KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

1210 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2560 - 13 สิงหาคม 2560)
1209 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
1208 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
1207 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
1206 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
1205 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
1204 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (31 กรกฏาคม 2560 - 31 กรกฏาคม 2560)
1203 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1202 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1201 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1200 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1199 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1198 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1197 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1196 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1195 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1194 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1193 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1192 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1191 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1190 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1189 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 กรกฏาคม 2560 - 30 กรกฏาคม 2560)
1188 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 "ราชธานีวิชาการ", มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1187 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาลสืบสานปณิธานพ่อหลวง ร.9, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1186 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ Healthy University, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1185 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1184 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1183 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ Healthy University, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1182 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1181 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1180 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ Healthy University, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2560 - 27 กรกฏาคม 2560)
1179 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1178 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ระดับประเทศเรื่อง สมองเสื่อม, โรงแรมนารายณ์, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1177 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1176 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1175 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1174 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทยและผู้สูงอายุ : วิธีการบำบัดสมองและจิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1173 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1172 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดระยอง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1171 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2560, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1170 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2560, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1169 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทยและผู้สูงอายุ : วิธีการบำบัดสมองและจิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1168 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยและร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (26 กรกฏาคม 2560 - 26 กรกฏาคม 2560)
1167 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1166 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1165 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1164 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1163 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1162 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1161 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1160 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1159 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เข้ารับรางวัลจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยาบาล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1158 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1157 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1156 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 กรกฏาคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560)
1155 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (22 กรกฏาคม 2560 - 23 กรกฏาคม 2560)
1154 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (22 กรกฏาคม 2560 - 23 กรกฏาคม 2560)
1153 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1152 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1151 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น, Kagawa University , ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1150 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1149 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1148 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1147 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1146 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร, จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)
1145 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1144 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1143 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1142 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1141 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1140 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1139 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1138 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการด้านสังคม จิตใจในระบบสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต, ไทย (21 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1137 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1136 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1135 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1134 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1133 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation fo Ethical Studies รุ่นที่ 4, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (6 พฤษภาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1132 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1131 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560)
1130 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กรุงเทพ, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 20 กรกฏาคม 2560)
1129 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Promotion Heallthy Communities through Community Health Monagement and Empowerment, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 20 กรกฏาคม 2560)
1128 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กรุงเทพ, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 20 กรกฏาคม 2560)
1127 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Promotion Heallthy Communities through Community Health Monagement and Empowerment, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (20 กรกฏาคม 2560 - 20 กรกฏาคม 2560)
1126 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งาน Software Social Learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560)
1125 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ทคพย., โรงแรมอมารีดอนเมือง, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560)
1124 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560)
1123 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินวารสารวิชาการระดับชาติ, โรงแรมไมด้า นนทบุรี, ไทย (19 กรกฏาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560)
1122 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (15 กรกฏาคม 2560 - 18 กรกฏาคม 2560)
1121 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาล, โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 18 กรกฏาคม 2560)
1120 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560)
1119 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560)
1118 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, ViA Language Center, ไทย (29 พฤษภาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560)
1117 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560)
1116 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560)
1115 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม สรุปผลและแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 15 กรกฏาคม 2560)
1114 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม สรุปผลและแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 15 กรกฏาคม 2560)
1113 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1112 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1111 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1110 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 7/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1109 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1108 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1107 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1106 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560)
1105 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ กับ การบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1104 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนา PIM's Work-based Education Forum 4การผลิตบัณฑิตนวัตกร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1103 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1102 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1101 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1100 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1099 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1098 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1097 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1096 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (13 กรกฏาคม 2560 - 13 กรกฏาคม 2560)
1095 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
1094 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม, คุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
1093 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม, คุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
1092 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (12 กรกฏาคม 2560 - 12 กรกฏาคม 2560)
1091 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี่แจงแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี พ.ศ.2561, อาคารรัฐสภา, ไทย (11 กรกฏาคม 2560 - 11 กรกฏาคม 2560)
1090 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 2/2560, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (11 กรกฏาคม 2560 - 11 กรกฏาคม 2560)
1089 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม International Confeence และนำเสนอผลงานวิจัย, Prince of Songkla University, ไทย (4 กรกฏาคม 2560 - 9 กรกฏาคม 2560)
1088 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Ethics, Estheics, and Empirics in Nursing : Driving Forces for Better Health, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1087 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (7 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1086 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Beetter Health, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1085 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (7 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1084 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม Ethics, Estheics, and Empirics in Nursing : Driving Forces for Better Health, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1083 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10, เมืองทองธานี, ไทย (6 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1082 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Esthetics, and Empirics in Nursing: Foundation for Visibility of the Nursing Profession and Sustainability of People's Health, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 7 กรกฏาคม 2560)
1081 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2560 - 6 กรกฏาคม 2560)
1080 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2560 - 6 กรกฏาคม 2560)
1079 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 6 กรกฏาคม 2560)
1078 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกตรวจรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กรกฏาคม 2560 - 5 กรกฏาคม 2560)
1077 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2560 - 5 กรกฏาคม 2560)
1076 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ที่ว่าการอำเภอสารภี และอมก๋อย, ไทย (3 กรกฏาคม 2560 - 4 กรกฏาคม 2560)
1075 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย ครังที่ 2, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (1 กรกฏาคม 2560 - 2 กรกฏาคม 2560)
1074 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย ครังที่ 2, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (1 กรกฏาคม 2560 - 2 กรกฏาคม 2560)
1073 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1072 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1071 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1070 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1069 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้โปรแกรม Mpllus เบื้องต้นในวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1068 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม พลังจากภายใน..เราทำได้ร่วมกัน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1067 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1066 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม พลังจากภายใน..เราทำได้ร่วมกัน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1065 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคเหนือ, โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์แอนสปา เชียงราย, ไทย (30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560)
1064 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1063 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1062 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1061 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1060 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1059 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1058 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1057 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2560 - 28 มิถุนายน 2560)
1056 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1055 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1054 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1053 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1052 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1051 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1050 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1049 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมยุทธศาสตร์ปฐมวัย ครั้งที่ 5/2560, กรมสุขภาพจิต, ไทย (25 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1048 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1047 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1046 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1045 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1044 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1043 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1042 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 25 มิถุนายน 2560)
1041 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปฐม, ไทย (24 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560)
1040 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1039 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1038 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร 2017 TQA Assessor Calibration, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1037 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1036 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1035 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Workshop:Flipped Classrom รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1034 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1033 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ร่วม HEAL THTECH CNX 2017 เรื่อง INNOVATION IN MEDICINE นวตกรรมทางการแพทย์ สู่การนำไปใช้ได้จริง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1032 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1031 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1030 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Executive policy maker : change agents, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1029 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1028 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1027 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1026 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1025 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Executive policy maker : change agents, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1024 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560)
1023 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
1022 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
1021 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Workshop : Fillpped Classrom รุ่นที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
1020 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
1019 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (22 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560)
1018 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (19 มิถุนายน 2560 - 19 มิถุนายน 2560)
1017 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมปฐมนิเทศการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มิถุนายน 2560 - 17 มิถุนายน 2560)
1016 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มิถุนายน 2560 - 17 มิถุนายน 2560)
1015 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ครั้งที 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มิถุนายน 2560 - 17 มิถุนายน 2560)
1014 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้ง 31, โรงแรมเดอะซันทาราเวลเนส รีสอร์ทแอนด์โฮเตล ฉะเชิงเทรา, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560)
1013 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561 ครั้งที่ 6/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (16 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560)
1012 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (15 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560)
1011 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเลิกเหล้า, โรงพยาบาลหางดง, ไทย (15 มิถุนายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560)
1010 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรม วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 1, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 15 มิถุนายน 2560)
1009 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1008 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1007 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชีแจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1006 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1005 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1004 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (13 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1003 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ การประชุมกลุ่ม 5 : การปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล สู่ Thailand 4.0 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1002 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมชีแจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 มิถุนายน 2560 - 14 มิถุนายน 2560)
1001 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (13 มิถุนายน 2560 - 13 มิถุนายน 2560)
1000 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิพากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (13 มิถุนายน 2560 - 13 มิถุนายน 2560)
999 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิพากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (13 มิถุนายน 2560 - 13 มิถุนายน 2560)
998 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Refreshing Couse สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
997 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม refreshing course สำหรับผุ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
996 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม refreshing course สำหรับผุ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
995 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 52 (3/2560), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ไทย (11 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560)
994 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Bosed Eduction and AUN-QA, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560)
993 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 3, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560)
992 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
991 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
990 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
989 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
988 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
987 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ผู้ดำเนินรายการ Case scenario Discussion, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
986 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
985 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
984 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
983 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
982 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
981 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2560 - 9 มิถุนายน 2560)
980 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ครั้งที่ 6/2560 และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (8 มิถุนายน 2560 - 8 มิถุนายน 2560)
979 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (5 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
978 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
977 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
976 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
975 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (5 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
974 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Pediatric Nursing Update 2017, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (5 มิถุนายน 2560 - 7 มิถุนายน 2560)
973 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
972 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
971 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
970 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
969 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
968 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
967 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
966 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
965 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560)
964 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
963 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
962 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
961 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
960 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
959 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
958 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
957 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
956 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม AUN-QA Impiementation and Gap Analysis, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
955 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
954 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
953 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
952 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
951 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
950 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
949 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
948 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
947 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2560 - 3 มิถุนายน 2560)
946 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมตับ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
945 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิจัยเรื่อง HIV Prevention Communication Between Thai Parents and Their Children ณ ประเทศสเปน, ประเทศสเปน, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
944 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติเพื่อการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การจัดระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
943 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมตับ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
942 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เชียงใหม่, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
941 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
940 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
939 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
938 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
937 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
936 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ทคพย., โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
935 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
934 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่ได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า : การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (31 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
933 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
932 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560)
931 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
930 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การใช้ Simulation เพื่อการเตรียมการสอนพยาบาล Debriefing Advances for Simulation In Healthcare course รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
929 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
928 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การใช้ Simulation เพื่อการเตรียมการสอนพยาบาล Debriefing Advances for Simulation In Healthcare course รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (30 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
927 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม หลักจริยธรรม กฏหมาย และสื่อสังคมออนไลน์, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (29 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560)
926 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงาน, โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์, ไทย (25 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560)
925 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560)
924 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560)
923 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
922 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
921 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6 ไปศึกษาดูงาน, ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
920 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
919 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Policies and Plans of the Local Government Organization to Enhance Quality of Life among Informal Workforce, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (25 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
918 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
917 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำวิจัยออนไลน์ รุ่นที่ 4, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
916 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6 ไปศึกษาดูงาน, ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
915 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
914 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
913 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
912 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การทำวิจัยออนไลน์ รุ่นที่ 4, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
911 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
910 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
909 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
908 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
907 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
906 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
905 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
904 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
903 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560)
902 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือและติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี, ไทย (23 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2560)
901 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลอมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่พิเศษอำเภออำก๋อย และบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
900 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
899 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
898 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
897 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
896 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
895 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อติดตั้งและประเมินผลระบบสำหรับบันทึกงานแปลคัมภีร์ฯ, วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน, ไทย (23 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
894 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
893 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลอมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่พิเศษอำเภออำก๋อย และบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
892 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560)
891 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560)
890 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน QA Show&Share, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2560)
889 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน QA Show&Share, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2560)
888 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมยุทธศาสตร์ปฐมวัย ครั้งที่ 4/2560, กรมสุขภาพจิต, ไทย (22 พฤษภาคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2560)
887 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ จัดระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (19 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
886 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
885 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
884 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ฟังการประชาสัมพันธ์ NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (19 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
883 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (19 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
882 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
881 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ และเรื่อง ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล และเข้าร่วมประชุมฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
880 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560)
879 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานแสดงผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบโปสเตอร์ ครั่งที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
878 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน เพื่อสะท้อนสถานการณ์การดูแลผุ้ติดสุรา, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
877 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
876 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
875 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
874 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
873 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
872 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
871 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
870 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
869 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
868 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน เพื่อสะท้อนสถานการณ์การดูแลผุ้ติดสุรา, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560)
867 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560)
866 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560)
865 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560)
864 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2560)
863 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2560)
862 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2560)
861 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2560)
860 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560)
859 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม กองทุนสำหรับเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560)
858 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560)
857 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (15 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560)
856 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่, ไทย (7 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2560)
855 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (12 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2560)
854 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (12 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2560)
853 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (12 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2560)
852 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการบำบัดรักษาสารเสพติดในระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (11 พฤษภาคม 2560 - 11 พฤษภาคม 2560)
851 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ เขต 1, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560)
850 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Healthy University (มหาวิทยาลัยสุภาพ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2560)
849 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยาบาล:เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (8 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2560)
848 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล และเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (3 พฤษภาคม 2560 - 5 พฤษภาคม 2560)
847 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
846 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
845 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
844 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
843 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to the Best Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
842 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together toThe Bet Maternal and Fetal Health, Chaingmai Granview Holel & Convention Center, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
841 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together toThe Bet Maternal and Fetal Health, Chaingmai Granview Holel & Convention Center, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
840 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together to The Bet Maternal and Fetal Health ร่วมด้วยช่วยกันเพื่สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
839 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
838 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Writing, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 พฤษภาคม 2560)
837 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2560 - 3 พฤษภาคม 2560)
836 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ เข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่น, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (3 พฤษภาคม 2560 - 3 พฤษภาคม 2560)
835 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 เรื่อง สิบสองปีแห่งความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ : ความสำเร็จของพยาบาล, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (1 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
834 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 เรื่อง สิบสองปีแห่งความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ : ความสำเร็จของพยาบาล, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (1 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
833 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
832 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
831 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560)
830 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (29 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560)
829 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (29 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560)
828 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (29 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560)
827 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรม Project Proposal Development, โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซด์ โฮเต็ล แอนด์ สปา, ไทย (26 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560)
826 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560)
825 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560)
824 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2560, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (27 เมษายน 2560 - 27 เมษายน 2560)
823 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมยุทธศาสตร์ปฐมวัย ครั้งที่ 3/2560, สำนักงานกรมสุขาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (27 เมษายน 2560 - 27 เมษายน 2560)
822 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ครั้งที่ 2/2560, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (27 เมษายน 2560 - 27 เมษายน 2560)
821 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ e-filling, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560)
820 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ e-filling, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560)
819 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ e-filling, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560)
818 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2560, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (24 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
817 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
816 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
815 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
814 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม Brith Across the Borders Workshop, Chiang Mai Orchid Hotel, ไทย (25 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560)
813 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร, สภาการพยาบาล, ไทย (22 เมษายน 2560 - 22 เมษายน 2560)
812 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 เมษายน 2560 - 21 เมษายน 2560)
811 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 เมษายน 2560 - 21 เมษายน 2560)
810 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ไทย (21 เมษายน 2560 - 21 เมษายน 2560)
809 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (21 เมษายน 2560 - 21 เมษายน 2560)
808 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมฟังผลการประเมิน และร่วมให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงการประเมินแผนหลัก 3 ปี, โรงแรมเอทัล กรุงเทพมหานคร, ไทย (20 เมษายน 2560 - 20 เมษายน 2560)
807 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
806 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
805 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
804 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
803 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (18 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2560)
802 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมการรับฟังการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (10 เมษายน 2560 - 10 เมษายน 2560)
801 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการวิจัย เรื่อง การประเมิน ทบทวน และพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย (9 เมษายน 2560 - 10 เมษายน 2560)
800 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ไทย (2 เมษายน 2560 - 9 เมษายน 2560)
799 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Benchmarking, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (8 เมษายน 2560 - 9 เมษายน 2560)
798 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Benchmarking, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (8 เมษายน 2560 - 9 เมษายน 2560)
797 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคในการนำชมวัดล้านนา, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 เมษายน 2560 - 8 เมษายน 2560)
796 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation fo Ethical Studies รุ่นที่ 4, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (27 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560)
795 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2560 - 7 เมษายน 2560)
794 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Per Person, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (6 มีนาคม 2560 - 6 เมษายน 2560)
793 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน International Exchange Program Show and Share, สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560)
792 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560)
791 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2560 - 4 เมษายน 2560)
790 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
789 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
788 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
787 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 51 (2/2560), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (3 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
786 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
785 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
784 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน, ไทย (3 เมษายน 2560 - 3 เมษายน 2560)
783 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับพื้นที่, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย (31 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560)
782 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างแบบสอบถาม , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560)
781 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ผู้ดำเนินรายการ การวิจัย นวัตกรรมและงานรับใช้สังคม ในยุค Thailand 4.0 & RUN, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2560 - 27 มีนาคม 2560)
780 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนารูปแบบภายหลังการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ, ห้องประชุม Innovative Village เชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2560 - 26 มีนาคม 2560)
779 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น, สภาการพยาบาล, ไทย (25 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560)
778 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One Day Critical Care เรื่อง ICU Monitoring, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
777 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
776 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
775 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
774 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและชะลอวัยแบบบูรณาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
773 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
772 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและชะลอวัยแบบบูรณาการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
771 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
770 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ One Day Critical Care เรื่อง ICU Monitoring, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ, ไทย (24 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
769 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
768 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
767 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560)
766 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560)
765 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6, โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560)
764 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางและการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายชุมชนและสังคม, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560)
763 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และร่วมการเสวนา "ก้าวต่อไปของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และร่วมงาน มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2560, อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
762 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่่อรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกียวกับแนวปฏิบัติที่ดีและเคล็ดลักการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานตามนโยบายการขยายโอกาสการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
761 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปี 2560 และร่วมงาน มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2560, อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
760 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
759 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่่อรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกียวกับแนวปฏิบัติที่ดีและเคล็ดลักการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานตามนโยบายการขยายโอกาสการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
758 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการวันคาระพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
757 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
756 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการวันคาระพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560)
755 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (19 มีนาคม 2560 - 21 มีนาคม 2560)
754 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (20 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560)
753 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุรา เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขุนดง หางดง เชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560)
752 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560)
751 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2560 - 16 มีนาคม 2560)
750 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2560, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (15 มีนาคม 2560 - 15 มีนาคม 2560)
749 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (15 มีนาคม 2560 - 15 มีนาคม 2560)
748 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (15 มีนาคม 2560 - 15 มีนาคม 2560)
747 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมการอภิปรายกลุ่มระดับบัณฑิตศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การประเมิน ทบทวน และพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560)
746 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560)
745 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560)
744 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560)
743 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560)
742 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฏหมาย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560)
741 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการปัญหาทางจิตเวชในเวชปฏิบัติ, โรงแรมวีวิช ขอนแก่น, ไทย (11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560)
740 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม Acting Your Inner Music : Music in Psychodrama & Group Therapy Processes, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560)
739 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 11 มีนาคม 2560)
738 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (10 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560)
737 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
736 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
735 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
734 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
733 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
732 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
731 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
730 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย inproving quality of polliative care in CMU hospital, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
729 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
728 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
727 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
726 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
725 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
724 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
723 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
722 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
721 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
720 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
719 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
718 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
717 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
716 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
715 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
714 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
713 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Qa สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2560 - 9 มีนาคม 2560)
712 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มีนาคม 2560 - 8 มีนาคม 2560)
711 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานแสดงผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบโปสเตอร์ ครั่งที่ 2, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มีนาคม 2560 - 8 มีนาคม 2560)
710 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
709 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังชี้แจงการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
708 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม ระดับ Basic Core Course รุ่นที่ 2, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (6 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
707 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
706 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
705 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
704 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
703 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
702 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
701 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ), โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2560 - 7 มีนาคม 2560)
700 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก, กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (6 มีนาคม 2560 - 6 มีนาคม 2560)
699 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
698 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
697 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
696 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
695 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
694 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Systematic review protocol development, จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560)
693 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
692 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
691 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
690 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
689 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
688 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 3 มีนาคม 2560)
687 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจ้างงานและการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 2 มีนาคม 2560)
686 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองและการฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง From Culture of Peace to Good Fovenance in the University สันติธรรมสู่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2560 - 2 มีนาคม 2560)
685 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานประจำปี 2559, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)
684 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ, หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)
683 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
682 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
681 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
680 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
679 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
678 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
677 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2560)
676 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
675 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 2, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2560 - 25 กุมภาพันธ์ 2560)
674 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
673 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
672 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
671 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
670 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
669 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
668 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการวิจัยร่วมกัน, สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
667 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
666 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
665 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560)
664 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการวิจัย, ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560)
663 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิเคราะห์เนื้อหา กลยุทธ์ กิจกรรมในการดูแลผู้ติดสุราในแบบปฐมภูมิ , ห้องประชุม The Balcont ตำบลฟ้าฮ่าม เชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 22 กุมภาพันธ์ 2560)
662 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thai MOOC, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 22 กุมภาพันธ์ 2560)
661 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2560)
660 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ครั้งที่ 4/2560, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2560)
659 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาแลการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560)
658 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาแลการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560)
657 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)
656 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในการดูแลผู้ติดสุราร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขุนดง หางดง เชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)
655 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560)
654 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Infection Prevention and Control through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
653 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
652 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
651 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, Centara Grand at Central World, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560)
650 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2560)
649 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2560)
648 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูล โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2560)
647 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2560)
646 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Thailand Nosocomial Infection Control Round Table Discussion, โรงแรมสยามเคมปินสกี้, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2560 - 13 กุมภาพันธ์ 2560)
645 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2560 - 13 กุมภาพันธ์ 2560)
644 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับ Big Data โดยใช้ NoSQL, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
643 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
642 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
641 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
640 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
639 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
638 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
637 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
636 : อ.ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
635 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Patient Safety Training for the Trainer Program, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
634 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
633 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
632 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
631 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
630 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
629 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
628 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Patient Safety Training for the Trainer program, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
627 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
626 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบ BI และระบบ e-pianning ของมหาวิทยาลัย, อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560)
625 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปประเด็นสถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราในระดับปฐมภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนคง, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560)
624 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนา Model ต้นแบบของระบบการดูแลผู้ติดสุราระดับโรงพยาบาลปฐมภูมิและทุติยภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนคงและโรงพยาบาลหางดง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560)
623 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 50 (1/2560), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2560 - 6 กุมภาพันธ์ 2560)
622 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
621 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการดำเนินการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 13 ปี 2560, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
620 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
619 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Frontier in Surgery 2017, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
618 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Frontier in Surgery 2017, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2560)
617 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560)
616 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560)
615 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหัวข้อ คอรัปชั่น...หายนะประเทศไทย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560)
614 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
613 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
612 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Citizen 2 1 st Century Skills to Global Citizen, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
611 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
610 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
609 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
608 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
607 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมทบทวนเป้าหมายแผนบูรณาการฯ, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
606 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
605 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
604 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
603 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
602 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
601 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560)
600 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)
599 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (30 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
598 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (30 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
597 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารสนเทศงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)
596 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (30 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
595 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิต, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
594 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
593 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาชี่แจงกรอบการวิจัยโครงการความร่วมมือไทยเยอร์มัน ประจำปี 2560, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
592 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิต, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2560 - 30 มกราคม 2560)
591 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 29 มกราคม 2560)
590 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 29 มกราคม 2560)
589 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ จัดทำแผนและองค์ประกอบหลักในการดูแลตามแบบของโรงพยาบาลหางดง, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2560 - 28 มกราคม 2560)
588 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
587 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
586 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
585 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
584 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
583 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
582 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวด2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
581 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
580 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
579 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวด2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
578 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560, คณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (27 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560)
577 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2559, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ไทย (26 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2560)
576 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์อภิมาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2560)
575 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สนทนากลุ่ม การพัฒนาหลักสูตรเสริมภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย (26 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2560)
574 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้เป็นโรคติดสุราร่วมกับคนทำงาน, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560)
573 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้เป็นโรคติดสุราร่วมกับคนทำงาน, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2560)
572 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์, ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2560 - 24 มกราคม 2560)
571 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2560 - 24 มกราคม 2560)
570 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี, ไทย (23 มกราคม 2560 - 23 มกราคม 2560)
569 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
568 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
567 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
566 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
565 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
564 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
563 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560)
562 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (19 มกราคม 2560 - 19 มกราคม 2560)
561 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8th, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ไทย (17 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2560)
560 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาชุดคำถาม Umong Application, ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน, ไทย (17 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2560)
559 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาชุดคำถาม Umong Application, ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน, ไทย (17 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2560)
558 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาชุดคำถาม Umong Application, ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน, ไทย (17 มกราคม 2560 - 17 มกราคม 2560)
557 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (16 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560)
556 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการ, โรงแรมอมารีดอนเมือง, ไทย (14 มกราคม 2560 - 14 มกราคม 2560)
555 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
554 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3, ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
553 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 16, โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เพชรบุรี, ไทย (11 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
552 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
551 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
550 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560)
549 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
548 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
547 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
546 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
545 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
544 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
543 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
542 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
541 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
540 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
539 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
538 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ, อาคารสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
537 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
536 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
535 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
534 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560)
533 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ 120 ปี กับการพลิกโฉมการพยาบาลไทยเพื่อสุขภาพสังคม, โรงแรมปรินซ์พาเลซ, ไทย (9 มกราคม 2560 - 11 มกราคม 2560)
532 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560)
531 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560)
530 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560)
529 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560)
528 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือโครงการฯ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2560 - 9 มกราคม 2560)
527 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือโครงการฯ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2560 - 9 มกราคม 2560)
526 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
525 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
524 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
523 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560)
522 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560)
521 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (6 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560)
520 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง, อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
519 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
518 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
517 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
516 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือโครงการฯ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
515 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือโครงการฯ, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
514 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 ธันวาคม 2559 - 28 ธันวาคม 2559)
513 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Engilish Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤศจิกายน 2559 - 27 ธันวาคม 2559)
512 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Engilish Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤศจิกายน 2559 - 27 ธันวาคม 2559)
511 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวปฏิบัติทีดีของนักศึกษาที่ได้รับทุน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2559 - 26 ธันวาคม 2559)
510 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 2, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (23 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2559)
509 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (24 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2559)
508 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (24 ธันวาคม 2559 - 25 ธันวาคม 2559)
507 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , สภาการพยาบาล, ไทย (24 ธันวาคม 2559 - 24 ธันวาคม 2559)
506 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (23 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559)
505 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศการจัดทำกิจกรรมกลุ่มในตัวอย่างของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง, ไทย (23 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559)
504 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (23 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559)
503 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง, ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2559 - 23 ธันวาคม 2559)
502 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559)
501 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบใบประกาสเกียรติคุณ และงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559, โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ, ไทย (22 ธันวาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559)
500 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 ธันวาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559)
499 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ, โรงพยาบาลดอยเต่า, ไทย (22 ธันวาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559)
498 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
497 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
496 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
495 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
494 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
493 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
492 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
491 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
490 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559)
489 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (17 ธันวาคม 2559 - 18 ธันวาคม 2559)
488 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมวิทยากรภาคปฏิบัติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา, ไทย (13 ธันวาคม 2559 - 17 ธันวาคม 2559)
487 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร, สภาการพยาบาล, ไทย (17 ธันวาคม 2559 - 17 ธันวาคม 2559)
486 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
485 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
484 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
483 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
482 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม Pediatric Infectious Disease : Update on vaccines and infectious disease, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
481 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ, ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชีวิตบุญถาวร สารภี เชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
480 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสงขลา, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559)
479 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559)
478 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ นิเทศการจัดทำกิจกรรมกลุ่มในตัวอย่างของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559)
477 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (15 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559)
476 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559)
475 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559)
474 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วม, ศาลากลางจังหวัดลำพูน, ไทย (13 ธันวาคม 2559 - 13 ธันวาคม 2559)
473 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (9 ธันวาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559)
472 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (9 ธันวาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559)
471 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai Headache Winter Conference 2016, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2559 - 10 ธันวาคม 2559)
470 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนงานวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2559 - 8 ธันวาคม 2559)
469 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2559, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ไทย (8 ธันวาคม 2559 - 8 ธันวาคม 2559)
468 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ครั้งที่ 11/2559, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (8 ธันวาคม 2559 - 8 ธันวาคม 2559)
467 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
466 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
465 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
464 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
463 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
462 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
461 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
460 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
459 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
458 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
457 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9, สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
456 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559)
455 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ บรรยายสรุปนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อย แผนงาน ผรส., โรงพยาบาลหางดง, ไทย (6 ธันวาคม 2559 - 6 ธันวาคม 2559)
454 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี นครพนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี, ไทย (2 ธันวาคม 2559 - 5 ธันวาคม 2559)
453 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี นครพนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี, ไทย (2 ธันวาคม 2559 - 5 ธันวาคม 2559)
452 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
451 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
450 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
449 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
448 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
447 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2559)
446 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
445 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
444 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
443 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
442 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
441 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
440 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
439 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมประชาพิจารณ์ "ร่าง" มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
438 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมประชาพิจารณ์ "ร่าง" มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
437 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
436 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
435 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
434 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
433 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
432 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559)
431 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (1 ธันวาคม 2559 - 1 ธันวาคม 2559)
430 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
429 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
428 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
427 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (30 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
426 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
425 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
424 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Thai MOOC, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
423 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Research Development of APN : Quality Nursing Improvement from Evidence Based to Best Practice in Nursing, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)
422 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Evidence Based Practice:Research Development for APN, โรงแรมดิเอมเมอรัลล์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559)
421 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559)
420 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ไปรับทุนนักศึกษาพยาบาลของมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคาราวคุณ, บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559)
419 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ไปรับทุนนักศึกษาพยาบาลของมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคาราวคุณ, บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (28 พฤศจิกายน 2559 - 28 พฤศจิกายน 2559)
418 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการตรวจร่างกาย, มหาวิทยาลุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 พฤศจิกายน 2559 - 27 พฤศจิกายน 2559)
417 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5, สภาการพยาบาล, ไทย (26 พฤศจิกายน 2559 - 26 พฤศจิกายน 2559)
416 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม วันนักบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 และสัมมนาประจำปี HR Day 2016, โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
415 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอผลโครงการ, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
414 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม รูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบาทที่หลากหลาย, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
413 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (23 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
412 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรมและศึกษาดูงาน, สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และมหาวิทยาลัยบ้านนอก ระยอง, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
411 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการฯ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (25 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
410 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ เข้ารับประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 และร่วมประชุมวิชาการ, โรงแรมนงนุช การ์เด้นท์ รีสอร์ท ชลบุรี, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559)
409 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาโจทย์วิจัยและทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำของพื้นที่บ้านจำขี้มด, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย", ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559)
408 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนิผลการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559)
407 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาโจทย์วิจัยและทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำของพื้นที่บ้านจำขี้มด, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย", ไทย (24 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559)
406 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 และร่วมประชุมวิชาการ, โรงแรมนงนุช การ์เด้นท์ รีสอร์ท ชลบุรี, ไทย (23 พฤศจิกายน 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559)
405 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
404 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
403 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
402 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
401 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (20 พฤศจิกายน 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559)
400 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
399 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2559, โรงแรมพูลแมน แกรนด์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
398 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
397 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
396 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
395 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต, ไทย (22 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
394 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (22 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
393 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาบริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (22 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559)
392 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0, อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (19 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559)
391 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2559)
390 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
389 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
388 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
387 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
386 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
385 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559)
384 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การหารือเกี่ยวกับโครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
383 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฏร์ สตูล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ นครศรีธรรมราช, ไทย (15 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
382 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 1 NNC stroke meeting, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
381 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 1 NNC stroke meeting, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
380 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Sharing ladea in Stroke Management, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
379 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การหารือเกี่ยวกับโครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (18 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559)
378 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ, ไทย (17 พฤศจิกายน 2559 - 17 พฤศจิกายน 2559)
377 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 4/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (17 พฤศจิกายน 2559 - 17 พฤศจิกายน 2559)
376 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ, ไทย (17 พฤศจิกายน 2559 - 17 พฤศจิกายน 2559)
375 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ในระยะที่ 3 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559)
374 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง), โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง และโรงพยาบาลทับปุด จ.พังงา, ไทย (14 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559)
373 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8th , อาคารเฉลิมพระบารมี, ไทย (14 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559)
372 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะระบบ CMU e-Planning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559)
371 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559)
370 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (10 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2559)
369 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ไทย (10 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2559)
368 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม CM Digihealth Application, ที่การอำเภอเมืองเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2559)
367 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2559 - 10 พฤศจิกายน 2559)
366 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ รับฟังความคืบหน้าและการนำเสนอโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (9 พฤศจิกายน 2559 - 9 พฤศจิกายน 2559)
365 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia Pacific Conference on Disaster Medicine ครั้งที่ 13, The Radisson Blu Plaza Bangkok, ไทย (6 พฤศจิกายน 2559 - 8 พฤศจิกายน 2559)
364 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมในการพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันสมทบ, สวนอัมพร, ไทย (8 พฤศจิกายน 2559 - 8 พฤศจิกายน 2559)
363 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Asia Pacific Conference on Disaster Medicine ครั้งที่ 13, The Radisson Blu Plaza Bangkok, ไทย (6 พฤศจิกายน 2559 - 8 พฤศจิกายน 2559)
362 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
361 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมพัฒนาแผนการดำเนินงานบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของระบบสุขภาพอำเภอ, โรงแรม Woodfield Resort Chiang Mai, ไทย (4 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
360 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
359 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
358 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
357 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
356 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
355 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
354 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
353 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
352 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
351 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
350 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
349 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
348 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
347 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
346 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
345 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
344 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
343 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
342 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
341 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เวทีเสนวนาห้องย่อยล้านนา และห้องย่อยวิชาการรับใช้สังคม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
340 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
339 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
338 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
337 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
336 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
335 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เวทีเสนวนาห้องย่อยล้านนา และห้องย่อยวิชาการรับใช้สังคม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
334 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
333 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
332 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เวทีเสนวนาห้องย่อยล้านนา และห้องย่อยวิชาการรับใช้สังคม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
331 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
330 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559)
329 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 3 พฤศจิกายน 2559)
328 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (3 พฤศจิกายน 2559 - 3 พฤศจิกายน 2559)
327 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559)
326 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559)
325 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559)
324 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559)
323 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559)
322 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559)
321 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในการจัดตั้งให้มีการบริการแบบโรงพยาบาลกลางวัน, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)
320 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในการจัดตั้งให้มีการบริการแบบโรงพยาบาลกลางวัน, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)
319 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง, พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 30 ตุลาคม 2559)
318 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูัจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 4, จังหวัดขอนแก่น, ไทย (29 ตุลาคม 2559 - 29 ตุลาคม 2559)
317 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
316 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
315 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
314 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
313 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
312 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ International conference Moving Towards the Era of NCDs and Global Health, โรงแรม Cape Panwa Hotel ภูเก็ต, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
311 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
310 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 558749 : การฝึกการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (26 ตุลาคม 2559 - 28 ตุลาคม 2559)
309 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
308 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
307 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
306 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
305 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559)
304 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม "ร่วมด้วย ช่วยกัน เติมเต็มบทความวิชาการรับใช้สังคม", ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (26 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559)
303 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559)
302 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการพยาบาล ครั้งที่ 5/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (26 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559)
301 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560, ภูสันฟันรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559)
300 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559)
299 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพในอาเซียน 8 วิชาชีพ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559)
298 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพในอาเซียน 8 วิชาชีพ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559)
297 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพในอาเซียน 8 วิชาชีพ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559)
296 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559)
295 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2559)
294 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุไทย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2559 - 22 ตุลาคม 2559)
293 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสระบุรี, ไทย (20 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559)
292 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ติดตามนิเทศโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ไทย (20 ตุลาคม 2559 - 20 ตุลาคม 2559)
291 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2559 ขั้น 2, โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร, ไทย (17 ตุลาคม 2559 - 19 ตุลาคม 2559)
290 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2559 - 19 ตุลาคม 2559)
289 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ออกเยี่ยมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น, ลำพูน, ไทย (19 ตุลาคม 2559 - 19 ตุลาคม 2559)
288 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ออกเยี่ยมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น, เชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2559)
287 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลฯ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (18 ตุลาคม 2559 - 18 ตุลาคม 2559)
286 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบของสภาการพยาบาลฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559)
285 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์ในการปฏิบัติการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ที่สัมฤทธิ์ผลในคนรุ่นใหม่, โรงแรมบางกอกพาเลส, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
284 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี่แจงรายละเอียดโครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย:ภาคเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย, ไทย (16 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
283 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ติดตามนิเทศโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, สนามแข่งเรือ อ.เวียงสา จ.น่าน, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
282 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี่แจงรายละเอียดโครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย:ภาคเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย, ไทย (16 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
281 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำกับติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ครั้งที่ 3, รีเจนท์ชาเล่ รีสอร์ท บีช ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
280 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำกับติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ครั้งที่ 3, รีเจนท์ชาเล่ รีสอร์ท บีช ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 16 ตุลาคม 2559)
279 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการการภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง All about critical care, Bangkok Convention Center at Centralworld, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
278 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
277 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการการภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง All about critical care, Bangkok Convention Center at Centralworld, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
276 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร, สภาการพยาบาล, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
275 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
274 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
273 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการการภาคพื้นเอเชียแปซิกฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต เรื่อง All about critical care, Bangkok Convention Center at Centralworld, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
272 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559)
271 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
270 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนทุนวิจัย 5 ปี สำหรับผู้สูงอายุ Smart ageing, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
269 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย หลักสูตร Fundamental ICH-GCP Training ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
268 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
267 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ, เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
266 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (14 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559)
265 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมพัฒนาหัวข้อวิจัยในประเด็นแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงระดับชุมชนและร่วมให้ความเห็นในการคัดเลือกหัวข้อวิจัยและพื้นที่วิจัย, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต, ไทย (13 ตุลาคม 2559 - 13 ตุลาคม 2559)
264 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ออกเยี่ยมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น, ชลบุรี , ไทย (13 ตุลาคม 2559 - 13 ตุลาคม 2559)
263 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (12 ตุลาคม 2559 - 12 ตุลาคม 2559)
262 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 11 ตุลาคม 2559)
261 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ติดตามนิเทศโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2559 - 11 ตุลาคม 2559)
260 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, โรงพยาบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
259 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
258 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
257 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
256 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
255 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
254 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 48 (5/2559), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
253 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559)
252 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมฯ, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 9 ตุลาคม 2559)
251 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
250 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
249 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
248 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
247 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
246 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
245 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
244 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
243 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
242 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
241 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
240 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
239 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
238 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
237 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
236 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
235 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
234 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
233 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
232 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
231 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
230 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
229 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
228 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
227 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
226 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
225 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
224 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
223 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
222 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
221 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
220 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
219 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
218 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
217 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
216 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
215 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
214 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration", ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
213 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
212 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
211 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559)
210 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูล สัมภาษณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก, ไทย (7 ตุลาคม 2559 - 7 ตุลาคม 2559)
209 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2/2559, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 6 ตุลาคม 2559)
208 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (6 ตุลาคม 2559 - 6 ตุลาคม 2559)
207 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง, ไทย (3 ตุลาคม 2559 - 3 ตุลาคม 2559)
206 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ตุลาคม 2559 - 1 ตุลาคม 2559)
205 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2559, ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2559 - 1 ตุลาคม 2559)
204 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการพยาบาล ครั้งที่ 3/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (1 ตุลาคม 2559 - 1 ตุลาคม 2559)
203 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดงานวันวิชาการ กลุ่ม Food & Heallth, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
202 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้ั้งที่ 6/2559 , สภาการพยาบาล, ไทย (30 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
201 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดงานวันวิชาการ กลุ่ม Food & Heallth, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
200 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดงานวันวิชาการ กลุ่ม Food & Heallth, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
199 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด, ไทย (29 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
198 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (29 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2559)
197 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2559)
196 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, ไทย (29 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2559)
195 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
194 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
193 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
192 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมประเมินผลภายนอก, โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
191 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
190 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
189 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559)
188 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี, เทศบาลยางเนิ้ง อ.สารภี เชียงใหม่, ไทย (27 กันยายน 2559 - 27 กันยายน 2559)
187 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี, เทศบาลยางเนิ้ง อ.สารภี เชียงใหม่, ไทย (27 กันยายน 2559 - 27 กันยายน 2559)
186 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สอนกระบวนวิชา พย.กช.711 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (24 กันยายน 2559 - 25 กันยายน 2559)
185 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาสังเคราะห์การดำเนินงานของโครงการฯ, สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (24 กันยายน 2559 - 24 กันยายน 2559)
184 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคระกรรมการจัดทำร่างสมรรถนะหลักของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 กันยายน 2559 - 24 กันยายน 2559)
183 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิจารณาโครงการปฐมวัย, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ไทย (22 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559)
182 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (22 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559)
181 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินการตายดีในผู้ที่อยู่ระยะท้ายของชีวิตในเขตภาคเหนือของประเทศไทย, โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559)
180 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ Site Vidit, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559)
179 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินการตายดีในผู้ที่อยู่ระยะท้ายของชีวิตในเขตภาคเหนือของประเทศไทย, โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559)
178 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดอบรม การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น, โรงแรมเอเชียลำปาง, ไทย (20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559)
177 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2560-2562, กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
176 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม ODQD KM Day ครั้งที่ 4, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
175 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2560-2562, กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
174 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประเมินความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับประเทศและการแถลงนโยบายเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข, เมืองทองธานี, ไทย (19 กันยายน 2559 - 19 กันยายน 2559)
173 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ จัดอบรม การเฝ้าระวังและตอบสนองการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในชุมชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559)
172 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (14 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559)
171 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิจารณาโครงการปฐมวัย, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ไทย (16 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559)
170 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
169 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
168 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
167 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมหารือประชารัฐ : ปฐมวัย, เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
166 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
165 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
164 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
163 : รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
162 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
161 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
160 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
159 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
158 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
157 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
156 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
155 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
154 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
153 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง, โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก, ไทย (15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
152 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2559, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (14 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559)
151 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
150 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
149 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
148 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
147 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Mental Health and Suicide Prevention Program, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
146 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2559)
145 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม World Sepsis day Thailand 2559 วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ไทย (12 กันยายน 2559 - 13 กันยายน 2559)
144 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชการสู่สังคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2559 - 13 กันยายน 2559)
143 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2559 - 12 กันยายน 2559)
142 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สอนกระบวนวิชา พย.กช.711 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (10 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
141 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
140 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
139 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
138 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
137 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
136 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
135 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
134 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
133 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
132 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
131 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
130 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
129 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
128 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
127 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
126 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
125 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
124 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, Shangri-La Hotel เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
123 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
122 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY, โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai, ไทย (8 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559)
121 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ HealpAge Asia-Pacific Regional Conference 2016 The Economic Implications of Ageing ณ ประเทศเวียดนาม, เมืองฮานอย, ไทย (5 กันยายน 2559 - 10 กันยายน 2559)
120 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2559, โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม, ไทย (5 กันยายน 2559 - 9 กันยายน 2559)
119 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Innovation in Teaching and Leaning : how to educate students in the changing world, โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค, ไทย (3 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
118 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
117 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
116 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 กันยายน 2559 - 7 กันยายน 2559)
115 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (5 กันยายน 2559 - 5 กันยายน 2559)
114 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลน่าน, ไทย (4 กันยายน 2559 - 5 กันยายน 2559)
113 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลน่าน, ไทย (4 กันยายน 2559 - 5 กันยายน 2559)
112 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สอนกระบวนวิชา พย.กช.711 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (3 กันยายน 2559 - 4 กันยายน 2559)
111 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
110 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
109 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
108 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
107 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
106 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
105 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
104 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
103 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (2 กันยายน 2559 - 3 กันยายน 2559)
102 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2559 - 2 กันยายน 2559)
101 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 9/2559, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2559 - 2 กันยายน 2559)
100 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
99 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำตันทุนการพยาบาล ครั้งที่ 3/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
98 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
97 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559)
96 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย เรื่อง สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (30 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
95 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การนำใช้ปฏิบัติสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สภาการพยาบาล, ไทย (30 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
94 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
93 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจำปี 2559, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
92 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, โรงแรมอวานี ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559)
91 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ขอนแก่น, ไทย (29 สิงหาคม 2559 - 29 สิงหาคม 2559)
90 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
89 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Asia Pacific Association of Medical Journal Editor 2016, โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
88 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม APAME 2016 Quality, Collaboration and Public Access, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (26 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
87 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559)
86 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการของแผนงานภาควิชาการสารเสพติด ระยะที่ 2 และเตรียมสำหรับการประเมินนโยบาย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 27 สิงหาคม 2559)
85 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (27 สิงหาคม 2559 - 27 สิงหาคม 2559)
84 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร, สภาการพยาบาล, ไทย (26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559)
83 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ, ไทย (26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559)
82 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559)
81 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559)
80 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วม, ศาลากลางจังหวัดลำพูน, ไทย (24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559)
79 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการสื่อสารเชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์, โรงแรมศิริปันนา, ไทย (22 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559)
78 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมราจิตเวชบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย, โรงแรมนารายณ์, ไทย (22 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559)
77 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
76 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
75 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
74 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการโครงสร้างสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต ครั้งที่ 5/2559, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (22 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559)
73 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
72 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
71 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
70 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
69 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559, โรงแรมเซ็นทารา และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
68 : อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
67 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
66 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
65 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
64 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
63 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
62 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2, โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค, ไทย (21 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559)
61 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559)
60 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559", โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559)
59 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559)
58 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลการพัฒนากระบวนวิชาใหม่, โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา, ไทย (19 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
57 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 8/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (19 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
56 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5, โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
55 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง สำหรับการพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (16 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
54 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559)
53 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันวิจัยกำลังด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (18 สิงหาคม 2559 - 18 สิงหาคม 2559)
52 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับฟังปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม, โรงแรมเซ็นทารา และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559)
51 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ทิศทางการดำเนินงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดปี 2559-2561, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559)
50 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทิศทางการดำเนินงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดปี 2559-2561, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ไทย (17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559)
49 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนครปฐม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม, ไทย (15 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559)
48 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (15 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559)
47 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู, ไทย (13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559)
46 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู, ไทย (13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559)
45 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการพยาบาล ครั้งที่ 2/2559, สภาการพยาบาล, ไทย (10 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559)
44 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (10 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559)
43 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย, ไทย (8 สิงหาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
42 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
41 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (4/2559), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (8 สิงหาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
40 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
39 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
38 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
37 : รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
36 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
35 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
34 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
33 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
32 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
31 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
30 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
29 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
28 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
27 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
26 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างสมรรถนะหลักของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
25 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
24 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
23 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559)
22 : รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 10/2559, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559)
21 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Workshop for Data Imputation and Propensity Score, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559)
20 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13 th Symposium on TQM Best practices in Thailand, โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ, ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559)
19 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 17TH SYMPOSIUM ON TQM-BEST PRACTICES IN THAILAND, โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ, ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559)
18 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอการดำเนินการบริหารจัดโครงการติดตามและประเมินผล แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุรา, โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์, ไทย (4 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559)
17 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
16 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
15 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
14 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
13 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
12 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
11 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
10 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
9 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
8 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานสารภีโมเดล, เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย (3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559)
7 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
6 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
5 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมพร้อมของพยาบาลอาชีวอนามัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, โรงแรมเอเชีย, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
4 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ปรึกษาหารือและปฏิบัติการผลิต online course, โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ, ไทย (2 สิงหาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559)
3 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2559)
2 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแสดงมุพิตาจิต ประจำปี 2559, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2559)
1 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกสะเก็ด, ไทย (1 สิงหาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2559)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th