 - 11 สิงหาคม 2552)
136 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เวทีสังเคราะห์ความรู้โครงการวิยและพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2552 - 11 สิงหาคม 2552)
135 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแนวทางในการดำเนินโครงการ The family Matters,Alcohol and Sexual Risk Bchavior, สำนักงานบริษัท CSN & Associates, ไทย (10 สิงหาคม 2552 - 11 สิงหาคม 2552)
134 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (10 สิงหาคม 2552 - 10 สิงหาคม 2552)
133 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง Body of Konwledge for the 21 Century : Basic Foundation and New Requirements for Curriculum Revision and Accreditation, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (10 สิงหาคม 2552 - 10 สิงหาคม 2552)
132 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement" ครั้งที่ 1, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (10 สิงหาคม 2552 - 10 สิงหาคม 2552)
131 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางใหม่ในการให้บริการโลหิต เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย Plateletpheresis : Adequacy safe, ณ ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (10 สิงหาคม 2552 - 10 สิงหาคม 2552)
130 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, รร.อโนมา, ไทย (7 สิงหาคม 2552 - 7 สิงหาคม 2552)
129 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ดูงานโครงการ South to South cooperation, กรุงเทพมหานคร, ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 7 สิงหาคม 2552)
128 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (6 สิงหาคม 2552 - 6 สิงหาคม 2552)
127 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การฟ้องร้องทางสาธารณสุข : การจัดการคุณภาพ ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขปัญหา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาลายา นครปฐม, ไทย (1 สิงหาคม 2552 - 6 สิงหาคม 2552)
126 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 5 สิงหาคม 2552)
125 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ดูงาน เรื่อง Long term care model, วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย , ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 5 สิงหาคม 2552)
124 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ดูงาน เรื่อง Long term care model, วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย , ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 5 สิงหาคม 2552)
123 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 5 สิงหาคม 2552)
122 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 5 สิงหาคม 2552)
121 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (5 สิงหาคม 2552 - 5 สิงหาคม 2552)
120 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ การบริหารจัดการผลงานวิจัย : Research Result Management Forum, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 สิงหาคม 2552 - 4 สิงหาคม 2552)
119 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามมาตรา 25(5) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550, โรงแรมเดอะปาร์ค โฮเทล เชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2552 - 31 กรกฏาคม 2552)
118 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ การดำเนินงานศูนย์อเนกประสงค์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, ไทย (29 กรกฏาคม 2552 - 30 กรกฏาคม 2552)
117 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
116 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (29 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
115 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
114 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
113 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
112 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
111 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
110 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (29 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
109 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (29 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
108 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 29 กรกฏาคม 2552)
107 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อประเมินและสรุปผลโครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 กรกฏาคม 2552 - 28 กรกฏาคม 2552)
106 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 5/2552, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, ไทย (27 กรกฏาคม 2552 - 27 กรกฏาคม 2552)
105 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมวิทยากรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1, โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ไทย (25 กรกฏาคม 2552 - 26 กรกฏาคม 2552)
104 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน, ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนป่าเป้า, ไทย (25 กรกฏาคม 2552 - 25 กรกฏาคม 2552)
103 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คโทรนิค e-GP และการบริหารจัดการพัสดุ, ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 กรกฏาคม 2552 - 25 กรกฏาคม 2552)
102 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control", โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, ไทย (20 กรกฏาคม 2552 - 24 กรกฏาคม 2552)
101 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control", โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, ไทย (20 กรกฏาคม 2552 - 24 กรกฏาคม 2552)
100 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control", โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, ไทย (20 กรกฏาคม 2552 - 24 กรกฏาคม 2552)
99 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ มิติใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล, โรงแรงเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 กรกฏาคม 2552 - 24 กรกฏาคม 2552)
98 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control", โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, ไทย (20 กรกฏาคม 2552 - 24 กรกฏาคม 2552)
97 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control", โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, ไทย (20 กรกฏาคม 2552 - 24 กรกฏาคม 2552)
96 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาปริญญาโทดูงาน, วัดทุ่งแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, ไทย (23 กรกฏาคม 2552 - 23 กรกฏาคม 2552)
95 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (22 กรกฏาคม 2552 - 22 กรกฏาคม 2552)
94 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2552 - 21 กรกฏาคม 2552)
93 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2552 - 21 กรกฏาคม 2552)
92 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "เวทีนักประเมิน ครั้งที่ 2", โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปาแอนด์รีสอร์ท ปทุมธานี, ไทย (16 กรกฏาคม 2552 - 17 กรกฏาคม 2552)
91 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "เวทีนักประเมิน ครั้งที่ 2", โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปาแอนด์รีสอร์ท ปทุมธานี, ไทย (16 กรกฏาคม 2552 - 17 กรกฏาคม 2552)
90 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 กรกฏาคม 2552 - 13 กรกฏาคม 2552)
89 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 กรกฏาคม 2552 - 13 กรกฏาคม 2552)
88 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อทดลองนำตำราชุดวิชาการควบคุมยาสูบและสื่อประกอบการเรียนการสอนไปทดลองใช้สอนในสถาบันศึกษาพยาบาล, โรงแรมอลิซาเบธ, ไทย (12 กรกฏาคม 2552 - 13 กรกฏาคม 2552)
87 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การทบทวนแผนสุขภาวะชุมชน ประจำปี 2553-2555, โรงแรมมาการ์เด้น, ไทย (4 กรกฏาคม 2552 - 4 กรกฏาคม 2552)
86 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
85 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
84 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
83 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
82 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
81 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนโครงการทำบุญคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
80 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
79 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
78 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
77 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนโครงการทำบุญคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
76 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนโครงการทำบุญคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
75 : รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนโครงการทำบุญคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
74 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
73 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
72 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
71 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
70 : รศ.อำไพ ชนะกอก, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
69 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
68 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
67 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
66 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
65 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
64 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2552 - 3 กรกฏาคม 2552)
63 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการและการประชุมชี้แจงโครงการฯ, โรงแรมสยามซิตี้, ไทย (1 กรกฏาคม 2552 - 1 กรกฏาคม 2552)
62 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (30 มิถุนายน 2552 - 30 มิถุนายน 2552)
61 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศ, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 มิถุนายน 2552 - 26 มิถุนายน 2552)
60 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (24 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2552)
59 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (24 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2552)
58 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, โรงแรมริเวอร์วิว เพรส อยุธยา, ไทย (22 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2552)
57 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (24 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2552)
56 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ครั้งที่ 1, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 มิถุนายน 2552 - 23 มิถุนายน 2552)
55 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (19 มิถุนายน 2552 - 21 มิถุนายน 2552)
54 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (19 มิถุนายน 2552 - 21 มิถุนายน 2552)
53 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (19 มิถุนายน 2552 - 21 มิถุนายน 2552)
52 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (19 มิถุนายน 2552 - 21 มิถุนายน 2552)
51 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ " พยาบาลกับเศรษฐกิจพอเพียง : หนทางสู่ความสำเร็จ ", ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (19 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
50 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ :TQA มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Module 1, ห้องดวงตะวัน โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
49 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน : การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
48 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (16 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
47 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
46 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
45 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
44 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 23, โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
43 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
42 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแห่งชาติ ใน Module ที่ 1 เรื่อง Value Chain และ Strategic Planning, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2552)
41 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนานักวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น, ไทย (15 มิถุนายน 2552 - 18 มิถุนายน 2552)
40 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 17 มิถุนายน 2552)
39 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (17 มิถุนายน 2552 - 17 มิถุนายน 2552)
38 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการฝ่าจัดทำ CD และแผ่นพับของคณะฯ, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 มิถุนายน 2552 - 16 มิถุนายน 2552)
37 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการฝ่าจัดทำ CD และแผ่นพับของคณะฯ, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 มิถุนายน 2552 - 16 มิถุนายน 2552)
36 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกาจากวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกา 2551, อาคารใหม่ สวนอัมพร, ไทย (15 มิถุนายน 2552 - 15 มิถุนายน 2552)
35 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
34 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
33 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
32 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
31 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
30 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
29 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
28 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
27 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
26 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น, ไทย (13 มิถุนายน 2552 - 13 มิถุนายน 2552)
25 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
24 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
23 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
22 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
21 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็ก ประจำปี 2552 จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (11 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
20 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
19 : ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 มิถุนายน 2552 - 12 มิถุนายน 2552)
18 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ เทคนิคในการบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2552 - 9 มิถุนายน 2552)
17 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ การบอกความจริงแก่ผู้ป่วยและญาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2552 - 9 มิถุนายน 2552)
16 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เทคนิคในการบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2552 - 9 มิถุนายน 2552)
15 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคในการบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2552 - 9 มิถุนายน 2552)
14 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
13 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
12 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
11 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
10 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
9 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
8 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
7 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
6 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
5 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
4 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 6 มิถุนายน 2552)
3 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (4 มิถุนายน 2552 - 5 มิถุนายน 2552)
2 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย "เพื่อนช่วยเพื่อนแก้ปัญหายาเสพติด", สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (5 มิถุนายน 2552 - 5 มิถุนายน 2552)
1 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย สสส, โรงแรมแมรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (4 มิถุนายน 2552 - 5 มิถุนายน 2552)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th