KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

1105 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (28 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2558)
1104 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1103 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1102 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีการจัดการความรู้และพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21, สภาการพยาบาล, ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1101 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1100 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1099 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1098 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1097 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1096 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1095 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ ครั้งที่ 2, โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1094 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
1093 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ, โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ไทย (27 กรกฏาคม 2558 - 27 กรกฏาคม 2558)
1092 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้แทนเครือข่าย 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศิริราช, ไทย (27 กรกฏาคม 2558 - 27 กรกฏาคม 2558)
1091 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาชุดโครงการวิจัย, สภาการพยาบาล, ไทย (26 กรกฏาคม 2558 - 26 กรกฏาคม 2558)
1090 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 3, บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา สมุทรสงคราม, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 24 กรกฏาคม 2558)
1089 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2558 - 24 กรกฏาคม 2558)
1088 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติฯ APN, โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 24 กรกฏาคม 2558)
1087 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม TQA Application Report Writing รุ่นที่ 2 , มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 23 กรกฏาคม 2558)
1086 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี VMware, โรงแรม The Express Hotel and Convention Centre, ไทย (23 กรกฏาคม 2558 - 23 กรกฏาคม 2558)
1085 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1084 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1083 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1082 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1081 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1080 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1079 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1078 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1077 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1076 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1075 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1074 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1073 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 กรกฏาคม 2558 - 22 กรกฏาคม 2558)
1072 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 กรกฏาคม 2558 - 21 กรกฏาคม 2558)
1071 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี, ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2558 - 20 กรกฏาคม 2558)
1070 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา, โรงพยาบาลพทุธชินราช, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1069 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1068 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1067 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา, โรงพยาบาลพทุธชินราช, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1066 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1065 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1064 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1063 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา, โรงพยาบาลพทุธชินราช, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1062 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 19 กรกฏาคม 2558)
1061 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและปฐมนิเทศผู้อำนวยการประจำศูนย์สอบและอนุกรรมการประสานงานการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (17 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
1060 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงแรมกรีนแลค, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
1059 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
1058 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงแรมกรีนแลค, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
1057 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงแรมกรีนแลค, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
1056 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ วิทยากรบรรยายและเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 17 กรกฏาคม 2558)
1055 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (17 กรกฏาคม 2558 - 17 กรกฏาคม 2558)
1054 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ, จังหวัดพิษณุโลก, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 17 กรกฏาคม 2558)
1053 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ วิทยากรบรรยายและเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 17 กรกฏาคม 2558)
1052 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ วิทยากรบรรยายและเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 17 กรกฏาคม 2558)
1051 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์, ไทย (14 กรกฏาคม 2558 - 16 กรกฏาคม 2558)
1050 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์, ไทย (14 กรกฏาคม 2558 - 16 กรกฏาคม 2558)
1049 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1048 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1047 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 และประชุมคณะกรรมการฯ วิสามัญ ครั้งที่ 3/2558, โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1046 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21, โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1045 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1044 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่่สังคมศตวรรษที่ 21, โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1043 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1042 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรณที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1041 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1040 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21, โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1039 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1038 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1037 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1036 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21, โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1035 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21, โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท, ไทย (14 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
1034 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1033 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1032 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1031 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1030 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1029 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1028 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2558, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1027 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1026 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2558, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1025 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2558, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1024 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1023 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1022 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 13 กรกฏาคม 2558)
1021 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1020 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฯ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1019 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2015, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1018 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมให้ข้อมูฃด้านเศรษฐศาสตร์และนำผู้แทนจาก IHPP ลงพื้นที่เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1017 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เสวนา ชีวิตการทำงานหลังเรียน ป.เอก, วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1016 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา, จัวหวัดกรุงเทพฯ และระยอง, ไทย (7 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1015 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฯ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1014 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฯ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
1013 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 9 กรกฏาคม 2558)
1012 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 9 กรกฏาคม 2558)
1011 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 9 กรกฏาคม 2558)
1010 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 9 กรกฏาคม 2558)
1009 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1008 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1007 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1006 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1005 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1004 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1003 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1002 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1001 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
1000 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
999 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (7 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
998 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (7 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
997 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
996 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
995 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
994 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
993 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา, จัวหวัดตาก, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
992 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
991 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
990 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นชัยไปสู่ตำแหน่งวิชาการ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
989 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา, จัวหวัดตาก, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
988 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
987 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
986 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
985 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
984 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 5 กรกฏาคม 2558)
983 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 5 กรกฏาคม 2558)
982 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
981 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
980 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
979 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
978 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
977 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กรกฏาคม 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
976 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
975 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
974 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
973 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
972 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
971 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
970 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
969 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
968 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
967 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Souheast and East Asian Education and Research Network, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (1 กรกฏาคม 2558 - 2 กรกฏาคม 2558)
966 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Souheast and East Asian Education and Research Network, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (1 กรกฏาคม 2558 - 2 กรกฏาคม 2558)
965 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (1 กรกฏาคม 2558 - 1 กรกฏาคม 2558)
964 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (1 กรกฏาคม 2558 - 1 กรกฏาคม 2558)
963 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกำหนดพื้นที่และวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่, โรงแรม EASTIN TAN เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558)
962 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง กกค เหนือ ครั้งที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 มิถุนายน 2558 - 29 มิถุนายน 2558)
961 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
960 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
959 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
958 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
957 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
956 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
955 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
954 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
953 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
952 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
951 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
950 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
949 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
948 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
947 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
946 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
945 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
944 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
943 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
942 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน, ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
941 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน, ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
940 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาและธำรงรักษากำลังคน, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
939 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน, ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
938 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน, ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
937 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
936 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
935 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
934 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
933 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
932 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
931 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
930 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
929 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
928 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
927 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
926 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาและอบรมหลักสูตรบังคับสำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมออลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 มิถุนายน 2558 - 25 มิถุนายน 2558)
925 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 2, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (24 มิถุนายน 2558 - 25 มิถุนายน 2558)
924 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 2/2558, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (24 มิถุนายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558)
923 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2558 - 22 มิถุนายน 2558)
922 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมหารือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างสำนัก 4 และสำนัก 3, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (20 มิถุนายน 2558 - 20 มิถุนายน 2558)
921 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน การเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (20 มิถุนายน 2558 - 20 มิถุนายน 2558)
920 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (19 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
919 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (19 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
918 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Essentiais in Transplantation, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
917 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Essentiais in Transplantation, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
916 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม TQA Criteria รุ่นที่ 12 , มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ไทย (17 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
915 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน, เวียงศิริ รีสอร์ท ลำพูน, ไทย (19 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
914 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน, เวียงศิริ รีสอร์ท ลำพูน, ไทย (19 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
913 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Essentiais in Transplantation, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
912 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสารภีโมเดลกับ APUCEN Council, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (17 มิถุนายน 2558 - 17 มิถุนายน 2558)
911 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 29, โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 17 มิถุนายน 2558)
910 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 29, โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 17 มิถุนายน 2558)
909 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า, โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 17 มิถุนายน 2558)
908 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมประเมินฯ, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558)
907 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558)
906 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว กาญจนบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558)
905 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เป็น Keynote epaker, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (13 มิถุนายน 2558 - 13 มิถุนายน 2558)
904 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี, เมืองทองธานี, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 12 มิถุนายน 2558)
903 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการจัดงานปฐมวัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 12 มิถุนายน 2558)
902 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการคุณภาพทางการพยาบาลในประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 12 มิถุนายน 2558)
901 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม ศพอส. ภาคเหนือ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
900 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดดทำตำราและคู่มือการฝึกปฏิบัติฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
899 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
898 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดดทำตำราและคู่มือการฝึกปฏิบัติฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
897 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
896 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
895 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
894 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
893 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
892 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
891 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
890 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
889 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
888 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
887 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
886 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
885 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
884 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
883 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
882 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
881 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
880 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
879 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
878 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
877 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
876 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
875 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 40 (3/2558), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
874 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (6 มิถุนายน 2558 - 7 มิถุนายน 2558)
873 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (6 มิถุนายน 2558 - 7 มิถุนายน 2558)
872 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
871 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
870 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
869 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
868 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (5 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
867 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
866 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
865 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
864 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
863 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
862 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงการวิจัย, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
861 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน, ไทย (30 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558)
860 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558, จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย, ไทย (28 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558)
859 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558)
858 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ , สภาการพยาบาล, ไทย (30 พฤษภาคม 2558 - 30 พฤษภาคม 2558)
857 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
856 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประโครงการวิจัยฯ, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (28 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
855 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
854 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที Thai PBS พบภาคีเครือข่ายภาคเหนือ, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
853 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (28 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
852 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
851 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
850 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
849 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
848 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
847 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ภาคสนามและสร้างมาตรฐานการดำเนินการ ศพงส , จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี, ไทย (27 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558)
846 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (27 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558)
845 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 1, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (26 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558)
844 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558)
843 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
842 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
841 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 11/2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
840 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 11/2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
839 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
838 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
837 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
836 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 11/2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
835 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย : การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
834 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 11/2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
833 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
832 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
831 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
830 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
829 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
828 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
827 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
826 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
825 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
824 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
823 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
822 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
821 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
820 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
819 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
818 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
817 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
816 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
815 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสูตร รุ่นที่ 6, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (22 พฤษภาคม 2558 - 23 พฤษภาคม 2558)
814 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสูตร รุ่นที่ 6, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (22 พฤษภาคม 2558 - 23 พฤษภาคม 2558)
813 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ หารือเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย, โรงแรมหัวช้าง กรุงเทพฯ, ไทย (23 พฤษภาคม 2558 - 23 พฤษภาคม 2558)
812 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
811 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
810 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
809 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
808 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
807 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
806 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้ั้งที่ 4/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (22 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
805 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
804 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
803 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ, โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี, ไทย (22 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
802 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ รหัส ICD 10 ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, กรมอนามัย, ไทย (22 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
801 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
800 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
799 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
798 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
797 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม, กรมอนามัย, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
796 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
795 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
794 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
793 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
792 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
791 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
790 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
789 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
788 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
787 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
786 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
785 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
784 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
783 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
782 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
781 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
780 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
779 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษาปริญญาเอก, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2558)
778 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาและธำรงรักษากำลังคน, สภาการพยาบาล, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2558)
777 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, ไทย (18 พฤษภาคม 2558 - 18 พฤษภาคม 2558)
776 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, ไทย (18 พฤษภาคม 2558 - 18 พฤษภาคม 2558)
775 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดระบบสุขภาพการบริหารการพยาบาล, สถานบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2558 - 16 พฤษภาคม 2558)
774 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
773 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2558, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
772 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ, สภาการพยาบาล, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
771 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
770 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
769 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
768 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
767 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
766 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
765 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมด้านอีเลิรนนิง ปี 2558 นวัตกรรมกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
764 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับแกนนำ, โรงพยาบาลแม่แตง, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
763 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
762 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ เสวนา ประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
761 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 นวัตกรรมกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
760 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
759 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับแกนนำ, โรงพยาบาลแม่แตง, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
758 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
757 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (15 พฤษภาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2558)
756 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมหารือการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย, โรงแรมเอทัส ลุมพินี, ไทย (13 พฤษภาคม 2558 - 13 พฤษภาคม 2558)
755 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการดูแล, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (11 พฤษภาคม 2558 - 12 พฤษภาคม 2558)
754 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเยี่ยมชมเรือนจำ, เรือนจำกลางระยอง และทัณฑสถานหญิงปทุมธานี, ไทย (11 พฤษภาคม 2558 - 12 พฤษภาคม 2558)
753 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (9 พฤษภาคม 2558 - 10 พฤษภาคม 2558)
752 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ, เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน, ไทย (9 พฤษภาคม 2558 - 10 พฤษภาคม 2558)
751 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือ และวางแผน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2558 - 10 พฤษภาคม 2558)
750 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Decade, New Horizon, โรงแรมอโนมา แกรนด์, ไทย (6 พฤษภาคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2558)
749 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สมองเสื่อม, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (6 พฤษภาคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2558)
748 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล : ครั้งที่ 9, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (7 พฤษภาคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2558)
747 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (7 พฤษภาคม 2558 - 7 พฤษภาคม 2558)
746 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ นนส. 2557, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (6 พฤษภาคม 2558 - 7 พฤษภาคม 2558)
745 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง, โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่, ไทย (4 พฤษภาคม 2558 - 6 พฤษภาคม 2558)
744 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง, โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่, ไทย (4 พฤษภาคม 2558 - 6 พฤษภาคม 2558)
743 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง, โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่, ไทย (4 พฤษภาคม 2558 - 6 พฤษภาคม 2558)
742 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม ระบบเกษตรพันธสัญญา สภาพปัญหา และผลกระทบ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 2 พฤษภาคม 2558)
741 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้ืงที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
740 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
739 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย สมรรถนะของพยาบาลใหม่ในดรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
738 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีว อนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
737 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
736 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย สมรรถนะของพยาบาลใหม่ในดรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
735 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอโครงการพัฒนาศููนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงาน ภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2558)
734 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาทิศทางการดำเนินงาน, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558)
733 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการจิตอาสาวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพี่งพาในเขตเมืองเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท, ไทย (29 เมษายน 2558 - 29 เมษายน 2558)
732 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (29 เมษายน 2558 - 29 เมษายน 2558)
731 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา จริยธรรมในการวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2558 - 28 เมษายน 2558)
730 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา จริยธรรมในการวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2558 - 28 เมษายน 2558)
729 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2558 - 28 เมษายน 2558)
728 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, เทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2558 - 28 เมษายน 2558)
727 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ รับการพัฒนาโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมตรัง, ไทย (24 เมษายน 2558 - 26 เมษายน 2558)
726 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
725 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
724 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
723 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมศูนย์จัดการความรู้การวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (22 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
722 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
721 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นทำความเข้าใจประเด็นคำถาม, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (21 เมษายน 2558 - 22 เมษายน 2558)
720 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 39 (2/2558), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (20 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2558)
719 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "3 ปีที่ผ่านมากับการก่อรูป นนส.", โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม, ไทย (19 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2558)
718 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการฝึกอบรมพยาบาลด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง ครั้งที่ 1/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (18 เมษายน 2558 - 18 เมษายน 2558)
717 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
716 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
715 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
714 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
713 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
712 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
711 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
710 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
709 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
708 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
707 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัมนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2558, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
706 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
705 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
704 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
703 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
702 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
701 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
700 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
699 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
698 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
697 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
696 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
695 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย (16 เมษายน 2558 - 16 เมษายน 2558)
694 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลจอมทอง ,จีรัง เฮลท์ สปา รีสอร์ท , โรงพยาบาลกรุงเทพ ,โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์, ไทย (6 เมษายน 2558 - 10 เมษายน 2558)
693 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 4/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (10 เมษายน 2558 - 10 เมษายน 2558)
692 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย, เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
691 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย, เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
690 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ, โรงแรมเดอะพาร์ค, ไทย (7 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
689 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ, โรงแรมเดอะพาร์ค, ไทย (7 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
688 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย, เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
687 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ, โรงแรมเดอะพาร์ค, ไทย (7 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
686 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครั้งที่่ 3/2558, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (7 เมษายน 2558 - 7 เมษายน 2558)
685 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21, สภาการพยาบาล, ไทย (6 เมษายน 2558 - 6 เมษายน 2558)
684 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 และประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกาาแห่งชาติ, สภาการพยาบาล, ไทย (6 เมษายน 2558 - 6 เมษายน 2558)
683 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Nephrology สัญญจร ครั้งที่ 3, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2558 - 3 เมษายน 2558)
682 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำคณะผู้เข้าอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 3 เมษายน 2558)
681 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, เทศบาลเมืองกระทุมล้ม นครปฐม, ไทย (2 เมษายน 2558 - 3 เมษายน 2558)
680 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
679 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
678 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
677 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
676 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
675 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
674 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
673 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
672 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (29 มีนาคม 2558 - 29 มีนาคม 2558)
671 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ครั้งที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศิริราช, ไทย (28 มีนาคม 2558 - 28 มีนาคม 2558)
670 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ครั้งที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศิริราช, ไทย (28 มีนาคม 2558 - 28 มีนาคม 2558)
669 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558)
668 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558)
667 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี, ไทย (24 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558)
666 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558)
665 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ฝุ่นซิลิก้ากับผลกระทบต่อสุขภาพ ของกลุ่มอาชีพครกหินและแกะสลักหิน, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558)
664 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน International Research Symposlum ครั้งที่ 1, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, ไทย (26 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558)
663 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานประสานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
662 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (16 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
661 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
660 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับมอบงานและเลือกตั้งกรรมการในตำแหน่งต่าง ๆ , สภาการพยาบาล, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
659 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเสนอผลงานวิชาการ "กลุ่มอาชีพกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์", โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, ไทย (23 มีนาคม 2558 - 24 มีนาคม 2558)
658 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 มีนาคม 2558 - 23 มีนาคม 2558)
657 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558-2562, โรงแรมเดอะสุโกศล, ไทย (22 มีนาคม 2558 - 22 มีนาคม 2558)
656 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศการจัดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (21 มีนาคม 2558 - 21 มีนาคม 2558)
655 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำเสนอแนวทางการจัดทำ ชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน สู่การผลักดันเป็นนโยบาย, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (20 มีนาคม 2558 - 20 มีนาคม 2558)
654 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (20 มีนาคม 2558 - 20 มีนาคม 2558)
653 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูง ทางโลหิตวิทยาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และชุมชน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ปวยรายกรณี, โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์, ไทย (18 มีนาคม 2558 - 20 มีนาคม 2558)
652 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ THEME : Common & Rare ltems in OB-GYN 2015, กรุงเทพมหานคร, ไทย (18 มีนาคม 2558 - 20 มีนาคม 2558)
651 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ THEME : Common & Rare ltems in OB-GYN 2015, กรุงเทพมหานคร, ไทย (18 มีนาคม 2558 - 20 มีนาคม 2558)
650 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
649 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
648 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง, มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
647 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
646 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร, บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
645 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
644 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
643 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
642 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
641 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
640 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร, ไทย (18 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2558)
639 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโปรแกรมฯ สาระการเรียนรู้หลักที่ 2, โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (15 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2558)
638 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโปรแกรมฯ สาระการเรียนรู้หลักที่ 2, โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (15 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2558)
637 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นคณะทำงานโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ, โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (15 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2558)
636 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 หัวข้อ การฝังเข็มรูปแบบของ Master Tung, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
635 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เสวนา รวมพลัง ร่วมพิชิตวิกฤติหมอกควัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
634 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 หัวข้อ การฝังเข็มรูปแบบของ Master Tung, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
633 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 หัวข้อ การฝังเข็มรูปแบบของ Master Tung, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
632 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, ปีเตอร์แพน รีสอร์ท เกาะกูด จังหวัดตราด, ไทย (13 มีนาคม 2558 - 14 มีนาคม 2558)
631 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, ปีเตอร์แพน รีสอร์ท เกาะกูด จังหวัดตราด, ไทย (13 มีนาคม 2558 - 14 มีนาคม 2558)
630 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน, ศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ วัดบวกครกเหนือ ท่าวังตาล, ไทย (13 มีนาคม 2558 - 13 มีนาคม 2558)
629 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้ theme หลักของการประชุม "จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ", ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี, ไทย (10 มีนาคม 2558 - 13 มีนาคม 2558)
628 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วย Surveyors, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (8 มีนาคม 2558 - 11 มีนาคม 2558)
627 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วย Surveyors, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ไทย (8 มีนาคม 2558 - 11 มีนาคม 2558)
626 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (11 มีนาคม 2558 - 11 มีนาคม 2558)
625 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด, ไทย (5 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
624 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
623 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
622 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
621 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
620 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
619 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
618 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
617 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy work Happy soul, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (9 มีนาคม 2558 - 9 มีนาคม 2558)
616 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัมนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 8 มีนาคม 2558)
615 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 7 มีนาคม 2558)
614 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 7 มีนาคม 2558)
613 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 7 มีนาคม 2558)
612 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 7 มีนาคม 2558)
611 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ติดตามและประเมินโครงการวิจัย, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
610 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
609 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเตรียมเวทีเชื่อมข่ายสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคเหนือ ประจำปี 2558, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (5 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
608 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
607 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด, ไทย (5 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
606 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ติดตามและประเมินโครงการวิจัย, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
605 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที คจ.สจ.ชม., เทศบาลตำบลท่าวังตาล สารภี, ไทย (3 มีนาคม 2558 - 3 มีนาคม 2558)
604 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติการยกร่างมาตาฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, โรงแรมบางกอกพาเลส, ไทย (1 มีนาคม 2558 - 2 มีนาคม 2558)
603 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกาา 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (2 มีนาคม 2558 - 2 มีนาคม 2558)
602 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (2 มีนาคม 2558 - 2 มีนาคม 2558)
601 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สโขทัย, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558)
600 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สโขทัย, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558)
599 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
598 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
597 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
596 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
595 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
594 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
593 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
592 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
591 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
590 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
589 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2558 ,ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และร่วมอบรม , แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
588 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Magnet Hospital สู่การจัดการทางการพยาบาล : ผู้ให้มีสุข ผู้รับศรัทธา, โรงแรมโกเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
587 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 3rd International Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
586 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
585 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา GRAD UPDATE การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษากับสหวิทยาการและพหุวิทยาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
584 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา GRAD UPDATE การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษากับสหวิทยาการและพหุวิทยาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
583 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา GRAD UPDATE การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษากับสหวิทยาการและพหุวิทยาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
582 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา GRAD UPDATE การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษากับสหวิทยาการและพหุวิทยาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
581 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 3rd Intemational Conference on Prevention and Management in Chronic Conditions, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
580 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง, มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2558 - 25 กุมภาพันธ์ 2558)
579 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันวัณโรคในเรือนจำ, กรมราชฑัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2558 - 25 กุมภาพันธ์ 2558)
578 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตร, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2558)
577 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตร, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2558)
576 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2558)
575 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตร, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2558)
574 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2558)
573 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 กุมภาพันธ์ 2558)
572 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวารสารของสมาคมฯ, สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2558 - 23 กุมภาพันธ์ 2558)
571 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวารสารของสมาคมฯ, สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2558 - 23 กุมภาพันธ์ 2558)
570 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับภาคียุทธศาสตร์์, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2558 - 23 กุมภาพันธ์ 2558)
569 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2558 - 23 กุมภาพันธ์ 2558)
568 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รุ่นปี 2557 ครั้งที่ 4, จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558)
567 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558)
566 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558)
565 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2558)
564 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2558)
563 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ, พนาศรม รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2558)
562 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
561 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ออกเยี่ยมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ังครรภ์ในวัยรุ่น, เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
560 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
559 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
558 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
557 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
556 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
555 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
554 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
553 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง, ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก), ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 17 กุมภาพันธ์ 2558)
552 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง, ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก), ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 17 กุมภาพันธ์ 2558)
551 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง, ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก), ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
550 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง, ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก), ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
549 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
548 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
547 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
546 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
545 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
544 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
543 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
542 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
541 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2, เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)
540 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)
539 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ระยะที่ 2, โรงแรมเอบิน่าเฮาส์, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2558 - 14 กุมภาพันธ์ 2558)
538 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ระยะที่ 2, โรงแรมเอบิน่าเฮาส์, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2558 - 14 กุมภาพันธ์ 2558)
537 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
536 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
535 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
534 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
533 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
532 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
531 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
530 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมที่ฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลห้วยแถลง, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
529 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
528 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
527 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2558, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2558)
526 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
525 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
524 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
523 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
522 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
521 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
520 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
519 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
518 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2558)
517 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2558)
516 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 6 กระบวนการเรียนรู้ที่ 6, โรงแรมคุ้มภูคำ และโรงแรมลิเติ้ลดั้ก, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2558)
515 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ, ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2558)
514 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2558)
513 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2558)
512 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมิติความเป็นนานาชาติในศตวรรษที่ 21, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 กุมภาพันธ์ 2558)
511 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมิติความเป็นนานาชาติในศตวรรษที่ 21, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 กุมภาพันธ์ 2558)
510 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมิติความเป็นนานาชาติในศตวรรษที่ 21, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2558 - 9 กุมภาพันธ์ 2558)
509 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ปรึกษาหารือคณะทำงาน, ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2558)
508 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ กรรมการประจำสนามสอบวิชา O-NET, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2558)
507 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ปรึกษาหารือคณะทำงาน, ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2558)
506 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ, โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 7 กุมภาพันธ์ 2558)
505 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ, โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 7 กุมภาพันธ์ 2558)
504 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558)
503 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558)
502 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2558 - 4 กุมภาพันธ์ 2558)
501 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558)
500 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558)
499 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 หัวข้อ Global Health Post 2015 Accelerating Equity, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (29 มกราคม 2558 - 31 มกราคม 2558)
498 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (30 มกราคม 2558 - 30 มกราคม 2558)
497 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (30 มกราคม 2558 - 30 มกราคม 2558)
496 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ, โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่, ไทย (29 มกราคม 2558 - 29 มกราคม 2558)
495 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ, โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่, ไทย (29 มกราคม 2558 - 29 มกราคม 2558)
494 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์, ไทย (28 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
493 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ, โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท แม่ริม, ไทย (26 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
492 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ, โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท แม่ริม, ไทย (26 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
491 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
490 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์, ไทย (28 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
489 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์, ไทย (28 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
488 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์, ไทย (28 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558)
487 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (25 มกราคม 2558 - 25 มกราคม 2558)
486 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (25 มกราคม 2558 - 25 มกราคม 2558)
485 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาแกนนำหลัก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 มกราคม 2558 - 24 มกราคม 2558)
484 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาแกนนำหลัก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 มกราคม 2558 - 24 มกราคม 2558)
483 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (24 มกราคม 2558 - 24 มกราคม 2558)
482 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ, พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ, ไทย (22 มกราคม 2558 - 23 มกราคม 2558)
481 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มกราคม 2558 - 22 มกราคม 2558)
480 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มกราคม 2558 - 22 มกราคม 2558)
479 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มกราคม 2558 - 22 มกราคม 2558)
478 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประทานรางวัลและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2556-2557, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มกราคม 2558 - 22 มกราคม 2558)
477 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
476 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
475 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
474 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
473 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
472 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
471 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
470 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
469 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
468 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
467 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
466 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
465 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
464 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
463 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
462 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
461 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
460 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
459 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2558 - 20 มกราคม 2558)
458 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สภาการพยาบาล, ไทย (19 มกราคม 2558 - 19 มกราคม 2558)
457 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทีมกรุงเทพ, โรงแรมมณเทียร, ไทย (19 มกราคม 2558 - 19 มกราคม 2558)
456 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 มกราคม 2558 - 17 มกราคม 2558)
455 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 มกราคม 2558 - 17 มกราคม 2558)
454 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (17 มกราคม 2558 - 17 มกราคม 2558)
453 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย โรงเรียนทางเลือกกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
452 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย โรงเรียนทางเลือกกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
451 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (16 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
450 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (16 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
449 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจร ครั้งที่ 10, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
448 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Ten Topics in Neurology, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
447 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Ten Topics in Neurology, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
446 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558, สภาการพยาบาล, ไทย (15 มกราคม 2558 - 15 มกราคม 2558)
445 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกาาในประเทศไทย ปี 2557, โรงแรมเดอะสุโกศล, ไทย (13 มกราคม 2558 - 13 มกราคม 2558)
444 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษด้วยผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเบ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2558 - 13 มกราคม 2558)
443 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง, มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, ไทย (12 มกราคม 2558 - 12 มกราคม 2558)
442 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, ไทย (10 มกราคม 2558 - 11 มกราคม 2558)
441 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, ไทย (10 มกราคม 2558 - 11 มกราคม 2558)
440 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย, โรงแรมเดอะสุโกศล, ไทย (9 มกราคม 2558 - 9 มกราคม 2558)
439 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาปริญญาโทไปดูงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (8 มกราคม 2558 - 8 มกราคม 2558)
438 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาปริญญาโทไปดูงาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (8 มกราคม 2558 - 8 มกราคม 2558)
437 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี, ไทย (27 ธันวาคม 2557 - 28 ธันวาคม 2557)
436 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี, ไทย (27 ธันวาคม 2557 - 28 ธันวาคม 2557)
435 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2557, ริมดอย รีสอร์ท เชียงดาว, ไทย (26 ธันวาคม 2557 - 27 ธันวาคม 2557)
434 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (23 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
433 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
432 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ, อาคารเพรสซิเด้นทาวน์เวอร์, ไทย (26 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
431 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวัณโรคในพื้นที่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
430 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
429 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล, ไทย (26 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
428 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
427 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 12/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (26 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
426 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
425 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล, ไทย (26 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
424 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
423 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
422 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 26 ธันวาคม 2557)
421 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ, โรงแรมรามา การ์เด้นท์, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 25 ธันวาคม 2557)
420 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เชื่อมประสานการดูแลสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง และนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม, ไทย (22 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2557)
419 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษานโยบายการพัฒนางานผู้สูงอายุ, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (22 ธันวาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2557)
418 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2558, โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา, ไทย (21 ธันวาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2557)
417 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2557, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (22 ธันวาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2557)
416 : อ.กรรณิกา ทองอุบล, ไปราชการเพื่อ ประชุม "ผลงานวิชาการรับใชัสังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ/มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย", โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 ธันวาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2557)
415 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 5 กระบวนการเรียนรู้ที่ 3, โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2557)
414 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเขตสุขภาพ, แม่ริมลากูน, ไทย (20 ธันวาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557)
413 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาจงเกิดผลดี, ไทย (18 ตุลาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557)
412 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The smart ICU, โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557)
411 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The smart ICU, โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557)
410 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (19 ธันวาคม 2557 - 19 ธันวาคม 2557)
409 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม Updated Contemporay Nursing Theories and Applications, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 19 ธันวาคม 2557)
408 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Updated Contemporay Nursing Theories and Applications, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 19 ธันวาคม 2557)
407 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน, ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2557)
406 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มเรื้อรังและกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3, โรงแรมนารายณ์, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2557)
405 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน, ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2557)
404 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ดำเนินรายการ สารภี โมเดล, ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2557)
403 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน, ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2557)
402 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน, ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน, ไทย (18 ธันวาคม 2557 - 18 ธันวาคม 2557)
401 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
400 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
399 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
398 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
397 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
396 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
395 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
394 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (17 ธันวาคม 2557 - 17 ธันวาคม 2557)
393 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม Early Intervention by Early Start Denver Model for Autism Spectrun Disorder, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2557 - 16 ธันวาคม 2557)
392 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน, ไทย (15 ธันวาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2557)
391 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน, ไทย (15 ธันวาคม 2557 - 15 ธันวาคม 2557)
390 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 14 ธันวาคม 2557)
389 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 14 ธันวาคม 2557)
388 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Regional meeting on heathcare associated infection prevention and control chiang mai, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (9 ธันวาคม 2557 - 12 ธันวาคม 2557)
387 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Regional meeting on heathcare associated infection prevention and control chiang mai, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (9 ธันวาคม 2557 - 12 ธันวาคม 2557)
386 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ธันวาคม 2557 - 12 ธันวาคม 2557)
385 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ธันวาคม 2557 - 12 ธันวาคม 2557)
384 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและSTTi Phi Omega at-Large ครั้งที่ 3/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (11 ธันวาคม 2557 - 11 ธันวาคม 2557)
383 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและSTTi Phi Omega at-Large ครั้งที่ 3/2557, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (11 ธันวาคม 2557 - 11 ธันวาคม 2557)
382 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, ไทย (8 ธันวาคม 2557 - 9 ธันวาคม 2557)
381 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี, ไทย (7 ธันวาคม 2557 - 7 ธันวาคม 2557)
380 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนารูปแบบและเครื่องดื่มการประเมินสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2557 - 4 ธันวาคม 2557)
379 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2557, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (4 ธันวาคม 2557 - 4 ธันวาคม 2557)
378 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรรับหังความคิดเห็นต่อรูปแบบการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในพื้่นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 ธันวาคม 2557 - 3 ธันวาคม 2557)
377 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ, ไทย (1 ธันวาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2557)
376 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม เพื่อการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มเรื้อรังและกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (2 ธันวาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2557)
375 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย การจัดการองค์กรและวิถีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อพัฒนาหลักสูตร "ครูปฐมวัยต้นแบบ" ครั้งที่ 1, โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557)
374 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย การจัดการองค์กรและวิถีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อพัฒนาหลักสูตร "ครูปฐมวัยต้นแบบ" ครั้งที่ 1, โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557)
373 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
372 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
371 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
370 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
369 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
368 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
367 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
366 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
365 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
364 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
363 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
362 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
361 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
360 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 1/2558, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
359 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 1/2558, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
358 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 1/2558, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
357 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
356 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม สมรรถนะหลักของพยาบาลเฉพาะทางและสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ต้องการ, สภาการพยาบาล, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
355 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สมรรถนะหลักของพยาบาลเฉพาะทางและสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ต้องการ, สภาการพยาบาล, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
354 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
353 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สมรรถนะหลักของพยาบาลเฉพาะทางและสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ต้องการ, สภาการพยาบาล, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
352 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
351 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
350 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนองานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
349 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2557, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
348 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
347 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนองานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
346 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
345 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
344 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
343 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
342 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
341 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2557, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (27 พฤศจิกายน 2557 - 27 พฤศจิกายน 2557)
340 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (23 พฤศจิกายน 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557)
339 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (23 พฤศจิกายน 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557)
338 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, วัดพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี, ไทย (22 พฤศจิกายน 2557 - 22 พฤศจิกายน 2557)
337 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพยาบาลนานาชาติ ประจำปี 2557, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (22 พฤศจิกายน 2557 - 22 พฤศจิกายน 2557)
336 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในการประชุมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557)
335 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Screening and Prevention of Cancer, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557)
334 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมทีเคพาเลซ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557)
333 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่ประจำปี 2557 วันนักบริหารงานบุคคล ประจำปี 2557 : HR Day 2014 HR in VUGA world, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท ลาดพร้าว, ไทย (18 พฤศจิกายน 2557 - 19 พฤศจิกายน 2557)
332 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1, โรงแรม Grand Mercure Bangkok Forture, ไทย (18 พฤศจิกายน 2557 - 19 พฤศจิกายน 2557)
331 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ, กรมการแพทย์, ไทย (18 พฤศจิกายน 2557 - 18 พฤศจิกายน 2557)
330 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดแผนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของโรคเรียนบ้านปลาดาว, โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2557 - 18 พฤศจิกายน 2557)
329 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดแผนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของโรคเรียนบ้านปลาดาว, โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2557 - 18 พฤศจิกายน 2557)
328 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายสภาการพยาบาลประจำปี 2557, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (17 พฤศจิกายน 2557 - 18 พฤศจิกายน 2557)
327 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายสภาการพยาบาลประจำปี 2557, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (17 พฤศจิกายน 2557 - 18 พฤศจิกายน 2557)
326 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
325 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
324 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
323 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
322 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
321 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
320 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
319 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
318 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป, ไทย (12 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
317 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
316 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาการใช้ Simulation เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (10 พฤศจิกายน 2557 - 11 พฤศจิกายน 2557)
315 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาการใช้ Simulation เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (10 พฤศจิกายน 2557 - 11 พฤศจิกายน 2557)
314 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการ ผู้ประสานงานภาคและผู้ประสานงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมพูลแมน บางกอง คิงเพาเวอร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2557 - 11 พฤศจิกายน 2557)
313 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการ ผู้ประสานงานภาคและผู้ประสานงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมพูลแมน บางกอง คิงเพาเวอร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2557 - 11 พฤศจิกายน 2557)
312 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาการใช้ Simulation เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (10 พฤศจิกายน 2557 - 11 พฤศจิกายน 2557)
311 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, ไทย (9 พฤศจิกายน 2557 - 9 พฤศจิกายน 2557)
310 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทัวไป (การรักษาโรคเบื้ื้องต้น) รุ่นที่ 16, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2557 - 9 พฤศจิกายน 2557)
309 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศจิกายน 2557)
308 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศจิกายน 2557)
307 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศจิกายน 2557)
306 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
305 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (7 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
304 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
303 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2557, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
302 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
301 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 11/2557, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (5 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
300 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
299 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
298 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
297 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
296 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
295 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
294 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
293 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
292 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
291 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่, มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, ไทย (4 พฤศจิกายน 2557 - 4 พฤศจิกายน 2557)
290 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557)
289 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557)
288 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557)
287 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557)
286 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557)
285 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557)
284 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับทีมวิจัย, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (1 พฤศจิกายน 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557)
283 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมกับทีมวิจัย, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (1 พฤศจิกายน 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557)
282 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (29 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557)
281 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4/2557, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (31 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557)
280 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (29 ตุลาคม 2557 - 29 ตุลาคม 2557)
279 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม The International Conference on Nursing Informatics 2014 และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอังกฤษ, ประเทศอังกฤษ, ไทย (22 ตุลาคม 2557 - 27 ตุลาคม 2557)
278 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2557, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (24 ตุลาคม 2557 - 25 ตุลาคม 2557)
277 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รุ่นปี 2557 ครั้งที่ 3, โรงแรมเรือโบราณ นครปฐม, ไทย (22 ตุลาคม 2557 - 25 ตุลาคม 2557)
276 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2557 โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (23 ตุลาคม 2557 - 25 ตุลาคม 2557)
275 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (23 ตุลาคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557)
274 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 11/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (23 ตุลาคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557)
273 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 ตุลาคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557)
272 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (23 ตุลาคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557)
271 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่, อ.แม่วาง เชียงใหม่, ไทย (22 ตุลาคม 2557 - 22 ตุลาคม 2557)
270 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (21 ตุลาคม 2557 - 22 ตุลาคม 2557)
269 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่, อ.แม่วาง เชียงใหม่, ไทย (22 ตุลาคม 2557 - 22 ตุลาคม 2557)
268 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (18 ตุลาคม 2557 - 18 ตุลาคม 2557)
267 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (18 ตุลาคม 2557 - 18 ตุลาคม 2557)
266 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการหารือเกี่ยวกับระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน ตำบลศรีบัวบาน และตำบลใกล้เคียงศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2557 - 17 ตุลาคม 2557)
265 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (11 ตุลาคม 2557 - 11 ตุลาคม 2557)
264 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (11 ตุลาคม 2557 - 11 ตุลาคม 2557)
263 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล, ไทย (10 ตุลาคม 2557 - 10 ตุลาคม 2557)
262 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (10 ตุลาคม 2557 - 10 ตุลาคม 2557)
261 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 2, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (9 ตุลาคม 2557 - 9 ตุลาคม 2557)
260 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (8 ตุลาคม 2557 - 8 ตุลาคม 2557)
259 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 4 : กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 การคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร, โรงแรมแม่น้ำ รามาดา, ไทย (4 ตุลาคม 2557 - 7 ตุลาคม 2557)
258 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน, ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (6 ตุลาคม 2557 - 6 ตุลาคม 2557)
257 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2557 - 6 ตุลาคม 2557)
256 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (5 ตุลาคม 2557 - 5 ตุลาคม 2557)
255 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (5 ตุลาคม 2557 - 5 ตุลาคม 2557)
254 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายและสาธารณะ ครั้งที่ 3, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (4 ตุลาคม 2557 - 4 ตุลาคม 2557)
253 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำปี 2557 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (3 ตุลาคม 2557 - 3 ตุลาคม 2557)
252 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชั้นที่ 2, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์, ไทย (30 กันยายน 2557 - 1 ตุลาคม 2557)
251 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (28 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
250 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (28 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
249 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (28 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
248 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชาติ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (29 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
247 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (28 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
246 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (28 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
245 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม core team งานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, กรมสุขภาพจิต, ไทย (30 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
244 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปการพัฒนาร่างแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา, สำนักวัณโรค, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
243 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
242 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
241 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
240 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
239 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
238 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 1/2557, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
237 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
236 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (25 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
235 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
234 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
233 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
232 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
231 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
230 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
229 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
228 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2557 - 26 กันยายน 2557)
227 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายใต้ยุุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจริยธรรม, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (25 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557)
226 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายใต้ยุุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคุณธรรมและจริยธรรม, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (25 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557)
225 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557)
224 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
223 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
222 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร, โรงแรมเอเชีย, ไทย (22 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
221 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
220 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
219 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร, โรงแรมเอเชีย, ไทย (22 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
218 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2, เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2557 - 21 กันยายน 2557)
217 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2, เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2557 - 21 กันยายน 2557)
216 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2, เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2557 - 21 กันยายน 2557)
215 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กันยายน 2557 - 20 กันยายน 2557)
214 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 10/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กันยายน 2557 - 20 กันยายน 2557)
213 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กันยายน 2557 - 20 กันยายน 2557)
212 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่/สมัชชาพลเชียงใหม่ ประจำปี 2557, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2557 - 17 กันยายน 2557)
211 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่/สมัชชาพลเชียงใหม่ ประจำปี 2557, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2557 - 17 กันยายน 2557)
210 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่/สมัชชาพลเชียงใหม่ ประจำปี 2557, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2557 - 17 กันยายน 2557)
209 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่/สมัชชาพลเชียงใหม่ ประจำปี 2557, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2557 - 17 กันยายน 2557)
208 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Validation Workshop on Helping Hands for Safe Motherhood, โรงแรม Pullman Bangkok, ไทย (15 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2557)
207 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน, อะเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท, ไทย (15 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2557)
206 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Validation Workshop on Helping Hands for Safe Motherhood, โรงแรม Pullman Bangkok, ไทย (15 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2557)
205 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, โรงแรมวิค 3 บางกอก, ไทย (14 กันยายน 2557 - 15 กันยายน 2557)
204 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, โรงแรมวิค 3 บางกอก, ไทย (14 กันยายน 2557 - 15 กันยายน 2557)
203 : รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
202 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
201 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (14 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
200 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (14 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
199 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
198 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
197 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
196 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
195 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การกำหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ สภาการพยาบาล พ.ศ.2557-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2558, สภาการพยาบาล, ไทย (12 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
194 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
193 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
192 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 14 กันยายน 2557)
191 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรสายธารแห่งปัญญาสู่ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3, โรงแรมจันทรารีสอร์ท นครนายก, ไทย (11 กันยายน 2557 - 13 กันยายน 2557)
190 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
189 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
188 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
187 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ, อาคารเพรสซิเด้นทาวน์เวอร์, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
186 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
185 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
184 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
183 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
182 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
181 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2557)
180 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2557)
179 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายจิตเวชผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (10 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2557)
178 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต, โรงแรมอัลพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท บ้านธิ ลำพูน, ไทย (10 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2557)
177 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
176 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
175 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
174 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ติตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการหน่วยวิชาการฯ ในการดูแลเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคใต้, ไทย (8 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
173 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (8 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
172 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
171 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
170 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
169 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
168 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายและสาธารณะ ครั้งที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (6 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
167 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (7 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
166 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (7 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
165 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บูรณาการการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่บำบัดทดแทนไตแบบองค์รวมจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (6 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
164 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (7 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
163 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา บูรณาการการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่บำบัดทดแทนไตแบบองค์รวมจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (6 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
162 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (7 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
161 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมและรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย (6 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
160 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
159 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
158 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
157 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (6 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
156 : ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
155 : รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
154 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
153 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
152 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
151 : ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
150 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (6 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
149 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
148 : อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
147 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
146 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
145 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
144 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
143 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 "วิจัย...เปลี่ยนชีวิต", อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (4 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
142 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (3 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
141 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 9/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
140 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 "วิจัย...เปลี่ยนชีวิต", อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (4 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
139 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการของทีมวิจัย JICA, โรงพยาบาลฮอด ดอยเต่า และแม่แจ่ม เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
138 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia/Pactific Regional Conference on Ageing Older People in Ageing Societies : Burden or Resource, โรงแรมดิอิมเพรส, ไทย (1 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
137 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia/Pactific Regional Conference on Ageing Older People in Ageing Societies : Burden or Resource, โรงแรมดิอิมเพรส, ไทย (1 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
136 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรมการประเมินโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล, กรมการแพทย์, ไทย (3 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
135 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง , อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
134 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
133 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
132 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
131 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
130 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
129 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (3 กันยายน 2557 - 3 กันยายน 2557)
128 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia/Pactific Regional Conference on Ageing Older People in Ageing Societies : Burden or Resource, โรงแรมดิอิมเพรส, ไทย (1 กันยายน 2557 - 2 กันยายน 2557)
127 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 4 เดือน, จีรัง เฮล์ท วิลเลจ, ไทย (30 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557)
126 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น, โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์, ไทย (29 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557)
125 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น, โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์, ไทย (29 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557)
124 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 4 เดือน, จีรัง เฮล์ท วิลเลจ, ไทย (30 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557)
123 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 5, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (27 สิงหาคม 2557 - 29 สิงหาคม 2557)
122 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2557, สภาการพยาบาล, ไทย (29 สิงหาคม 2557 - 29 สิงหาคม 2557)
121 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (29 สิงหาคม 2557 - 29 สิงหาคม 2557)
120 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557 สาขาวิจัยทางการพยาบาล ครั้ั้งที่ 1, สภาการพยาบาล, ไทย (29 สิงหาคม 2557 - 29 สิงหาคม 2557)
119 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยการประชุมวิชาการการจัดการศึกษาการแพทย์ดัั้งเดิมการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานในประเทศไทย, สำนักการแพทย์ทางเลือก, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 28 สิงหาคม 2557)
118 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เชื่อม AEC ด้วยความคิดสร้างสรรค์, อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (25 สิงหาคม 2557 - 27 สิงหาคม 2557)
117 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 สิงหาคม 2557 - 26 สิงหาคม 2557)
116 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
115 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
114 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
113 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
112 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
111 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
110 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
109 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
108 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
107 : ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
106 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
105 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
104 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
103 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุข และประชุม Surveyor Training, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
102 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
101 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
100 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
99 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
98 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
97 : รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
96 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
95 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุข และประชุม Surveyor Training, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
94 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม รุ่นปี 2557 ครั้งที่ 2, จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว, ไทย (20 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
93 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
92 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
91 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
90 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
89 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
88 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
87 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
86 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update and Practical points in Preterm Care, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (20 สิงหาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557)
85 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเขียนแผนการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย (21 สิงหาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557)
84 : รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 9 ปี สช. ครั้งที่ 1/2557, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557)
83 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 สิงหาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557)
82 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 สิงหาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557)
81 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในแผนงานการตรวจสอบข้อมูลฯ โครงการสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (13 สิงหาคม 2557 - 15 สิงหาคม 2557)
80 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (13 สิงหาคม 2557 - 13 สิงหาคม 2557)
79 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (13 สิงหาคม 2557 - 13 สิงหาคม 2557)
78 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
77 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
76 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณาจารย์รุ่นใหม่นำพามหาวิทยาลัยสู่อนาคตที่สดใส, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (8 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
75 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
74 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
73 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
72 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
71 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
70 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
69 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
68 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
67 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
66 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
65 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
64 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
63 : รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
62 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
61 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
60 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
59 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
58 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
57 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
56 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
55 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
54 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
53 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 8/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
52 : รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
51 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
50 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของพยาบาลผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
49 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประเมินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและหน่วยงานในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย, เขตพื้นที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน, ไทย (5 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
48 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
47 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประเมินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและหน่วยงานในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย, เขตพื้นที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน, ไทย (5 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
46 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
45 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
44 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
43 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
42 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
41 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
40 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
39 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
38 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
37 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
36 : รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
35 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
34 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (4 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
33 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 6 สิงหาคม 2557)
32 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การทดลองประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (5 สิงหาคม 2557 - 5 สิงหาคม 2557)
31 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีสาธารณะด้านการดูแลเด็กปฐมวัย, องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, ไทย (2 สิงหาคม 2557 - 3 สิงหาคม 2557)
30 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2557, ริมดอย รีสอร์ท เชียงดาว, ไทย (1 สิงหาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2557)
29 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น, ไทย (30 กรกฏาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2557)
28 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
27 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม Risk Communication, คณะสัตวแพทยศาสตร์, ไทย (30 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
26 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
25 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
24 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
23 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
22 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
21 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
20 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
19 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
18 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
17 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
16 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
15 : รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
14 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้สถิติเพื่อการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
13 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
12 : ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
11 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
10 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
9 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
8 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
7 : ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
6 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
5 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
4 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
3 : รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
2 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (30 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)
1 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, ไทย (31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th