KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

727 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, บริติช เคานซิล, ไทย (20 มกราคม 2557 - 16 กรกฏาคม 2557)
726 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 25 มิถุนายน 2557)
725 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 25 มิถุนายน 2557)
724 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (30 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
723 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
722 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
721 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2557, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, ไทย (30 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
720 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2557 - 29 พฤษภาคม 2557)
719 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 29 พฤษภาคม 2557)
718 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
717 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
716 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
715 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
714 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีแถลงข่าว ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555, เดอะสุโกศลโฮเทล, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
713 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
712 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
711 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2557 - 27 พฤษภาคม 2557)
710 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
709 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
708 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
707 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
706 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
705 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
704 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
703 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
702 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
701 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
700 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
699 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
698 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
697 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
696 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
695 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
694 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2, สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม, ไทย (20 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
693 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
692 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
691 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
690 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
689 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, Novotel on Siam Square Hotel, Bangkok, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
688 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
687 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
686 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
685 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายบุคลากรพยาบาลในอาเซียน : บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (16 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557)
684 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมความพร้อมเครือข่าย DHML, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (16 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557)
683 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2557, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 พฤษภาคม 2557 - 12 พฤษภาคม 2557)
682 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop, โรงแรมสุรวงศ์, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
681 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop, โรงแรมสุรวงศ์, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
680 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม contemporary management of complicated pregnancy : การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย, โรงแรมเดอะเฮอรีเทจ พัทยาบีชรีสอร์ท, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
679 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม contemporary management of complicated pregnancy : การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย, โรงแรมเดอะเฮอรีเทจ พัทยาบีชรีสอร์ท, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
678 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN One Health Core Competencies and Curriculum Mapping, and Program Evaluation Workshop, โรงแรมสุรวงศ์, ไทย (7 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2557)
677 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนากลุ่มหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, ไทย (8 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557)
676 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม อิภวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (5 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557)
675 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอกรอบแนวทางการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ตามบริบทพื้นที่, โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์, ไทย (8 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557)
674 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (5 พฤษภาคม 2557 - 6 พฤษภาคม 2557)
673 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีระดับงานซับซ้อน, โรงแรมรอยัลริเวอร์, ไทย (3 พฤษภาคม 2557 - 5 พฤษภาคม 2557)
672 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (4 พฤษภาคม 2557 - 4 พฤษภาคม 2557)
671 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก ปกติ, จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 4 พฤษภาคม 2557)
670 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก ปกติ, จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 4 พฤษภาคม 2557)
669 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (4 พฤษภาคม 2557 - 4 พฤษภาคม 2557)
668 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก ปกติ, จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 4 พฤษภาคม 2557)
667 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤษภาคม 2557 - 2 พฤษภาคม 2557)
666 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤษภาคม 2557 - 2 พฤษภาคม 2557)
665 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร, โรงแรม เดอะ สุโกศล, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 2 พฤษภาคม 2557)
664 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤษภาคม 2557 - 2 พฤษภาคม 2557)
663 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 1 พฤษภาคม 2557)
662 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ครั้งที่ 2, สำนักวัณโรค, ไทย (28 เมษายน 2557 - 28 เมษายน 2557)
661 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแหลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, ไทย (25 เมษายน 2557 - 28 เมษายน 2557)
660 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557, จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
659 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (24 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2557)
658 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมปรึกษาหารือการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2557, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (19 เมษายน 2557 - 19 เมษายน 2557)
657 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ, โรงแรมเจบี หาดใหญ่, ไทย (10 เมษายน 2557 - 10 เมษายน 2557)
656 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ, โรงแรมเจบี หาดใหญ่, ไทย (10 เมษายน 2557 - 10 เมษายน 2557)
655 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2557 - 9 เมษายน 2557)
654 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2557 - 9 เมษายน 2557)
653 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีคณะทำงานบริหารและหน่วยเลขานุการกิจ ครั้งที่ 2, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น, ไทย (8 เมษายน 2557 - 8 เมษายน 2557)
652 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์สตวรรษที่ 11 : Update Orthopedic Nursing in 21st Century, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2557 - 4 เมษายน 2557)
651 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 2/2557, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
650 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์สตวรรษที่ 11 : Update Orthopedic Nursing in 21st Century, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2557 - 4 เมษายน 2557)
649 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 2/2557, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
648 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 2/2557, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
647 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 2/2557, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
646 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
645 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 12/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (4 เมษายน 2557 - 4 เมษายน 2557)
644 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Deans meeting, กรุงเทพมหานคร, ไทย (3 เมษายน 2557 - 3 เมษายน 2557)
643 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
642 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
641 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีสัมชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2557, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
640 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
639 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
638 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
637 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis, โรงแรม The Empress, ไทย (27 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
636 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2557)
635 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมฯ, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
634 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2557 - 26 มีนาคม 2557)
633 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมฯ, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
632 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
631 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557, สภาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
630 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมฯ, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
629 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
628 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
627 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
626 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและหารือการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด, อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.), ไทย (26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557)
625 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานคร, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 25 มีนาคม 2557)
624 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 24 มีนาคม 2557)
623 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ครั้งที่ 1, สำนักวัณโรค, ไทย (20 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
622 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
621 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
620 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
619 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
618 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
617 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
616 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการหลักสูตรการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
615 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
614 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
613 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
612 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
611 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
610 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
609 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
608 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
607 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
606 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
605 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THEME : OB-GYN in Practice 2014 : DRAMA, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
604 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
603 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (18 มีนาคม 2557 - 19 มีนาคม 2557)
602 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2557, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (19 มีนาคม 2557 - 19 มีนาคม 2557)
601 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับทีมวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (18 มีนาคม 2557 - 18 มีนาคม 2557)
600 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการการทำงานร่วมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (17 มีนาคม 2557 - 18 มีนาคม 2557)
599 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (16 มีนาคม 2557 - 16 มีนาคม 2557)
598 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (16 มีนาคม 2557 - 16 มีนาคม 2557)
597 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลกรุงเทพ ,โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลบำรุงราช, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 15 มีนาคม 2557)
596 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลกรุงเทพ ,โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลบำรุงราช, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 15 มีนาคม 2557)
595 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
594 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
593 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
592 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
591 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต, โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
590 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต, โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
589 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2557)
588 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ, โรงแรมเมอร์เคียว, ไทย (11 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2557)
587 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 11 มีนาคม 2557)
586 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 11 มีนาคม 2557)
585 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตีรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (8 มีนาคม 2557 - 8 มีนาคม 2557)
584 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตีรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (8 มีนาคม 2557 - 8 มีนาคม 2557)
583 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
582 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
581 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
580 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
579 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
578 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
577 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
576 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
575 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
574 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (3 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
573 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557)
572 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้ทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2557 - 6 มีนาคม 2557)
571 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2557 - 6 มีนาคม 2557)
570 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2557 - 6 มีนาคม 2557)
569 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย (4 มีนาคม 2557 - 4 มีนาคม 2557)
568 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ Scientfic Committee, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย (4 มีนาคม 2557 - 4 มีนาคม 2557)
567 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินทางและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย, อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.), ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 มีนาคม 2557)
566 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานฉลองครบรอบ 90 ปี รศ.ดร.วิเชียร ทวีลาภ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (1 มีนาคม 2557 - 1 มีนาคม 2557)
565 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (1 มีนาคม 2557 - 1 มีนาคม 2557)
564 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานฉลองครบรอบ 90 ปี รศ.ดร.วิเชียร ทวีลาภ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (1 มีนาคม 2557 - 1 มีนาคม 2557)
563 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (1 มีนาคม 2557 - 1 มีนาคม 2557)
562 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557)
561 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดประชุม การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557)
560 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาที่ครบกำหนดเงื่อนไขวาระการรับรองสถาบันการศึกษา, สำนักวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2557 - 27 กุมภาพันธ์ 2557)
559 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
558 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
557 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
556 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
555 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
554 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2557, ที่ทำการสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2557 - 23 กุมภาพันธ์ 2557)
553 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
552 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
551 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
550 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
549 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
548 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
547 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
546 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
545 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
544 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
543 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายสรุป นำเสนอผลงานดำเนินงาน, โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
542 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
541 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
540 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารืองานปฐมวัย, สถาบันราชานุกูล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
539 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
538 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
537 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัตงานเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน, โรงพยาบาลสันป่าตองวิทยาคม, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2557 - 16 กุมภาพันธ์ 2557)
536 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2557)
535 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2557)
534 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2557)
533 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
532 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
531 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
530 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ, พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและสกลนคร, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
529 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
528 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
527 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
526 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
525 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
524 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
523 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
522 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Global Health Institute Workshop : Thailand 2014 , Centara Doungtawan Hotel, Chiang Mai Thailand, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
521 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2557)
520 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2557 - 12 กุมภาพันธ์ 2557)
519 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2557 - 11 กุมภาพันธ์ 2557)
518 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Validation Workshop onThaiand Reproductive Health and Maternal Package, โรงแรมพูลแมน, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2557 - 11 กุมภาพันธ์ 2557)
517 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2557)
516 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และงานเลี้ยงขอบคุณแก่ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556, โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2557)
515 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2557)
514 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2557)
513 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและวางแผนการดำเนินการงานโครงการวิจัยร่วมกันกับคณะฯ ทำงานวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2557)
512 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน การสร้างศูนย์ไกล่เกลี่ยสมานฉันท์และสันติวิธีในมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ศาลอาญารัชดา สำนักงานระงับข้อพิพาทศูนย์ไกล่เกลี่ย ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีศาลยุติธรรม และโรงเรียนพนมอดุลวิทยา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2557)
511 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและวางแผนการดำเนินการงานโครงการวิจัยร่วมกันกับคณะฯ ทำงานวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2557)
510 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาสถานพยาบาลต้นแบบที่นำระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพไปประยุกต์ใช้จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2557 - 4 กุมภาพันธ์ 2557)
509 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
508 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Transformative Learning for Health Equity, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (27 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
507 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
506 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรม DIY in Pediatrics When Basics Matter, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
505 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
504 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Bnhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
503 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
502 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
501 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ อบรม DIY in Pediatrics When Basics Matter, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
500 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
499 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557)
498 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการจัดอบรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
497 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการจัดอบรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
496 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
495 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงาน ผรส. ครั้งที่ 1/2557, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
494 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
493 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการจัดอบรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2557 - 30 มกราคม 2557)
492 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
491 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
490 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
489 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
488 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
487 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
486 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
485 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
484 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
483 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
482 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
481 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดการสอบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลแบบ OSCE ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
480 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
479 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
478 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
477 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
476 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
475 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
474 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
473 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
472 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (24 มกราคม 2557 - 26 มกราคม 2557)
471 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำและนักบริหารการพยาบาลตามหลักสูตร ICN Leadership For Change (LFC) Training Program, สภาการพยาบาล, ไทย (21 มกราคม 2556 - 25 มกราคม 2557)
470 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศูนย์ระยองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, ไทย (24 มกราคม 2557 - 25 มกราคม 2557)
469 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศูนย์ระยองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, ไทย (24 มกราคม 2557 - 25 มกราคม 2557)
468 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มกราคม 2557 - 24 มกราคม 2557)
467 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย (23 มกราคม 2557 - 23 มกราคม 2557)
466 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน, สภาการพยาบาล, ไทย (20 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2557)
465 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน, สภาการพยาบาล, ไทย (20 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2557)
464 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสาร, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 18 มกราคม 2557)
463 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
462 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
461 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
460 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
459 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
458 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
457 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
456 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
455 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
454 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
453 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม THOHUN One Health Short Coure Workshop, โรงแรมลองบีชการ์เดน รีสอร์ท พัทยา, ไทย (15 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
452 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
451 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม THOHUN One Health Short Coure Workshop, โรงแรมลองบีชการ์เดน รีสอร์ท พัทยา, ไทย (15 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
450 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
449 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
448 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม S.T.A.B.L.E PROGRAM training for the trainer, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
447 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม S.T.A.B.L.E PROGRAM training for the trainer, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
446 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาสถานพยาบาลต้นแบบที่นำระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพไปประยุกต์ใช้จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง, ไทย (13 มกราคม 2557 - 14 มกราคม 2557)
445 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (10 มกราคม 2557 - 10 มกราคม 2557)
444 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (10 มกราคม 2557 - 10 มกราคม 2557)
443 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (10 มกราคม 2557 - 10 มกราคม 2557)
442 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556, โรงแรมมณีนาราคร, ไทย (10 มกราคม 2557 - 10 มกราคม 2557)
441 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
440 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
439 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
438 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
437 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
436 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
435 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
434 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดการความรู้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
433 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
432 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
431 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
430 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
429 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View, ไทย (6 มกราคม 2557 - 8 มกราคม 2557)
428 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (7 มกราคม 2557 - 7 มกราคม 2557)
427 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มกราคม 2557 - 3 มกราคม 2557)
426 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มกราคม 2557 - 3 มกราคม 2557)
425 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว, ไทย (3 มกราคม 2557 - 3 มกราคม 2557)
424 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2557, เฮือนจามจุรี, ไทย (2 มกราคม 2557 - 2 มกราคม 2557)
423 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (27 ธันวาคม 2556 - 27 ธันวาคม 2556)
422 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (27 ธันวาคม 2556 - 27 ธันวาคม 2556)
421 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (26 ธันวาคม 2556 - 26 ธันวาคม 2556)
420 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการการทำงานร่วมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, สถาบันราชานุกูล, ไทย (26 ธันวาคม 2556 - 26 ธันวาคม 2556)
419 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
418 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ : กินฮอม ต๋อมม่วน , โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
417 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน enchmarking ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (20 ธันวาคม 2556 - 22 ธันวาคม 2556)
416 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน enchmarking ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (20 ธันวาคม 2556 - 22 ธันวาคม 2556)
415 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยประจำสนามสอบ ประเภทโควต้าภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557, โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2556 - 22 ธันวาคม 2556)
414 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
413 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
412 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
411 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
410 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
409 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณะผู้ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
408 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
407 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
406 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
405 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
404 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ, สภาการพยาบาล, ไทย (20 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
403 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการฟื้นฟูวิชาการด้านการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (19 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
402 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
401 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
400 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 11/2556, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (20 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
399 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
398 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
397 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการฟื้นฟูวิชาการด้านการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (19 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556)
396 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ฟังการชี้แจงการดำเนินการตามโครงการโทรตามเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, ไทย (19 ธันวาคม 2556 - 19 ธันวาคม 2556)
395 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (16 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
394 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (16 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
393 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thailand Reproductive Health Package Under South-South Cooperation, Court by Marriott Hotel, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
392 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (16 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
391 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (16 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
390 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thailand Reproductive Health Package Under South-South Cooperation, Court by Marriott Hotel, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
389 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามโครงการวิจัยฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 ธันวาคม 2556 - 17 ธันวาคม 2556)
388 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง, ไทย (16 ธันวาคม 2556 - 16 ธันวาคม 2556)
387 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ, อ.ปัว จ.น่าน, ไทย (14 ธันวาคม 2556 - 15 ธันวาคม 2556)
386 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ, อ.ปัว จ.น่าน, ไทย (14 ธันวาคม 2556 - 15 ธันวาคม 2556)
385 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2556, ที่ทำการสมาคมฯ, ไทย (15 ธันวาคม 2556 - 15 ธันวาคม 2556)
384 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ, อ.ปัว จ.น่าน, ไทย (14 ธันวาคม 2556 - 15 ธันวาคม 2556)
383 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (13 ธันวาคม 2556 - 13 ธันวาคม 2556)
382 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (13 ธันวาคม 2556 - 13 ธันวาคม 2556)
381 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดการสอบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลแบบ OSCE ครั้งที่ 4/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (13 ธันวาคม 2556 - 13 ธันวาคม 2556)
380 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่นประจำปี 2556, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
379 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง เกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
378 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมแสดงความยินดีพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2557, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
377 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
376 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
375 : นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
374 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ เฝ้ารับเสด็จงานประทานรางวัล วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
373 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน", ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
372 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
371 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
370 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
369 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
368 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
367 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
366 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
365 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
364 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
363 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
362 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลนครเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, ไทย (10 ธันวาคม 2556 - 10 ธันวาคม 2556)
361 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ, สถานีพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 10 ธันวาคม 2556)
360 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลนครเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, ไทย (10 ธันวาคม 2556 - 10 ธันวาคม 2556)
359 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, ไทย (9 ธันวาคม 2556 - 9 ธันวาคม 2556)
358 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง, ไทย (9 ธันวาคม 2556 - 9 ธันวาคม 2556)
357 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 7 ธันวาคม 2556)
356 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 7 ธันวาคม 2556)
355 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 7 ธันวาคม 2556)
354 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
353 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
352 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
351 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
350 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง , ไทย (6 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
349 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
348 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
347 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
346 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
345 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
344 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
343 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
342 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
341 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
340 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
339 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
338 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง และสูงเม่น จังหวัดแพร่, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 3 ธันวาคม 2556)
337 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 5, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 3 ธันวาคม 2556)
336 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Studies Center ltd.,Part, ไทย (19 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556)
335 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holishc Care in Commen Comce, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
334 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจักการโครงการ Project Management, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
333 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจักการโครงการ Project Management, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
332 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Care in Common Cancer, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
331 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก, หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
330 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2557, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
329 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และพญาเม็งราย, ไทย (25 พฤศจิกายน 2556 - 26 พฤศจิกายน 2556)
328 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (26 พฤศจิกายน 2556 - 26 พฤศจิกายน 2556)
327 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตร Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก, โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า, ไทย (23 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556)
326 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตร Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก, โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า, ไทย (23 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556)
325 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย (25 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556)
324 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตร Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก, โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า, ไทย (23 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556)
323 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร "แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูงฮีโมฟีเลีย ในชุมชน โดยใช้แบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, จีรัง เฮลท์ วิลเลจ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2556 - 23 พฤศจิกายน 2556)
322 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร "แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูงฮีโมฟีเลีย ในชุมชน โดยใช้แบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, จีรัง เฮลท์ วิลเลจ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2556 - 23 พฤศจิกายน 2556)
321 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงาน, โรงแรมพญาอิน ลำพูน, ไทย (20 พฤศจิกายน 2556 - 21 พฤศจิกายน 2556)
320 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศงานโครงการวิจัย ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, ไทย (21 พฤศจิกายน 2556 - 21 พฤศจิกายน 2556)
319 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย และปางมะผ้า, ไทย (20 พฤศจิกายน 2556 - 21 พฤศจิกายน 2556)
318 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Methodological Issues of a Combined Qualitative and Quantitative Approach, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2556 - 21 พฤศจิกายน 2556)
317 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมกลั่นกรองโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ, โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (17 พฤศจิกายน 2556 - 19 พฤศจิกายน 2556)
316 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, ไทย (18 พฤศจิกายน 2556 - 18 พฤศจิกายน 2556)
315 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปอมท. ปี 2556 เรื่อง "โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (14 พฤศจิกายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2556)
314 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (13 พฤศจิกายน 2556 - 14 พฤศจิกายน 2556)
313 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือ การจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8 ครั้งที่ 3/2556, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย (14 พฤศจิกายน 2556 - 14 พฤศจิกายน 2556)
312 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, ไทย (13 พฤศจิกายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2556)
311 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2556 - 12 พฤศจิกายน 2556)
310 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project, จีรัง เฮลท์ วิเลท, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
309 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
308 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project, จีรัง เฮลท์ วิเลท, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
307 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการวิชาการและเอกสารในการดำเนินการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6, สภาการพยาบาล, ไทย (6 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
306 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmaking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสำหรับผู้บริหาร, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
305 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project, จีรัง เฮลท์ วิเลท, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
304 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project, จีรัง เฮลท์ วิเลท, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
303 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmaking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสำหรับผู้บริหาร, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
302 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 และเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ HA ถอดประสบการณ์ QA, ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา, ไทย (7 พฤศจิกายน 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556)
301 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556)
300 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 8 พฤศจิกายน 2556)
299 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคปกติ ในกระบวนวิชา 558749 การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (7 พฤศจิกายน 2556 - 7 พฤศจิกายน 2556)
298 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2556 - 7 พฤศจิกายน 2556)
297 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำการสอบและจัดการสอบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (4 พฤศจิกายน 2556 - 5 พฤศจิกายน 2556)
296 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำการสอบและจัดการสอบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (4 พฤศจิกายน 2556 - 5 พฤศจิกายน 2556)
295 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำการสอบและจัดการสอบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (4 พฤศจิกายน 2556 - 5 พฤศจิกายน 2556)
294 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Working Committee for One Health Course Development : The Second Workshop to Create Integrated Learning Experience ณ ประเทศมาเลเซีย, Kota Kinabalu, Sabah, ไทย (27 ตุลาคม 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556)
293 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (1 พฤศจิกายน 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556)
292 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 ตุลาคม 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556)
291 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 9/2556, วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556)
290 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการกรณีโรคเรื้อรัง, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (1 พฤศจิกายน 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556)
289 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (1 พฤศจิกายน 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556)
288 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมทางวิชาการและระดมสมองอาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอน สปา เชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2556 - 30 ตุลาคม 2556)
287 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมทางวิชาการและระดมสมองอาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอน สปา เชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2556 - 30 ตุลาคม 2556)
286 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2556, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, ไทย (30 ตุลาคม 2556 - 30 ตุลาคม 2556)
285 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติขั้นที่ 3, โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค, ไทย (27 ตุลาคม 2556 - 29 ตุลาคม 2556)
284 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convention Hall, Pattaya, ไทย (25 ตุลาคม 2556 - 29 ตุลาคม 2556)
283 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมวิปัสสานากรรมฐาน ครั้งที่ 19, สถาบันพิโมกข์มุข, ไทย (20 ตุลาคม 2556 - 27 ตุลาคม 2556)
282 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 39, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2556 - 26 ตุลาคม 2556)
281 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 39, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (23 ตุลาคม 2556 - 26 ตุลาคม 2556)
280 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 10/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2556 - 25 ตุลาคม 2556)
279 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 10/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2556 - 25 ตุลาคม 2556)
278 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Lanching meeting, Arnoma Hotel, ไทย (24 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556)
277 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN Lanching meeting, โรงแรม Amoma, ไทย (24 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556)
276 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3, โรงแรมคีรีธารา, ไทย (21 ตุลาคม 2556 - 22 ตุลาคม 2556)
275 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดค่ายอาสาเพื่อดำเนินการสร้างส้วมซึมให้กับชุมชน, หมู่บ้านยางเปา อ.อมก๋อย เชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2556 - 19 ตุลาคม 2556)
274 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556)
273 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556)
272 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม THOHUN activity : Trains-disciplinary Capacity Builading of THOUHUN and VOHON for Streptococcus suis Infection Prevention : Training of the Trainers, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556)
271 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (17 ตุลาคม 2556 - 17 ตุลาคม 2556)
270 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556)
269 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (16 ตุลาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556)
268 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลผู้จัดการการดูแลระยะยาว, สภาการพยาบาล, ไทย (14 ตุลาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556)
267 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลผู้จัดการการดูแลระยะยาว, สภาการพยาบาล, ไทย (14 ตุลาคม 2556 - 16 ตุลาคม 2556)
266 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (13 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556)
265 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (13 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556)
264 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำการสอบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลแบบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (11 ตุลาคม 2556 - 11 ตุลาคม 2556)
263 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN : One Health Core Competency and Curriculum Mapping Workshop, The Metropolitan Hotel Bangkok, ไทย (9 ตุลาคม 2556 - 10 ตุลาคม 2556)
262 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (10 ตุลาคม 2556 - 10 ตุลาคม 2556)
261 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม One Health Core Competency and Curriculum Mapping Workshop and Follow on, กรุงเทพมหานคร, ไทย (8 ตุลาคม 2556 - 10 ตุลาคม 2556)
260 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว, ไทย (7 ตุลาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2556)
259 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย, โรงแรมเดอะสุโกศล, ไทย (7 ตุลาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2556)
258 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (4 ตุลาคม 2556 - 4 ตุลาคม 2556)
257 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (4 ตุลาคม 2556 - 4 ตุลาคม 2556)
256 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง, แมริออท อพาร์ทเมนต์, ไทย (2 ตุลาคม 2556 - 2 ตุลาคม 2556)
255 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
254 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (30 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
253 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
252 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
251 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 กันยายน 2556)
250 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2555, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กันยายน 2556 - 27 กันยายน 2556)
249 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 9/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (26 กันยายน 2556 - 26 กันยายน 2556)
248 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำข้อสอบและการจัดการข้อสอบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (23 กันยายน 2556 - 24 กันยายน 2556)
247 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำข้อสอบและการจัดการข้อสอบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (23 กันยายน 2556 - 24 กันยายน 2556)
246 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำข้อสอบและการจัดการข้อสอบ OSCE, สภาการพยาบาล, ไทย (23 กันยายน 2556 - 24 กันยายน 2556)
245 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
244 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
243 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
242 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8 ครั้งที่ 2/2556, อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพ, ไทย (19 กันยายน 2556 - 19 กันยายน 2556)
241 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
240 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
239 : ผศ.ปริศนา สุนทรไชย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
238 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
237 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
236 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
235 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
234 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
233 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
232 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
231 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
230 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
229 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
228 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardilovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
227 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
226 : รศ.มรรยาท ณ นคร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
225 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
224 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
223 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
222 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Working Committee for One Health Course Development : The filrst workshop to develop content, Amphawa Nanon Resort and Spa, Amphawa, Samut Sakhon, Thailand, ไทย (9 กันยายน 2556 - 13 กันยายน 2556)
221 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (13 กันยายน 2556 - 13 กันยายน 2556)
220 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (13 กันยายน 2556 - 13 กันยายน 2556)
219 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล ครั้งที่ 7/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (13 กันยายน 2556 - 13 กันยายน 2556)
218 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (8 กันยายน 2556 - 8 กันยายน 2556)
217 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556, ที่ทำการสมาคมฯ, ไทย (8 กันยายน 2556 - 8 กันยายน 2556)
216 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครังที่ 4/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556)
215 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
214 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย(ร่าง)รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, สำนักงานประกันสังคม, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
213 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
212 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
211 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
210 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
209 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
208 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556 สายวิชาการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (2 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
207 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556 สายวิชาการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (2 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556)
206 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2556 และประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 กันยายน 2556 - 4 กันยายน 2556)
205 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2556, สภาการพยาบาล, ไทย (30 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
204 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556, สภาการพยาบาล, ไทย (30 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
203 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
202 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
201 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Cancer Forum 2013 : Progress in Cancer Research and Practice. Organize to Commenorate 45 Years of National Cancer Institute, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์, ไทย (30 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
200 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
199 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
198 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในส่วนนิทรรศการ Thai Day Exhibition, ศูนย์การประชุมพีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
197 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
196 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้ง 21, ศูนย์การประชุมพีช พัทยา ชลบุรี, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
195 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษารให้มูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปี 2556, ธนาคารกรุงเทพจำกัด, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
194 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
193 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
192 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
191 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
190 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้ง 21, ศูนย์ประชุมพีช พัทยา, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
189 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
188 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
187 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
186 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
185 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
184 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
183 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
182 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion, The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya, ไทย (25 สิงหาคม 2556 - 29 สิงหาคม 2556)
181 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2556 - 28 สิงหาคม 2556)
180 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์, ไทย (22 สิงหาคม 2556 - 25 สิงหาคม 2556)
179 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, โรงแรมคำธนา เชียงราย, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 25 สิงหาคม 2556)
178 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 8/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
177 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
176 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
175 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
174 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
173 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
172 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
171 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
170 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.), โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
169 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Advanced Medical Research Data Analysis ครั้งที่ 5, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
168 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2556, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
167 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
166 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
165 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Meeting on State of Thailand Population on Adolescent6 Pregnaney by UNFPA, UNFDA Asia Pacifice Regional Office Bankok , ไทย (20 สิงหาคม 2556 - 20 สิงหาคม 2556)
164 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2556 - 19 สิงหาคม 2556)
163 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Language Studies Center Ltd., Part., ไทย (22 มิถุนายน 2556 - 17 สิงหาคม 2556)
162 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Language Studies Center Ltd., Part., ไทย (22 มิถุนายน 2556 - 17 สิงหาคม 2556)
161 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2556, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556)
160 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (15 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556)
159 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย , สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (14 สิงหาคม 2556 - 14 สิงหาคม 2556)
158 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย , สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (14 สิงหาคม 2556 - 14 สิงหาคม 2556)
157 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย , สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (14 สิงหาคม 2556 - 14 สิงหาคม 2556)
156 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการการศึกษาการจัดชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน สู่การผลักดันเป็นนโยบาย, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (13 สิงหาคม 2556 - 13 สิงหาคม 2556)
155 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
154 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม The establishment of platform on responsible, กรุงเทพมหานคร, ไทย (9 สิงหาคม 2556 - 9 สิงหาคม 2556)
153 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต, ไทย (8 สิงหาคม 2556 - 8 สิงหาคม 2556)
152 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย, กรมสุขภาพจิต, ไทย (8 สิงหาคม 2556 - 8 สิงหาคม 2556)
151 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 19, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (6 สิงหาคม 2556 - 6 สิงหาคม 2556)
150 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (2 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
149 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
148 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (2 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
147 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
146 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
145 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (2 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
144 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
143 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
142 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Regional on Strengthening Quality of Midwifery Education and Service , กรุงเทพมหานคร, ไทย (30 กรกฏาคม 2556 - 1 สิงหาคม 2556)
141 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Regional Meeting on Dtrengthening Quality of Midwifery Educoation and Service, โรงแรม Nuovotel Bongkok, ไทย (30 กรกฏาคม 2556 - 1 สิงหาคม 2556)
140 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ e-GP, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 28 กรกฏาคม 2556)
139 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการตามวาระ, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
138 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
137 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
136 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chronic Disease Management Forum 2013 "ประชาชน ภาคีภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าของ : กุญแจขับเคลื่อนการจัดการโรคเรื้อรัง", โรงแรมริชมอนด์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
135 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
134 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chronic Disease Management Forum 2013 "ประชาชน ภาคีภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าของ : กุญแจขับเคลื่อนการจัดการโรคเรื้อรัง", โรงแรมริชมอนด์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
133 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
132 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Healthy Work, Healthy Nurses, Healthier People, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (24 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
131 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (26 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
130 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
129 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
128 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Attend the Stakeholder Consultation Meeting, Sukosol Hotel Bangkok, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
127 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2556, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2556 - 24 กรกฏาคม 2556)
126 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้โปรแกรม LISREL รุ่นที่ 21, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (15 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
125 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 10 เรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Quality Improvement, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท พัทยา, ไทย (15 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
124 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง, โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า, ไทย (18 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
123 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการดำเนินการโครงการย่อยแผนงาน ผรส, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (15 กรกฏาคม 2556 - 15 กรกฏาคม 2556)
122 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
121 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The introductory Training Course on Participatory Epidemiology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
120 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
119 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมตวันนา, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
118 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง, โรงแรมตวันนา, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 12 กรกฏาคม 2556)
117 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
116 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
115 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
114 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
113 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
112 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กรกฏาคม 2556 - 10 กรกฏาคม 2556)
111 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กรกฏาคม 2556 - 10 กรกฏาคม 2556)
110 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (8 กรกฏาคม 2556 - 8 กรกฏาคม 2556)
109 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลห้องผ่าตัด : พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 7 กรกฏาคม 2556)
108 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
107 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
106 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงาน เรื่อง Knowledge and Practice Toward Nutritive Value and Safety Food, and Food Sanitation of Food Employees, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
105 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร, สภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 6 กรกฏาคม 2556)
104 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (3 กรกฏาคม 2556 - 5 กรกฏาคม 2556)
103 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (5 กรกฏาคม 2556 - 5 กรกฏาคม 2556)
102 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2556 - 3 กรกฏาคม 2556)
101 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2, สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (1 กรกฏาคม 2556 - 1 กรกฏาคม 2556)
100 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2, สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (1 กรกฏาคม 2556 - 1 กรกฏาคม 2556)
99 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม 2013 TQA Assessors Calibration, โรงแรมเอเชีย, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556)
98 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (28 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556)
97 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5/2556, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (28 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556)
96 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันฯ , สภาการพยาบาล, ไทย (28 มิถุนายน 2556 - 28 มิถุนายน 2556)
95 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 6/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มิถุนายน 2556 - 27 มิถุนายน 2556)
94 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
93 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
92 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
91 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
90 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
89 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
88 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
87 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
86 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
85 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
84 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
83 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
82 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
81 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
80 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
79 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
78 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
77 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (26 มิถุนายน 2556 - 26 มิถุนายน 2556)
76 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (17 มิถุนายน 2556 - 21 มิถุนายน 2556)
75 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือกผลงานดีเด่นฯ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (21 มิถุนายน 2556 - 21 มิถุนายน 2556)
74 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
73 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
72 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, อาคารใหม่ สวนอัมพร, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
71 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, อาคารใหม่ สวนอัมพร, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
70 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
69 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
68 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
67 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
66 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจาณาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการปรับ Proposal, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
65 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
64 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคณาจารย์ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
63 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
62 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
61 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
60 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
59 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
58 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาคณาจารย์ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
57 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
56 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
55 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
54 : ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
53 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
52 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
51 : อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
50 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
49 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
48 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
47 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
46 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
45 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
44 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
43 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
42 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (18 มิถุนายน 2556 - 18 มิถุนายน 2556)
41 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2556)
40 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2556)
39 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
38 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
37 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
36 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
35 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
34 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ควบคม ดูแลนักศึกษาไปร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
33 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
32 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
31 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
30 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
29 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
28 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
27 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
26 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
25 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556)
24 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
23 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
22 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (เชียงใหม่) 14th HA Regional Forum บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ High Reliability Healthcare, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
21 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (เชียงใหม่) 14th HA Regional Forum บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ High Reliability Healthcare, โรงแรมดิเอมเพลส, ไทย (13 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
20 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลในระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (12 มิถุนายน 2556 - 12 มิถุนายน 2556)
19 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม The introductory Training Course on Participatory Epidemiology, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (8 มิถุนายน 2556 - 12 มิถุนายน 2556)
18 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาลในการจัดการผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน/อ้วนลงพุง, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2556)
17 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยฟื้นชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี, ไทย (10 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2556)
16 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาลในการจัดการผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน/อ้วนลงพุง, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2556 - 11 มิถุนายน 2556)
15 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาล ในการจัดการผู้ที่มีน้ำหน้กตัวเกินโรคอ้วน/อ้วนลงพุง ตามโครงการรวมพลัง ขยับกาย สร้างสัมคมไทย ไร้พุง, สภาการพยาบาล, ไทย (10 มิถุนายน 2556 - 10 มิถุนายน 2556)
14 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, Language Institute Chiang Mai University, ไทย (20 เมษายน 2556 - 9 มิถุนายน 2556)
13 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางสุ่สุขภาวะ : อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมวินเพลส, ไทย (8 มิถุนายน 2556 - 8 มิถุนายน 2556)
12 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
11 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
10 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
9 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
8 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
7 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, ไทย (5 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
6 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (3 มิถุนายน 2556 - 3 มิถุนายน 2556)
5 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (3 มิถุนายน 2556 - 3 มิถุนายน 2556)
4 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (3 มิถุนายน 2556 - 3 มิถุนายน 2556)
3 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ, โรงแรมไอเรสซิเด้นท์ กรุงเทพ, ไทย (1 มิถุนายน 2556 - 2 มิถุนายน 2556)
2 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลางสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2556, ที่ทำการสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, ไทย (2 มิถุนายน 2556 - 2 มิถุนายน 2556)
1 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาต่อภาวะซืมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th