KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

1362 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (7 ตุลาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2562)
1361 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ TOEIL TOTAL , Enconcept เชียงใหม่ , ไทย (1 กรกฏาคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
1360 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Program PEP Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
1359 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
1358 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
1357 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 24 สิงหาคม 2562)
1356 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 ฯ, โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
1355 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย ชุดโครงการ "การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)", มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1354 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1353 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1352 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม., ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1351 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1350 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1349 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562 , ห้องประชุมนรพัฒน์ กรมอนามัย จ.นนทบุรี, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1348 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1347 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
1346 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของการประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (APAHL), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 30 กรกฏาคม 2562)
1345 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อยืนยันผลการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx 200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561 , ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จ.สงขลา , ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 30 กรกฏาคม 2562)
1344 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1343 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1342 : นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1341 : อ.กาญจนา เตชาวงศ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1340 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (27 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1339 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (27 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1338 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1337 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (27 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1336 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1335 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (27 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1334 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (27 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1333 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 27 กรกฏาคม 2562)
1332 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
1331 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
1330 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
1329 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
1328 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
1327 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
1326 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing, ศุนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพฯ, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1325 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเปิดบ้านงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry Open Hourse), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1324 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการเปิดบ้านงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry Open Hourse), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1323 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1322 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1321 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing, ศุนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพฯ, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1320 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางทางศึกษาจัวหงวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1319 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนที่ มูลนิธิเอ็มพลัส จ.เชียงใหม่, มูลนิธิเอ็มพลัส จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1318 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเปิดบ้านงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry Open Hourse), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1317 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการการประชุมประยุกต์ใช้วิธีการพัมนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่กับสำนักวัณโรค, สำนักวัณโรค กรุงเทพฯ, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1316 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนที่ มูลนิธิเอ็มพลัส จ.เชียงใหม่, มูลนิธิเอ็มพลัส จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
1315 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนโรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 24 กรกฏาคม 2562)
1314 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1313 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1312 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1311 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1310 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1309 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1308 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1307 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1306 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1305 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1304 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1303 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1302 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1301 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1300 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1299 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1298 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1297 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1296 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1295 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1294 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1293 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1292 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1291 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1290 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1289 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1288 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1287 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1286 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1285 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1284 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนโรงเรียนการนวดไทยหางดง, โรงเรียนการนวดไทยหางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
1283 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ รับฟังชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 22 กรกฏาคม 2562)
1282 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 22 กรกฏาคม 2562)
1281 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนที่ห้องคลอด รพ.มหาราชนครเชียใหม่ , รพ.มหาราชนครเชียใหม่ , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 22 กรกฏาคม 2562)
1280 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัมนาข้อเสนอโครงการวิจัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 กรกฏาคม 2562 - 22 กรกฏาคม 2562)
1279 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมการนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ในโครงการโครงการ เสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กรกฏาคม 2562 - 21 กรกฏาคม 2562)
1278 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1277 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1276 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรายงายความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยในรอบ 6 เดือน, ุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช., ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1275 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1274 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1273 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1272 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2562, ห้อง NT 207 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1271 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1270 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1269 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (19 กรกฏาคม 2562 - 19 กรกฏาคม 2562)
1268 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาศคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญทอดผ้าป่าประจำปี 2562, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2562 - 18 กรกฏาคม 2562)
1267 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาศคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครืนทราบบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทำบุญทอดผ้ป่าประจำปี 2562, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2562 - 18 กรกฏาคม 2562)
1266 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาศคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครืนทราบบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทำบุญทอดผ้ป่าประจำปี 2562, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2562 - 18 กรกฏาคม 2562)
1265 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ, วัดบางปรือ จ.ตราด และ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด, ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 17 กรกฏาคม 2562)
1264 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
1263 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
1262 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม เวทีหารือและเติมเต็มแนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ทางสุขภาพ, โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
1261 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
1260 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
1259 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม เวทีหารือและเติมเต็มแนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ทางสุขภาพ, โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)
1258 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตราฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2" รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (14 กรกฏาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2562)
1257 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1256 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1255 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการ เรื่อง การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1254 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญาหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1253 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1252 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1251 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1250 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1249 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1248 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1247 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1246 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1245 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1244 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ประจำปี 2562, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1243 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1242 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1241 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1240 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
1239 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1238 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือรูปแบบและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1237 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1236 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1235 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1234 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ถวายปริญญากิตติมาศักดิ์์แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, กรุงเทพมหานคร, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1233 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือรูปแบบและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
1232 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเรื่อง "การศึกษามุลค่าทางเศรษฐกิจและเครื่องมือเชิงนโยบายของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย", โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ, ไทย (10 กรกฏาคม 2562 - 10 กรกฏาคม 2562)
1231 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All”, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1230 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1229 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All”, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ , ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1228 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่อมมือวิจัย รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1227 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1226 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN's Deans and Partners ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะ สุโกศล, ไทย (9 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1225 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครื่อมมือวิจัย รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1224 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, ไทย (8 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1223 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม THOHUN's Deans and Partners ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะกุศล กทม., ไทย (9 กรกฏาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2562)
1222 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สรุปและวางแผนทางการอบรม หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งฯ, งานเคมีบำบัด โรงพยาบาลน่าน, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 7 กรกฏาคม 2562)
1221 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สรุปและวางแผนทางการอบรม หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งฯ, งานเคมีบำบัด โรงพยาบาลน่าน, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 7 กรกฏาคม 2562)
1220 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ครั้งทีี 1/2562, โรงแรมริชมอนต์, ไทย (6 กรกฏาคม 2562 - 6 กรกฏาคม 2562)
1219 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1218 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562, โรงแรมตะวัน ถนนสุรวงค์ กรุงเทพฯ, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1217 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1216 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1215 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1214 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1213 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มตัวอย่างและดำเนินการตามโปรแกรมการปรับพฤติกรรม โครงการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การวิจัยเชิงทดลอง, รพ.สต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1212 : นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1211 : อ.กาญจนา เตชาวงศ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1210 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของวิทยาลัยเชียงราย , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1209 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มตัวอย่างและดำเนินการตามโปรแกรมการปรับพฤติกรรม โครงการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การวิจัยเชิงทดลอง, รพ.สต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1208 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
1207 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วนพรราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (4 กรกฏาคม 2562 - 4 กรกฏาคม 2562)
1206 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหารและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม, โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติก เชียงราย, ไทย (3 พฤษภาคม 2562 - 4 กรกฏาคม 2562)
1205 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Phi Omega-at-Large Chapter ครั้งที่ 2/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
1204 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
1203 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
1202 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
1201 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ, ห้องประชุมวัดหนองบัว จ.ตราด, ไทย (1 กรกฏาคม 2562 - 2 กรกฏาคม 2562)
1200 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2562 สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562)
1199 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1198 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ โภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง โภชนาการกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น, ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1197 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1196 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช รุ่น 20 , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1195 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP”, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1194 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช รุ่น 20 , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1193 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1192 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1191 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1190 : อ.กาญจนา เตชาวงศ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1189 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1188 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ รสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP”, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุร, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1187 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1186 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1185 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1184 : นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1183 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1182 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1181 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1180 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1179 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1178 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช รุ่น 20 , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1177 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1176 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
1175 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด็กตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1174 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยและครอบครัวอำเภอท่าฉางเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาวะเด็กปฐมวัย, อำเภอท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1173 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ติดตามการวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด, โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลลำปาง, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1172 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด็กตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1171 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด็กตอนปลาย, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1170 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1169 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการเยี่ยมเสริมพลัง และนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานแนามัยและเด็ก ปี 2562, โรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1168 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS Writing (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (1 พฤษภาคม 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1167 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ติดตามการวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด, โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลลำปาง, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1166 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ติดตามการวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด, โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลลำปาง, ไทย (27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562)
1165 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
1164 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
1163 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
1162 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP”, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
1161 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
1160 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 5/2562, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (25 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562)
1159 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย (23 พฤษภาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2562)
1158 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 5/2562, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (25 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562)
1157 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม "สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4", โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1156 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1155 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1154 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เป็นทิศทางเดียวกัน, ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1153 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1152 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1151 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1150 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1149 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เป็นทิศทางเดียวกัน, ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
1148 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1147 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1146 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1145 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ/ผู้ดูแลเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย", องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1144 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1143 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1142 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1141 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1140 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1139 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1138 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยแบบผสมวิธี, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1137 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1136 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1135 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1134 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1133 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1132 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยแบบผสมวิธี, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
1131 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1130 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1129 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1128 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1127 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1126 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1125 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1124 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1123 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1122 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านกรใช้ยาอย่างสมเหตุสมลและบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2562 ", โรงแรมริชมอนต์, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1121 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1120 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
1119 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1118 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1117 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตร International Training Course on Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision , กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1116 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ พิธีปิดอบรมหลักสูตร International Training Course on Subsainable Community Health Development though Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation and Supervision , กระทรวงต่างประเทศ, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1115 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตร International Training Course on Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision , กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1114 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1113 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1112 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1111 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1110 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1109 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
1108 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 เรื่อง เปิดโลกนวัตกรรมการพยาบาลจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ:: ก้าวต่อไปเพื่ออนาคต (Explore Psychiatric Nursing Innovation for Recovery : Next step for the future)” , โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 19 มิถุนายน 2562)
1107 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพือเข้าร่วมเป็นกรรมการในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา, หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (18 มิถุนายน 2562 - 19 มิถุนายน 2562)
1106 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2019 รอบที่ 3 , โรงแรมโกลเด้นทิบลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร , ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
1105 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อาคาร SM Tower, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
1104 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานเวทีแรกเปลี่ยน , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส., ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
1103 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)”, SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (18 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
1102 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานเวทีแรกเปลี่ยน "เวทีแรกพบครั้งที่ 1/2562", ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส., ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
1101 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)” , SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (18 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
1100 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนใหญ่ ชุดที่ 5, คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 17 มิถุนายน 2562)
1099 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักสูตร สถิติวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (15 มิถุนายน 2562 - 16 มิถุนายน 2562)
1098 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมปฐมนิเทศการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้อำนวยการสอบและอนุกรรมการประสานงานการสอบฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (15 มิถุนายน 2562 - 15 มิถุนายน 2562)
1097 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คั้งที่ 10 และระดับชาติครั้งที่ 3 The 10th International and the 3rd National Conference 2019 Nakhon Nan : Buddhist City, Dhamme Heritage to World Heritage(INC2019: MCU Nan), วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน , ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 มิถุนายน 2562)
1096 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1095 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1094 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1093 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1092 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0", วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1091 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1090 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1089 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
1088 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ตรวจตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
1087 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น สำหรับ New Assessor, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
1086 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง , โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
1085 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมทีม ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลลำปาง , โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1084 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1083 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1082 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1081 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1080 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1079 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1078 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
1077 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสุงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562)
1076 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสุงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (11 มิถุนายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562)
1075 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children, หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ , ไทย (8 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2562)
1074 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (4 มิถุนายน 2562 - 8 มิถุนายน 2562)
1073 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรมระบบภูมิคุ้มกัน โดย Dr.Dury Parkey, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2562 - 8 มิถุนายน 2562)
1072 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS (4 skill course) (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (3 พฤษภาคม 2562 - 8 มิถุนายน 2562)
1071 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
1070 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (6 กรกฏาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
1069 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
1068 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
1067 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ประจำปี 2562, โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
1066 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง, ห้องประชุมดอยคำ อาคารประชุมและฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562)
1065 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลของคณะสงฆ์ภาค 14-15 , วัดไร่ขิง จ.นครปฐม, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562)
1064 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1063 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1062 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป้นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1061 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรตัดต่อวิดิโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1060 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1059 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1058 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2019, โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ, ไทย (3 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1057 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือในประเด็นร่วมกัน โครงการวิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรม VIC3 กรุงเทพมหานคร , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1056 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1055 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1054 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1053 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
1052 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วนเกณฑ์ EdPEx (Consensus QA), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย (3 มิถุนายน 2562 - 4 มิถุนายน 2562)
1051 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2562, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (4 มิถุนายน 2562 - 4 มิถุนายน 2562)
1050 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2562, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (4 มิถุนายน 2562 - 4 มิถุนายน 2562)
1049 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 64 (3/2562) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย (3 มิถุนายน 2562 - 3 มิถุนายน 2562)
1048 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (1 มิถุนายน 2562 - 2 มิถุนายน 2562)
1047 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์", มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562)
1046 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1045 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 2, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1044 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019), ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1043 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1042 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานในตำแหน่งนักวิจัยต่อกฎระเบียบต่างๆ, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1041 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ, สภาการพยาบาล, ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1040 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
1039 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1038 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1037 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานมหาวิชชาลัยสร้างพลเมือง, บ้านสวนกนกกานต์ ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1036 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1035 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1034 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1033 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (30 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562)
1032 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อวางแผนพัฒนาและวิจัยสถาบัน, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2562)
1031 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อวางแผนพัฒนาและวิจัยสถาบัน, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2562)
1030 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อวางแผนพัฒนาและวิจัยสถาบัน, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2562)
1029 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์ภาค 2-3", วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา, ไทย (29 พฤษภาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2562)
1028 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
1027 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่, อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
1026 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
1025 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
1024 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา และโรงแรมนิว แทรเวิลลิด์จ จ.ชลบุรี, ไทย (26 เมษายน 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
1023 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562)
1022 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการเก็บข้อมูล“การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562)
1021 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมการเก็บข้อมูล“การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562)
1020 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2562, โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 พฤษภาคม 2562 - 25 พฤษภาคม 2562)
1019 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2562, โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 พฤษภาคม 2562 - 25 พฤษภาคม 2562)
1018 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4, โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1017 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1016 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1015 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 8 ดูงาน, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง-แม่ลาว-เชียงรายประชานุเคราะห์-ม.แม่ฟ้าหลวง, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1014 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1013 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1012 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1011 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1010 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1009 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1008 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1007 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ" ครั้งที่ 33 หัวข้อประชุม "Infection Control for EID,REID", โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1006 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ" ครั้งที่ 33 หัวข้อประชุม "Infection Control for EID,REID", โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1005 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1004 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1003 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 8 ดูงาน, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง-แม่ลาว-เชียงรายประชานุเคราะห์-ม.แม่ฟ้าหลวง, ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
1002 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Phi Omega-at-Large Chapter ครั้งที่ 3/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (23 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562)
1001 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
1000 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
999 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
998 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
997 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
996 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
995 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
994 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 เรื่อง ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
993 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
992 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
991 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)” , อาคาร SM Tower , ไทย (17 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
990 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
989 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
988 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถานบันในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอฯ, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
987 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
986 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
985 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร My Class (ออนไลน์), สถาบัน British Council, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562)
984 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
983 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล, โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ, ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
982 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
981 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติชุดที่ 1-5 , ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
980 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
979 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 เรื่อง “ Nurses – A Voice to Lead Health For All ” “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า”, ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
978 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
977 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
976 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 "Nurses - A Voice to Lead Health For All พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม., ไทย (15 พฤษภาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2562)
975 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
974 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
973 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
972 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
971 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
970 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม คณะกรรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 /2562 , ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี , ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
969 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์, ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ไทย (12 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
968 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยจากระบบสุขภาพที่ส่งผลต่อการเข้าถึงและความเข้าใจและประเมินผลข้อมูลสุขภาพของพนักงานและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวภายใต้ระบบบริหการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าว, โรงแรมริชมอนต์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
967 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (14 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤษภาคม 2562)
966 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
965 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
964 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
963 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
962 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
961 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
960 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
959 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
958 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
957 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 9, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน-วชิระภูเก็ต- ตรัง, ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
956 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
955 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา, ไทย (9 พฤษภาคม 2562 - 11 พฤษภาคม 2562)
954 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา, ไทย (9 พฤษภาคม 2562 - 11 พฤษภาคม 2562)
953 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา, ไทย (9 พฤษภาคม 2562 - 11 พฤษภาคม 2562)
952 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา, ไทย (9 พฤษภาคม 2562 - 11 พฤษภาคม 2562)
951 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา, ไทย (9 พฤษภาคม 2562 - 11 พฤษภาคม 2562)
950 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
949 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องวินัยการเงิน การคลัง กับการบริหารการเงินในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561 สำหรับผู้บริหาร, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
948 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
947 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เป็นผู้วิพากษ์ผลงานในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
946 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
945 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
944 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยจากระบบสุขภาพที่ส่งผลต่อการเข้าถึงและความเข้าใจและประเมินผลข้อมูลสุขภาพของพนักงานและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวภายใต้ระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าว, โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, ไทย (10 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
943 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
942 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
941 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องวินัยการเงิน การคลัง กับการบริหารการเงินในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561 สำหรับผู้บริหาร, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
940 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
939 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
938 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
937 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
936 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
935 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
934 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
933 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ารประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต "MFM Beyond 2020", โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี , ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
932 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงดารวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 9 พฤษภาคม 2562)
931 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 9 พฤษภาคม 2562)
930 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
929 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
928 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
927 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
926 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
925 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรม Happy Money , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 7 พฤษภาคม 2562)
924 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการปฐมนิเทศการจัดประชุมเชิงฏิบัติการ UNFPA Implementing Partners' Orientation, โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท, ไทย (3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562)
923 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
922 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
921 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
920 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยร่นใหม่ (ลูกไก่)", ศูนย์ฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
919 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
918 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
917 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
916 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
915 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
914 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
913 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
912 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
911 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม ร่างกรอบการดำเนินงานการวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข , ไทย (1 พฤษภาคม 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
910 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อตอบโจทย์อาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตร บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (1 พฤษภาคม 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
909 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 2 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, ไทย (29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
908 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต.บ้านวังพร้าว รพ.สต.ลำปางหลวง รพ.สต.บ้านน้ำโทก และรพ.สต.บ้านฮ่องห้า จ.ลำปาง, ไทย (30 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
907 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต.บ้านวังพร้าว รพ.สต.ลำปางหลวง รพ.สต.บ้านน้ำโทก และรพ.สต.บ้านฮ่องห้า จ.ลำปาง, ไทย (29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562)
906 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (29 เมษายน 2562 - 29 เมษายน 2562)
905 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (27 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562)
904 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (27 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562)
903 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Thai teacher: Grammar, Basis Speaking, Reading, Writing (ออนไลน์), Make up English School, ไทย (7 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562)
902 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน, ไทย (27 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562)
901 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน, โครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน, ไทย (27 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562)
900 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2562, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
899 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
898 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
897 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
896 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงานวิจัยเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ไตรมาศที่ 2) ภายใต้แผนงานวิจัย การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1), โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
895 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
894 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2562, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
893 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ โครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
892 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
891 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงานวิจัยเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ไตรมาศที่ 2) ภายใต้แผนงานวิจัย การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1), โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
890 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟื้นฟุวิชาการ เรื่อง พยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ...สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิมิทันยุค, โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ, ไทย (22 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
889 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงานวิจัยเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ไตรมาศที่ 2) ภายใต้แผนงานวิจัย การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1), โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
888 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
887 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือ และชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา, ห้องศุนย์ปฏิรูปการศึกาาเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562)
886 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการพัฒฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและวิจัยรับใช้สังคม, ห้องประชุมกองแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562)
885 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2562, โรงพยาบาลสวนปรุุง, ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
884 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดResearch Framework on AMR, โรงแรมริชมอนต์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น, ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
883 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานพํมฯานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต , อาคารศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส., ไทย (22 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2562)
882 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานพํมฯานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต , อาคารศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส., ไทย (22 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2562)
881 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล, ไทย (19 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562)
880 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (19 เมษายน 2562 - 19 เมษายน 2562)
879 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (19 เมษายน 2562 - 19 เมษายน 2562)
878 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562)
877 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมมุลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 7/2562, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562)
876 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้าง Infograpic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (10 เมษายน 2562 - 10 เมษายน 2562)
875 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังความคิดเห็นผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องหลักประกันสุขภาพล่วงหน้า เพื่อการจัดทำท่าทีระดับประเทศสำหรับเตรียมการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลัประกัน, โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (9 เมษายน 2562 - 9 เมษายน 2562)
874 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 เมษายน 2562 - 8 เมษายน 2562)
873 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ อำเภอท่าศาลา และโรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท, ไทย (5 เมษายน 2562 - 7 เมษายน 2562)
872 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
871 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ, สภาการพยาบาล, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
870 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
869 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
868 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
867 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
866 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง The 3rd International Palliative Care Nursing Conference, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
865 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎธานี, ไทย (4 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
864 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 5 เมษายน 2562)
863 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม, สถาบันวิจัยสังคม มช., ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
862 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
861 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อตอบโจทย์อาจารย์ยุคดิจิทัล:สอนตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe premiere rush , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
860 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
859 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
858 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Patient and family centered centered care, คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
857 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
856 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 63 (2/2562), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
855 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอสันกำแพง, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
854 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to EdPEx, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
853 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
852 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อำเภอสารภี, ไทย (31 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562)
851 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อำเภอสารภี, ไทย (31 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562)
850 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
849 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
848 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
847 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
846 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
845 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
844 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
843 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
842 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริหารงานวิชาการ, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
841 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
840 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
839 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Inter Hospital Case Conference , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
838 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากกลาย "Inspiring Student Learning for Diverse societies", โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
837 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
836 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเจ้ากน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริหารงานวิชาการ, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
835 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
834 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562)
833 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการ, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562)
832 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการ, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม, ไทย (28 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562)
831 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11 "Smart Research and Innovation to Thailand 4.0", มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย (27 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม 2562)
830 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562)
829 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
828 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
827 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
826 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวีงตาล อำเภอสารภี, ไทย (25 มีนาคม 2562 - 25 มีนาคม 2562)
825 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ, ห้องประชุมวัดหนองบัว จ.ตราด, ไทย (25 มีนาคม 2562 - 25 มีนาคม 2562)
824 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวีงตาล อำเภอสารภี, ไทย (25 มีนาคม 2562 - 25 มีนาคม 2562)
823 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 2/2562, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
822 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนากระตุ้นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ , อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
821 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 1/2562, ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
820 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 1/2562, ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
819 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน (PC และ PPC), โรงแรม VIC3, ไทย (21 มีนาคม 2562 - 21 มีนาคม 2562)
818 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน (PC และ PPC), โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (21 มีนาคม 2562 - 21 มีนาคม 2562)
817 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
816 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
815 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
814 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
813 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
812 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
811 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
810 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
809 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
808 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
807 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
806 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียน การดำเนินการตามโปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น และปรับแก้ชุดฝึกทักษะตามโปรแกรมและพัฒนาคู่มือการดำเนินโปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
805 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
804 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม และรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิจัย Spearhead, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
803 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
802 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
801 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562)
800 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
799 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
798 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
797 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
796 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
795 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
794 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
793 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
792 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
791 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562)
790 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2562 - 18 มีนาคม 2562)
789 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารแผนงาน (PC และ PPC), อาคาร SM Tower, ไทย (18 มีนาคม 2562 - 18 มีนาคม 2562)
788 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (18 มีนาคม 2562 - 18 มีนาคม 2562)
787 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2562 - 16 มีนาคม 2562)
786 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2562 - 16 มีนาคม 2562)
785 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (15 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562)
784 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (15 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562)
783 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4, โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562)
782 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ การจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ, โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ , ไทย (15 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562)
781 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการประเมินปริมาณงนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์ฯ, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2562 - 14 มีนาคม 2562)
780 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 14 มีนาคม 2562)
779 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมในการดำเนินการทดสอบวิสามัญ 9 วิชา, ห้องบัวเรศ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 มีนาคม 2562 - 14 มีนาคม 2562)
778 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
777 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
776 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
775 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรื่อง แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-bated Education รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
774 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เรื่อง แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-bated Education รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562)
773 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
772 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
771 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
770 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
769 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
768 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
767 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง แนวคิดกรศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ QBE: Outcome-Based-Eduction รุ่นที่ 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
766 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
765 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
764 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
763 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
762 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
761 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมพัมนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีขึ้นไป ภายใต้รู้แบบคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.), ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
760 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
759 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
758 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
757 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
756 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
755 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมพัมนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีขึ้นไป ภายใต้รู้แบบคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.), ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
754 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
753 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
752 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
751 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
750 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมพัมนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีขึ้นไป ภายใต้รู้แบบคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.), ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
749 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
748 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
747 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
746 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
745 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
744 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
743 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
742 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
741 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
740 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่่, ้ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
739 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 10 มีนาคม 2562)
738 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประเทศไทย, สภาการพยาบาล, ไทย (7 มีนาคม 2562 - 7 มีนาคม 2562)
737 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
736 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
735 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
734 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562)
733 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED) และร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุค Disruption, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2562 - 1 มีนาคม 2562)
732 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562)
731 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
730 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาด้วยสุนทรียปรัศนีเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่สันติวัฒนธรรมและธรรมมาธิบาล เพื่อความก้าวสู่ผันที่้เป็นจริง, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
729 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
728 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
727 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต", คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
726 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
725 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการพัฒนาระบบกลางในการพิจารณาการวิจัยในคนเพื่อเตรียมความพร้อมรับนโยบายจากกรรมการอาหารและยา, โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
724 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
723 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง และโครงการวิจัยรับใช้สังคมให้แก่หัวหน้าหรือนักวิจัยในโครงการ, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
722 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน มหกรรมการวิชาการฟ้าใส 2562 และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 , แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
721 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
720 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
719 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
718 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2562)
717 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว, โรงแรมมิราเคิล แกนด์ คอนเวนชั่น กรุงเพทฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2562)
716 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
715 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
714 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
713 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
712 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
711 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
710 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
709 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยประจำปี 2562 หัวข้อ , โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562)
708 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจ้ง เรื่อง แผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562)
707 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1แผนงานวิจัย เรื่อง "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื่นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล" (ปีที่ 1), คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2562)
706 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใชัจังหวัดและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยขั้นสูง และการออกแบบกิจกรรมการใช้จังหวะดนตรีสำหรับเด็ก 2-5 ปี", ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562)
705 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใชัจังหวัดและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยขั้นสูง และการออกแบบกิจกรรมการใช้จังหวะดนตรีสำหรับเด็ก 2-5 ปี", ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562)
704 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Full Paper ต่อยอดการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562)
703 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Full Paper ต่อยอดการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562)
702 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
701 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
700 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Practice, Education, and Research, โรงแรม Emerald Hotel, Bangkok, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
699 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
698 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
697 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
696 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
695 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
694 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
693 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
692 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
691 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
690 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
689 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
688 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
687 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
686 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
685 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
684 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
683 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
682 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
681 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
680 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
679 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562)
678 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมและร่วมเป็น Co-chairs ในการประชุม The 4 th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS 2019), โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562)
677 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562)
676 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562)
675 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2562)
674 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
673 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
672 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
671 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
670 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
669 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
668 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและข้อเสนอแนะโครงการ, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
667 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
666 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
665 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
664 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
663 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
662 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562)
661 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562)
660 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
659 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "Annual Conference for Thailand Tuberculosis Research Network (1st ThaiTURN meeting)", โรงแรมเดอะ สุโกศล, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
658 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร การดูแลให้การบำบัดแบบ Motivational Enhance Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
657 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, ไทย (28 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562)
656 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการเรียนรู้ Facilitator Development, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562)
655 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2562, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (29 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2562)
654 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (29 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2562)
653 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมและเป็นคณะทำงานในการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 15, โรงแรมฮิสติน มักกะสัน, ไทย (24 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562)
652 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, ไทย (25 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562)
651 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, ไทย (25 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562)
650 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2562 - 24 มกราคม 2562)
649 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2562 - 24 มกราคม 2562)
648 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2562 - 24 มกราคม 2562)
647 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 มกราคม 2562 - 23 มกราคม 2562)
646 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา Nursing Conference, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2562 - 22 มกราคม 2562)
645 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2562, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (22 มกราคม 2562 - 22 มกราคม 2562)
644 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2562, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (22 มกราคม 2562 - 22 มกราคม 2562)
643 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
642 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
641 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
640 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
639 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
638 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
637 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว, ไทย (21 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562)
636 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
635 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
634 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
633 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
632 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
631 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
630 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
629 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
628 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
627 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
626 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
625 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
624 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
623 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
622 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
621 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
620 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
619 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Smart Dementia practice และ Workshop เรื่อง Practical neuropsychological assessment, โรงแรมตวันนา, ไทย (17 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
618 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (19 มกราคม 2562 - 19 มกราคม 2562)
617 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประสานงานโครงการวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ไทย (17 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562)
616 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Breastfeeding Sick babies, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (16 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562)
615 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือวางแผนการ coaching การเขียน full paper ต่อยอดการประชุม, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562)
614 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ไทย (18 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562)
613 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประสานงานโครงการวิจัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ไทย (17 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562)
612 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ิ่อกำหนดเป้าหมายและยุทศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอขุนยวม, ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (15 มกราคม 2562 - 15 มกราคม 2562)
611 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Zoom Pro, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (14 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2562)
610 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2562, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (14 มกราคม 2562 - 14 มกราคม 2562)
609 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, ไทย (10 มกราคม 2562 - 12 มกราคม 2562)
608 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ (Research Mapping), ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
607 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, ไทย (10 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
606 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2561, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม 2562)
605 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นสถาบันกับมหาวิทยาลัยภายหลังที่พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนนีมีผลบังคับใช้กฏหมาย, สถาบันพระบรมราชชนก, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
604 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "งานวิจัยปัจจุบันและอนาคต: โรคมะเร็งตับและมะเร้งปอด, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (8 มกราคม 2562 - 10 มกราคม 2562)
603 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค, ไทย (9 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562)
602 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค, ไทย (9 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562)
601 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx, โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค, ไทย (9 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562)
600 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
599 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
598 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
597 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษา หลักสูตรทบทวนหลักไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intemsive Grammar Review (Level1), สถาบันภาษา มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
596 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
595 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษา หลักสูตรทบทวนหลักไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intemsive Grammar Review (Level1), สถาบันภาษา มช., ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 8 มกราคม 2562)
594 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อหารือและรับฟังความเห็น, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (7 มกราคม 2562 - 7 มกราคม 2562)
593 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการทำวิจัยและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล, สภาการพยาบาล, ไทย (5 มกราคม 2562 - 5 มกราคม 2562)
592 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (4 มกราคม 2562 - 4 มกราคม 2562)
591 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, พรอวิเด้นซ์วิชาการค่ายภาษา, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562)
590 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (2 มกราคม 2562 - 2 มกราคม 2562)
589 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562, สภาการพยาบาล, ไทย (2 มกราคม 2562 - 2 มกราคม 2562)
588 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัยและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย "ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพต่อการให้บริการสุขภาพแก่คนต่างด้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง", โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ไทย (24 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561)
587 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้ารับสัมภาษณ์ อาจารย์ผุ้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาประจำปี 2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2561 - 27 ธันวาคม 2561)
586 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิพากษ์เพื่อขับเคลื่อน CMU MODEL รูปแบบป้องกันการดื่มสุราของนักศึกาามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา", ห้องประชุมยงยุทธ สัจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ไทย (26 ธันวาคม 2561 - 26 ธันวาคม 2561)
585 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานวิจัยจากประธานแผนงาน (Program Chairman), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม., ไทย (25 ธันวาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561)
584 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการวิจัยจากประธานบริหารแผนงาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย (25 ธันวาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561)
583 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี่เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561)
582 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม Fam Trip และเผยแพร่ผลงานวิจัย, มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น เชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2561)
581 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
580 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
579 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
578 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
577 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
576 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
575 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1, โรงแรมเทวราช, ไทย (20 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
574 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
573 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
572 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
571 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
570 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
569 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
568 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
567 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
566 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
565 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561)
564 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
563 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
562 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยการรับรู้ทางสุขภาวะและการป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์อย่างยั้งยืน, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
561 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
560 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
559 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอแอพพลิเคชั่น "เลิกเหล้าเข้าท่า" , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (18 ธันวาคม 2561 - 18 ธันวาคม 2561)
558 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
557 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
556 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
555 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
554 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
553 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
552 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
551 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
550 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีขึ้นไป, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
549 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีขึ้นไป, ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
548 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
547 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
546 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
545 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 12/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
544 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารยุทธศาสตร์ หลักสูตร 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
543 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The 3rd International Conference: Innovation, Prevention, and Care for NCDs and Global Health, โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
542 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
541 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมมุลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2562, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
540 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 12/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
539 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The 3rd International Conference: Innovation, Prevention, and Care for NCDs and Global Health, โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
538 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (14 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561)
537 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
536 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
535 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด้ตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
534 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
533 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
532 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด้ตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
531 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ, จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (10 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
530 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (13 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
529 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด้ตอนปลาย, โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561)
528 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
527 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
526 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
525 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
524 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
523 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
522 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
521 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
520 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
519 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" รุ่นที่ 2, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
518 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก, โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
517 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
516 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
515 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP", โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
514 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
513 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
512 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP", โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
511 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP), โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
510 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561)
509 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ "หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร", โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561)
508 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561)
507 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ "หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร", โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561)
506 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2561, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561)
505 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ "หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร", โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561)
504 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
503 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
502 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
501 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
500 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
499 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
498 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
497 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
496 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
495 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
494 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
493 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
492 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
491 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
490 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
489 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
488 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
487 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
486 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
485 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
484 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (5 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
483 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
482 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
481 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
480 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
479 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
478 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
477 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
476 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
475 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
474 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
473 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
472 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
471 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุม มุมมองใหม่สำหรับการศึกษาขั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา) ที่ครอบคลุม, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561)
470 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวการณ์หายใจล้มเหลวทางคลินิก, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561)
469 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการวิพากษ์โครงการวิจัยฯ, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
468 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลประเมินโครงการฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
467 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 61 (6/2561), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
466 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเปิดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
465 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการวิพากษ์โครงการวิจัยฯ, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
464 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม การเปิดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (4 ธันวาคม 2561 - 4 ธันวาคม 2561)
463 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
462 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
461 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
460 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
459 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
458 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
457 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
456 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
455 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
454 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
453 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
452 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
451 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
450 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
449 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
448 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
447 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
446 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
445 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
444 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
443 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
442 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
441 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
440 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
439 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
438 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
437 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
436 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคืนข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง ตำบลวังผาง, เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ไทย (1 ธันวาคม 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
435 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคืนข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง ตำบลวังผาง, เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ไทย (1 ธันวาคม 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
434 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
433 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคืนข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง ตำบลวังผาง, เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ไทย (1 ธันวาคม 2561 - 1 ธันวาคม 2561)
432 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Forum on Birth Defects and Disabilities, โรงแรมตวันนา, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
431 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
430 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
429 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
428 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
427 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
426 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม South-South Network on Safe Motherhood Meeting, โรงแรมอมารีประตูน้ำ, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
425 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
424 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุม South-South Network on Safe Motherhood Meeting, โรงแรมอมารีประตูน้ำ, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
423 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561)
422 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561)
421 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ, สถาบันพระบรมราชชนก, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561)
420 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เป็นผู้กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับสถาบันสมทบ, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561)
419 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
418 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
417 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารงานแผนงาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
416 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารแผนงาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
415 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2561, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
414 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกองบรรณาธิการวารสารฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
413 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
412 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
411 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารแผนงาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
410 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
409 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (27 พฤศจิกายน 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561)
408 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
407 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
406 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
405 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเสวนา การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ. รศ. และศาสตราจารย์, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
404 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
403 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
402 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
401 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561)
400 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561)
399 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561)
398 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561)
397 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561)
396 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561)
395 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561)
394 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561)
393 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม งานการพยาบาลเวชปฏิบัติ : ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
392 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประมวลผลโครงการประเมินผล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561)
391 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ, โรงแรมดิเอมเอมรัลด์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
390 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
389 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (20 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561)
388 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ดูแลอาจารย์จากประเทศฟินแลนด์เข้าศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561)
387 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุม การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ, โรงแรมดิเอมเมอรัชด์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561)
386 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (20 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561)
385 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (20 พฤศจิกายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561)
384 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1-5 เพื่อวางแผนการจัดการประชุมฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561)
383 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี 2563, อนันตรา ริเวอร์ไซด์, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561)
382 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Right Antibiotics for Right Practice การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 12, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561)
381 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
380 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระบบ CMU-Credit Bank, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
379 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการโครงการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัยในกลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย, โรงแรมลำพูนวิล, ไทย (14 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
378 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Final Pneparalion Meeting, โรงแรมวอ เตอร์ เกท กรุงเทพฯ, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
377 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (14 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561)
376 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (14 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561)
375 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2/2561, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (13 พฤศจิกายน 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561)
374 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561)
373 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1, โรงเรียนวัดสวนดอก, ไทย (13 พฤศจิกายน 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561)
372 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561)
371 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561)
370 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 11/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561)
369 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุม บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561)
368 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2561 การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท : ความท้าทายในปี 2562, โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (7 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561)
367 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
366 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
365 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
364 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
363 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2561, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (7 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
362 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
361 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
360 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
359 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
358 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (7 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
357 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
356 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
355 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
354 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, The Park Hotel เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
353 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
352 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
351 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
350 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
349 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
348 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
347 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
346 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
345 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
344 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
343 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
342 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
341 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
340 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
339 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
338 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
337 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
336 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
335 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
334 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
333 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
332 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
331 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
330 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
329 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
328 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
327 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
326 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
325 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
324 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
323 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
322 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
321 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
320 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
319 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
318 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
317 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
316 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
315 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
314 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
313 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
312 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต : เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข, สถานวิเวกวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
311 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน และรวมพลังการขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF, โรงแรม TK Palace, ไทย (1 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
310 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 6/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
309 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
308 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
307 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอคำนิยามปฏิบัติการและคำอธิบายความหมายฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
306 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
305 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
304 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
303 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
302 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
301 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
300 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุม CHIANG MAI HEART FAILURE RORUM 2018, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
299 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2562, โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
298 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2562, โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
297 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
296 : ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ, ไปราชการเพื่อ ประชุม CHIANG MAI HEART FAILURE RORUM 2018, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
295 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561)
294 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561)
293 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพือติดตามระบบการดูแลและส่งต่อเด็กปฐมวัย อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561)
292 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561)
291 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
290 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุม HelpAge Asia Pacific Regional Conference ณ ประเทศอิหร่าน, กรุงเตหะราน, ไทย (22 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
289 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
288 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
287 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
286 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
285 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
284 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุม การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
283 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล, โรงแรมเอเชีย ราชเทวี, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
282 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561)
281 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561)
280 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561)
279 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2561, อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (24 ตุลาคม 2561 - 24 ตุลาคม 2561)
278 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ, เทศบาลตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561)
277 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (20 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561)
276 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (20 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561)
275 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (20 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561)
274 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (20 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561)
273 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, ไทย (20 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561)
272 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนมุมภาษา, ไทย (8 กันยายน 2561 - 20 ตุลาคม 2561)
271 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแชละเข้าพิธีรับรางวัล, สภาการพยาบาล, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
270 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
269 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
268 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา, จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
267 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแชละเข้าพิธีรับรางวัล, สภาการพยาบาล, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
266 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร, ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม และสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
265 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ไทย ครั้งที่ 2/2561, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
264 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อระเบียบวิธีวิจัย, สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
263 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
262 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และจัดทำแผนขับเคลื่อน พชอ.เชียงม่วน ปี 2562, โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟอร์ท เชียงราย, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
261 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลโครงการฯ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (17 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
260 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference AE 2018, กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561)
259 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปรึกษาหารือในการทำเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโครงการเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (18 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561)
258 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561)
257 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ, ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ไทย (16 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561)
256 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์เพื่อบันทึกวิดิโอเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการผนวกแนวคิดวัฒนธรรมความพิการกับด้านวิชาการ, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561)
255 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชมสามัญ ครั้งที่ 10/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561)
254 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561)
253 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2561, ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม, ไทย (12 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561)
252 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (12 ตุลาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561)
251 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
250 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนงาน Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ IMF และคณะผู้ทรงคุณวุฒิอันจะนำไปสู่การกำหนดกรอบเนื้อหาของงานวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
249 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงาน Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Toursim, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
248 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง พื้นที่ศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2562, เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
247 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังแบบและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
246 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง พื้นที่ศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2562, เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
245 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังรูปแบบและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
244 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
243 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภออมก๋อย, ที่ว่าการอำเภออมก๋อย เชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
242 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
241 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
240 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
239 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
238 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
237 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, โรงแรมสืบนทีธรรม สารภี เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
236 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, โรงแรมสืบนทีธรรม สารภี เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
235 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
234 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
233 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Make up English, ไทย (8 กันยายน 2561 - 7 ตุลาคม 2561)
232 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกาาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6, โรงแรมที เค พาเลซ, ไทย (6 ตุลาคม 2561 - 7 ตุลาคม 2561)
231 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project for Students of Academic Year 2018, Jirang Health Village เชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 6 ตุลาคม 2561)
230 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอโครงการวิจัยที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
229 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
228 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, ไทย (4 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
227 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
226 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมมนา ส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคเครือข่าย สำนัก 1 และสำนัก 10 ครั้งที่ 1, โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์, ไทย (3 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
225 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (4 ตุลาคม 2561 - 4 ตุลาคม 2561)
224 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อติดตามระบบการดูแลและส่งต่อเด็กปฐมวัย อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (2 ตุลาคม 2561 - 3 ตุลาคม 2561)
223 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์, ไทย (2 ตุลาคม 2561 - 2 ตุลาคม 2561)
222 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้า, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2561)
221 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้า, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2561)
220 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้า, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2561 - 1 ตุลาคม 2561)
219 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผู้นำโครงการสร้างสุข-ลดทุกข์, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ, ไทย (29 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
218 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมชี้แจงรายละเอียดและกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, องค์การบริหารตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช, ไทย (30 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
217 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (29 กันยายน 2561 - 29 กันยายน 2561)
216 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างโปรแกรม CBT Family base, MET, PST, BI ในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561)
215 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำร่างโปรแกรม CBT Family base, MET, PST, BI ในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (28 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561)
214 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
213 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
212 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
211 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
210 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
209 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
208 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
207 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
206 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 6, อาคาร CP ALL Academy นนทบุรี, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
205 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
204 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
203 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
202 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
201 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
200 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
199 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
198 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์, สภาการพยาบาล, ไทย (27 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561)
197 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 กันยายน 2561 - 26 กันยายน 2561)
196 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
195 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
194 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
193 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
192 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
191 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
190 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
189 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
188 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
187 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
186 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
185 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
184 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
183 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
182 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
181 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
180 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
179 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
178 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
177 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กันยายน 2561 - 24 กันยายน 2561)
176 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (24 กันยายน 2561 - 24 กันยายน 2561)
175 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (23 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561)
174 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2561 - 22 กันยายน 2561)
173 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2561 - 22 กันยายน 2561)
172 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัยโดยใช้กลไกระบบสุขภาพ อ.สูงเม่น จ.แพร่, โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่, ไทย (21 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561)
171 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัยโดยใช้กลไกระบบสุขภาพ อ.สูงเม่น จ.แพร่, โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่, ไทย (21 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561)
170 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักกันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
169 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
168 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (19 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561)
167 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (19 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561)
166 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ สัมภาษณ์รอบตัดสิน รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 , สำนักงานอุทยานนวัตกรรมแห่งชาติ, ไทย (18 กันยายน 2561 - 18 กันยายน 2561)
165 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย, กรมสุขภาพจิต, ไทย (18 กันยายน 2561 - 18 กันยายน 2561)
164 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการรำลึกวันก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, วัดสวนดอก พระอารามหลวง, ไทย (18 กันยายน 2561 - 18 กันยายน 2561)
163 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
162 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ประจำปี 2561, อาคารพอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คองเพล็กซ์ อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (17 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
161 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
160 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
159 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
158 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
157 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจครอบครัวแหว่งกลางตำบลวังผาง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (15 กันยายน 2561 - 15 กันยายน 2561)
156 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
155 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและพิธีมองรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561, อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
154 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและพิธีมองรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561, อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
153 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
152 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ-โอเมกา ครั้งที่ 5/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
151 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
150 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญ ครั้งที่ 9/2561, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
149 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
148 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
147 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
146 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (13 กันยายน 2561 - 13 กันยายน 2561)
145 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (13 กันยายน 2561 - 13 กันยายน 2561)
144 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย : บทบาทของการเลี้ยงดู, เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
143 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์, ไทย (11 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
142 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย) ครั้งที่ 3/2561, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (11 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
141 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ร่วมวางแผนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้เพื่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน, ไทย (10 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
140 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์, ไทย (11 กันยายน 2561 - 11 กันยายน 2561)
139 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ดำเนินกิจกรรมในโครงการประเมินผล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (10 กันยายน 2561 - 10 กันยายน 2561)
138 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 5/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (10 กันยายน 2561 - 10 กันยายน 2561)
137 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, ไทย (10 กันยายน 2561 - 10 กันยายน 2561)
136 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
135 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
134 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
133 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
132 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
131 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
130 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
129 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
128 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
127 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
126 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
125 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
124 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
123 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
122 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference, โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561)
121 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (8 กันยายน 2561 - 8 กันยายน 2561)
120 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (8 กันยายน 2561 - 8 กันยายน 2561)
119 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการสุขภาพลูกจ้างเชิงบูรณาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (7 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561)
118 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง และครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561)
117 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการสุขภาพลูกจ้างเชิงบูรณาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย (7 กันยายน 2561 - 7 กันยายน 2561)
116 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
115 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
114 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมและประมวลผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
113 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
112 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกาา ระยะที่ 2 และประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2561-2565, โรงแรมอโนมา และสภาการพยาบาล, ไทย (3 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
111 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร "คนดี เพชรพิจิตร", วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, ไทย (2 กันยายน 2561 - 2 กันยายน 2561)
110 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สนทนาเฉพาะกลุ่ม งานวิจัยของนิสิต , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา, ไทย (1 กันยายน 2561 - 1 กันยายน 2561)
109 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการจัดตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (1 กันยายน 2561 - 1 กันยายน 2561)
108 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
107 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
106 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
105 : อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (ค่า FACTOR F) และการประมาณราคา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
104 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา), ไทย (7 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
103 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการนานาชาติ 7 Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
102 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศเมียนมา, เมือง Nay Pyi Day, ไทย (27 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
101 : ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
100 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
99 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
98 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561)
97 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561, ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2561)
96 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2561, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, ไทย (28 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2561)
95 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัย, โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (23 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
94 : รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล, ไปราชการเพื่อ อบรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ "เกษียณอายุสร้างสุข" รุ่นที่ 3, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
93 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมุฑิตาจิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
92 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ "เกษียณอายุสร้างสุข" รุ่นที่ 3, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
91 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมุฑิตาจิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
90 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2561, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
89 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรม การเตรียม Abstract and Full Paper จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์, อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
88 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561, ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
87 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต AUN-ACTS และ AIMS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
86 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคเหนือ, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
85 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต AUN-ACTS และ AIMS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
84 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ นางปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ไทย (21 สิงหาคม 2561 - 21 สิงหาคม 2561)
83 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2561, สภาการพยาบาล, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561)
82 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
81 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
80 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
79 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
78 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (19 สิงหาคม 2561 - 19 สิงหาคม 2561)
77 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, รพ.สต.แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก, ไทย (18 สิงหาคม 2561 - 18 สิงหาคม 2561)
76 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, รพ.สต.แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก, ไทย (18 สิงหาคม 2561 - 18 สิงหาคม 2561)
75 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, รพ.สต.แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก, ไทย (18 สิงหาคม 2561 - 18 สิงหาคม 2561)
74 : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (17 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
73 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
72 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
71 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 7, โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
70 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561)
69 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4, กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
68 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
67 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม Review โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
66 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการชี้แจงรายละเอียดขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
65 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4, กระทรวงการต่างประเทศ, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
64 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสระบุรี, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
63 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
62 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการชี้แจงรายละเอียดขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ, สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
61 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ไทย (16 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561)
60 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561)
59 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561)
58 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561)
57 : ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561)
56 : รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561)
55 : รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
54 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
53 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
52 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
51 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
50 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
49 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
48 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
47 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 11 สิงหาคม 2561)
46 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรม Systematic Review Protocol Development, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
45 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
44 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
43 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ เข้ารับเกียรติบัตร และเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
42 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
41 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Practical management in common sleep disorders, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
40 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561)
39 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 9 สิงหาคม 2561)
38 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, กรุงเทพมหานคร, ไทย (7 สิงหาคม 2561 - 8 สิงหาคม 2561)
37 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 59 (4/2561) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
36 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
35 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยพื้่นที่อำเภอสารภี, ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
34 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
33 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
32 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
31 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2561, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
30 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยพื้่นที่อำเภอสารภี, ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
29 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยพื้่นที่อำเภอสารภี, ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
28 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Clearance of inflammatory cytokines by veno-venous continuous renal replacement therapy for acute kidney injury in patients with sepsis ณ ประเทศญี่ปุ่น, Hiroshima, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561)
27 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
26 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
25 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
24 : รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
23 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
22 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
21 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม National Assessment of Infection Prevention and Control System and External Peer Review of the proposed protocol for a Point Prevalence Survey (PPS) in Thailand, โรงแรม Richmond Stylish Convention นนทบุรี, ไทย (30 กรกฏาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561)
20 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมทำวิจัยเรื่อง Birth qcross Borders ณ ประเทศเมียนมาร์, ประเทศเมียนมาร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
19 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
18 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
17 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
16 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
15 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
14 : อ.จันท์พิมพ์ สารากร, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
13 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Advancing Care for Elaerly Patient : Multidisciplinary Approach, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
12 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
11 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561)
10 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
9 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็น, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
8 : อ.ลวิตรา เขียวคำ, ไปราชการเพื่อ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองและอบรมผู้ป่วยวิจัยฯ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
7 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองและอบรมผู้ป่วยวิจัยฯ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
6 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
5 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
4 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
3 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
2 : อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ, ไปราชการเพื่อ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลองและอบรมผู้ป่วยวิจัยฯ, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
1 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ National Assessment of the Infection Prevention and Control System in Thailand, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, ไทย (30 กรกฏาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th