KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

910 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการทางการพยาบาล, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
909 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา คุณค่าการพยาบาล : คุณภาพบริการพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาไทย, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อยุธยา, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
908 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (28 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555)
907 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ การจัดทำ Training Roadmap บนพื้นฐาน Competency, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (31 พฤษภาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2555)
906 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การปัองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (29 พฤษภาคม 2555 - 30 พฤษภาคม 2555)
905 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้คำปรึกษาฯ, กรมการแพทย์, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 30 พฤษภาคม 2555)
904 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การปัองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (29 พฤษภาคม 2555 - 30 พฤษภาคม 2555)
903 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (28 พฤษภาคม 2555 - 28 พฤษภาคม 2555)
902 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (28 พฤษภาคม 2555 - 28 พฤษภาคม 2555)
901 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนาม้ยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 พฤษภาคม 2555)
900 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลศูนย์ตรัง, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 26 พฤษภาคม 2555)
899 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลศูนย์ตรัง, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 26 พฤษภาคม 2555)
898 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลศูนย์ตรัง, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 26 พฤษภาคม 2555)
897 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
896 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
895 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
894 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
893 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
892 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์นวัตกรรม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (23 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
891 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
890 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Stroke Care 2012, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
889 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะวิจัยตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : กรณีศึกษา 4 ภาค, จังหวัดอุบลราชธานี, ไทย (23 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
888 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี, ไทย (22 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
887 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี, ไทย (22 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
886 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี, ไทย (22 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
885 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (23 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
884 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนานำเสนอประสบกรณ์การผสมผสานการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ : ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น, ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
883 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (23 พฤษภาคม 2555 - 23 พฤษภาคม 2555)
882 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร HIA ครั้งที่ 4, โรงแรมแม่ริมลากูน , ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 21 พฤษภาคม 2555)
881 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
880 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
879 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
878 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
877 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
876 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
875 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
874 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
873 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
872 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
871 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
870 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
869 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
868 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
867 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
866 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
865 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
864 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
863 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
862 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
861 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
860 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 19 พฤษภาคม 2555)
859 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
858 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 4/2555, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
857 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการวิจัย-การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
856 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 18 พฤษภาคม 2555)
855 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555)
854 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดเตรียมงาน "โบว์ลิ่งการกุศล บ้านอิ่มใจ" ปีที่ 2, บ้านอิ่มใจ, ไทย (17 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555)
853 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555)
852 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Trends and Innovations in Chronic lllness, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2555)
851 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2555)
850 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Trends and Innovations in Chronic lllness, โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2555)
849 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (16 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2555)
848 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงาน แผน 12 ครั้งที่ 2/2555, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (14 พฤษภาคม 2555 - 14 พฤษภาคม 2555)
847 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างภาวะสังคม เครือข่าย พย.สสส., ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (13 พฤษภาคม 2555 - 13 พฤษภาคม 2555)
846 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัยตามโปรแกรมการบำบัดเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา, โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (9 พฤษภาคม 2555 - 13 พฤษภาคม 2555)
845 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
844 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
843 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
842 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
841 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
840 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
839 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล, โรงพยาบาลแม่แตง, ไทย (11 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2555)
838 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Disaster Nursing Training Course, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (7 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2555)
837 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Moving Concept in Pain Management, Holiday lnn Pattaya ชลบุรี, ไทย (4 พฤษภาคม 2555 - 7 พฤษภาคม 2555)
836 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และจังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
835 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และจังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
834 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล, โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (3 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
833 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และจังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
832 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
831 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
830 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
829 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
828 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
827 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
826 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
825 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง, โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 4 พฤษภาคม 2555)
824 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (30 เมษายน 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
823 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
822 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย นโยบายและแผนของกรมทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำท่วมเชียงใหม่และภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
821 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
820 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชนร่วมกันของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2555, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2555)
819 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการด้านสารเสพติด, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2555)
818 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชนร่วมกันของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2555, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2555)
817 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ ประเทศญี่ป่น, Kagawa University, ไทย (21 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2555)
816 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 เมษายน 2555)
815 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (27 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555)
814 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
813 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
812 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (24 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
811 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
810 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
809 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
808 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (24 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
807 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
806 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
805 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
804 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
803 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
802 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
801 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
800 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
799 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
798 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
797 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
796 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
795 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (24 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
794 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
793 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
792 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
791 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
790 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
789 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
788 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
787 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
786 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
785 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
784 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
783 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
782 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
781 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
780 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
779 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
778 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมงานวิจัยในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยฯ, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (24 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
777 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
776 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
775 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
774 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
773 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
772 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2555)
771 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 4/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (20 เมษายน 2555 - 20 เมษายน 2555)
770 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สุขภาพปลอดภัยร่วมใจกันดูแล Working Together for Health Security, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (10 เมษายน 2555 - 12 เมษายน 2555)
769 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการผลลัพท์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุน และต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินงานโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ชลบุรี, ไทย (4 เมษายน 2555 - 6 เมษายน 2555)
768 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ), สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
767 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม, ไทย (4 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
766 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Curriculum Mapping , Conrad Hotel, ไทย (4 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
765 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินผล และกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเอดส์ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ ปี 2555-2557, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (4 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
764 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ), สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 เมษายน 2555 - 5 เมษายน 2555)
763 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการพิจารณให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาล ครั้งที่ 4/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (4 เมษายน 2555 - 4 เมษายน 2555)
762 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม participate in SEAOHUN Regional Core Competency Worshop, Conrad Hotel, ไทย (2 เมษายน 2555 - 3 เมษายน 2555)
761 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม participate in SEAOHUN Regional Core Competency Worshop, Conrad Hotel, ไทย (2 เมษายน 2555 - 3 เมษายน 2555)
760 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
759 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
758 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
757 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
756 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
755 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
754 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
753 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
752 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
751 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
750 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล, รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 31 มีนาคม 2555)
749 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Performance Management กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มีนาคม 2555 - 29 มีนาคม 2555)
748 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
747 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
746 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
745 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
744 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
743 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
742 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
741 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
740 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงานโรงพยาบาล, โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร, ไทย (17 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
739 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงานโรงพยาบาล, โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร, ไทย (17 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
738 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
737 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
736 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
735 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
734 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 24 มีนาคม 2555)
733 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 23 มีนาคม 2555)
732 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 3/2555 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรัรบรองสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 23 มีนาคม 2555)
731 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 23 มีนาคม 2555)
730 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2555, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 23 มีนาคม 2555)
729 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 3/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (23 มีนาคม 2555 - 23 มีนาคม 2555)
728 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3, โรงแรมเอเชีย, ไทย (21 มีนาคม 2555 - 22 มีนาคม 2555)
727 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
726 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
725 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
724 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสัญจรและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่, ไทย (17 มีนาคม 2555 - 18 มีนาคม 2555)
723 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ระดมสมองการวิพากษ์การนำใช้ (ร่าง) คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (18 มีนาคม 2555 - 18 มีนาคม 2555)
722 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่, โรงแรมอเวย์สวนสวรรค์ รีสอร์ท, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 17 มีนาคม 2555)
721 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีข้อเสนอนโยบายแผนงาน พย.สสส., โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 มีนาคม 2555 - 17 มีนาคม 2555)
720 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีข้อเสนอนโยบายแผนงาน พย.สสส., โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 มีนาคม 2555 - 17 มีนาคม 2555)
719 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ หารือแลกเปลี่ยน เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชน, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 16 มีนาคม 2555)
718 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ หารือแลกเปลี่ยน เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชน, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 16 มีนาคม 2555)
717 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและวิพากษ์บทความวิชาการ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (10 มีนาคม 2555 - 14 มีนาคม 2555)
716 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย, โรงแรมเอเชีย, ไทย (14 มีนาคม 2555 - 14 มีนาคม 2555)
715 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (12 มีนาคม 2555 - 13 มีนาคม 2555)
714 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (12 มีนาคม 2555 - 13 มีนาคม 2555)
713 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
712 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
711 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
710 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Collaborative Project on Development of Data Base System for Community Strengthening at Tambon Level, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (5 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
709 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Collaborative Project on Development of Data Base System for Community Strengthening at Tambon level, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (5 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
708 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2555 - 11 มีนาคม 2555)
707 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม e-Learning Seminar and Workshop 2012 form e-Learning to we-Learning : anywhere, anytime, anydevice with anyone, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
706 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
705 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
704 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
703 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
702 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มีนาคม 2555 - 9 มีนาคม 2555)
701 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานให้คำปรึกษา, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลพิจิตร, ไทย (4 มีนาคม 2555 - 7 มีนาคม 2555)
700 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบริการการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 มีนาคม 2555 - 6 มีนาคม 2555)
699 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย, รพ.ลับแล รพ.ท่าปลา รพ.ตรอน รพ.ฟากท่า รพ.บ้านโคก และรพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ไทย (4 มีนาคม 2555 - 5 มีนาคม 2555)
698 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย, รพ.ลับแล รพ.ท่าปลา รพ.ตรอน รพ.ฟากท่า รพ.บ้านโคก และรพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ไทย (4 มีนาคม 2555 - 5 มีนาคม 2555)
697 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย, รพ.ลับแล รพ.ท่าปลา รพ.ตรอน รพ.ฟากท่า รพ.บ้านโคก และรพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, ไทย (4 มีนาคม 2555 - 5 มีนาคม 2555)
696 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง สุขภาพพอเพียง : เป็น อยู่ คือ, มหาชีวาลัยอีสาน อ.สตีก จ.บุรีรัมย์, ไทย (2 มีนาคม 2555 - 3 มีนาคม 2555)
695 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (2 มีนาคม 2555 - 2 มีนาคม 2555)
694 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบรายงานและอาจารย์พิจารณาโปสเตอร์การประชุม AGRC, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2555 - 2 มีนาคม 2555)
693 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (2 มีนาคม 2555 - 2 มีนาคม 2555)
692 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (2 มีนาคม 2555 - 2 มีนาคม 2555)
691 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ปทุมธานี, ไทย (1 มีนาคม 2555 - 2 มีนาคม 2555)
690 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (2 มีนาคม 2555 - 2 มีนาคม 2555)
689 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ รับฟังปาฐกถา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (1 มีนาคม 2555 - 1 มีนาคม 2555)
688 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธาน ประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 กุมภาพันธ์ 2555)
687 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธาน ประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 กุมภาพันธ์ 2555)
686 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธาน ประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 กุมภาพันธ์ 2555)
685 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เป็นประธาน รองประธาน ประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 29 กุมภาพันธ์ 2555)
684 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ให้คำปรึกษา และนิเทศงานตามแผนวิจัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ รร.เวียงตาก จ.พิจิตร จ.ตาก และจ.สุโขทัย, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
683 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 2/2555, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
682 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาและเปิดตัวหลักสูตร "คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง", โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
681 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 2/2555, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
680 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 2/2555, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
679 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
678 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
677 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
676 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
675 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
674 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
673 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
672 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
671 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
670 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2555 - 25 กุมภาพันธ์ 2555)
669 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมตัดสินผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ, หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
668 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
667 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 23, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
666 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติของท้องถิ่นอย่งพึ่งพาตนเองและยั่งยืน ในภาคเหนือ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
665 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตไทย, โรงแรมรอยัลริเวอร์, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
664 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 23, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2555 - 24 กุมภาพันธ์ 2555)
663 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
662 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
661 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
660 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
659 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
658 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 22 กุมภาพันธ์ 2555)
657 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
656 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
655 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
654 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
653 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
652 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
651 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
650 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
649 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
648 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
647 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหาร สามัญประจำปี 2555, ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2555 - 21 กุมภาพันธ์ 2555)
646 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2555)
645 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) รุ่นที่ 2, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2555)
644 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตัดสินเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2555, โรงแรมทีเค.พาเลซ, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2555)
643 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 2/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2555 - 17 กุมภาพันธ์ 2555)
642 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม บทบาทพยาบาล : เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย, โรงแรมแม่ปิง, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2555 - 17 กุมภาพันธ์ 2555)
641 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7, โรงแรมอโมรา, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2555 - 16 กุมภาพันธ์ 2555)
640 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา, โรงโม่หินพิสิษฐ์ธุรกิจ จ.พะเยา, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2555 - 15 กุมภาพันธ์ 2555)
639 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมปรึกษหารือระดับภูมิภาคด้าน Strengthening of the Managemant of Human Resources for Health in the South-East Asia Region ประเทศอินโดนีเซีย, เมืองบาหลี, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2555 - 15 กุมภาพันธ์ 2555)
638 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
637 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
636 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
635 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2555 - 13 กุมภาพันธ์ 2555)
634 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ เข้ารับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ" ประจำปี 2555, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2555 - 12 กุมภาพันธ์ 2555)
633 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2555, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2555 - 12 กุมภาพันธ์ 2555)
632 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา, โรงงานเซรามิก อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
631 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา, โรงงานเซรามิก อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
630 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ, ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
629 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
628 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของ 14 สถาบันการศึกษา, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
627 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute-Thailand, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
626 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
625 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเรื่องข้อร้องเรียนของผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
624 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
623 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute-Thailand, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
622 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Global Health Institute - Thailand 2012" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
621 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
620 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute-Thailand, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
619 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
618 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555)
617 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2555 - 8 กุมภาพันธ์ 2555)
616 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
615 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
614 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
613 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
612 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
611 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
610 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
609 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (31 มกราคม 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
608 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (31 มกราคม 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
607 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ เสวนาความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
606 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
605 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
604 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขยายแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
603 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
602 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (31 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2555)
601 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
600 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
599 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
598 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
597 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 28 มกราคม 2555)
596 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ , สภาการพยาบาล, ไทย (27 มกราคม 2555 - 27 มกราคม 2555)
595 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 1/2555, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ไทย (27 มกราคม 2555 - 27 มกราคม 2555)
594 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 1/2555, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ไทย (27 มกราคม 2555 - 27 มกราคม 2555)
593 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและมลภาวะทางอากาศ, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 26 มกราคม 2555)
592 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อจัดทำแผนระยะ 3 ปี, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 26 มกราคม 2555)
591 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะทางอากาศ, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 26 มกราคม 2555)
590 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะทางอากาศ, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (26 มกราคม 2555 - 26 มกราคม 2555)
589 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
588 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
587 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
586 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
585 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
584 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
583 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
582 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
581 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
580 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
579 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
578 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
577 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
576 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
575 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (25 มกราคม 2555 - 25 มกราคม 2555)
574 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (23 มกราคม 2555 - 23 มกราคม 2555)
573 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (23 มกราคม 2555 - 23 มกราคม 2555)
572 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และประชุมคณะกรรการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (23 มกราคม 2555 - 23 มกราคม 2555)
571 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, สภาการพยาบาล, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
570 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างความสำเร็จด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (16 มกราคม 2555 - 17 มกราคม 2555)
569 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 มกราคม 2555 - 16 มกราคม 2555)
568 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (12 มกราคม 2555 - 13 มกราคม 2555)
567 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ จัดงานวันเด็ก, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (13 มกราคม 2555 - 13 มกราคม 2555)
566 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม กฏหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
565 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กฏหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
564 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
563 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเรื่องข้อร้องเรียนของผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (10 มกราคม 2555 - 10 มกราคม 2555)
562 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (6 มกราคม 2555 - 6 มกราคม 2555)
561 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ /2555, สภาการพยาบาล, ไทย (6 มกราคม 2555 - 6 มกราคม 2555)
560 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555, สภาการพยาบาล, ไทย (6 มกราคม 2555 - 6 มกราคม 2555)
559 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนศูนย์ภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554)
558 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (30 ธันวาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2554)
557 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินการวิจัย, อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, ไทย (28 ธันวาคม 2554 - 29 ธันวาคม 2554)
556 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ, เทศบาลตำบลช้างเผือก, ไทย (29 ธันวาคม 2554 - 29 ธันวาคม 2554)
555 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 2, จึรัง เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ริม, ไทย (25 ธันวาคม 2554 - 27 ธันวาคม 2554)
554 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 2, จึรัง เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ริม, ไทย (24 ธันวาคม 2554 - 27 ธันวาคม 2554)
553 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 2, จีรัง เฮล์ท รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (25 ธันวาคม 2554 - 27 ธันวาคม 2554)
552 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Critical Care Medicine 2011 : Make lt Easy, โรงแรมโซฟิเทลทาราแกรนด์, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2554)
551 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (22 ธันวาคม 2554 - 22 ธันวาคม 2554)
550 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (22 ธันวาคม 2554 - 22 ธันวาคม 2554)
549 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
548 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้ทรงคุณวุฒิ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
547 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 20 ธันวาคม 2554)
546 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเด็นปัญหากำลังคนในอนาคตฯ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 20 ธันวาคม 2554)
545 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 3/2554, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 20 ธันวาคม 2554)
544 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 3/2554, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 20 ธันวาคม 2554)
543 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดตั้งศูนย์วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2554 - 19 ธันวาคม 2554)
542 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, ไทย (18 ธันวาคม 2554 - 19 ธันวาคม 2554)
541 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัตงาน ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน, จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน, ไทย (17 ธันวาคม 2554 - 18 ธันวาคม 2554)
540 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (16 ธันวาคม 2554 - 16 ธันวาคม 2554)
539 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ , ไทย (14 ธันวาคม 2554 - 14 ธันวาคม 2554)
538 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
537 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
536 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
535 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
534 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง), โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
533 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
532 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
531 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
530 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2554 - 13 ธันวาคม 2554)
529 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเอ็มเพลส, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 12 ธันวาคม 2554)
528 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
527 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
526 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
525 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care, The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai, ไทย (10 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
524 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MAC 2011, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 11 ธันวาคม 2554)
523 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และทักษะในการใช้ ASSIST-BI, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
522 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และทักษะในการใช้ ASSIST-BI, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
521 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชำนาญการระดับชาติในประเทศ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
520 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
519 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (9 ธันวาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2554)
518 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลพยาบาลดีเด่นฯ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล, ไทย (8 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
517 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ รับวุฒิบัตรความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล, ไทย (8 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
516 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
515 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
514 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Essential Lssues in Newbom Nursery, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
513 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
512 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
511 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าประชุม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สมัยสามัญ ครั้งที่ 6 /๒๕๕๔ , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย (7 ธันวาคม 2554 - 7 ธันวาคม 2554)
510 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ธันวาคม 2554 - 2 ธันวาคม 2554)
509 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการให้บริการฯ, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (2 ธันวาคม 2554 - 2 ธันวาคม 2554)
508 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
507 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
506 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
505 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
504 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
503 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
502 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
501 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
500 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
499 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
498 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
497 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
496 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
495 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
494 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2554)
493 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 1 , จีรัง เฮล์ท รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2554)
492 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, คุ้มภูคำเรสสิเดนซ์ เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2554 - 28 พฤศจิกายน 2554)
491 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 1, จึรัง เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ริม, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554)
490 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554)
489 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554)
488 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554)
487 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554)
486 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (26 พฤศจิกายน 2554 - 26 พฤศจิกายน 2554)
485 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมครั้งที่ 3/2554 "กลุ่มเครือข่ายคณะทำงาน : หลักสูตรระยะสั้นของสมาคมวิชาการสาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก", โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ, ไทย (24 พฤศจิกายน 2554 - 25 พฤศจิกายน 2554)
484 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (25 พฤศจิกายน 2554 - 25 พฤศจิกายน 2554)
483 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤศจิกายน 2554 - 24 พฤศจิกายน 2554)
482 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
481 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
480 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
479 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
478 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
477 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
476 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
475 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตร HIA, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2554 - 20 พฤศจิกายน 2554)
474 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (18 พฤศจิกายน 2554 - 18 พฤศจิกายน 2554)
473 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2554 - 18 พฤศจิกายน 2554)
472 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (16 พฤศจิกายน 2554 - 16 พฤศจิกายน 2554)
471 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (16 พฤศจิกายน 2554 - 16 พฤศจิกายน 2554)
470 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care medicine 2011 : Make it Easy, โรงแรม Le Meridian Chiang Mai, ไทย (10 พฤศจิกายน 2554 - 11 พฤศจิกายน 2554)
469 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Adult learner and Effective feedback, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤศจิกายน 2554)
468 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2554, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (6 พฤศจิกายน 2554 - 6 พฤศจิกายน 2554)
467 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 พฤศจิกายน 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554)
466 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 พฤศจิกายน 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554)
465 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 พฤศจิกายน 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554)
464 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 พฤศจิกายน 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554)
463 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 พฤศจิกายน 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554)
462 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (9 กันยายน 2554 - 2 พฤศจิกายน 2554)
461 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 6/2554, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554)
460 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 6/2554, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554)
459 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Training of Trainer, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
458 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Training of Trainer, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
457 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Training of Trainer, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
456 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
455 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
454 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
453 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
452 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
451 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
450 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
449 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
448 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
447 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
446 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
445 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
444 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
443 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
442 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
441 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
440 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
439 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
438 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
437 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
436 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
435 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
434 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
433 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
432 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
431 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
430 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
429 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
428 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
427 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
426 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
425 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
424 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
423 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
422 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
421 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
420 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
419 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
418 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
417 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
416 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
415 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
414 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
413 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
412 : รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
411 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
410 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
409 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
408 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
407 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
406 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
405 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
404 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
403 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
402 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
401 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
400 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
399 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
398 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
397 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
396 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
395 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
394 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
393 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
392 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2554 - 25 ตุลาคม 2554)
391 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (20 ตุลาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2554)
390 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (20 ตุลาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2554)
389 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์, ไทย (20 ตุลาคม 2554 - 21 ตุลาคม 2554)
388 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (16 ตุลาคม 2554 - 16 ตุลาคม 2554)
387 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2553-2555, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (15 ตุลาคม 2554 - 15 ตุลาคม 2554)
386 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ จัดงานประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (8 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
385 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Prevention Prediction and Promotion in Perinatal Health, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (12 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
384 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
383 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยาแบบองค์รวม, จีรัง เฮล์ท รีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (13 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
382 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Prevention Prediction and Promotion in Perinatal Health, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (12 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
381 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Reglonal Programme Managers on Scaling up on Adolescent, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
380 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 13 ตุลาคม 2554)
379 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
378 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
377 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
376 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
375 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
374 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
373 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
372 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
371 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
370 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย (11 ตุลาคม 2554 - 11 ตุลาคม 2554)
369 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2551-2553) ครั้งที่ 5/2554, โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 8 ตุลาคม 2554)
368 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดการความรู้การปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างอาจารย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 8 ตุลาคม 2554)
367 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
366 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
365 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
364 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานฯ , สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ, ไทย (6 ตุลาคม 2554 - 6 ตุลาคม 2554)
363 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานฯ , สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ, ไทย (6 ตุลาคม 2554 - 6 ตุลาคม 2554)
362 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Asia Pacific Academic Consortium for Public Hcelth, กรุงเทพมหานคร, ไทย (26 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
361 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม Asia Pacific Academic Consortium for Public Hcelth, โรงแรมอมารี, ไทย (26 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
360 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 6/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (30 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
359 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกา 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (30 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
358 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
357 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
356 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
355 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
354 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การติดตาม ทบทวน และต่อยอดการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
353 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกา 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
352 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
351 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการติดตาม ทบทวน และต่อยอดการจัดองค์ความรู้, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
350 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (28 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
349 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ "Thai Nurse Cohort Study", สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (27 กันยายน 2554 - 28 กันยายน 2554)
348 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมระบบฐานข้อมูลตำบล, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (25 กันยายน 2554 - 27 กันยายน 2554)
347 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกา 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (27 กันยายน 2554 - 27 กันยายน 2554)
346 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกา 2554, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (26 กันยายน 2554 - 26 กันยายน 2554)
345 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ DSMB, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (26 กันยายน 2554 - 26 กันยายน 2554)
344 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/๒๕๕๔, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4, ไทย (26 กันยายน 2554 - 26 กันยายน 2554)
343 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการศึกษาดูงานพื้นที่ตำบลสุขภาวะ : ตงเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, ต.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, ไทย (19 กันยายน 2554 - 22 กันยายน 2554)
342 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการศึกษาดูงานพื้นที่ตำบลสุขภาวะ : ตงเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, ต.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, ไทย (19 กันยายน 2554 - 22 กันยายน 2554)
341 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมออกพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และหลอดเลือด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554, อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.หางดง อ.สารภี และอ.แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2554 - 21 กันยายน 2554)
340 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (21 กันยายน 2554 - 21 กันยายน 2554)
339 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษาไปรับรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
338 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีเสวนาการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย, โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เชียงราย, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
337 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2554)
336 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2554)
335 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2554)
334 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2554)
333 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2554)
332 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการทำงานเป็นทีม, สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2554 - 17 กันยายน 2554)
331 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อขออนุเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางแผนฯ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (12 กันยายน 2554 - 16 กันยายน 2554)
330 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 14 กันยายน 2554)
329 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 14 กันยายน 2554)
328 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2554 - 14 กันยายน 2554)
327 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 5/2554, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2554 - 13 กันยายน 2554)
326 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ปฏิบัติงานสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สถาบันพระบรมราชนก, ไทย (12 กันยายน 2554 - 12 กันยายน 2554)
325 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะ ที่ 1 เรื่องการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ , อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (10 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
324 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
323 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
322 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการฯ, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
321 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
320 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการฯ, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
319 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
318 : ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
317 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
316 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการฯ, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
315 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 11 กันยายน 2554)
314 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
313 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชาติของสกอ ประจำปี 2554, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (8 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
312 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ยกระดับนวัตกรรมงานวิจัยด้วยกระบวนการใช้ทุน วช, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (9 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
311 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมประชาพิจารณ์โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน", สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (9 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
310 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ยกระดับนวัตกรรมงานวิจัยด้วยกระบวนการใช้ทุน วช, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (9 กันยายน 2554 - 9 กันยายน 2554)
309 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
308 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
307 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
306 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
305 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร, โรงแรม Four wings, ไทย (4 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
304 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
303 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร, โรงแรม Four wings, ไทย (4 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
302 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
301 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร, โรงแรม Four wings, ไทย (4 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
300 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
299 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
298 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร, โรงแรม Four wings, ไทย (4 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
297 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง, ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
296 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร, โรงแรม Four wings, ไทย (4 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
295 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Collaboration and Netorking among Ph D Program in Thailand, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
294 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กันยายน 2554 - 4 กันยายน 2554)
293 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กันยายน 2554 - 4 กันยายน 2554)
292 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กันยายน 2554 - 4 กันยายน 2554)
291 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการกู้ชีพขั้นสูงและการอำนวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ไทย (1 กันยายน 2554 - 3 กันยายน 2554)
290 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
289 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
288 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
287 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
286 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
285 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
284 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
283 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
282 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
281 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
280 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
279 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
278 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
277 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
276 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
275 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
274 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
273 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
272 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
271 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Palliative Careฯ และสัมมนาสภาการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
270 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
269 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
268 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
267 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
266 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
265 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
264 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
263 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
262 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
261 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
260 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
259 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
258 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
257 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
256 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
255 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
254 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
253 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
252 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Palliative Careฯ และสัมมนาสภาการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
251 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
250 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
249 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
248 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
247 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
246 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลุ่มเครือข่ายคณะทำงาน : หลักสูตรระยะสั้นของสมาคมวิชาการสาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก, โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 29 สิงหาคม 2554)
245 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 29 สิงหาคม 2554)
244 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (17 กรกฏาคม 2554 - 29 สิงหาคม 2554)
243 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, ไทย (29 สิงหาคม 2554 - 29 สิงหาคม 2554)
242 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
241 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
240 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
239 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
238 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
237 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
236 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
235 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
234 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (28 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
233 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
232 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
231 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
230 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
229 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
228 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
227 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ รวมพลัง สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
226 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
225 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
224 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
223 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
222 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
221 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
220 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
219 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
218 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
217 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี, ไทย (25 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
216 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 26 สิงหาคม 2554)
215 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัยฯ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (24 สิงหาคม 2554 - 25 สิงหาคม 2554)
214 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น, ไทย (25 สิงหาคม 2554 - 25 สิงหาคม 2554)
213 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง CSSD in Creative Economy ERA และประชุมกรรมการตามวาระครั้งที่ 3/2554, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (22 สิงหาคม 2554 - 24 สิงหาคม 2554)
212 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2554, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (22 สิงหาคม 2554 - 24 สิงหาคม 2554)
211 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรับปรุง Test Blueprint การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นประกอบวิชาชีพฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2554)
210 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2554, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2554)
209 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานบริหารงานวิชาการ 60 ปี สำนักการพยาบาล, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (23 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2554)
208 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (22 สิงหาคม 2554 - 22 สิงหาคม 2554)
207 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรับปรุง Test Blueprint การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นประกอบวิชาชีพฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (22 สิงหาคม 2554 - 22 สิงหาคม 2554)
206 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
205 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
204 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
203 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
202 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
201 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
200 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ "ร่าง" แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559), โรงแรมเฮเว่น รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (20 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
199 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
198 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 21 สิงหาคม 2554)
197 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
196 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
195 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
194 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
193 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
192 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
191 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
190 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
189 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
188 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
187 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
186 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัย และการพิจารปรับ Proposal ของ plusc, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
185 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
184 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
183 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
182 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
181 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
180 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
179 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
178 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
177 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
176 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
175 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
174 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
173 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
172 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
171 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
170 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
169 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
168 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
167 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2553, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 18 สิงหาคม 2554)
166 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการ, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2554 - 18 สิงหาคม 2554)
165 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะที่ปรึกษาวิชาการ, มูลนิธิรักษ์เด็ก, ไทย (17 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2554)
164 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (17 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2554)
163 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ, มูลนิธิรักษ์เด็ก, ไทย (17 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2554)
162 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 13 สิงหาคม 2554)
161 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 13 สิงหาคม 2554)
160 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการจิตบำบัดครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
159 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการจิตบำบัดครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
158 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีสรุปบทเรียนโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ 10 ปี กสพท., โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (9 สิงหาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554)
157 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีสรุปบทเรียนโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ 10 ปี กสพท., โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (9 สิงหาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554)
156 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายจิตเวชผู้สูงอายุ 2554, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554)
155 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
154 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
153 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
152 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
151 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
150 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
149 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมครั้งที่ 5/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
148 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
147 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
146 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
145 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
144 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
143 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
142 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The First Asian Pacific Infection Prevention Expert Forum, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
141 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
140 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (5 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
139 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นฯ, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (3 สิงหาคม 2554 - 3 สิงหาคม 2554)
138 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ Thi Nurse Cohort Study, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (3 สิงหาคม 2554 - 3 สิงหาคม 2554)
137 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีสมาชิกสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (3 สิงหาคม 2554 - 3 สิงหาคม 2554)
136 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การพัฒนา Test Bluprint & Iten Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4, ไทย (1 สิงหาคม 2554 - 2 สิงหาคม 2554)
135 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, ไทย (29 กรกฏาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554)
134 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2554, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ไทย (30 กรกฏาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554)
133 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (31 กรกฏาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554)
132 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในประเด็นการวิพากษ์สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานดีเด่นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (29 กรกฏาคม 2554 - 29 กรกฏาคม 2554)
131 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (29 กรกฏาคม 2554 - 29 กรกฏาคม 2554)
130 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ, ไทย (29 กรกฏาคม 2554 - 29 กรกฏาคม 2554)
129 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (28 กรกฏาคม 2554 - 28 กรกฏาคม 2554)
128 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (27 กรกฏาคม 2554 - 27 กรกฏาคม 2554)
127 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผลการวิจัยและวิธีการอภิปรายผลที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่า, อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ, ไทย (27 กรกฏาคม 2554 - 27 กรกฏาคม 2554)
126 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ, โรงแรมรามารการ์เด้น, ไทย (26 กรกฏาคม 2554 - 26 กรกฏาคม 2554)
125 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือกับ 14 สถาบันการศึกษา และพื้นที่ 44 ตำบลพัฒนา, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (24 กรกฏาคม 2554 - 24 กรกฏาคม 2554)
124 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
123 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (19 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
122 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
121 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
120 : ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
119 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
118 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
117 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 22 กรกฏาคม 2554)
116 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาปรับปรุงแนวทางฯ, บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 21 กรกฏาคม 2554)
115 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (20 กรกฏาคม 2554 - 20 กรกฏาคม 2554)
114 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, สภาการพยาบาล, ไทย (16 กรกฏาคม 2554 - 16 กรกฏาคม 2554)
113 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, สภาการพยาบาล, ไทย (16 กรกฏาคม 2554 - 16 กรกฏาคม 2554)
112 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจารณ์ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ครั้งที่ 1, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
111 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
110 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวคิด และผังพิสัยการวิจัยด้านกฎหมายสำหรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
109 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง เทคนิคการสอนสมัยใหม่, ห้อง 407 อาคาร 4, ไทย (11 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
108 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินการบูรณาการเพื่อการจัดเตรียมข้อเสนอแผนงานโครงการวิจัยในกรอบการวิจัยกลุ่ม, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (11 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
107 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2554, บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม, ไทย (8 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
106 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ เทคนิกการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
105 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินการบูรณาการเพื่อการจัดเตรียมข้อเสนอแผนงานโครงการวิจัยในกรอบการวิจัยกลุ่ม, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (11 กรกฏาคม 2554 - 11 กรกฏาคม 2554)
104 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 10 กรกฏาคม 2554)
103 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
102 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
101 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
100 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
99 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2554 - 9 กรกฏาคม 2554)
98 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ" , ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
97 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
96 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
95 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
94 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างผู้สอน ASSIST-เครืองมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
93 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
92 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สมัชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ฮิลล์, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
91 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม 1 ทศวรรษสัมชชาสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
90 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างผู้สอน ASSIST-เครืองมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (7 กรกฏาคม 2554 - 8 กรกฏาคม 2554)
89 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 7 กรกฏาคม 2554)
88 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 7 กรกฏาคม 2554)
87 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Emergency Medicine ครั้งที่ 6, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, ไทย (4 กรกฏาคม 2554 - 6 กรกฏาคม 2554)
86 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย : โปรแกรมการประเมินผลวิจัย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 5 กรกฏาคม 2554)
85 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (4 กรกฏาคม 2554 - 4 กรกฏาคม 2554)
84 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อเสนอการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 กรกฏาคม 2554 - 4 กรกฏาคม 2554)
83 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก, ไทย (1 กรกฏาคม 2554 - 2 กรกฏาคม 2554)
82 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ Thai Nurse Cohort Study, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (1 กรกฏาคม 2554 - 1 กรกฏาคม 2554)
81 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2554 และประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2554, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ไทย (1 กรกฏาคม 2554 - 1 กรกฏาคม 2554)
80 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
79 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
78 : รศ.พันทวี เชื้อขาว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
77 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
76 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
75 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น, กรุงโตเกียว, ไทย (23 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
74 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4, ไทย (27 มิถุนายน 2554 - 27 มิถุนายน 2554)
73 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (4 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
72 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
71 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
70 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (26 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
69 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (26 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
68 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
67 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
66 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาล และการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
65 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
64 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (4 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
63 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
62 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
61 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
60 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
59 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (4 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
58 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการประเมินและติดตามผลการนำเหลักการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปใช้, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (25 มิถุนายน 2554 - 25 มิถุนายน 2554)
57 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 24 มิถุนายน 2554)
56 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย, ไทย (21 มิถุนายน 2554 - 24 มิถุนายน 2554)
55 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 24 มิถุนายน 2554)
54 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, อาคารใหม่ ส่วนอัมพร, ไทย (23 มิถุนายน 2554 - 23 มิถุนายน 2554)
53 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัย และการพิจารปรับ Proposal ของ plusc, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (20 มิถุนายน 2554 - 23 มิถุนายน 2554)
52 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน "ร้อยคนคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี", โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (21 มิถุนายน 2554 - 23 มิถุนายน 2554)
51 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานทำบุญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
50 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย Ecosystem Health and Public Health, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
49 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานทำบุญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
48 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
47 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย Ecosystem Health and Public Health, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
46 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
45 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานทำบุญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
44 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานทำบุญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
43 : ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานทำบุญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2554 - 22 มิถุนายน 2554)
42 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคของการ่วมกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมโดยภาคประชาชน วิเคราะห์ผ่านนโยบายสังคมว่าด้วยปัญหาผู้สูงวัย, โรงแรมรามารการ์เด้น, ไทย (21 มิถุนายน 2554 - 21 มิถุนายน 2554)
41 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินงานแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4/2554, โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์, ไทย (18 มิถุนายน 2554 - 19 มิถุนายน 2554)
40 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula Rama Siriraj : JCMS2011, ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย (15 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2554)
39 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 มิถุนายน 2554 - 16 มิถุนายน 2554)
38 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 2/2554 พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (15 มิถุนายน 2554 - 15 มิถุนายน 2554)
37 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ HA 12 North Regional Forum : ความงามในความหลากหลาย Beauty in Diversity, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (13 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2554)
36 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2554, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2554 - 12 มิถุนายน 2554)
35 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัย และการพิจารปรับ Proposal ของ plusc, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 11 มิถุนายน 2554)
34 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
33 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
32 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
31 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
30 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
29 : รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง, ไปราชการเพื่อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
28 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาการือและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน, สภาการพยาบาล, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
27 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
26 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
25 : อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
24 : ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาการือและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน, สภาการพยาบาล, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
23 : ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
22 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดับชาติเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
21 : ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, ไปราชการเพื่อ เสวนาวิชาการ เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
20 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
19 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
18 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
17 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็น Subcommittee และร่วมเสนอผลงานแบบโปสเตอร์, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลลาดพร้าว, ไทย (6 มิถุนายน 2554 - 9 มิถุนายน 2554)
16 : ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
15 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
14 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
13 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
12 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ, โรงแรมอมารี, ไทย (5 มิถุนายน 2554 - 7 มิถุนายน 2554)
11 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2554 - 5 มิถุนายน 2554)
10 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2554 - 5 มิถุนายน 2554)
9 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานสัมมนา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
8 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การอบรมการปฏิบัติการการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ (ICH-GCP) , ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ , ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
7 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานสัมมนา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
6 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
5 : อ. ดร.นาดา ลัคนหทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
4 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
3 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 มิถุนายน 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
2 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
1 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 มิถุนายน 2554 - 1 มิถุนายน 2554)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th