KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

1555 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม National Assessment of Infection Prevention and Control System and External Peer Review of the proposed protocol for a Point Prevalence Survey (PPS) in Thailand, โรงแรม Richmond Stylish Convention นนทบุรี, ไทย (30 กรกฏาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
1554 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมทำวิจัยเรื่อง Birth qcross Borders ณ ประเทศเมียนมาร์, ประเทศเมียนมาร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
1553 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Assessment of the Infection Prevention and Control System in Thailand, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 กรกฏาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561)
1552 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ไทย (30 กรกฏาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2561)
1551 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำลังคนสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561, อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (31 กรกฏาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2561)
1550 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด, จังหวัดที่นักศึกษาสังกัด, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2561)
1549 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด, จังหวัดที่นักศึกษาสังกัด, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2561)
1548 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด, จังหวัดที่นักศึกษาสังกัด, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2561)
1547 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Smart Energy and innovation หัวข้อ เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานพลังงานอย่าง Smart, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (27 กรกฏาคม 2561 - 28 กรกฏาคม 2561)
1546 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 29, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 27 กรกฏาคม 2561)
1545 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 29, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 27 กรกฏาคม 2561)
1544 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ไทย (24 กรกฏาคม 2561 - 26 กรกฏาคม 2561)
1543 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 2/2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (26 กรกฏาคม 2561 - 26 กรกฏาคม 2561)
1542 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เข้ารับฟังการแนะนำบริการตรวจภาษาอังกฤษ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2561 - 26 กรกฏาคม 2561)
1541 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างบัณพฑิตศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา, วิทยลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (26 กรกฏาคม 2561 - 26 กรกฏาคม 2561)
1540 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ เข้ารับฟังการแนะนำบริการตรวจภาษาอังกฤษ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2561 - 26 กรกฏาคม 2561)
1539 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เข้ารับฟังการแนะนำบริการตรวจภาษาอังกฤษ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2561 - 26 กรกฏาคม 2561)
1538 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1537 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ความท้าทายในการวิจัยประเมินประสิทธิผลของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์, ไทย (25 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1536 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1535 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง, โรงแรมเดอะสโกศล, ไทย (24 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1534 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1533 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1532 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการฯ, สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ลำพูน, ไทย (25 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1531 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการฯ, สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ลำพูน, ไทย (25 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1530 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561, โรงแรมตะวันนารามาดา, ไทย (24 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1529 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561, โรงแรมตะวันนารามาดา, ไทย (24 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561)
1528 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม Advanced Research Ethics Training course, โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 24 กรกฏาคม 2561)
1527 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1526 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1525 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1524 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1523 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1522 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1521 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2561 - 23 กรกฏาคม 2561)
1520 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1519 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1518 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที สานงานเสริมพลังสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1517 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1516 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที สานงานเสริมพลังสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1515 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1514 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1513 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1512 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1511 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1510 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1509 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1508 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1507 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1506 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1505 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม, เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1504 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1503 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 21 กรกฏาคม 2561)
1502 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1501 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1500 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1499 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1498 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล, โรงแรมนารายณ์ สีลม, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1497 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1496 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1495 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1494 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1493 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1492 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1491 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (20 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1490 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2561 - 20 กรกฏาคม 2561)
1489 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1488 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1487 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1486 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1485 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1484 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1483 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 19 กรกฏาคม 2561)
1482 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 18 กรกฏาคม 2561)
1481 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Legal & Ethical Issues in Nursing : Update Stiuations in Digital Era, โรงแรมดิเอมเอมรัลด์, ไทย (16 กรกฏาคม 2561 - 18 กรกฏาคม 2561)
1480 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (18 กรกฏาคม 2561 - 18 กรกฏาคม 2561)
1479 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2561 - 17 กรกฏาคม 2561)
1478 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2561 - 17 กรกฏาคม 2561)
1477 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2561 - 17 กรกฏาคม 2561)
1476 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2561 - 17 กรกฏาคม 2561)
1475 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2561 - 17 กรกฏาคม 2561)
1474 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2561 - 17 กรกฏาคม 2561)
1473 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์รูปแบบการป้องกันการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารกิจกรรมนักศึกษา, ไทย (16 กรกฏาคม 2561 - 16 กรกฏาคม 2561)
1472 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ, โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1471 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (14 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1470 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ, โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1469 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (14 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1468 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (14 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1467 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ, โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1466 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (14 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1465 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ, โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1464 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (14 กรกฏาคม 2561 - 14 กรกฏาคม 2561)
1463 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1462 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1461 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1460 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Maximizing Patients Safety through infection Control, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1459 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1458 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Nursing Trends and Opportunities in Health care Technoloy, เมืองทองธานี , ไทย (11 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1457 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1456 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1455 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1454 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Maximizing Patients Safety through infection Control, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1453 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1452 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1451 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1450 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1449 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1448 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1447 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1446 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1445 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1444 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1443 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 7/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1442 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1441 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1440 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1439 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1438 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1437 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1436 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1435 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1434 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1433 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1432 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561, โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 13 กรกฏาคม 2561)
1431 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกระบวนการในการทำงาน แอพพลิเคซีน : เลิกเหล้าเข้าท่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1430 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1429 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1428 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1427 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1426 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1425 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พัฒนาแผนวิชาการเพื่อการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท, ไทย (12 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1424 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 12 กรกฏาคม 2561)
1423 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 15, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1422 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ โรคไตเรื้อรัง, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1421 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 15, โรแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1420 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 15, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1419 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ โรคไตเรื้อรัง, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1418 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชา EDX101, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1417 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชา EDX101, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2561 - 11 กรกฏาคม 2561)
1416 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 9 กรกฏาคม 2561)
1415 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 9 กรกฏาคม 2561)
1414 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 9 กรกฏาคม 2561)
1413 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2561 - 9 กรกฏาคม 2561)
1412 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1411 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1410 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1409 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1408 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1407 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ รับประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1406 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1405 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1404 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1403 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2561 - 8 กรกฏาคม 2561)
1402 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนรู้ผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยฯ, จังหวัดเชียงราย, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 7 กรกฏาคม 2561)
1401 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย, โรงแรม Mantrini เชียงราย, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 7 กรกฏาคม 2561)
1400 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561, เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 7 กรกฏาคม 2561)
1399 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561, เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 7 กรกฏาคม 2561)
1398 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1397 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1396 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ให้ความรู้ บริการวิชาการ โครงการ หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1395 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1394 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1393 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1392 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1391 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1390 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1389 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1388 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1387 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1386 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1385 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1384 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1383 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1382 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1381 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1380 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1379 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1378 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 5, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1377 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1376 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1375 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ให้ความรู้ บริการวิชาการ โครงการ หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1374 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1373 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1372 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1371 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1370 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ให้ความรู้ บริการวิชาการ โครงการ หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1369 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1368 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า, โรงแรม Avanl Atrium กรุงเทพฯ, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1367 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1366 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1365 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1364 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1363 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1362 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ให้ความรู้ บริการวิชาการ โครงการ หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (6 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1361 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1360 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1359 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1358 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 6 กรกฏาคม 2561)
1357 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2561 และรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561, เมืองทองธานี , ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1356 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1355 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1354 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1353 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1352 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1351 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1350 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1349 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2561 - 4 กรกฏาคม 2561)
1348 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Be Healthy Be Happy CMU, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2561 - 3 กรกฏาคม 2561)
1347 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Be Healthy Be Happy CMU, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2561 - 3 กรกฏาคม 2561)
1346 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 2 กรกฏาคม 2561)
1345 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 2 กรกฏาคม 2561)
1344 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสำนักงาน ปปส, สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 2 กรกฏาคม 2561)
1343 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (2 กรกฏาคม 2561 - 2 กรกฏาคม 2561)
1342 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสรุปผลและวางแผนแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และดูงานกลุ่มงานเคมีบำบัด, โรงพยาบาลน่าน, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561)
1341 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสรุปผลและวางแผนแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และดูงานกลุ่มงานเคมีบำบัด, โรงพยาบาลน่าน, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561)
1340 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ , โรงแรมทีเค พาเลซ, ไทย (30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561)
1339 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมเขียนรายงานโครงการและถอดบทเรียน, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561)
1338 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ NIDA-ICCS 2018 Call for Paper NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1337 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (28 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1336 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1335 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (28 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1334 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (28 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1333 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1332 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1331 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (28 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1330 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (29 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1329 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (28 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1328 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (28 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561)
1327 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561)
1326 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561)
1325 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561)
1324 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561)
1323 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561)
1322 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561)
1321 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1320 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน, ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1319 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1318 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1317 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1316 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1315 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1314 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1313 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1312 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน, ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1311 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน, ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1310 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1309 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน, ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1308 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Campaign, Advocacy for Safety 2018 ภาคเหนือ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1307 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม Campaign, Advocacy for Safety 2018 ภาคเหนือ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1306 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน, ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1305 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน, ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1304 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561)
1303 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Global Congress for Qualitative Health Research และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Using Participatory Action Research for Infection Control and Prevention in a Child Care Center ณ ประเทศเกาหลี, Yonsel University, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561)
1302 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาพภาวะลดพุง ลดโรค, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561)
1301 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาพภาวะลดพุง ลดโรค, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561)
1300 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม The Global Congress for Qualitative Health Research และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Development for Local Public Policy for Early Childhood Development ณ ประเทศเกาหลี, Yonsel University, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561)
1299 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 7th Global Congress for Qualitative Health Research และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Quality of Life of Person with Schizophrenia: Patient's and Caregiver's Perspective ณ ประเทศเกาหลี, Seoul และ yonsei, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561)
1298 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาพภาวะลดพุง ลดโรค, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2561 - 25 มิถุนายน 2561)
1297 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1296 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1295 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1294 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1293 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1292 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1291 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1290 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1289 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1288 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1287 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1286 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1285 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1284 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Starting a Family: Experiences of First-Time Fathers during the Postnatal Period ณ ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศเกาหลีใต้, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1283 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1282 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1281 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1280 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1279 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561)
1278 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ, สภาการพยาบาล, ไทย (23 มิถุนายน 2561 - 23 มิถุนายน 2561)
1277 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่่างสมเหตุสมผล ประจำปี 2561, โรงแรมรามาการ์เด้น, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2561)
1276 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2561 - 22 มิถุนายน 2561)
1275 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561)
1274 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561)
1273 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561)
1272 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561)
1271 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561)
1270 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน, โรงแรมเซ็นทรา, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 20 มิถุนายน 2561)
1269 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน, โรงแรมเซ็นทรา, ไทย (20 มิถุนายน 2561 - 20 มิถุนายน 2561)
1268 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1267 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1266 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1265 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1264 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1263 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1262 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1261 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1260 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1259 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1258 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1257 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1256 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1255 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1254 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1253 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มิถุนายน 2561 - 19 มิถุนายน 2561)
1252 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1251 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1250 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1249 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1248 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1247 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1246 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1245 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1244 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1243 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1242 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1241 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561)
1240 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (16 มิถุนายน 2561 - 16 มิถุนายน 2561)
1239 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ อบรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ "เกษียณอายุสร้างสุข" รุ่นที่ 2, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561)
1238 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561)
1237 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ไทย (13 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561)
1236 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ อบรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ "เกษียณอายุสร้างสุข" รุ่นที่ 2, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561)
1235 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน, เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (14 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561)
1234 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน, เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (14 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561)
1233 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 ครั้งที่ 6/2561, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (14 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561)
1232 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน, เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (14 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561)
1231 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบของ AUN-HPN, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561)
1230 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2561, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561)
1229 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย, สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561)
1228 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย, สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561)
1227 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561)
1226 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (9 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561)
1225 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (9 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561)
1224 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (9 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561)
1223 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (9 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561)
1222 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1221 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1220 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1219 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1218 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1217 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1216 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1215 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1214 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1213 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1212 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1211 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1210 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครั้งที่ 32, โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1209 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1208 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1207 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครั้งที่ 32, โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561)
1206 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1205 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1204 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1203 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1202 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1201 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1200 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1199 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1198 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1197 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1196 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 2, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (7 มิถุนายน 2561 - 7 มิถุนายน 2561)
1195 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1194 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1193 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1192 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1191 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1190 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1189 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1188 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1187 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1186 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1185 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1184 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1183 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1182 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1181 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1180 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (5 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1179 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1178 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen รุ่นที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1177 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1176 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1175 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1174 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen รุ่นที่ 1, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1173 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1172 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2561 - 6 มิถุนายน 2561)
1171 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบร เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2561 - 4 มิถุนายน 2561)
1170 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx เรื่อง เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2561 - 4 มิถุนายน 2561)
1169 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบร เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2561 - 4 มิถุนายน 2561)
1168 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 58 (2/2561) และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2561 - 4 มิถุนายน 2561)
1167 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบร เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2561 - 4 มิถุนายน 2561)
1166 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Life Purpose : สร้างเป้าหมายชีวิตให้ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 1, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (2 มิถุนายน 2561 - 3 มิถุนายน 2561)
1165 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2561 - 1 มิถุนายน 2561)
1164 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561)
1163 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561)
1162 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2561 - 1 มิถุนายน 2561)
1161 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561)
1160 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2561 - 1 มิถุนายน 2561)
1159 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประสานงานการให้บริการวิชาการโครงการ หยุดปัญหาเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561)
1158 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร ENP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561)
1157 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประสานงานการให้บริการวิชาการโครงการ หยุดปัญหาเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561)
1156 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ประสานงานการให้บริการวิชาการโครงการ หยุดปัญหาเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, ไทย (31 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561)
1155 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (28 พฤษภาคม 2561 - 28 พฤษภาคม 2561)
1154 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1153 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1152 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1151 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1150 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1149 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การประเมินและการออกแบบทางการยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (26 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1148 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (26 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1147 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1146 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล, เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 26 พฤษภาคม 2561)
1145 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1144 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1143 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1142 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1141 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1140 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1139 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1138 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1137 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1136 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1135 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1134 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1133 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1132 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1131 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1130 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1129 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1128 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1127 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1126 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1125 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1124 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1123 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอเวียหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1122 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1121 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1120 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1119 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยคุณธรรม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1118 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1117 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1116 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1115 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1114 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์, วีรันดา รีสอร์ท, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1113 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยคุณธรรม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1112 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1111 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา, ไทย (25 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561)
1110 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1109 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1108 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1107 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ ชุมชนการเรียนรู้ด้านการเรียนเชิงรุก, กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1106 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1105 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1104 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1103 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1102 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1101 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองการให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565, สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1100 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1099 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1098 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1097 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ ชุมชนการเรียนรู้ด้านการเรียนเชิงรุก, กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1096 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Migraine Preceptorship, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561)
1095 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1094 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1093 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1092 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1091 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1090 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1089 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1088 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1087 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1086 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1085 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1084 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1083 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤษภาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561)
1082 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี และอบรม Human Subject Protection Course & GCP, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (21 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1081 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1080 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1079 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1078 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี และอบรม Human Subject Protection Course & GCP, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (21 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1077 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1076 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1075 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1074 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย, สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น แพร่, ไทย (21 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1073 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1072 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1071 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1070 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1069 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย, สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น แพร่, ไทย (21 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1068 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี และอบรม Human Subject Protection Course & GCP, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (21 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1067 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1066 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1065 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (22 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2561)
1064 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สามัญ ครั้งที่ 2/2561, ร้านอาหารเรือนแพ 2, ไทย (21 พฤษภาคม 2561 - 21 พฤษภาคม 2561)
1063 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1062 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1061 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1060 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1059 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1058 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1057 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1056 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1055 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1054 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1053 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1052 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1051 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1050 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1049 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1048 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1047 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1046 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1045 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1044 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561)
1043 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1042 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1041 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1040 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1039 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1038 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1037 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1036 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี Palliative Care in Critical Care Settings, โรงแรมอโนมา, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1035 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1034 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1033 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1032 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1031 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (18 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561)
1030 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการชี้แจงสาระสำคัญของข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผลจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 17 พฤษภาคม 2561)
1029 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 พฤษภาคม 2561 - 17 พฤษภาคม 2561)
1028 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย, สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ลำพูน, ไทย (16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1027 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (15 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1026 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (15 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1025 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1024 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2561, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1023 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา Inteernational Consortium of Universics for Drvg Demand Reduction, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1022 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2561)
1021 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบและกลไกการทำงานเครือข่ายวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (15 พฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561)
1020 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนบ้านภาษา NES, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561)
1019 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนบ้านภาษา NES, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561)
1018 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1017 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1016 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1015 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1014 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1013 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1012 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัยกับ Thailand 4.0, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1011 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1010 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 11 พฤษภาคม 2561)
1009 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบของ AUN-HPN, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561)
1008 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร, ไทย (9 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561)
1007 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม South-South Solution Network on Safe Motherhood, Sukosol Hotel, Bangkok, ไทย (10 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561)
1006 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (9 พฤษภาคม 2561 - 9 พฤษภาคม 2561)
1005 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ การทำวิจัยออนไลน์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (7 พฤษภาคม 2561 - 9 พฤษภาคม 2561)
1004 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (8 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
1003 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, ไทย (8 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
1002 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
1001 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (7 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
1000 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (7 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
999 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรม Writing Manuscript workshop, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (7 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
998 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร, ไทย (7 พฤษภาคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561)
997 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2561)
996 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2561)
995 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2561)
994 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2561)
993 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การพันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 5 พฤษภาคม 2561)
992 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การพันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 5 พฤษภาคม 2561)
991 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 5 พฤษภาคม 2561)
990 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การพันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (5 พฤษภาคม 2561 - 5 พฤษภาคม 2561)
989 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Human Resource : Key success of organization : ทรัพยากรบุคคล กุญแจความสำเร็จขององค์กร, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
988 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Human Resource : Key success of organization : ทรัพยากรบุคคล กุญแจความสำเร็จขององค์กร, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
987 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารืองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562-2563, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
986 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวหิน, ไทย (29 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
985 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวหิน, ไทย (29 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
984 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ, โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร, ไทย (3 พฤษภาคม 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
983 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤษภาคม 2561 - 4 พฤษภาคม 2561)
982 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ให้คำปรึกษาประเด็นสุขภาวะตำบลสู่งานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2561)
981 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2561)
980 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ให้คำปรึกษาประเด็นสุขภาวะตำบลสู่งานวิจัย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 พฤษภาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2561)
979 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
978 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
977 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
976 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
975 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
974 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
973 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
972 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ, โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
971 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
970 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561)
969 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (28 เมษายน 2561 - 29 เมษายน 2561)
968 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (28 เมษายน 2561 - 29 เมษายน 2561)
967 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (28 เมษายน 2561 - 29 เมษายน 2561)
966 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (28 เมษายน 2561 - 29 เมษายน 2561)
965 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานกระบวนวิชา 558748, โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (26 เมษายน 2561 - 28 เมษายน 2561)
964 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานกระบวนวิชา 558748, โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (26 เมษายน 2561 - 28 เมษายน 2561)
963 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
962 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน และอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมทวินโลตัส, ไทย (23 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
961 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
960 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
959 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
958 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
957 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
956 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
955 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
954 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
953 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (27 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561)
952 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ อบรม โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อขอรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ไทย (26 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561)
951 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Flexible learning for Active learners in V-learning Enrironment, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (26 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561)
950 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Flexible learning for Active learners in V-learning Enrironment, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (26 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561)
949 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (26 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561)
948 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Flexible learning for Active learners in V-learning Enrironment, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (26 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561)
947 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ พิจารณาการยกร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2562-2564, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ไทย (23 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2561)
946 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบของ AUN-HPN, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2561)
945 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี ครั้งที่ 2, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร, ไทย (21 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2561)
944 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี ครั้งที่ 2, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร, ไทย (21 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2561)
943 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (20 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
942 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร : การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านจังหวะและทำนอง และ การประยุกต์ใช้จังหวะและทำนองในการจัดกิจกรรม BFF กับเด็กปฐมวัย, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
941 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (20 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
940 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
939 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร : การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านจังหวะและทำนอง และ การประยุกต์ใช้จังหวะและทำนองในการจัดกิจกรรม BFF กับเด็กปฐมวัย, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
938 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
937 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (20 เมษายน 2561 - 20 เมษายน 2561)
936 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Update in Infection Control 2018, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 เมษายน 2561 - 19 เมษายน 2561)
935 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 เมษายน 2561 - 19 เมษายน 2561)
934 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2561, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, ไทย (17 เมษายน 2561 - 17 เมษายน 2561)
933 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการและการทำสัญญา, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2561)
932 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม How to get Sustained in Infection Control and Prevention Strategy , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2561)
931 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการและการทำสัญญา, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2561)
930 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2561 - 10 เมษายน 2561)
929 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13 เข้าฝึกปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลมหาสารคาม, ไทย (8 เมษายน 2561 - 10 เมษายน 2561)
928 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2561 - 10 เมษายน 2561)
927 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมวิจัย ครั้งที่ 4, ibis Syties Krabi กระบี่, ไทย (6 เมษายน 2561 - 9 เมษายน 2561)
926 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 เมษายน 2561)
925 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม Effective Coaching : สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโคชซิ่ง รุ่นที่ 16, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 เมษายน 2561 - 8 เมษายน 2561)
924 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ อบรม Effective Coaching : สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโคชซิ่ง รุ่นที่ 16, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 เมษายน 2561 - 8 เมษายน 2561)
923 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (6 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561)
922 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (6 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561)
921 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (6 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561)
920 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (6 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561)
919 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (6 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561)
918 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (7 เมษายน 2561 - 7 เมษายน 2561)
917 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2561)
916 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2561)
915 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2561)
914 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2561 - 4 เมษายน 2561)
913 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 เมษายน 2561 - 4 เมษายน 2561)
912 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Assessor Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2561 - 3 เมษายน 2561)
911 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม Assessor Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (3 เมษายน 2561 - 3 เมษายน 2561)
910 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Assessor Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (3 เมษายน 2561 - 3 เมษายน 2561)
909 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2562-2564, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
908 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2562-2564, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
907 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 57 (2/2561), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
906 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
905 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
904 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
903 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2562-2564, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (2 เมษายน 2561 - 2 เมษายน 2561)
902 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ เป็นวิทยากรในการประชุม Annual Meeting of the Southeast and East Asian Nursing Education and Research Network (SEANERN) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, เมืองเซี่ยงไฮ้, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561)
901 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561, ฮอไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (31 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
900 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกระบวนการร่วมกำหนดทิศทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย, กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป), ไทย (31 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
899 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (28 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
898 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (28 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
897 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (30 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
896 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล, โรงแรมแอมบาสเดอร์, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
895 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
894 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (28 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
893 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (28 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
892 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 1/2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (30 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
891 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
890 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
889 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล, โรงแรมแอมบาสเดอร์, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
888 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Assessor Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (30 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
887 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (28 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
886 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
885 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ, โรงแรมไมด้า งามวงค์วาน, ไทย (30 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
884 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561)
883 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561)
882 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 1, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561)
881 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 1, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (29 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561)
880 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (27 มีนาคม 2561 - 28 มีนาคม 2561)
879 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ นำคณะผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
878 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม AUN-QA International Conference 2018, โรงแรมดุสิตธานี, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
877 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุม AUN-QA International Conference 2018, โรงแรมดุสิตธานี, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
876 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ นำคณะผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
875 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม AUN-QA International Conference 2018, โรงแรมดุสิตธานี, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
874 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
873 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม AUN-QA International Conference 2018, โรงแรมดุสิตธานี, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
872 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
871 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
870 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
869 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม AUN-QA International Conference 2018, โรงแรมดุสิตธานี, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
868 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม AUN-QA International Conference 2018, โรงแรมดุสิตธานี, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 27 มีนาคม 2561)
867 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, ไทย (26 มีนาคม 2561 - 26 มีนาคม 2561)
866 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปข้อมูลและคืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการดูแลเด็กปฐมวัย และอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (25 มีนาคม 2561 - 25 มีนาคม 2561)
865 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 มีนาคม 2561 - 24 มีนาคม 2561)
864 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 มีนาคม 2561 - 24 มีนาคม 2561)
863 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2561, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (23 มีนาคม 2561 - 23 มีนาคม 2561)
862 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม สุขภาพคนไทยยุค 4.0, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 มีนาคม 2561 - 23 มีนาคม 2561)
861 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล, ไทย (22 มีนาคม 2561 - 23 มีนาคม 2561)
860 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ Show & Share Collaboration, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2561 - 23 มีนาคม 2561)
859 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
858 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
857 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
856 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
855 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
854 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
853 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP), โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 22 มีนาคม 2561)
852 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 21 มีนาคม 2561)
851 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง PIM & The Power of Education Networking การบริหารเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการมีงานทำ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ, สถาบันจัดการปัญญาวิวัฒน์, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 21 มีนาคม 2561)
850 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2561 - 21 มีนาคม 2561)
849 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลวังเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง, ไทย (20 มีนาคม 2561 - 20 มีนาคม 2561)
848 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2561 - 19 มีนาคม 2561)
847 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม How to Apply for NIH Grant, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2561 - 19 มีนาคม 2561)
846 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานเป็นผู้แทนประจำสนามสอบ, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2561)
845 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (17 มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2561)
844 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ เรื่อง Share and Lesson to be learned, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (16 มีนาคม 2561 - 16 มีนาคม 2561)
843 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Strengthening Infection Prevention and Control in the context of AMR, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 16 มีนาคม 2561)
842 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (15 มีนาคม 2561 - 15 มีนาคม 2561)
841 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (15 มีนาคม 2561 - 15 มีนาคม 2561)
840 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (15 มีนาคม 2561 - 15 มีนาคม 2561)
839 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า, องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
838 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (13 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
837 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (13 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
836 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
835 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (13 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
834 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
833 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักสูตร, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
832 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
831 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
830 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (13 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
829 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
828 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (14 มีนาคม 2561 - 14 มีนาคม 2561)
827 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2561 - 13 มีนาคม 2561)
826 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการปิดหลักสูตรการจัดสรรเงินรายได้สะสมของหลักสูตร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
825 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
824 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
823 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
822 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
821 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
820 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการตามหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (11 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
819 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
818 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
817 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2561 - 12 มีนาคม 2561)
816 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (9 มีนาคม 2561 - 9 มีนาคม 2561)
815 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (8 มีนาคม 2561 - 8 มีนาคม 2561)
814 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน, ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, ไทย (8 มีนาคม 2561 - 8 มีนาคม 2561)
813 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2561 - 8 มีนาคม 2561)
812 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (8 มีนาคม 2561 - 8 มีนาคม 2561)
811 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน, ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, ไทย (8 มีนาคม 2561 - 8 มีนาคม 2561)
810 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน, ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, ไทย (8 มีนาคม 2561 - 8 มีนาคม 2561)
809 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
808 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
807 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
806 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
805 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
804 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
803 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
802 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (6 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
801 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
800 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
799 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
798 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนโครงการเปลี่ยน Erasmus, University of Granada ประเทศสเปน, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
797 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
796 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
795 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
794 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
793 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
792 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (6 มีนาคม 2561 - 7 มีนาคม 2561)
791 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2561 - 6 มีนาคม 2561)
790 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 5 มีนาคม 2561)
789 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 5 มีนาคม 2561)
788 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 5 มีนาคม 2561)
787 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 5 มีนาคม 2561)
786 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 มีนาคม 2561 - 5 มีนาคม 2561)
785 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานประจำสนามสอบวิชา O-NET, โรงเรียนจักรคำคุณาทร, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2561)
784 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (3 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2561)
783 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
782 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
781 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
780 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
779 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
778 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
777 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
776 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561)
775 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2561 - 2 มีนาคม 2561)
774 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมมหกรรมวิชาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว, เมืองทองธานี, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561)
773 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561, สถาบันวิจัยระบบสาธารสุข, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561)
772 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
771 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
770 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
769 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
768 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
767 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
766 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กุมภาพันธ์ 2561)
765 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
764 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
763 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
762 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
761 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiangmai Conference on OB & GYN (CCOG 2018) : Advanced Practice, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
760 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังการอธิบายรายละเอียดในการเก็บข้อมูลการทดสอบเครื่องมือ, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561)
759 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบฯ, สำนักทะเบียนและประมวลผล , ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561)
758 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561)
757 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561)
756 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561)
755 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561)
754 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561)
753 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561)
752 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
751 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
750 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน แม่สาย, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
749 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
748 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
747 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
746 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
745 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
744 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561)
743 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์เชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561)
742 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์เชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561)
741 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (5 มกราคม 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561)
740 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย นักวิจัย และผู้บริหารโครงการวิจัยจากสำนักวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 กุมภาพันธ์ 2561)
739 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2561, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุุฬาภรณ์, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 กุมภาพันธ์ 2561)
738 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการนำใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย, ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561)
737 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, โรงแรมเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561)
736 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการนำใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย, ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561)
735 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, โรงแรมเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561)
734 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัตงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 14 เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม สำหรัรบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานสาขาตา เพื่อการดูแลสุขภาพตาประชาชนที่เข้าถึงและพึ่งได้ของปร, โรงแรมฮิสติน มักกะสัน, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2561)
733 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน Newton Fund, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561)
732 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ-โอเมกา ครั้งที่ 1/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561)
731 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เป็นคณะทำงานในการจัดกิจกรรมออกบูธกิจกรรม "เยาวชนวัยใส ใส่ใจรู้จักตนเอง" ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์โครงการ และเก็บข้อมูลทางสุขภาพเกี่ยวสารเสพติด, โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
730 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564, ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
729 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการในฐานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
728 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน BRITISH COUNCIL, ไทย (5 มกราคม 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
727 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564, ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
726 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
725 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564, ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
724 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการในฐานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
723 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564, ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
722 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
721 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564, ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 กุมภาพันธ์ 2561)
720 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-Ed-PEx ประจำปี 2561 และร่วมแสดงความคิดเห็น, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561)
719 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนา กลุ่มวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561)
718 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-Ed-PEx, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561)
717 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการความรู้ KM Innovation, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
716 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร การจัดการความรู้ KM Innovation, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
715 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย, ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
714 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการความรู้ KM Innovation, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
713 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร การจัดการความรู้ KM Innovation, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
712 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการความรู้ KM Innovation, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
711 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร การจัดการความรู้ KM Innovation, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
710 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
709 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 กุมภาพันธ์ 2561)
708 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (1/2561), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 กุมภาพันธ์ 2561)
707 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2561)
706 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนานาชาติ PPMAC : Prince Mahidol Award Conference 2018 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์, ไทย (29 มกราคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2561)
705 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Updated Contemporary Nursing Thaories and Applications, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561)
704 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561)
703 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561)
702 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2561)
701 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (31 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561)
700 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561)
699 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2561 - 30 มกราคม 2561)
698 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 เรื่อง Knowledge Monagement on EIDs/AMR in Thailand, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์, ไทย (29 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561)
697 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่บนพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลี่อมล้ำ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (29 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561)
696 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการจัดประชุม TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017, สภาการพยาบาล, ไทย (28 มกราคม 2561 - 28 มกราคม 2561)
695 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (26 มกราคม 2561 - 27 มกราคม 2561)
694 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (26 มกราคม 2561 - 27 มกราคม 2561)
693 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (27 มกราคม 2561 - 27 มกราคม 2561)
692 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (26 มกราคม 2561 - 27 มกราคม 2561)
691 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
690 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ไทย (26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
689 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร, ไทย (26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
688 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0, โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
687 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม นวัตกรรมสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0, โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (25 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
686 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
685 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ 50th Years of ASEAN vs 20th Years ASEAN-China, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561)
684 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561)
683 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561)
682 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561)
681 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561)
680 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561)
679 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการอาคัตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพยาบาล เรื่อง การใช้แบบประเมินลาเสเตอร์ในการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2561 - 23 มกราคม 2561)
678 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการอาคัตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพยาบาล เรื่อง การใช้แบบประเมินลาเสเตอร์ในการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2561 - 23 มกราคม 2561)
677 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม, ไทย (20 มกราคม 2561 - 23 มกราคม 2561)
676 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ, โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา, ไทย (18 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561)
675 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ, โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา, ไทย (18 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561)
674 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ, โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา, ไทย (18 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561)
673 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ, โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา, ไทย (18 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561)
672 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ, โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา, ไทย (18 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561)
671 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงาน, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (18 มกราคม 2561 - 19 มกราคม 2561)
670 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงาน, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (18 มกราคม 2561 - 19 มกราคม 2561)
669 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (18 มกราคม 2561 - 19 มกราคม 2561)
668 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 18 มกราคม 2561)
667 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (17 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
666 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
665 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (17 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
664 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
663 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (13 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
662 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (17 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
661 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (17 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561)
660 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ/แสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการศึกษาวิจัยฯ, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 มกราคม 2561 - 16 มกราคม 2561)
659 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม แสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (16 มกราคม 2561 - 16 มกราคม 2561)
658 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
657 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
656 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
655 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
654 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
653 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
652 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
651 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
650 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
649 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
648 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561)
647 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฏร์ สตูล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ สตูล, ไทย (11 มกราคม 2561 - 14 มกราคม 2561)
646 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับหลักสูตรให้มีความชัดเจนสามารถนำไปสู่การจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สภาการพยาบาล, ไทย (14 มกราคม 2561 - 14 มกราคม 2561)
645 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับหลักสูตรให้มีความชัดเจนสามารถนำไปสู่การจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สภาการพยาบาล, ไทย (14 มกราคม 2561 - 14 มกราคม 2561)
644 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ไทย (11 มกราคม 2561 - 12 มกราคม 2561)
643 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มกราคม 2561 - 12 มกราคม 2561)
642 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (8 มกราคม 2561 - 9 มกราคม 2561)
641 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (8 มกราคม 2561 - 9 มกราคม 2561)
640 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (8 มกราคม 2561 - 9 มกราคม 2561)
639 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2561 - 8 มกราคม 2561)
638 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2561 - 8 มกราคม 2561)
637 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2561 - 8 มกราคม 2561)
636 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (8 มกราคม 2561 - 8 มกราคม 2561)
635 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 มกราคม 2561 - 6 มกราคม 2561)
634 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 มกราคม 2561 - 6 มกราคม 2561)
633 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 มกราคม 2561 - 6 มกราคม 2561)
632 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (6 มกราคม 2561 - 6 มกราคม 2561)
631 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2560, สภาการพยาบาล, ไทย (5 มกราคม 2561 - 5 มกราคม 2561)
630 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2561 - 4 มกราคม 2561)
629 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2561 - 4 มกราคม 2561)
628 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
627 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยเชิงนวัตกรรมฯ, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
626 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
625 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
624 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิเคราะห์พัฒนาโครงร่างการวิจัยเชิงนวัตกรรมพาณิชย์และการจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
623 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
622 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
621 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
620 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
619 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
618 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
617 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
616 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560)
615 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, ไทย (25 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560)
614 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
613 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
612 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
611 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
610 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
609 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
608 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
607 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
606 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
605 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560)
604 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
603 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
602 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
601 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
600 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
599 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
598 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
597 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
596 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
595 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
594 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
593 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
592 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
591 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
590 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
589 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
588 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
587 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
586 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
585 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
584 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
583 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
582 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
581 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
580 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
579 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
578 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
577 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
576 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
575 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
574 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Critical Care Medicine 2017 : The Best ICU, Centara Grand at Central Plaza Ladprao กรุงเทพฯ, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
573 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
572 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
571 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
570 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
569 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
568 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
567 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
566 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
565 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
564 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
563 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
562 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Critical Care Medicine 2017 : The Best ICU, Centara Grand at Central Plaza Ladprao กรุงเทพฯ, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
561 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
560 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
559 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
558 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
557 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
556 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
555 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
554 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
553 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
552 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
551 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
550 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
549 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
548 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
547 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
546 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
545 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
544 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
543 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
542 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
541 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
540 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
539 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
538 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
537 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
536 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
535 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
534 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
533 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ, สภากาชาดไทย, ไทย (23 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
532 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
531 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
530 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
529 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
528 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
527 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
526 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Critical Care Medicine 2017 : The Best ICU, Centara Grand at Central Plaza Ladprao กรุงเทพฯ, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
525 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
524 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
523 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
522 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
521 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
520 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
519 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
518 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน, ไทย (22 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560)
517 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ นักคณะผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลอุดรธานี, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 22 ธันวาคม 2560)
516 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ นักคณะผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน, วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลอุดรธานี, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 22 ธันวาคม 2560)
515 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 22 ธันวาคม 2560)
514 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 22 ธันวาคม 2560)
513 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยโรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานภาคเหนือตอนล่าง (เขต 2) ร่วมกันโรงพยาบาลแม่ข่ายภาคเหนือ เขต 1 และเขต 3, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560)
512 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน, โรงพยาบาลน่าน, ไทย (19 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560)
511 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560)
510 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน, โรงพยาบาลน่าน, ไทย (19 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560)
509 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
508 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
507 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
506 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
505 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
504 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
503 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
502 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
501 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
500 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
499 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
498 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
497 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
496 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
495 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
494 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
493 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
492 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
491 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
490 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
489 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
488 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
487 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
486 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
485 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
484 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
483 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
482 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
481 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
480 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
479 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560)
478 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
477 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
476 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
475 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
474 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
473 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
472 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
471 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
470 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
469 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
468 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
467 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
466 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
465 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
464 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
463 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
462 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
461 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
460 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2, จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
459 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
458 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
457 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง, ไทย (18 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560)
456 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (17 ธันวาคม 2560 - 17 ธันวาคม 2560)
455 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ หัวข้อ Spotlight on vaccines across generation, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (16 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560)
454 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560)
453 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ หัวข้อ Spotlight on vaccines across generation, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (16 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560)
452 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ หัวข้อ Spotlight on vaccines across generation, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (16 ธันวาคม 2560 - 16 ธันวาคม 2560)
451 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1/2560, สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
450 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
449 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
448 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
447 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
446 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1/2560, สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
445 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1/2560, สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
444 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
443 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1/2560, สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
442 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
441 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
440 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560)
439 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
438 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการให้บริการคนต่างด้าว, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
437 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
436 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
435 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2560, อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
434 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
433 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
432 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการให้บริการคนต่างด้าว, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
431 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการให้บริการคนต่างด้าว, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
430 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
429 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
428 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
427 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
426 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ พยบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
425 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
424 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560)
423 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (13 ธันวาคม 2560 - 13 ธันวาคม 2560)
422 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนโดยใช้กระบวนการครอบครัวเข้มแข็ง, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย (11 ธันวาคม 2560 - 11 ธันวาคม 2560)
421 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2561-2563, โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ชลบุรี, ไทย (9 ธันวาคม 2560 - 10 ธันวาคม 2560)
420 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสมาคมฯ ตามวาระที่ 4/2560, โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี, ไทย (9 ธันวาคม 2560 - 9 ธันวาคม 2560)
419 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน, โรงพยาบาลตากขวัญ โรงพยาบาลพระยาเม็งราย จังหวัดเชียงราย, ไทย (6 ธันวาคม 2560 - 8 ธันวาคม 2560)
418 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 12/2560, ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง, ไทย (8 ธันวาคม 2560 - 8 ธันวาคม 2560)
417 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยและสำรวจความต้องการทักษะการสื่อสารและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, คณะสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (7 ธันวาคม 2560 - 7 ธันวาคม 2560)
416 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2560 - 7 ธันวาคม 2560)
415 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAIฯ, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2560 - 6 ธันวาคม 2560)
414 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Workshop on Effective Use of Data for policy Making on Ageing, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (5 ธันวาคม 2560 - 6 ธันวาคม 2560)
413 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม Workshop on Effective Use of Data for policy Making on Ageing, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (5 ธันวาคม 2560 - 6 ธันวาคม 2560)
412 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2560 - 6 ธันวาคม 2560)
411 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ, ห้องประชุมยงยุทธ อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (4 ธันวาคม 2560 - 4 ธันวาคม 2560)
410 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพิจารณารูปแบบการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2560 - 4 ธันวาคม 2560)
409 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพิจารณารูปแบบการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (4 ธันวาคม 2560 - 4 ธันวาคม 2560)
408 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Things You Should Not Miss In Emergency Care, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2560 - 2 ธันวาคม 2560)
407 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 3, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2560 - 2 ธันวาคม 2560)
406 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ธันวาคม 2560 - 1 ธันวาคม 2560)
405 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและวางแผนการดำเนินกิจกรรมด้านการให้บริหารทางวิชาการและจิตอาสารับใช้สังคม, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (30 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560)
404 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 10th Intemational Joint Conference on Occupational Health for Health Workers และนำเสนอผลงานวิจัย, โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด, ไทย (28 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560)
403 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560)
402 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560)
401 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, ไทย (29 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560)
400 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560)
399 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. มอ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 3, โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560)
398 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2560, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560)
397 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปอมท ประจำปี 2560, โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560)
396 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560)
395 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560)
394 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560)
393 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560)
392 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560)
391 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560)
390 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 : สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ, โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560)
389 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560)
388 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ, โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560)
387 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, โรงพยาบาลน่าน, ไทย (23 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560)
386 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปอมท ประจำปี 2560, โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560)
385 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมสังเกตการณ์และประเมินผลกิจกรรมฝึกอบรมการดูแลผุ้กระทำผิดในชุมชนโดยใช้กระบวนการครอบครัวเข้มแข็ง, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560)
384 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุม ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร ครั้งที่ 3/2560, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
383 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (23 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
382 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 1/2560, โรงพยาบาลดอยเต่า, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
381 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 1/2560, โรงพยาบาลดอยเต่า, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
380 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 1/2560, โรงพยาบาลดอยเต่า, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
379 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร ครั้งที่ 3/2560, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
378 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ, สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560)
377 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครังที่ 2 สติ : ตื่นรู้...สู่สังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา, ไทย (23 พฤศจิกายน 2560 - 23 พฤศจิกายน 2560)
376 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ, สภากาชาดไทย, ไทย (23 พฤศจิกายน 2560 - 23 พฤศจิกายน 2560)
375 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Consensus เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้ Site Visit, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤศจิกายน 2560)
374 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม Training for trainer การวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม R , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤศจิกายน 2560)
373 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เป็นวิทยากรในการประชุม Developing a Collaborative Research Platform and Professional Training Workshops for Smart Technology and Community Mental Health In Southeast Asia ณ ประเทศไต้หวัน, ประเทศไต้หวัน, ไทย (18 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤศจิกายน 2560)
372 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560)
371 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560)
370 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560)
369 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560)
368 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (20 พฤศจิกายน 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560)
367 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ประจำปี 2560, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (18 พฤศจิกายน 2560 - 18 พฤศจิกายน 2560)
366 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี 2560, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560)
365 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (17 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560)
364 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 Integrative Approach in CBT, โรงแรมแมนดาริน กทม., ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560)
363 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 Integrative Approach in CBT, โรงแรมแมนดาริน กทม., ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560)
362 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 Integrative Approach in CBT, โรงแรมแมนดาริน กทม., ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560)
361 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลไทย : ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560)
360 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาสารคาม และโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด, ไทย (13 พฤศจิกายน 2560 - 16 พฤศจิกายน 2560)
359 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ไทย (16 พฤศจิกายน 2560 - 16 พฤศจิกายน 2560)
358 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฏหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผุ้สูงอายุ, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560)
357 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560)
356 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560)
355 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา", ห้องประชุมศูนย์ ขส.มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560)
354 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559, หอประชุมกองทัพเรือ, ไทย (14 พฤศจิกายน 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560)
353 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2560 - 14 พฤศจิกายน 2560)
352 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงร่างเนื้อหาคู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค, สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (14 พฤศจิกายน 2560 - 14 พฤศจิกายน 2560)
351 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (13 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560)
350 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (13 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560)
349 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ รายงานคืนข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย, โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา แม่สาย เชียงราย, ไทย (13 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560)
348 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (13 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560)
347 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ รายงานคืนข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย, โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา แม่สาย เชียงราย, ไทย (13 พฤศจิกายน 2560 - 13 พฤศจิกายน 2560)
346 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่างนาง กระบี่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560)
345 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่างนาง กระบี่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560)
344 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (11 พฤศจิกายน 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560)
343 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560)
342 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560)
341 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง "เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0", โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560)
340 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560)
339 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0, โรงแรมมารวย การ์เด้น, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560)
338 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2560 - 9 พฤศจิกายน 2560)
337 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2560 - 9 พฤศจิกายน 2560)
336 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, ไทย (8 พฤศจิกายน 2560 - 9 พฤศจิกายน 2560)
335 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2560, อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน, ไทย (7 พฤศจิกายน 2560 - 9 พฤศจิกายน 2560)
334 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2560, อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน, ไทย (7 พฤศจิกายน 2560 - 9 พฤศจิกายน 2560)
333 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 11/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2560 - 9 พฤศจิกายน 2560)
332 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤศจิกายน 2560)
331 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4" "เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ", โรงแรมฟูลแมน คิงเพาเวอร์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤศจิกายน 2560)
330 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา "เรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ" สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (6 พฤศจิกายน 2560 - 6 พฤศจิกายน 2560)
329 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (4 พฤศจิกายน 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560)
328 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (4 พฤศจิกายน 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560)
327 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560)
326 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (4 พฤศจิกายน 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560)
325 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ปี 2560, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560)
324 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสนทนากลุ่ม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560)
323 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ปี 2560, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560)
322 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
321 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
320 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
319 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
318 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
317 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม เสริมสร้างศัยภาพการทำวิจัยกับ Elsevier, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
316 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560)
315 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 3/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (31 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560)
314 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560)
313 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมชึ้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน : ภาคเหนือ, สำนักงานเทศบาลหนองล่อง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (31 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560)
312 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา, วัดท่ากลวง จังหวัดพิจิตร, ไทย (29 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560)
311 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (30 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560)
310 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2560, กรมสุขภาพจิต, ไทย (30 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560)
309 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันตามโครงการฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ไทย (27 ตุลาคม 2560 - 27 ตุลาคม 2560)
308 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำบัตรนักศึกษานานาชาติ, กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (27 ตุลาคม 2560 - 27 ตุลาคม 2560)
307 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561 ครั้งที่ 10/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560)
306 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (25 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560)
305 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอพญาเม็งราย เชียงราย ครั้งที่ 1/2560, โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย, ไทย (23 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560)
304 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม กิจกรรมเวทีเรียนรู้ครอบครัวผู้กระทำผิด "สานสายใยชุมชน", สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน, ไทย (24 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560)
303 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแนวทางการคัดกรองบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560, สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไทย (24 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560)
302 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (24 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560)
301 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
300 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
299 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23, สถาบันพิโมกข์มุก เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
298 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
297 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
296 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ, Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
295 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนมุมภาษา, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
294 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
293 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
292 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เป็น Speaker หัวข้อ Nursing Research and Health Policy : Where We Are, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (22 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560)
291 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560)
290 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560)
289 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอเชียงม่วน พะเยา ครั้งที่ 1/2560, โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา, ไทย (18 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2560)
288 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2560)
287 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะร่าง พรบ กองทุนการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 54, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (18 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560)
286 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560)
285 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะร่าง พรบ กองทุนการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 54, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (18 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560)
284 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2560 - 18 ตุลาคม 2560)
283 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขั้นที่ 2, โรงแรมแลนด์มาร์ค, ไทย (15 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560)
282 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อชี้แนะต่อการพัฒนา "ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษา", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560)
281 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมให้ข้อชี้แนะต่อการพัฒนา "ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษา", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560)
280 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อชี้แนะต่อการพัฒนา "ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษา", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560)
279 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
278 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
277 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
276 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
275 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
274 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
273 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
272 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
271 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
270 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560)
269 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ การใช้โค้ชเชิงพุทธจิตวิทยา, ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม, ไทย (15 ตุลาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560)
268 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สังเกตุการณ์การอบรมการจัดทำคู่มือการเยี่ยมชมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี, โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี, ไทย (14 ตุลาคม 2560 - 14 ตุลาคม 2560)
267 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
266 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
265 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
264 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
263 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
262 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
261 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
260 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
259 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอแม่อาย ครั้งที่ 1/2560, โรงพยาบาลแม่อาย เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
258 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560, ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
257 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560)
256 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
255 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงตอนที่ 1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
254 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
253 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
252 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
251 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงตอนที่ 1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
250 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
249 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560)
248 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติต่อคณะผู้บริหารของ สพร., ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (10 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2560)
247 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ควบคุม และให้คำปรึกษาในการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยขน์, บ้านห้วยหยวก บ้านห้วยยาว อ.แม่วาง เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2560 - 8 ตุลาคม 2560)
246 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560, สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน, ไทย (6 ตุลาคม 2560 - 6 ตุลาคม 2560)
245 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน, โรงแรมลานนาพาเลส, ไทย (5 ตุลาคม 2560 - 6 ตุลาคม 2560)
244 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ วัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560)
243 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project (หลักสูตรนานาชาติ), จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่, ไทย (4 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560)
242 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน, โรงแรมลานนาพาเลส, ไทย (5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560)
241 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน, โรงแรมลานนาพาเลส, ไทย (5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560)
240 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 10/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560)
239 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project (หลักสูตรนานาชาติ), จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่, ไทย (4 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560)
238 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อออกแบบการจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 ตุลาคม 2560 - 4 ตุลาคม 2560)
237 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (4 ตุลาคม 2560 - 4 ตุลาคม 2560)
236 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง, ห้องประชุมประเสริฐ รุจิวงศ์, ไทย (4 ตุลาคม 2560 - 4 ตุลาคม 2560)
235 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (2 ตุลาคม 2560 - 3 ตุลาคม 2560)
234 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ตุลาคม 2560 - 2 ตุลาคม 2560)
233 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 ตุลาคม 2560 - 2 ตุลาคม 2560)
232 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (30 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
231 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560)
230 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2560, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (29 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560)
229 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย (27 กันยายน 2560 - 27 กันยายน 2560)
228 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (27 กันยายน 2560 - 27 กันยายน 2560)
227 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย (27 กันยายน 2560 - 27 กันยายน 2560)
226 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กันยายน 2560 - 26 กันยายน 2560)
225 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (25 กันยายน 2560 - 26 กันยายน 2560)
224 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เสวนา การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผู้สูงวัย, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2560 - 25 กันยายน 2560)
223 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2560, กรมสุขภาพจิต, ไทย (25 กันยายน 2560 - 25 กันยายน 2560)
222 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560)
221 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560)
220 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ความสำเร็จของนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบ, โรงแรมกานต์มณี, ไทย (23 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560)
219 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุม ความสำเร็จของนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบ, โรงแรมกานต์มณี, ไทย (23 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560)
218 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560)
217 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต, ไทย (22 กันยายน 2560 - 23 กันยายน 2560)
216 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมจัดสมัชชาพลเมืองปี 2560 ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (23 กันยายน 2560 - 23 กันยายน 2560)
215 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (22 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560)
214 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแผนงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงระยะ 5 ปี, โครงการหลวงเชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560)
213 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรม นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ "Thailand 4.0", วังยาวรีสอร์ท สุพรรณบุรี, ไทย (19 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560)
212 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้นำนักศึกษาจังหวัด ส.มช.ประจำปีการศึกษา 2560, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560)
211 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันตามโครงการฯ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (21 กันยายน 2560 - 21 กันยายน 2560)
210 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560)
209 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (20 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560)
208 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ แนวทางการแสวงหาวิธีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (20 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560)
207 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Learning from Our Frien 25, โรงแรมแมนดาริน กทม., ไทย (18 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560)
206 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน, ศาลากลางจังหวัดลำพูน, ไทย (20 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560)
205 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (19 กันยายน 2560 - 19 กันยายน 2560)
204 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560)
203 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560)
202 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560)
201 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560)
200 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม วันแห่งความปลอดภัยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560, เมืองทองธานี, ไทย (17 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560)
199 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ การใช้โค้ชเชิงพุทธจิตวิทยา, ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม, ไทย (17 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560)
198 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายวิชาการ วิจัย และฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตนานาชาติ, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2560 - 16 กันยายน 2560)
197 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
196 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
195 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
194 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน TICA Connect ครั้งที่ 3, กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
193 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
192 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
191 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
190 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
189 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
188 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
187 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
186 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
185 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
184 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
183 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
182 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
181 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
180 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
179 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสนอแนะและร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2561-2563, โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ, ไทย (15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560)
178 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับจังหวัดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้่อรัง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง, ไทย (12 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2560)
177 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
176 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
175 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
174 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (รุ่นที่ 3), โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (10 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
173 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
172 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
171 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
170 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
169 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
168 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
167 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุม Current Challenge in Cardiology, โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2560 - 10 กันยายน 2560)
166 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Palliative Care in End-Stage Renal Disease, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ, ไทย (7 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
165 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (8 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
164 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 1/2560, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา, ไทย (8 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
163 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care in End-Stage Renal Disease, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ, ไทย (7 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
162 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 1/2560, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา, ไทย (8 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
161 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 9/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
160 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (8 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560)
159 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
158 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
157 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
156 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
155 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
154 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
153 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19, Shangri-LA Hotel Chiang Mai, ไทย (7 กันยายน 2560 - 7 กันยายน 2560)
152 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21, มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (6 กันยายน 2560 - 6 กันยายน 2560)
151 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (6 กันยายน 2560 - 6 กันยายน 2560)
150 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการเสนอผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย SEAOHUN, กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (5 กันยายน 2560 - 5 กันยายน 2560)
149 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม International Conference in Education on Education for Human Resource Development in the 21 Century, Sukhothai Thammathirat Open University, ไทย (5 กันยายน 2560 - 5 กันยายน 2560)
148 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 1/2560, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น แพร่, ไทย (5 กันยายน 2560 - 5 กันยายน 2560)
147 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Advancing your Research Career in Europe : Effective Proposal Preparation and Science Commuication, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (4 กันยายน 2560 - 5 กันยายน 2560)
146 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 4/2560, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (4 กันยายน 2560 - 4 กันยายน 2560)
145 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม Excellent Care for Aging, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2560 - 4 กันยายน 2560)
144 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Excellent Care for Aging, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2560 - 4 กันยายน 2560)
143 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย ความสุขจากการทำงาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2560 - 4 กันยายน 2560)
142 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
141 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
140 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
139 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
138 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
137 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
136 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
135 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
134 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
133 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปการดูแลและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยต่ออคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (2 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
132 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
131 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
130 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปการดูแลและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยต่ออคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (2 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
129 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
128 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
127 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปการดูแลและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยต่ออคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (2 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560)
126 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
125 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
124 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
123 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
122 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
121 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
120 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
119 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
118 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
117 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
116 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
115 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
114 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
113 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
112 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
111 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
110 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
109 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
108 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
107 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
106 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
105 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
104 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
103 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
102 : ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร, เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2560 - 2 กันยายน 2560)
101 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (1 กันยายน 2560 - 1 กันยายน 2560)
100 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุม In-service training on One Health epidemiological approaches, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (29 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2560)
99 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม International Exchange Program Show & Share, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2560)
98 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2560, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ไทย (30 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2560)
97 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Creathing Digital Pathways for Teaching and Learning, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ, ไทย (28 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2560)
96 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2560)
95 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร CMU-EdPEx Assessor Calibration, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2560)
94 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
93 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
92 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
91 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
90 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการในยุค DIGITAL, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
89 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการในยุค DIGITAL, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
88 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
87 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการในยุค DIGITAL, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560)
86 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560)
85 : ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2560 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ รุ่นที่ 3/2560, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (21 สิงหาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560)
84 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (23 สิงหาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560)
83 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
82 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
81 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับโล่รับรองคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับประเทศ, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์, ไทย (23 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
80 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
79 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
78 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
77 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
76 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
75 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
74 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560)
73 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม Patient Safety Training for the Trainer Program, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (22 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560)
72 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560, เมืองทองธานี, ไทย (20 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560)
71 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ฟังปาฐกถาพิเศษ ศาสตร์พระราชา, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์, ไทย (23 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560)
70 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำปี 2560, โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว, ไทย (21 สิงหาคม 2560 - 22 สิงหาคม 2560)
69 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา, ไทย (22 สิงหาคม 2560 - 22 สิงหาคม 2560)
68 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
67 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
66 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
65 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
64 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
63 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
62 : รศ.มาลี เอื้ออำนวย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
61 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
60 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
59 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
58 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
57 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
56 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
55 : รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
54 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์, Veranda Chiang Mai the high resort, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
53 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560)
52 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
51 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2560, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, ไทย (16 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
50 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
49 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสมาคมฯ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
48 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 8/2560, สภาการพยาบาล, ไทย (18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
47 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
46 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560)
45 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาคีเครือข่าย, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560)
44 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมภาคีเครือข่าย, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560)
43 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ระดับคณะและสถบันด้วยเกณฑ์ EdPEx, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (15 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560)
42 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน, ไทย (16 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560)
41 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ สันทราย เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2560 - 14 สิงหาคม 2560)
40 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ สันทราย เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2560 - 14 สิงหาคม 2560)
39 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา, สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ สันทราย เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2560 - 14 สิงหาคม 2560)
38 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2560 - 13 สิงหาคม 2560)
37 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 9th TEPHINET GLOVAL Scientific Conference, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560)
36 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิทยาศาสตร์โลก ครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560)
35 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560)
34 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิทยาศาสตร์โลก ครั้งที่ 9, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560)
33 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560)
32 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี, ไทย (9 สิงหาคม 2560 - 9 สิงหาคม 2560)
31 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2560, กรมสุขภาพจิต, ไทย (8 สิงหาคม 2560 - 8 สิงหาคม 2560)
30 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 3/2560, อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (8 สิงหาคม 2560 - 8 สิงหาคม 2560)
29 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (7 สิงหาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560)
28 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (7 สิงหาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560)
27 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบและพิจารณาการปรับ Blue print, โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560)
26 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบและพิจารณาการปรับ Blue print, โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560)
25 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบและพิจารณาการปรับ Blue print, โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560)
24 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 14 ประจำปี เรื่อง ซึมเศร้า..เราคุยกันได้, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2560)
23 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนาวิจัยแพทย์พบประชาชน ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
22 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 1 และเสนอผลงานวิจัย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย (2 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
21 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 14 ประจำปี เรื่อง ซึมเศร้า..เราคุยกันได้, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (2 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
20 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนาวิจัยแพทย์พบประชาชน ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
19 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนาวิจัยแพทย์พบประชาชน ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
18 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนาวิจัยแพทย์พบประชาชน ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
17 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการร่วมเพื่อต่อต้านสมองเสื่อม, โรงแรมเบอร์เคลีย์, ไทย (2 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
16 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เสวนางานวิจัยแพทย์พบประชาชน เรื่อง ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
15 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนาวิจัยแพทย์พบประชาชน ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
14 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร CMU-EdPEx Assessor Calibration, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
13 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (4 สิงหาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560)
12 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
11 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เปิดบ้าน 15 ปี สสส.การเดินทางของความสุข, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
10 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
9 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
8 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
7 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
6 : อ.ดวงเดือน บุดดา, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
5 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
4 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา EduTech Tomorrow by LannaCom, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
3 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสารภีบวร, ไทย (3 สิงหาคม 2560 - 3 สิงหาคม 2560)
2 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม พระนครศรีอยุธยา, ไทย (1 สิงหาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560)
1 : รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th